ИдентификацияОбразование
ОБРАЗОВАНИЕ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   
ПРИОРИТЕТ:

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ И УЧЕНИК

Утвърждаване на общинските училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие като позитивна система за провеждане на модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование.

Разширяване на условията за развитие на извънкласни и извънучилищни дейности за децата и младите хора.

Налагане на дуалното образование като успешен образователен модел на партньорство между бизнес, Община, училище и родители.


ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Общото образование на територията на община Панагюрище се осъществява в 5 училища (4 ОУ и 1 СУ) и една Професионална гимназия по информационни технологии, мениджмънт и туризъм. Извън общинския център в двете най-големи села – с. Попинци и с.Поибрене, са разположени две основни училища.


УЧИЛИЩА

Основно училище „Професор Марин Дринов“

Основно училище "Двайсти април"

Средно училище "Нешо Бончев"

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм

Основно училище ”СВЕЩЕНИК НЕДЕЛЬО ИВАНОВ” -Поибрене

Основно училище "Отец Паисий" - Попинци

Предучилищното образование се осъществява чрез 8 детски градини – 5 детски градини, разположени в гр. Панагюрище и 3 детски градини, разположени в

с. Попинци, с. Бъта и с. Оборище. В останалите населени места децата са организирани в полудневни групи, които са филиали към целодневните детски градини.

ДГ „Яна”, с.Попинци има два филиала с полудневни групи в селата Елшица и Левски. В село Поибрене има една полудневна група, която е към ОУ „Свещеник Недельо Иванов”.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДГ "Райна Княгиня"

ДГ "Пролет"

ДГ "Звънче"

ДГ "Брезичка"

ДГ "Първи юни"

ДГ "Мечо Пух“ - с. Оборище

ДГ "Надежда" - с. Бъта

ДГ „Яна“ - с. Попинци

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ПАНАГЮРИЩЕ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


file icon pdf ПРОТОКОЛ № 1 от 30.03.2023 г. от дейността на Експертно-консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 850 от 19.10.2022 г. на кмета на Община Панагюрище.


file icon pdf ПРОТОКОЛ № 03 от 10.11.2022 г. от дейността на Експертно-консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 850 от 19.10.2022 г. на кмета на Община Панагюрище.


file icon pdf ПРОТОКОЛ № 02 от 15.07.2022 г. от дейността на Експертно-консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 522 от 29.06.2022 г. на кмета на Община Панагюрище.


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

file icon pdfСистема за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Панагюрище


file icon pdf График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Панагюрище за учебната 2023 г. - 2024 г.
Заповед за утвърждаване Правилата за определяне на работните заплати на директорите на детски градини и директора на Центъра за подкрепа за личностно развитие за 2024 година.


file icon pdf Заповед № 68 13.02.2024 г.file icon pdf Заповед № 103 от 27.02.2024 година

1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, за дейностите по възпитанието и обучението на учениците в общинските училища и на децата, в подготвителна полудневна група, за 2023 година и Правила за промени в разпределението на средствата, между училища и детски градини, при изменение на параметрите на основния компонент на формулата, за 2024 година.

 

2. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на децата, в общинските детски градини, за 2023 година, условия и ред за разпределяне на средства по допълнителни компоненти, включени във формулата и правила за промени в разпределението на средствата, между училища и детски градини при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2024 година.


file icon pdf ЗАПОВЕД № 539 от 17.08.2023 година


1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, за дейностите по възпитанието и обучението на учениците в общинските училища и на децата, в подготвителна полудневна група, за 2023 година и Правила за промени в разпределението на средствата, между училища и детски градини, при изменение на параметрите на основния компонент на формулата, за 2023 година, съгласноfile icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


2. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на децата, в общинските детски градини, за 2023 година, условия и ред за разпределяне на средства по допълнителни компоненти, включени във формулата и правила за промени в разпределението на средствата, между училища и детски градини при изменение на параметрите на основния компонент на формулата, за 2023 година, съгласно file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


file icon pdf Заповед № 198 от 17.03.2022 г.

1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, за дейностите по възпитанието и обучението на учениците в общинските училища и на децата, в подготвителна полудневна група, за 2022 година и Правила за промени в разпределението на средствата, между училища и детски градини, при изменение на параметрите на основния компонент на формулата, за 2022 година, съгласно file icon pdf Приложение № 1.

2. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, за дейностите по възпитанието и обучението на децата, в общинските детски градини, за 2022 година и Правила за промени в разпределението на средствата, между училища и детски градини при изменение на параметрите на основния компонент на формулата, за 2022 година, съгласно file icon pdf Приложение № 2.

file icon pdfЗаповед № 99 от 24.02.2020 г.

1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на ученици в общинските училища за 2020 година, условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 година, съгласно file icon pdfПриложение № 1.

2. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на деца в общинските детски градини за 2020 година, условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 година, съгласно  file icon pdfПриложение № 2.
file icon pdfЗаповед № 93 от 19.02.2019 г.

1. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на ученици
в общинските училища и на деца в подготвителна полудневна група за 2019 година, условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на
параметрите на основния компонент на формулата за 2019 година, съгласно file icon pdfПриложение № 1.

2. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието и обучението на деца
в общинските детски градини за 2019 година, условия и ред за разпределение на средствата по допълнителни компоненти и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на параметрите на основния компонент на
формулата за 2019 година, съгласно file icon pdfПриложение № 2.


БЮДЖЕТ

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

file icon pdfФОРМУЛА ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

file icon pdfФОРМУЛА ЗА УЧИЛИЩА


ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.


Последно променен на Сряда, 28 Февруари 2024 12:30