Нормативни актове Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Нормативни актове


Съобщение


На основание чл. 66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Панагюрище уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт – проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и траспортиране, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Панагюрище предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Панагюрище на основание чл.66, ал.1 от АПК.


file icon pdf Приложение № 1

file icon pdf Приложение № 2

file icon pdf Доклад

дата: 25.11.2019 г.
file icon pdf Програма за енергийна ефективност 2019-2022 г.

file icon pdf Решение № 612 от 18.12.2018 г.


file icon pdf ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 по ЗЕЕ

file icon pdf ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017 по ЗЕЕ

file icon doc ПРОГРАМА ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Нормативни актове на Общински съвет Панагюрище


file icon pdf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

дата: 04.12.2019 г.

file icon pdf Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

дата: 25.11.2019 г.

file icon pdf Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община ПанагюрищеПоследно променен на Сряда, 04 Декември 2019 14:14