ИдентификацияТъргове и конкурси Печат Е-мейл
Написано от Administrator   file icon pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Панагюрище през 2023 година
О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА

 

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №573 от 30.03.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на УПИ VI-179 с площ 806 кв.м, находящ се в кв.23 по плана на село Поибрене, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 17 860,80 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 29.05.2023 год. (Понеделник) от 17:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася  в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 год.

 

За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77
О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №572 от 30.03.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244 с площ 536 кв.м, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 25 870,80 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 29.05.2023 год. (Понеделник) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася по банков път в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №570 от 30.03.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на кафе-сладкарница заедно с остъклен навес (необорудвани) с обща площ  233 кв.м., от които 100 кв.м.  зала за търговска дейност,  86 кв.м. остъклен навес, 33 кв.м.  складови помещения и 14 кв.м. помощни помещения, находящи се в сградата на Театър Дом - паметник, ул. “Петър Карапетров“№2, гр. Панагюрище, с начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 16 290 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът да се проведе  на 29.05.2023 год. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обектите, предмет на търга от 11.05.2023 год. до 26.05.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 г.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на   общински терен с площ от 10 кв.м. за разполагане на преместваем обект /сглобяема постройка/ за обслужващи дейности, находящ се в с. Попинци, съгласно одобрена схема от                гл. архитект на община Панагюрище, при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище – 300 лв. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът да се проведе  на 06.04.2023 год. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 16.03.2023 год. до 05.04.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както  и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.04.2023 г..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая №305, тел. 0357 600-54.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на   помещения  от сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, пл."20-ти Април“ за осъществяване на  търговска дейност, както следва:

1. Помещение с площ от 21 кв.м. за извършване на  търговска дейност, намиращо се във витринната част под колонадата на ГУМ, гр. Панагюрище, частна общинска собственост с годишна наемна цена - 2520 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

2. Помещение с площ от 15 кв.м. за извършване на търговска дейност, намиращо се във витринната част под колонадата на ГУМ, гр. Панагюрище, частна общинска собственост, с годишна наемна цена –  2106 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът да се проведе  на 06.04.2023 год. от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обектите, предмет на търга от 16.03.2023 год. до 05.04.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.04.2023 г..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая №305, тел. 0357 600-54.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на   части от сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, пл."20-ти Април“, частна общинска собственост за осъществяване на  търговска дейност, както следва:

1.  I-ви етаж от търговската част на сградата на Градски универсален магазин с площ - 405 кв.м., складови помещения – 52 кв.м., коридор 66 кв.м.   с  начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 36 306 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

2. II – ри етаж източно крило от търговската част на сградата на Градски универсален магазин с площ 240 кв.м. с  начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 12 528 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

3. II – ри етаж западно крило от търговската част на сградата на Градски универсален магазин с площ 372 кв.м.  начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 19 386 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

Търгът да се проведе  на 05.04.2023 год. от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обектите, предмет на търга от 16.03.2023 год. до 04.04.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 04.04.2023 г..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая №305, тел. 0357 600-54.


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.611 с площ 1145 кв.м, находящ се на ул. „Люляк” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 59 181,60 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 30.03.2023 год. (Четвъртък) от 10:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 29.03.2023 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №305, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с явно наддаване за продажба на общинска движима вещ, представляваща автобус „Хюндай Каунти“, с рег.№PA1349ВС, произведен през 2006 год., при първоначална тръжна цена от 21 213,60 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 27.01.2023 год. (Петък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.01.2023 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.478, с площ 847 кв.м, находящ се на ул. „Атанас Захариев” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 43 778,40 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 05.01.2023 год. (четвъртък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 04.01.2023 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

Определям размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти - полски пътища  по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година, за землищата от Община Панагюрище


file icon doc Заповед № 1128 от 16.12.2022 г.

Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с явно наддаване, проведен на 12.12.2022 г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

file icon pdf Заповед № 1115 от 15.12.2022 г.

file icon pdf Приложение № 1

file icon pdf Приложение № 2

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.512, с площ 573 кв.м, находящ се на ул. „Средна гора” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 29 614,80 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 15.12.2022 год. (Четвъртък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 14.12.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище, Община Панагюрище.


Обектите на търга, началните тръжни цени и размерът на депозита за участие в търга са посочени в file icon pdf Таблица № 1.

 1. Дата на провеждане на търга: 12.12.2022 г. от 10:30 часа, последваща дата – 19.12.2022г. от 10:30 часа.
 2. Място на провеждане на търга: в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.
 3. Оглед на обектите:  от 28.11.2022 г. до 09.12.2022 г. включително, след предварителна заявка на                                тел.  0885885432 -  П. Петров.
 4. Цената за тръжна документация е в размер на 20,00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 28.11.2022 г. до 09.12.2022 г.
 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 18:00 часа на 09.12.2022 г., а за последващата дата - до 18:00 ч. на 16.12.2022 г.

 За информация: Главен експерт „ОС“ П. Петров -  тел.  0885885432

file icon pdf ТАБЛИЦА № 1
Обявявам участниците, спечелили публичния търг с явно наддаване, проведен на 04.11.2022 г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10 години съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 - Тръжен списък.

file icon pdf Заповед № 997 от 11.11.2022 г.

ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище, Поибрене, Попинци и Оборище, Община Панагюрище.

file icon doc ОБЯВА


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Общинска администрация – Панагюрище, обявява  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на помещение за фризьорски салон с площ от 12,7 кв.м., находящо се на II-рия етаж в сградата на Градска минерална баня, гр. Панагюрище, ул. “Стоил Финджеков“ №23, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти - 936 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 08.11.2022 год. от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 20.10.2022 год. до 07.11.2022 г. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.11.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №305, тел. 0357 600-54.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3871 с площ 950 кв.м, находящ се на  ул.“Незабравка“, гр. Панагюрище  чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 40 663,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 11.10.2022 год. от 16:00 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 10.10.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая № 305, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Общинска администрация – Панагюрище, обявява   публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на един брой   помещение за пощенски услуги с площ от 33,50 кв.м., находящо се в сградата на детска градина „ЯНА” с. Попинци, община Панагюрище, публична общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти 792 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 11.10.2022 год. от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 26.09.2022 год. до 10.10.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с.Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 10.10.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая № 305, тел. 0357 600-54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.590 с площ 932 кв.м, находящ се на ул. „Проф. Петър Дееничин” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 40 544,40 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 29.07.2022 год. (Петък) от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 28.07.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.771 с площ 816 кв.м, находящ се на ул. „Георги Дедев” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 35 497,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 29.07.2022 год. (Петък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 28.07.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.
ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване на отстъпено правно на строеж за изграждане на масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 100 кв.м. в общински Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 7 040 лева.

Търгът да се проведе на 29.07.2022 год. (Петък) от 17:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 28.07.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Да се проведе  публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на общински терен с площ  30 кв.м.  находящ се в кв. 28 по плана на с. Бъта за разполагане на преместваемо съоръжение  (павилион) за търговска дейност, съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Панагюрище, при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 540 лв.. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 06.07.2022 год. от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 16.06.2022 год. до 05.07.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Бъта .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.07.2022 год..

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600 -54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Да се проведе  публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на един брой   помещение за пощенски услуги с площ от 33,50 кв.м., находящо се в сградата на детска градина „ЯНА” с. Попинци, община Панагюрище, публична общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти 792 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 06.07.2022 год. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 16.06.2022 год. до 05.07.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.07.2022 год..

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600 -54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  помещение с площ от 13 кв.м., находящо се на II-рия етаж в административната  част в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище за офис, частна общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти - 828 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 06.07.2022 г. от 15:30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 16.06.2022 год. до 05.07.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.07.2022 г..

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж3, стая №5, тел. 0357 600-54.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на следните имоти общинска собственост:

- УПИ I – “За обществена сграда“ с площ 3814 кв.м., находящ се в кв.27 по плана на село Оборище, при първоначална тръжна цена от 92 844 лева с ДДС.

- УПИ II – За детска градина“ с площ 1714 кв.м., находящ се в кв.27 по плана на село Оборище, при първоначална тръжна цена от 41 724 лева с ДДС.


Търгът ще се проведе на 03.06.2022 год. от 16,00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит (в размер на 50% от първоначалната тръжна цена на съответния имот), се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 02.06.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  обособена част от масивната сграда на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, с обща площ 232,16 кв.м., от която 115,66 кв.м. за офис и 116,50 кв.м. за помощни помещения, с начална годишна  наемна цена – 35 625,60 лв. с ДДС, определена от лицензиран оценител.  Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.

Търгът ще се проведе  на 14.06.2022 г. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 19.05.2022 г. до 13.06.2022 г. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на   30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 13.06.2022 г.

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600-54.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на следните имоти общинска собственост:

-        Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5069 с площ 350 кв.м, находящ се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 14 047,20 лева с ДДС.

-        Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5070 с площ 349 кв.м, находящ се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 14 007,60 лева с ДДС.

-        Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5071 с площ 346 кв.м, находящ се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 13 886,40 лева с ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.05.2022 год. от 16,00 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит (в размер на 50% от първоначалната тръжна цена на съответния имот), се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 11.05.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  помещение с площ от    13 кв.м., находящо се на III-тия етаж в административната  част в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище за офис, частна общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти -  828 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 10.05.2022 год. от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 21.04.2022 год. до 09.05.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 09.05.2022 год..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600-54.

file icon pdf Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.3740 с площ 372 кв.м, находящ се на ул. „Пенчо Славейков” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 14 930,40 лева с ДДС.


Търгът ще се проведе на 15.04.2022 год. от 16,30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 14.04.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински имот представляващ УПИ XIV – „Търговия и услуги“ с площ 348 кв.м., находящ се в кв.45 по плана на село Попинци, при първоначална тръжна цена от 4 987,20 лева с ДДС.


Търгът ще се проведе на 15.04.2022 год. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 14.04.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Да се проведе  публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на един брой   помещение за пощенски услуги с площ от 33,50 кв.м., находящо се в сградата на детска градина „ЯНА” с. Попинци, община Панагюрище, публична общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти 792 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 08.04.2022 год. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 24.03.2022 год. до 07.04.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.04.2022год..

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600-54.


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище и Поибрене, Община Панагюрище.

 1. Срок за отдаване под наем : земеделските земи се отдават за срок от 10 години.
 2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга:

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 50% от началната тръжна цена (file icon pdf Съгласно Приложение № 1).

 1. Дата на провеждане на търга: 11.04.2022г. от 10:30 часа, последваща дата – 18.04.2022г. от 10:30 часа.
 2. Място на провеждане на търга: в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.
 3. Оглед на обектите:  от 01.04 до 08.04.2022 г. включително, след предварителна заявка на                               тел.  0885885432 -  П. Петров.
 4. Цената за тръжна документация е в размер на 20,00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 01.04.2022г. до 08.04.2022г.
 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 18:00 часа на 08.04.2022 год., а за последващата дата - до 18:00 ч. на 15.04.2022 год.
 6. Място за получаване на информация за земите – обект на търга: в Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org

Списъкът с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види в Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище   на адрес: www.panagyurishte.org.


За информация: гл. експерт „ОС“ П. Петров -  тел.  0885885432


file icon pdf Приложение № 1

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 15.02.2022 г. ДО 11.03.2022 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров


ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с явно наддаване за продажба на общински движими вещи както следва file icon doc СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

Търгът да се проведе на 12.01.2022 год. (Сряда) от 10:30 часа в Камерна зала на Театър Дом паметник.

Оглед на PVC дограма „Втора употреба“ до 11.01.2022 год. включително, след предварителна заявка в ОП „Чистота“.

Тръжната документация за търга се получава при заплатена такса от 20,00 с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на артикул  се внася в брой в касата на ЦAO, или по банков път, в срок до 18:00 часа на 11.01.2022 год.

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на ЦAO в непрозрачен запечатан плик в срок до 18:00 часа на 11.01.2022 год. Върху плика участникът отбелязва името си и предмета  на  търга.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински имот представляващ УПИ I-109 „За училище“, находящ се в кв. 25 по плана на село Баня и двете сгради, построени в имота – масивна двуетажна сграда със застроена площ 495 кв.м. и едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 426 кв.м, при първоначална тръжна цена от 295 000,00 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 11.01.2022 год. (Вторник) от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 10.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.496 с площ 910 кв.м, находящ се на ул. „Слънчева поляна” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 38 270,40 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 10.01.2022 год. (Понеделник) от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.З А П О В Е Д

№ 1006

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и след като се запознах и утвърдих протокола на комисията, провела търга, назначена със заповед №954 от 12.11.2021 г.З А П О В Я Д В А М:


Определям участниците, спечелили проведения на 12.11.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 20 години, на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) землище Панагюрище, землище Оборище и землище Бъта, Община Панагюрище, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

Достигнатите арендни цени и спечелилите търга участници са посочени в Приложение 2.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Заповедта, заедно с file icon doc Приложение № 1 и file icon doc Приложение № 2 – Тръжен списък, да се постави на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и да се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.org/., раздел „Общинска собственост”.


Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.


Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАПОВЕД


№  1005

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах и утвърдих протокола от комисията, назначена с моя заповед № 953 от 12.11.2021 год. по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ в землища Панагюрище, Поибрене, Оборище и Левски, Община Панагюрище,


З А П О В Я Д В А М :


Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 12.11.2021г. за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землища Панагюрище, Поибрене, Оборище и Левски, Община Панагюрище, съгласно file icon doc Приложение № 1 и file icon doc Приложение № 2 – Тръжен списък.

На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък да бъде обявена на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на интернет страницата на община на адрес: http://www.panagyurishte.org/.,, раздел „Общинска собственост” и да се изпрати до всички участници в търга.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под наем  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.


Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


З А П О В Е Д

№ 1004

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и след като се запознах и утвърдих протокола на комисията, провела търга, назначена със заповед № 954 от 12.11.2021 г.З А П О В Я Д В А М:


Определям участниците, спечелили проведения на 12.11.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 20 години, на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) землище Панагюрище, землище Оборище и землище Бъта, Община Панагюрище, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

Достигнатите арендни цени и спечелилите търга участници са посочени в Приложение 2.


Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Заповедта, заедно с file icon doc Приложение №1 и  file icon doc Приложение №2 – Тръжен списък, да се постави на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и да се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.org/., раздел „Общинска собственост”.


Със спечелилите търга участници да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в 7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


Последно променен на Сряда, 10 Май 2023 13:07