ИдентификацияИнформация и публичност Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Информация и публичност

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (ПИРО)


Планът за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода до 2027 г. е средносрочен стратегически документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за общината. Общественото обсъждане за представяне на разработения проект на Плана за интегрирано развитие на Община Панагюрище се състоя в сградата на Община Панагюрище, в Сесийна зала на 23 август.  ПИРО – Панагюрище е разработен от екип на ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“ – консултант на Националното сдружение на общините на Република България. В изпълнение на проект №BG05SFOP001-4.003-0001 - „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“.

Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки приветства присъстващите и благодари на експертите от ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“ както и на работната група от Община Панагюрище за ползотворната съвместна работа по разработването на плана.

На публичното събитие присъстваха: г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ и председател на работната група, г-жа Екатерина Милиславова и г-н Александър Симидчиев – представители на ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“, участници в работните групи, служители на общинска администрация и граждани.

Г-жа Екатерина Милиславова презентира визията, целите и приоритетите за развитие на община Панагюрище и акцентира, че няма друга община, включително и от големите, предоставила толкова много фишове с проектни предложения, което е ясен знак за ангажираност и отговорност към бъдещето.

Във визията за бъдещето на община Панагюрище са вградени основните послания – просперираща, развита, социална, иновативна, дигитална, уютна, образована, партнираща, зелена, генерирани от всички участници в процеса на изготвяне на ПИРО  и обобщено тя е формулирана:

Община Панагюрище – двигател в изграждането на единна местна еко-система за устойчиво европейско бъдеще – зелено, свързано, справедливо и балансирано.

Основни стратегически цели на ПИРО-Панагюрище са: Осигуряване на привлекателна среда за живеене, труд и развитие на човешкия капитал; Развитие на устойчив туризъм, съчетано с разумно използване на природните ресурси, подобряване на техническата инфраструктура и поддържане на добро качество на околната среда; Подобряване условията на средата за развитие на бизнес, укрепване, насърчаване и интернационализация на местната икономика, инвестиционна привлекателност и разкриване на работни места.

Специфичните зони за въздействие са: История и здраве; Зелени и еко инициативи; Рекреация и приключения.

Целта на програмата за реализация на ПИРО-Панагюрище е да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнението му.

Планът за интегрирано развитие на община Панагюрище ще бъде внесен за разглеждане и приемане в Общински съвет – Панагюрище.

file icon pdf Презентация обществено обсъжданеПОКАНА

За участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО) за периода 2021-2027 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), отправяме покана към жителите на община Панагюрище, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23.08.2023 год.(сряда) от 10:00 часа в Община Панагюрище, сесийна зала, ет.2 пл.“20-април“.

Проектът на План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е публикуван на сайта на община Панагюрище –

https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2712&Itemid=117

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към развитието на града и общината!

С уважение,

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Последно променен на Четвъртък, 24 Август 2023 14:16