Общинска собственост Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
file icon pdf ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2015 год.

file icon doc СТРАТЕГИЯ 2015 - 2019 г.

file icon pdf ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2016 г.file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2014 г.


file icon doc ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2011 год.

file icon doc СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ПЕРИОДА януари 2012 – декември 2015 г.

file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2012 г.

file icon doc ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2012 ГОД.

file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2013 г.
file icon pdf Заповед № 172 от 27.03.2017 г.ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща маркирана дървесина на корен от Обект № 20171, намиращи се в горски територии собственост на Община Панагюрище.


file icon pdf Заповед № 171 от 27.03.2017 г. ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 20172, намиращи се в горски територии собственост на Община Панагюрище.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4834, с площ 257 кв.м, находящ се на ул. „Поп Марко”, в гр. Панагюрище., при първоначална тръжна цена от 3 855 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 05.04.2017  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 12.04.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 04.04.2017 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 11.04.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ЗАПОВЕД

№ 24/17.01.2017 год.

На основание чл.44, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗи чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с  Решение № 271/21.12.2016 г. на Общински съвет – Панагюрище,

НАРЕЖДАМ:

І. Определям размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти - полски пътища  по чл.37в, ал.16 от за стопанската 2016-2017 година, за землищата от Община Панагюрище, както следва:

1. Землище Пнагюрище – 12.00 лв./дка.

2. Землище Попинци – 12.00 лв./дка.

3. Землище Поибрене – 36.00 лв./дка.

4. Землище Бъта – 17.00 лв./дка.

5. Землище Баня – 17.00 лв./дка.

ІІ.  Предоставям за ползване имоти – полски пътища на ползвателите, сключили споразумения по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година, посочени в  Приложение 1- Списък на полски пътища и ползвателите им за стопанската 2016-2017 г.

ІІІ. В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2016/2017 г., за определените му в  Приложение 1 от заповедта имоти - полски пътища, по сметка на Община Панагюрище:

BG83RZBB91558420057000,  Банков код RZBBGSF, Код на вид плащане 444200 в  “Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище.

IV.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2016/2017 година.

V.Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, заповедта в едно с file icon pdf Приложение № 1 да се публикува на нтернет страницата на общината.

Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf Приложение № 1


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за учредяване на отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство на гаражи в гр. Панагюрище., както следва:

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на 2 броя гаражи върху петна №18 и №19, всяко с площ от 21 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4623, кв.145 по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 1050 /хиляда и петдесет/ лева без ДДС.

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на 3 бр. гаражи върху петна №9, №10 и №37  всяко с площ от 18 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3732, кв.186Б по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 810 /осемстотин и десет/ лева без ДДС.

-       Учредяване право на строеж, за изграждане на 2 броя гаражи върху петна №Г-5 и №Г-6, всяко с площ от 24 кв.м, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4633, кв.243 по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена за всяко отделно петно от 1200 /хиляда и двеста/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 28.12.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 10.01.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния обект, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 27.12.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 09.01.2017 год.

Задължително условие за участие в търга е да притежавате жилище в района на петното, за което кандидатствате и да притежавате МПС, което се доказва със представянето на съответните документи, описани в тръжната документация.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижим имот - УПИ ХVІ-общ., с площ 580 кв.м, находящ се в кв.33 по плана на с.Елшица, ведно със застроената в имота сграда „Мелница” с площ 60 кв.м, при първоначална тръжна цена от 4 700 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 29.12.2016  год. от 11,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 13.01.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 28.12.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 12.01.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в село Левски, Община Панагюрище:

-       УПИ I-127 с площ от 502 кв.м, ведно с двуетажна сграда „Ракиджийница” със застроена площ от 119 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 4300 лева без ДДС”.

-       УПИ II-127 с площ от 467 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 3600 лева без ДДС”.

-       УПИ XI – „Фурна” с площ от 600 кв.м, находящ се в кв.31 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 4600 лева без ДДС”.

Търгът за продажбата на обявените имоти ще се проведе  на 29.12.2016  год. от 10,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 11.01.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 28.12.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 10.01.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в село Оборище, Община Панагюрище:

-       УПИ I – “За обществена сграда” с площ 3814 кв.м, , находящ се в кв.27 по плана на село Оборище., при първоначална тръжна цена от 30 000 лева без ДДС”.

-       УПИ II – “За детска градина” с площ 1714 кв.м, находящ се в кв.27 по плана на село Оборище., при първоначална тръжна цена от 17 000 лева без ДДС”..

Търгът за продажбата на обявените имоти ще се проведе  на 29.12.2016  год. от 10,30 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 12.01.2017 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 28.12.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 11.01.2017 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


З А П О В Е Д

757

гр. Панагюрище, 25.11.2016 год.


На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 628 от 30.09.2016 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя   от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам Георги Симеонов Йорданов от гр. Костинброд, ул. „Люляк”, №5,  за спечелил търга с явно наддаване за продажба на поземлен имот №078004, представляващ Трайни насъждения, Осма категория, с площ 6000 кв. м. – частна общинска собственост, местност „Ямата” по КВС на с. Баня, Община Панагюрище, за сумата от 3427.20(три хиляди четиристотин двадесет и седем лева и 20 ст.)лева.

II. На основание чл.80, ал.2, т.2 и т.4 т НРПУРОИ на Общински съвет – Панагюрище от участие в търга беше отстранен Димитър Иванов Арбалиев от с. Баня, Община  Панагюрище,          ул. „Хайдут Велко”, №7, поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит и удостоверение за липса на задължения към Община Панагюрище.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.


Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в  14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване на  уведомлението от  участниците.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище

обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, както следва:

Таблица 1

Имот №

Землище

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търга в лева

1.

078004

Баня

Ямата

Трайни насаждения

VIІІ

6000

3264.00

652.80

Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Първоначалната  тръжна цена за продажба, определена  от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.


Дата на провеждане на търга

18.11.2016г. от 11.30 часа, последваща дата – 25.11.2016г. от 11.30 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


Оглед на обектите

От 07.11  до 17.11.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска  администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 07.11.2016г. до 17.11.2016г., за последващата дата от 21.11.2016г. до 24.11.2016г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 17.11.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 24.11.2016год.


Място за получаване на информация за земите – обект на търга


Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  следните общински обекти:

1. Търговска площ в размер на 13 кв.м., находяща се на ІІ-рия етаж в търговската част на сградата на Градски универсален магазин (ГУМ) гр. Панагюрище  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 636 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

2. Обособена част от „Старата пожарна” ул. „Георги Бозаджиев” №4 гр. Панагюрище, представляваща: помещение с площ от 46 кв.м.; гараж в двора за склад с площ 28,80 кв.м., ведно с помещение с PVC дограма от 16,70 кв.м. и част от двора в размер на 200 кв.м. за търговска дейност с обща начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 5040лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на общинските обекти – от 17 ноември 2016 год. до 01.12.2016 год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД”

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17,30 часа на 01.12.2016 год., а за последващата дата  до 17,30 ч. на 08.12.2016 год.

Търгът ще се проведе  на 02.12.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация- Панагюрище и  последващ  търг на 09.12.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54 .ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище

обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, както следва:

Таблица 1

Имот №

Землище

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търга в лева

1.

078004

Баня

Ямата

Трайни насаждения

VIІІ

6000

3264.00

652.80

Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Първоначалната  тръжна цена за продажба, определена  от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.

Дата на провеждане на търга

18.11.2016г. от 11.30 часа, последваща дата – 25.11.2016г. от 11.30 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

Оглед на обектите

От 07.11  до 17.11.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска  администрация – Панагюрище.

Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 07.11.2016г. до 17.11.2016г., за последващата дата от 21.11.2016г. до 24.11.2016г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 17.11.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 24.11.2016год.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга

Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XIV с площ от 348 кв.м., находящ се в кв. 45, с. Попинци, при първоначална тръжна цена от 4050 лв. без ДДС.


Търгът ще се проведе  на 17.11.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 24.11.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 16.11.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 23.11.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.З А П О В Е Д

№ 640

гр. Панагюрище, 06.10.2016 год.


На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед               № 628 от 30.09.2016 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя   от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М:

І.Обявявам Лука Радков Карайлев от гр. Панагюрище, ЖК „Оптикоелектрон І”, бл.14, вх.А, ет.2, ап.6, ЕГН 8602243520, за спечелил търга с явно наддаване за продажба на поземлен имот №55302.394.320, представляващ Друг вид земеделска земя, Девета категория категория, с площ 568 кв. м. – частна общинска собственост, местност „Фетенци” по КК и КР на гр. Панагюрище за сумата от 922.64(деветстотин двадесет и два лева и 64 ст.)лева.

II. На основание чл.80, ал.2, т.2 и т.4 т НРПУРОИ на Общински съвет – Панагюрище от участие в търга беше отстранен Радко Луков Карайлев от гр. Панагюрище,     ЖК „Оптикоелектрон І”, бл.14, вх.А, ет.2, ап.6, поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит и удостоверение за липса на задължения към Община Панагюрище.

ІІІ. Обявявам за непроведен търга за поземлен имот №55302.394.195, представляващ Друг вид земеделска земя, Девета категория, с площ 1524 кв. м. – частна общинска собственост, местност „Фетенци” по КК и КР на гр. Панагюрище.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в   14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване на  уведомлението от  участниците.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за продажба на движими вещи, общинска собственост, както следва:

-       Автомобил „Ауди 90”, произведен през 1989 год., с рег. № PA3084AB при първоначална тръжна цена от 350 лв. без ДДС.

-       Автомобил „Фолксваген Венто”, произведен през 1994 год., с рег. № PA7711AP при първоначална тръжна цена от 300 лв. без ДДС.

-       Автомобил „Мицубиши Л 300”, произведен през 1992 год., с рег. № PA5909AР при първоначална тръжна цена от 250 лв. без ДДС.

-       Дискова брана, произведена през 2007 год. при първоначална тръжна цена от        2 500 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 20.10.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 28.10.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на движимата вещ и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответната вещ, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 19.10.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 27.10.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за продажба на движими вещи, общинска собственост, както следва:

-       Автомобил „Ауди 90”, произведен през 1989 год., с рег. № PA3084AB при първоначална тръжна цена от 350 лв. без ДДС.

-       Автомобил „Фолксваген Венто”, произведен през 1994 год., с рег. № PA7711AP при първоначална тръжна цена от 300 лв. без ДДС.

-       Автомобил „Мицубиши Л 300”, произведен през 1992 год., с рег. № PA5909AР при първоначална тръжна цена от 250 лв. без ДДС.

-       Тракторно ремарке, произведено през 1986 год., с рег. № PA2005EE при първоначална тръжна цена от 250 лв. без ДДС.

-       Дискова брана, произведена през 2007 год. при първоначална тръжна цена от        2 500 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 21 09.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 28.09.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на движимата вещ и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответната вещ, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 20.09.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 27.09.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в кв. 45, с. Попинци, както следва:

-       УПИ XIV с площ от 348 кв.м., при първоначална тръжна цена от 4050 лв. без ДДС,

-       УПИ XV с площ от 225 кв.м., при първоначална тръжна цена от 2620 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 16.09.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 27.09.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния парцел, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 15.09.2016 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 26.09.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

 

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458, с площ 153 кв.м, заедно със застроената в него двуетажна административна сграда /бивша сграда на ХЕИ/ със застроена площ 123 кв.м, находящ се на ул. „Рад Гемеджиев” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 55 000 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 16.09.2016  год. от 11,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 27.09.2016 год. от 11,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 15.09.2016 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 26.09.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.Последно променен на Сряда, 29 Март 2017 07:50