ИдентификацияНормативни актове Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Нормативни актове


Наредба за управление на горски територии на община Панагюрище


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Панагюрище


Наредба за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности  на община Панагюрище


Правилник за даровити деца


Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община панагюрище


Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище


Наредба № 2 за опазване и поддържане на чистотата в община Панагюрище


Наредба за рекламната дейност на територията на община Панагюрище


Наредба за устройството и работата на органите за приватизация


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище


Наредба за символите, почетните звания и отличия

Система за морално и материално стимулиране на учителите

Система за морално и материално стимулиране на културните дейци


Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Панагюрище


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища


Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масови разпространени отпадъци на територията на община Панагюрище


Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на град Панагюрище


Наредба за публично - частното партньорство на Община Панагюрище


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Панагюрище


Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци


Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище


Наредба за учредяване на ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА и упражняване правата на собственост на Общината в търговските дружества


Наредба за изграждане и опазване на зелената система в Община Панагюрище


Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребални дейности в Община Панагюрище


Методика за определяне начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти


Правилник за подпомагане финасирането на процедури "Ин витро" на лица, с репродуктивни проблеми на територията на Община Панагюрище


Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество


Правилник за управление и разходване на средствата,постъпили от приватизацията на общинско участие в капитала на лечебни заведения – търговски дружества на територията на Община Панагюрище
Последно променен на Понеделник, 20 Юни 2016 14:30