ИдентификацияИнформационни масиви и ресурси Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Информационни масиви, използвани от Община Панагюрище,

1. регистър на частната общинска собственост;

2. регистър за публичната общинска собственост;

3. регистър на търговските дружества с общинско участие;

4. регистър на общинските предприятия;

5. общински концесионен регистър;

6.регистър по управление на общинската собственост /наеми, право на ползване, договори по ЗЗД и всички други/- изрично изписване в регистъра на сроковете;

7. регистър с издавани документи, свързани с общинска собственост /дадени съгласия за продажба на трети лица на съсобствени терени, откази за изкупуване на сгради, построени чрез суперфиция върху общински терени, молби- декларации за обстоятелствена проверка; документи за деклариране или констатиране на вече възникнали права и задължения; документи за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и откази за издаване/;

8. регистър на категоризирани обекти;

9. регистри за положен извънреден труд;

10.регистри на актове по гражданско състояние

10.1. Регистър за раждане

10.2. Регистър за граждански брак

10.3. Регистър за смърт

11. регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз;

12. регистър на заявките за поемане на задължения и извършване на разход;

13. регистър на контролните листове;

14. регистър на обявените актове на таблото за обяви;

15. регистър за осигурено право на достъп;

16. регистри с договорите на община Панагюрище, респ. прекратяване;

17. регистър с решения на Общински съвет Панагюрище;

18. електронен деловоден регистър;

19. регистър на издавани удостоверения от ГРАО и за настойничества;

в архива на ОБА;

 

 

 

Последно променен на Четвъртък, 02 Март 2017 14:00