Общинска Собственост


Търгове и конкурси Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

З А П О В Е Д

№  606

гр. Панагюрище, 21.09.2016 год.

На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена със заповед № 594 от 17.09.2016 год. за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години


З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 17.09.2016г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години съгласно file icon pdf Приложение 1 и file icon pdf Приложение 2 – Тръжен списък.

ІІ. На основание чл.74 от НРПУРОИ, обявявам за непроведени търговете за имоти съгласно file icon pdf Приложение 2 – Тръжен списък.


ІІІ. На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с file icon pdf Приложение 1 и file icon pdf Приложение 2 – Тръжен списък да бъде обявена на интернет страницата на община на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да се изпрати до участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и уведомяването на участниците.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3122, с площ 369 кв.м, включително застроената в него едноетажна паянтова сграда, със застроена площ 66 кв.м, находящ се на ул. „Петко Мачев” №18, гр. Панагюрище., при първоначална тръжна цена от 23 000 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 06.10.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 12.10.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 05.10.2016 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 11.10.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  следните общински обекти:

1. Лекарски кабинет №1 с площ 17,48 кв.м., заедно с ½ идеална част от манипулационна с площ 6,24 кв.м. и припадащи се общи части към тях: чакалня с площ 8,12 кв.м. и санитарен възел с площ 1,25 кв.м. в сградата на Здравна служба с. Поибрене за осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 648 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

За ползване на общинско обзавеждане и апаратура, наемателят заплаща наем в размер на месечните амортизационни отчисления.

Специални условия към кандидатите  :

◄ Да са регистрирани за извършване на ПМП /Първична медицинска помощ/

◄ Да имат сключен договор с РЗОК –гр.Пазарджик

2. Масивен магазин с площ от 30 кв.м., която сграда е построена в УПИ Х, кв.55, с. Елшица, община Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 900 лв. Срок за отдаване под наем 4 години и 2 месеца.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на общинските обекти – от 22.09.2016 год. до 06.10.2016 год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД” и Кметствата с. Поибрене и с. Елшица.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17,30 часа на 06.10.2016 год., а за последващата дата  до 17,30 ч. на 13.10.2016 год.

Търгът ще се проведе  на 07.10.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация, а  последващ  търг на 14.10.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, посочени в Таблица 1:


Имот №

Землище

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търга

1.

55302.394.320

Панагюрище

Фетенци

Друг вид земеделска земя

IX

568

878.70

175.74

2.

55302.394.195

Панагюрище

Фетенци

Друг вид земеделска земя

IX

1524

2020.82

404.16Таблица 1

Начални тръжни цени и размер на депозита за участие в търга

Първоначалните  тръжни цени за продажба, определени от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.


Дата на провеждане на търга

30.09.2016г. от 10.30 часа, последваща дата – 07.10.2016г. от 10.30 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


Оглед на обектите

От 19.09  до 29.09.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска                администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 19.09.2016г. до 29.09.2016г., за последващата дата от 03.10.2016г. до 06.10.2016г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 29.09.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 06.10.2016год.


Място за получаване на информация за земите – обект на търга


Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. ПетровОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.


1. Срок за отдаване под наем

Земеделските земи се отдават за срок от 10 години.


2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозита за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена (Съгласно Приложение 1).


3. Дата на провеждане на търга

17.09.2016г. от 10.30 часа, последваща дата – 27.09.2016г.  от 10.30 часа.


4. Място на провеждане на търга

Сесийна зала – ІІ етаж на Община Панагюрище.


5. Оглед на обектите

От 07.09 до 16.09.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 07.09.2016г. до 16.09.2016г.


6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 16.09.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 26.09.2016год.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

Списъкът  с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и в стая 306, както и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org.

За информация: тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров

file icon pdf Приложение № 1ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следните  имоти, общинска собственост:

1. Помещение за услуги с площ 12,7 кв.м. находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23 при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 828 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

2. Помещение за масажен салон с площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 7(седем) години.

3. Терен с площ 12,96 кв.м, находящ се на ул. „Хаджи Димитър” гр. Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион за тото-пункт), съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Панагюрище, при начална годишна наемна цена 576лв., определена съгласно чл.19,ал.4,т.3.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

4. Част от съществуваща ретланслаторна кула /кота 17,50 до кота+20/ на ТВРС и терен с площ от 8 кв.м. до сградата на помпената станция – V-ти подем, в местността „Ушите” в землището на гр. Панагюрище, посочени в АОС №108/29.10.1999год. за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване, с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, при начална годишна наемна цена 4680лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 10 години.

Търгът ще се проведе  на 30.06.2016год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация,  последващ  търг на 07.07.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на търговски площи, намиращи с на ІІ-рия етаж, източно крило на Градски универсален магазин гр. Панагюрище:

1. Търговска площ от 7 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 462 лв. с ДДС.Срок за отдаване под наем 5 години.

2. Търговска площ от 25 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години

3. Търговска площ от 25 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години

Кандидатите за обявените обекти, предмет на търга, да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът ще се проведе  на 30.06.2016 год. от 15,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация,  последващ  търг на 07.07.2016год. от 15,00 часа при същите условия.

Оглед на обектите, предмет на двата търга - от 09.06.2016 год. до 29.06.2016 год. включително след предварителна заявка Отдел “УОССД”.

Тръжна документация за всеки търг се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 29.06.2016 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 06.07.2016 год.

За справки и информация: Отдел”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

ОБЯВА

Общинска администрация - Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20(двадесет) години на имот №000252 – изоставена нива, девета категория - частна общинска собственост с площ 3.649 дка. в местността „Дъбравата”, землище с. Поибрене, Община Панагюрище.

1. Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на 54.74 лева годишно, а депозита за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена.

2. Дата на провеждане на търга

08.04.2016г. от 10.30 часа, последваща дата – 15.04.2016г. от 10.30 часа.


3. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

4. Оглед на обекта

От 28.03.2016г. до 07.04.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

5. Тръжна документация на цена от 20(двадесет) лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 28.03.2016г. до 07.04.2016г.

6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 07.04.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 14.04.2016 год.

7. Място за получаване на информация за обекта на търга.

Стая 306 на Община Панагюрище и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петровfile icon pdf Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ
ЗАПОВЕД


№ 37

гр.Панагюрище, 13.01.2016 год.

На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205, т.3 от Закона за устройство на територията, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, представляваща: разширяване на улица по одобрен със Заповед №52/27.01.1995 год. проект на ПУП – план за регулация и застрояване на кв.186 по плана на гр. Панагюрище

О Т Ч У Ж Д А В А М:

В полза на Община Панагюрище част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение, размер, собственици и размер на обезщетението, както следва:

- Реална част /незастроена/ от имот с пл.№ 3729 /три хиляди седемстотин двадесет и  девет/, участващ в улица от о.т.512Б, 512В до о.т. 617 Е в кв.186 по плана на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м, при граници на частта за отчуждаване: север – имот с идентификатор 55302.501.2638; запад - имот с идентификатор 55302.501.3732, собственост на Община Панагюрище и част от имот с идентификатор 55302.501.3729, за която част са отредени УПИ V-3729 и УПИ VІ-3729 в кв. 186А по регулационния план на гр.Панагюрище, собственост на Радка Стайова Пеева; юг – имот с идентификатор 55302.501.9515, собственост на Община Панагюрище; изток –част от имот с идентификатор 55302.501.3729, за който е отреден УПИV-3729 в кв.186Б по регулационния план на гр. Панагюрище, собственост на Радка Стайова Пеева.

Имотът е собственост на Радка Стайова Пеева, живуща в гр.Пазарджик, ул.”Гладстон”№11.

Определям сума за парично обезщетение в размер на 15 120 /петнадесет хиляди и сто и двадесет /лева.

На основание чл.29, ал.1 от Закона за общинската собственост паричното обезщетение ще се изплати по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк” АД, офис Панагюрище  след 15.02.2016 год. по сметката на правоимащия: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ,           BG84BUIN 9561 1000 3836 65.

На основание чл.27, ал.1 от Закона за общинската собственост настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Пазарджик, в 14 – дневен срок от обнародването й.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Последно променен на Четвъртък, 31 Август 2017 06:12
 
Общинска собственост Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

file icon doc  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2018 г.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.727, с площ 1191 кв.м, находящ се на ул. „Михаил Савлеков”, в с. Панагюрски колонии., при първоначална тръжна цена от 42 850 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 09.11.2017  год. от 11,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 06.11.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на 4 бр. гаражи върху петна №7, №8, №11 и №12, всяко с площ от 18 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3732, кв.186Б по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 900 /деветстотин/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 09.11.2017 год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния обект, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 06.11.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  имоти, общинска собственост, както следва:

1. Общински терен с площ 35 кв.м. в кв.35 по плана на с. Оборище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за аптека съгласно схема, одобрена одобрена от главния архитект на община Панагюрище, с начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 571лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

2. Търговска площ в размер на 100 кв.м. на ІІІ-тия етаж в търговската част на сградата на ГУМ при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 2340лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

3. Търговска площ в размер на 100 кв.м. на ІІІ-тия етаж в търговската част на сградата на ГУМ при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 2340лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

4. Търговска площ в размер на 120 кв.м. на ІІІ-тия етаж в търговската част на сградата на ГУМ при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 2808лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

5. Търговска площ в размер на 25 кв.м. на ІІ-рия етаж (източно крило) в търговската част на сградата на ГУМ при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

6. Търговска площ в размер на 25 кв.м. на ІІ-рия етаж (западно крило) в търговската част на сградата на ГУМ при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

7. Обособено помещение за бар и дискотека с обща площ 161,50 кв.м., включващо: търговска зала с площ от 62 кв.м; кухня с площ от 9 кв.м, складово помещение към кухнята с площ от 7 кв.м. и сервизни помещения към кухнята с площ от 9 кв.м.; сервизни помещения на входното антре с площ от 15 кв.м; игрална зала с площ 54 кв.м. и складово помещение към нея 5,50 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом с.Бъта, публична общинска собственост, с обща начална наемна годишна цена - 4140лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Кандидатите за всички обекти да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите – от 19.10.2017год. до 03.11.2017год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД”, Кметство с. Оборище, Кметство с. Бъта.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО (партера) на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 03.11.2017 год., а за последващата дата, съответно до 17.30 ч. на 10.11.2017 год

Търгът ще се проведе  на  07.11.2017  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 14.11.2017год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3122, с площ 369 кв.м, включително застроената в него едноетажна паянтова сграда, със застроена площ 66 кв.м, находящ се на ул. „Петко Мачев” №18, гр. Панагюрище., при първоначална тръжна цена от 20 000 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 12.10.2017 год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 10.10.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 03.08.2019год. на  кафе -аперитив с търговска площ 103,14 кв.м. и спомагателни и складови помещения  с обща площ 62,77 кв.м.на І-вия етаж в сградата на Народно читалище „Искра-1872” с. Попинци, при начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на началните цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти - 3984 лв. Върху цената не се дължи ДДС.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обекта, предмет на  търга: от 31.08.2017год. до 15.09.2017год. включително след предварителна заявка в отдел „УОССД” при ОбА-Панагюрище и НЧ” Искра – 1872” с. Попинци

Тръжна документация  се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище в срок до 17.30 часа на 15.09.2017 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 21.09.2017 год.

Търгът ще се проведе  на  19.09. 2017 год. от 15,00 часа  в  Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 26.09.2017год. от 15,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54  и НЧ “Искра - 1872” с.Попинци, 03534/23-28 / 0877909024.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА:


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  имоти, общинска собственост, както следва:

1. Общински терен с площ 35 кв.м. в кв.35 по плана на с. Оборище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за аптека съгласно схема, одобрена одобрена от главния архитект на община Панагюрище, с начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 571лв. Върху цената не се начислява ДДС.Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон

2. Общински терен с площ 10 кв.м. в кв.5 по плана на с. Пан. колонии за поставяне  на преместваем обект (павилион) за извършване на услуги съгласно схема, одобрена одобрена от главния архитект на община Панагюрище, с начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 301лв. Върху цената не се начислява ДДС.Срок за отдаване под наем  4 години и 3 месеца.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон

3. Лекарски кабинет №1 с площ 17,48 кв.м., заедно с ½ идеална част от манипулационна с площ 6,24 кв.м. и приспадащи се общи части към тях: чакалня с площ 8,12 кв.м. и санитарен възел с площ 1,25 кв.м. в сградата на Здравна служба с. Поибрене, частна общинска собственост за осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ  с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 649 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години

За ползване на общинско обзавеждане и апаратура, наемателят заплаща наем в размер на месечните амортизационни отчисления.

Специални условия към кандидатите:

◄ Да са регистрирани за извършване на ПМП /Първична медицинска помощ/

◄ Да имат сключен договор с РЗОК –гр.Пазарджик

4. Помещение с площ 12 кв.м., находящо се в сградата на ОУ „Проф. Марин Дринов” гр. Панагюрище за продажба на закуски,  с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 781лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  3 години и 8 месеца.

Специфични условия за обекта:

- Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

- Обектът да работи с учебното време на училището

- За периодите, в които учениците се намират във ваканция, не се дължи наем.

Оглед на обектите: от 24.08.2017год. до 08.09.2017 год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД”, Кметство с. Оборище, Кметство с. Пан. колонии, Кметство с. Поибрене.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО (партера) на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 08.09.2017 год., а за последващата дата, съответно до 17.30 ч. на 15.09.2017 год

Търгът ще се проведе  на  12.09.2017  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани –             І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, а  последващ  търг на 19.09.2017год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА:


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на  части от сградата на Градски универсален магазин (ГУМ) на ул.”Георги Бенковски” №1, гр. Панагюрище, както следва:

1. Помещение с площ от 7 кв.м., находящо се в партерната част на сградата на ГУМ за търговска дейност с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 663 лв. с ДДС.

2. Търговска площ в размер на 50 кв.м. на ІІ-рия етаж (западно крило) в търговската част от сградата на  ГУМ  с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 2376лв. с ДДС.

3.Търговска площ в размер на 13 кв.м., находяща се на ІІ-рия етаж (западно крило) в търговската част на сградата на ГУМ при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 637 лв. с ДДС.

4.Търговска площ в размер на 25 кв.м. на ІІ-рия етаж (източно крило) в търговската част от сградата на  ГУМ  с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224лв. с ДДС.

5.Търговска площ в размер на 25 кв.м. на ІІ-рия етаж (източно крило) в търговската част от сградата на  ГУМ с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224лв. с ДДС.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите: от 20.07.2017год. до 04.08.2017год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 04.08.2017 год., а за последващата дата, съответно до 17.30 ч. на 11.08.2017 год

Търгът ще се проведе  на на 09.08.2017  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация- Панагюрище, а  последващ  търг на 16.08.2017год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА:

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок до 03.08.2019год. на части от сградата на Народно читалище „Искра-1872” с. Попинци, община Панагюрище, както следва:

1. Кафе-аперитив с търговска площ 103,14 кв.м. и спомагателни и складови помещения към нея с обща площ 62,77 кв.м.на І-вия етаж в сградата на читалището, при начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на началните цени за догововаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти - 3984 лв. Върху цената не се дължи ДДС.

2. Помещение с площ 20 кв.м., намиращо се на ІІ-рия етаж в сградата на читалището за разполагане на технически съоръжения за кабелна телевизия и интернет при начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на началните цени за догововаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 720лв. Върху цената не се дължи ДДС.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите, предмет на  търга: от 20.07.2017год. до 04.08.2017год. включително след предварителна заявка в отдел „УОССД” при ОбА-Панагюрище и НЧ” Искра – 1872” с. Попинци

Тръжна документация  се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище в срок до 17.30 часа на 04.08.2017 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 11.08.2017 год.

Търгът ще се проведе  на  07. 08. 2017 год. от 14.30 часа  в  Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 14.08.2017год. от 14,30 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54  и НЧ “Искра - 1872” с.Попинци, 03534/23-28 / 0877909024.

Заповед № 226 от 25.04.2017 г. и Протокол от 28.04.2017 г. по чл.37 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017/2018 г.

file icon pdf Разпределяне на мери, пасища и ливади за стопанската 2017/2018 г.

ОБЯВА

Общинска администрация - Панагюрище обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост в землищата на с. Бъта, Община Пангюрище и град Панагюрище, както следва:


№ по ред

Имот №

землище

местност

НТП

Категория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна арендна цена в  лева

Депозит за участие в търга в лв.

1.

013103

Бъта

Лозята 3

Нива

V

332

5.64

1.13

2.

013112

Бъта

Лозята 3

Лозе

V

646

10.98

2.20

3.

013113

Бъта

Лозята 3

Лозе

V

681

11.58

2.32

4.

55302.50.313

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

3459

51.89

10.38

5.

55302.50.317

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

2079

31.19

6.24

6.

55302.50.321

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

1160

17.19

3.44

7.

55302.50.327

Панагюрище

Неготта

Нива

ІХ

1186

17.79

3.56

8.

55302.50.336

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

4405

66.08

13.22

9.

55302.50.341

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

1832

27.48

5.50

10.

55302.50.364

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

2420

32.73

6.55

11.

55302.50.365

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

2975

44.63

8.93

12.

55302.50.366

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

6367

95.51

19.10

13.

55302.50.368

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

703

10.55

2.11

14.

55302.50.369

Панагюрище

Петровден

Нива

ІХ

2182

32.73

6.55

15.

55302.50.370

Панагюрище

Айкьов шумак

Нива

ІХ

2622

39.33

7.87


1. Срок за отдаване под аренда

20/двадесет / години – от 2014 г. до 2037г.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, са посочени в Таблица 1.

3.  Дата на провеждане на търга

02.06.2017г. от 10.30 часа, последваща дата – 09.06.2017г.

4. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


5.        Оглед на обектите

От 22.05 до 01.06.2017 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

6.      Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 22.05.2017г. до 01.06.2017г.

7.      Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 01.06.2017 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 08.06.2017 год.


Място за получаване на информация за земите – обект на търга:

Стая 306 на Община Панагюрище и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров.


file icon pdf ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2017 г.
file icon pdf ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2015 год.


file icon doc СТРАТЕГИЯ 2015 - 2019 г.

file icon pdf ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2016 г.


file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2014 г.


file icon doc ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2011 год.

file icon doc СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ПЕРИОДА януари 2012 – декември 2015 г.

file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2012 г.

file icon doc ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2012 ГОД.

file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2013 г.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за учредяване на отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство на гаражи в гр. Панагюрище., както следва:

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на гараж върху петно №18,  с площ от 21 кв.м, находящо се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4623, кв.145 по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 1050 /хиляда и петдесет/ лева без ДДС.

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на 2 бр. гаражи върху петна №9, №10 всяко с площ от 18 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3732, кв.186Б по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 810 /осемстотин и десет/ лева без ДДС.

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на 2 броя гаражи върху петна №Г-5 и №Г-6, всяко с площ от 24 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4633, кв.243 по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 1200 /хиляда и двеста/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 25.05.2017  год. от 11,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 01.06.2017 год. от 11,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния обект, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 23.05.2017 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 31.05.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.1862, с площ 322 кв.м, находящ се на ул. „Есперанто” №14, в гр. Панагюрище., при първоначална тръжна цена от 15 200 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.06.2017 год. от 16,00 часа в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 21.06.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на 2 броя гаражи върху петна №Г-1 и №Г-2,  всеки с площ от 20 кв.м, находящи се на пл. „Цар Освободител” №4, в УПИ XI-2430, кв.132 по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 1 400 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.06.2017 год. от 11,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

За участие в публичния търг с тайно наддаване се допускат само граждани, които имат адресна регистрация на посочения адрес.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния обект, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 21.06.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на стопанска сграда с площ от 16 кв.м, находяща се до гараж №13 в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3281 в гр. Панагюрище, при начална тръжна цена от 800 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.06.2017  год. от 14,00 часа в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния обект, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 21.06.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижим имот - УПИ ХVІ-общ., с площ 580 кв.м, находящ се в кв.33 по плана на с.Елшица, ведно със застроената в имота сграда „Мелница” с площ 60 кв.м, при първоначална тръжна цена от 4 700 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 26.05.2017 год. от 16,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ търг на 02.06.2017 год. от 16,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 25.05.2017 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 01.06.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в село Левски, Община Панагюрище:

-       УПИ I-127 с площ от 502 кв.м, ведно с двуетажна сграда „Ракиджийница” със застроена площ от 119 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 4300 лева без ДДС”.

-       УПИ II-127 с площ от 467 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 3600 лева без ДДС”.

-       УПИ XI – „Фурна” с площ от 600 кв.м, находящ се в кв.31 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 4600 лева без ДДС”.

Търгът за продажбата на обявените имоти ще се проведе  на 26.05.2017  год. от 11,00 часа в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 02.06.2017 год. от 11,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 25.05.2017 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 01.06.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в село Оборище, Община Панагюрище:

-       УПИ I – “За обществена сграда” с площ 3814 кв.м, , находящ се в кв.27 по плана на село Оборище., при първоначална тръжна цена от 30 000 лева без ДДС”.

-       УПИ II – “За детска градина” с площ 1714 кв.м, находящ се в кв.27 по плана на село Оборище., при първоначална тръжна цена от 17 000 лева без ДДС”..

Търгът за продажбата на обявените имоти ще се проведе  на 26.05.2017  год. от 14,00 часа в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 02.06.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 25.05.2017 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 01.06.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3122, с площ 369 кв.м, включително застроената в него едноетажна паянтова сграда, със застроена площ 66 кв.м, находящ се на ул. „Петко Мачев” №18, гр. Панагюрище., при първоначална тръжна цена от 20 000 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 25.05.2017 год. от 16,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 01.06.2017 год. от 16,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 23.05.2017 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 31.05.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458, с площ 153 кв.м, заедно със застроената в него двуетажна административна сграда /бивша сграда на ХЕИ/ със застроена площ 123 кв.м, находящ се на ул. „Рад Гемеджиев” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 52 520 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 25.05.2017 год. от 14,00 часа в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 01.06.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 23.05.2017 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 31.05.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  части от сградата на Градски универсален магазин (ГУМ) на ул.”Георги Бенковски” №1, гр. Панагюрище, както следва:

1. Помещение за офис с площ от 13 кв.м., находящо се на ІІ-рия етаж в административната част на сградата на ГУМ с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 792 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

2. І-ви етаж от търговската част на сградата на ГУМ с площ от 405 кв.м. за търговски нужди с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 22 446лв. с ДДС.  Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

3.Търговска площ в размер на 13 кв.м., находяща се на ІІ-рия етаж в търговската част на сградата на ГУМ с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 637 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите – от 11.05. 2017год. до 29.05.2017год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД”

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17,30 часа на 29.05.2017 год., а за последващата дата  до 17,30 ч. на 05.06.2017 год.

Търгът ще се проведе  на 30.05.2017 год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І-ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище и  последващ  търг на 06.06.2017год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54 .file icon pdf Заповед № 172 от 27.03.2017 г.ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща маркирана дървесина на корен от Обект № 20171, намиращи се в горски територии собственост на Община Панагюрище.file icon pdf Заповед № 171 от 27.03.2017 г. ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 20172, намиращи се в горски територии собственост на Община Панагюрище.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4834, с площ 257 кв.м, находящ се на ул. „Поп Марко”, в гр. Панагюрище., при първоначална тръжна цена от 3 855 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 05.04.2017  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 12.04.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 04.04.2017 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 11.04.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ЗАПОВЕД


№ 24/17.01.2017 год.

На основание чл.44, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗи чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с  Решение № 271/21.12.2016 г. на Общински съвет – Панагюрище,

НАРЕЖДАМ:

І. Определям размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти - полски пътища  по чл.37в, ал.16 от за стопанската 2016-2017 година, за землищата от Община Панагюрище, както следва:

1. Землище Пнагюрище – 12.00 лв./дка.

2. Землище Попинци – 12.00 лв./дка.

3. Землище Поибрене – 36.00 лв./дка.

4. Землище Бъта – 17.00 лв./дка.

5. Землище Баня – 17.00 лв./дка.

ІІ.  Предоставям за ползване имоти – полски пътища на ползвателите, сключили споразумения по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година, посочени в  Приложение 1- Списък на полски пътища и ползвателите им за стопанската 2016-2017 г.

ІІІ. В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2016/2017 г., за определените му в  Приложение 1 от заповедта имоти - полски пътища, по сметка на Община Панагюрище:

BG83RZBB91558420057000,  Банков код RZBBGSF, Код на вид плащане 444200 в  “Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище.

IV.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2016/2017 година.

V.Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, заповедта в едно с file icon pdf Приложение № 1 да се публикува на нтернет страницата на общината.

Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf Приложение № 1


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за учредяване на отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство на гаражи в гр. Панагюрище., както следва:

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на 2 броя гаражи върху петна №18 и №19, всяко с площ от 21 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4623, кв.145 по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 1050 /хиляда и петдесет/ лева без ДДС.

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на 3 бр. гаражи върху петна №9, №10 и №37  всяко с площ от 18 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3732, кв.186Б по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 810 /осемстотин и десет/ лева без ДДС.

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на 2 броя гаражи върху петна №Г-5 и №Г-6, всяко с площ от 24 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4633, кв.243 по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 1200 /хиляда и двеста/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 28.12.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 10.01.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния обект, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 27.12.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 09.01.2017 год.

Задължително условие за участие в търга е да притежавате жилище в района на петното, за което кандидатствате и да притежавате МПС, което се доказва със представянето на съответните документи, описани в тръжната документация.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижим имот - УПИ ХVІ-общ., с площ 580 кв.м, находящ се в кв.33 по плана на с.Елшица, ведно със застроената в имота сграда „Мелница” с площ 60 кв.м, при първоначална тръжна цена от 4 700 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 29.12.2016  год. от 11,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 13.01.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 28.12.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 12.01.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в село Левски, Община Панагюрище:

-       УПИ I-127 с площ от 502 кв.м, ведно с двуетажна сграда „Ракиджийница” със застроена площ от 119 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 4300 лева без ДДС”.

-       УПИ II-127 с площ от 467 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 3600 лева без ДДС”.

-       УПИ XI – „Фурна” с площ от 600 кв.м, находящ се в кв.31 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 4600 лева без ДДС”.

Търгът за продажбата на обявените имоти ще се проведе  на 29.12.2016  год. от 10,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 11.01.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 28.12.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 10.01.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в село Оборище, Община Панагюрище:

-       УПИ I – “За обществена сграда” с площ 3814 кв.м, , находящ се в кв.27 по плана на село Оборище., при първоначална тръжна цена от 30 000 лева без ДДС”.

-       УПИ II – “За детска градина” с площ 1714 кв.м, находящ се в кв.27 по плана на село Оборище., при първоначална тръжна цена от 17 000 лева без ДДС”..

Търгът за продажбата на обявените имоти ще се проведе  на 29.12.2016  год. от 10,30 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 12.01.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 28.12.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 11.01.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


З А П О В Е Д

757

гр. Панагюрище, 25.11.2016 год.


На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 628 от 30.09.2016 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя   от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам Георги Симеонов Йорданов от гр. Костинброд, ул. „Люляк”, №5,  за спечелил търга с явно наддаване за продажба на поземлен имот №078004, представляващ Трайни насъждения, Осма категория, с площ 6000 кв. м. – частна общинска собственост, местност „Ямата” по КВС на с. Баня, Община Панагюрище, за сумата от 3427.20(три хиляди четиристотин двадесет и седем лева и 20 ст.)лева.

II. На основание чл.80, ал.2, т.2 и т.4 т НРПУРОИ на Общински съвет – Панагюрище от участие в търга беше отстранен Димитър Иванов Арбалиев от с. Баня, Община  Панагюрище,          ул. „Хайдут Велко”, №7, поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит и удостоверение за липса на задължения към Община Панагюрище.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.


Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в  14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване на  уведомлението от  участниците.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище

обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, както следва:

Таблица 1

Имот №

Землище

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търга в лева

1.

078004

Баня

Ямата

Трайни насаждения

VIІІ

6000

3264.00

652.80

Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Първоначалната  тръжна цена за продажба, определена  от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.


Дата на провеждане на търга

18.11.2016г. от 11.30 часа, последваща дата – 25.11.2016г. от 11.30 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


Оглед на обектите

От 07.11  до 17.11.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска  администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 07.11.2016г. до 17.11.2016г., за последващата дата от 21.11.2016г. до 24.11.2016г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 17.11.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 24.11.2016год.


Място за получаване на информация за земите – обект на търга


Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  следните общински обекти:

1. Търговска площ в размер на 13 кв.м., находяща се на ІІ-рия етаж в търговската част на сградата на Градски универсален магазин (ГУМ) гр. Панагюрище  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 636 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

2. Обособена част от „Старата пожарна” ул. „Георги Бозаджиев” №4 гр. Панагюрище, представляваща: помещение с площ от 46 кв.м.; гараж в двора за склад с площ 28,80 кв.м., ведно с помещение с PVC дограма от 16,70 кв.м. и част от двора в размер на 200 кв.м. за търговска дейност с обща начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 5040лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на общинските обекти – от 17 ноември 2016 год. до 01.12.2016 год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД”

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17,30 часа на 01.12.2016 год., а за последващата дата  до 17,30 ч. на 08.12.2016 год.

Търгът ще се проведе  на 02.12.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация- Панагюрище и  последващ  търг на 09.12.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54 .ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище

обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, както следва:

Таблица 1

Имот №

Землище

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търга в лева

1.

078004

Баня

Ямата

Трайни насаждения

VIІІ

6000

3264.00

652.80

Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Първоначалната  тръжна цена за продажба, определена  от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.

Дата на провеждане на търга

18.11.2016г. от 11.30 часа, последваща дата – 25.11.2016г. от 11.30 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

Оглед на обектите

От 07.11  до 17.11.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска  администрация – Панагюрище.

Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 07.11.2016г. до 17.11.2016г., за последващата дата от 21.11.2016г. до 24.11.2016г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 17.11.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 24.11.2016год.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга

Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XIV с площ от 348 кв.м., находящ се в кв. 45, с. Попинци, при първоначална тръжна цена от 4050 лв. без ДДС.


Търгът ще се проведе  на 17.11.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 24.11.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 16.11.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 23.11.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.З А П О В Е Д

№ 640

гр. Панагюрище, 06.10.2016 год.


На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед               № 628 от 30.09.2016 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя   от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М:

І.Обявявам Лука Радков Карайлев от гр. Панагюрище, ЖК „Оптикоелектрон І”, бл.14, вх.А, ет.2, ап.6, ЕГН 8602243520, за спечелил търга с явно наддаване за продажба на поземлен имот №55302.394.320, представляващ Друг вид земеделска земя, Девета категория категория, с площ 568 кв. м. – частна общинска собственост, местност „Фетенци” по КК и КР на гр. Панагюрище за сумата от 922.64(деветстотин двадесет и два лева и 64 ст.)лева.

II. На основание чл.80, ал.2, т.2 и т.4 т НРПУРОИ на Общински съвет – Панагюрище от участие в търга беше отстранен Радко Луков Карайлев от гр. Панагюрище,     ЖК „Оптикоелектрон І”, бл.14, вх.А, ет.2, ап.6, поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит и удостоверение за липса на задължения към Община Панагюрище.

ІІІ. Обявявам за непроведен търга за поземлен имот №55302.394.195, представляващ Друг вид земеделска земя, Девета категория, с площ 1524 кв. м. – частна общинска собственост, местност „Фетенци” по КК и КР на гр. Панагюрище.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в   14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване на  уведомлението от  участниците.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за продажба на движими вещи, общинска собственост, както следва:

-       Автомобил „Ауди 90”, произведен през 1989 год., с рег. № PA3084AB при първоначална тръжна цена от 350 лв. без ДДС.

-       Автомобил „Фолксваген Венто”, произведен през 1994 год., с рег. № PA7711AP при първоначална тръжна цена от 300 лв. без ДДС.

-       Автомобил „Мицубиши Л 300”, произведен през 1992 год., с рег. № PA5909AР при първоначална тръжна цена от 250 лв. без ДДС.

-       Дискова брана, произведена през 2007 год. при първоначална тръжна цена от        2 500 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 20.10.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 28.10.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на движимата вещ и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответната вещ, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 19.10.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 27.10.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за продажба на движими вещи, общинска собственост, както следва:

-       Автомобил „Ауди 90”, произведен през 1989 год., с рег. № PA3084AB при първоначална тръжна цена от 350 лв. без ДДС.

-       Автомобил „Фолксваген Венто”, произведен през 1994 год., с рег. № PA7711AP при първоначална тръжна цена от 300 лв. без ДДС.

-       Автомобил „Мицубиши Л 300”, произведен през 1992 год., с рег. № PA5909AР при първоначална тръжна цена от 250 лв. без ДДС.

-       Тракторно ремарке, произведено през 1986 год., с рег. № PA2005EE при първоначална тръжна цена от 250 лв. без ДДС.

-       Дискова брана, произведена през 2007 год. при първоначална тръжна цена от        2 500 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 21 09.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 28.09.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на движимата вещ и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответната вещ, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 20.09.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 27.09.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в кв. 45, с. Попинци, както следва:

-       УПИ XIV с площ от 348 кв.м., при първоначална тръжна цена от 4050 лв. без ДДС,

-       УПИ XV с площ от 225 кв.м., при първоначална тръжна цена от 2620 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 16.09.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 27.09.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния парцел, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 15.09.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 26.09.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

 

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458, с площ 153 кв.м, заедно със застроената в него двуетажна административна сграда /бивша сграда на ХЕИ/ със застроена площ 123 кв.м, находящ се на ул. „Рад Гемеджиев” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 55 000 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 16.09.2016  год. от 11,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 27.09.2016 год. от 11,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 15.09.2016 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 26.09.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.Последно променен на Сряда, 21 Февруари 2018 14:02