Банкови сметки и начини на плащане Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

НА ГИШЕ "КАСА" В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЧРЕЗ POS-УСТРОЙСТВО

ПО БАНКОВА СМЕТКА


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

НА КАСА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

ЧРЕЗ POS-УСТРОЙСТВО

ПО БАНКОВА СМЕТКА

Сметки на ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

“Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище

Банков код : RZBBBGSF

бюджетна сметка BG79RZBB91553120057000

набирателна сметка /за депозити и гаранции/

BG75RZBB91553320057007

сметка за приходи                       BG83RZBB91558420057000


Вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Дивидент 44 48 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81


Последно променен на Сряда, 18 Октомври 2017 11:37