Обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „Теленор България“ ЕАД, представлявано от Майкъл Патрик Фоли Управител, със седалище и адрес на управление: обл. София, гр. София, жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Външно кабелно електрозахранване на базова станция №3133“, местност „Песьовец“  в землището на с.Попинци, общ. Панагюрище обл. Пазарджик, идентификационен № 000222

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 20.03.2019 г. до 03.04.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Ивайло Иванов – +359 892 49 86 07

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „Аква- Екофиш“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Строител“, № 12.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“,   в землището на с.Баня, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 20.03.2019 г. до 03.04.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.На основание Правилник за подпомагане финансирането на ин витро процедури на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, приет с Решение № 597/25.10.2018 година на Общински съвет -Панагюрище

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М

 

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с АРТ методи:

 

1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център за асистирана репродукция.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени – с непрекъснати здравноосигурителни права.

 

ІІ. Необходими документи:

 

1.      Заявление по образец (приложение № 1).

2.      Декларация (приложение № 2).

3. Лична карта на заявителя и на съпруга/партньора (документите се връщат след сверяване на данните в заявлението).

4. Писмена декларация в свободен текст, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

5. При двойки във фактическо съжителство - писмена декларация в свободен текст за удостоверяване на семейното положение.

6. Заповед за одобрение или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на директора на Центъра за асистирана репродукция.

7. Удостоверение за брутния доход на семейството/двойката във фактическо съжителство за предходните дванадесет месеца.

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Център за административно обслужване при Община Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13 от 18.03.2019 година до 18.04.2019 година.

 

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
        


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище

 

На вниманието на земеделските стопани

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА

19.03.2019 г. ОТ 10,30 часа,

В КАМЕРНАТА ЗАЛА НА ТЕАТЪР ДОМ-ПАМЕТНИК В ПАНАГЮРИЩЕ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ информационно - разяснителна кампания

за схеми и мерки по Директни плащания – кампания 2019 – НОВОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ


ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА

НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ЕКОНОТЕХ“ ООД, представлявано от Георги Николов Атанасов Управител, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“, № 93, ет.2.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за извличане на метали от излезли от употреба автомоблни части в съществуваща сграда №3 (сграда за друго предназначение)“, В имот №039314, местност „ГЛ. БЪРДО/ПАПРАТТА“  в землището на с.Баня, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 15.03.2019 г. до 29.03.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Георги Николов Атанасов – 0895 433 777

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


З А П О В Е Д

№ 120 от 06.03.2019 г.

 

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 29 т. 39 от Наредба за управление на отпадъците на Община Панагюрище

НАРЕЖДАМ:

1.  Забранява се паленето на огньове на територията на града и по кметствата, в близост до училища и други обществени сгради във връзка с провеждане на традиционния празник „Сирни Заговезни“.

2.    Забранява се изгарянето на излезли от употреба гуми  и други горими полиестерни материали, причиняващи значително замърсяване на атмосферата.

3.    Забранява се оставянето без надзор запален огън.

Предвидените глоби съгласно Закона за управление на отпадъците за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, както и неупражнен контрол от страна на кметовете е от  1400 до 5000 лв.

Заповедта да се сведе до знанието на гражданите чрез поставяне на информационното табло на общината и да се връчи на всички кметове на кметства намиращи се на територията на Община Панагюрище за изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище   14.00 800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

1.       

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. Плевен

11.03. - 05.04.2019 г.

15.02.2019 г.

30.09. - 25.10.2019 г.

16.08.2019 г.

2.       

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” -    

гр. Велико Търново

13.05. - 07.06.2019 г.

29.03.2019 г.

24.06. - 19.07.2019 г.

10.05.2019 г.

3.       

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен

26.08. - 20.09.2019 г.

12.07.2019 г.

4.       

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” -           гр. Варна

15.07. - 09.08.2019 г.

31.05.2019 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

·           да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

·           да са годни и психологически пригодни за военна служба;

·           да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

·           срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

·         настаняване, хранене и униформа;

·         безплатно медицинско обслужване;

·         задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).14.00 800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

1.       

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” -    

гр. Велико Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04. - 19.04.2019 г.

22.02.2019 г.

2.       

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

(ВОС 4103)

03.06. - 14.06.2019 г.

19.04.2019 г.

09.09. - 20.09.2019 г.

26.07.2019 г.

3.       

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” -           гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233)

12.08. - 30.08.2019 г.

28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

·         настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;

·         безплатно медицинско и психологическо обслужване;

·         задължително застраховане.

 

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Панагюрище уведомява заинтересованите лица, че на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван Съкратен план за действие за придобиване на земя за целите на строителството на язовир Луда Яна, община Панагюрище, Република България. Планът може да бъде разгледан в административната сграда на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, приемна зала за граждани в следното работно време от 8:30 часа до 17:30 часа.

Този Съкратен план за действие за придобиване на земя (СППЗ) е изготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България и очертава предприетите действия за отчуждаване на земя, необходима за изграждането на язовир Луда Яна и неговата прилежаща инфраструктура (т.е. язовирна стена, резервоар, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ), санитарно-охранителна зона), включително свързаната инфраструктура - водопроводи и изместване на електрически линии в община Панагюрище, област Пазарджик. Строителството на язовир Луда Яна е част от Проект за развитие на общинската инфраструктура (ПРОИ), изпълняван от МРРБ и финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и държавния бюджет.


file icon pdf Съкратен план за действие за придобиване на земя за целите на строителството на язовир Луда Яна, община Панагюрище, Република България

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

-              документи от съд или съдебен служител;

-              административни документи;

-              нотариални актове;

-              официални удостоверения върху частни документи;

-              документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

-          раждане

-          смърт

-          това, че лицето е живо

-          име

-          брак, брачна дееспособност и семейно положение

-          развод, законна раздяла или унищожаване на брака

-          регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

-          прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

-          произход или осиновяване

-          местоживеене и/или местопребиваване

-          гражданство

-          липса на съдебно минало

-          кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg

14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 
за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, 
Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив
На основание чл.18а, ал.10 от АПК уведомяваме: Марин Велков Гърков с адрес: ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен и Борислав Велков Гърков с адрес: ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен за съставени уведомление и Заповед № 38 от 23.01.2019 г. за поправка в одобрен кадастрален план на село Оборище, община Панагюрище.

file icon pdf Уведомление

file icon pdf Заповед № 38 от 23.01.2019 г..

Съобщение

Във връзка с проведено на 15.02.2019 г . заседание на общинската епизоотична комисия за набелязване на превантивни мерки за предотвратяване на рисковете от разпространение на заболяването Трихинелоза (Trichinella spiralis)  е необходимо да се спазват следните предписания:

·      Да не се купува месо с неизвестен произход, което не е подложено на ветеринарно-санитарен контрол.

·      Да не се консумира (използва) месо, произхождащо от домашни и диви свине, мечки, язовци, коне, магарета и други животни, възможни трихинелоносители, които не са изследвани за изключване на трихинелоза.


ОБЯВА


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 11.02.2019 г. ДО 08.03.2019 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

 

Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Асарел-Медет“ АД - "Изместване на хвостопровода в участък 3 на кота 880,00"

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) на „БУНАЙ“ АД, гр. Панагюрище, ул. "Георги Бозаджиев" № 1   


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ОРМУС“ ГмбХ (“ORMUS” GmbH), FN (фирмен номер) №455115м , представлявано от Костадин Ленгеров Управител, със седалище и адрес на управление: Р Австрия , гр. Виена, „Мюлер-Гутенбурн-щтр.“ 25/6.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“, от площадка в имот № 000889, м.“Червеница“, землището на с.Елшица, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 17.01.2019 г. до 01.02.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Адвокат Петър Г. Мулешков – 0889 750 849

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


file icon pdf О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.


file icon pdf Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК уведомяваме:

Марин Велков Гърков

ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен

Борислав Велков Гърков

ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен

за съставени уведомления и Акт № 3 от 07.11.2018 г. за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план на село Оборище.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЯ

file icon pdf АКТ № 3 ОТ 07.11.2018 г.

дата: 11 януари 2019 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Орика Мед България“


СЪОБЩЕНИЕ

От 09 декември 2018 година влиза в сила ново разписание на влаковете по линия Панагюрище – Пловдив – Панагюрище, както следва:


ПАНАГЮРИЩЕ – ПЛОВДИВ

Час на заминаване от Панагюрище

Час на пристигане в Пловдив

5:00 часа

6:43 часа

11:00 часа

12:43 часа 

17:00 часа

18:43 часа 

ПЛОВДИВ – ПАНАГЮРИЩЕ

Час на заминаване от Пловдив

Час на пристигане в Панагюрище

8:10 часа

10:00 часа

14:25 часа

16:08 часа

19:25 часа

21:08 часа

 

Новото маршрутно разписание на вътрешноградската автобусна линия Панагюрище – ЖП гара е както следва:

 

Тръгва от:

Час

СПИРКА - ПЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

4:30 ; 10:24 ; 16:32

СПИРКА - Ж.К. ОПТИКОЕЛЕКТРОН

4:32 ; 10:26 ; 16:34

СПИРКА - ПКИ РАЙНА КНЯГИНЯ

4:34 ; 10:28 ; 16:36

СПИРКА - У-ЩЕ САВА РАДУЛОВ

4:36 ; 10:30 ;16:38

СПИРКА- ДГ 1-ви ЮНИ

4:38 ; 10:32 ; 16:40

СПИРКА - ПЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ

4:40 ; 10:34 ; 16:42

СПИРКА - СТАРАТА ПОЖАРНА

4:42 ; 10:36 ; 16:44

СПИРКА - БАНЯТА

4:44 ; 10:39 ; 16:47

СПИРКА №1

4:46 ; 10:41 ; 16:49

СПИРКА - ХЛЕБОЗАВОДА

4:48 ; 10:43 ; 16:51

Тръгва от:

Час

Ж.П. ГАРА - ПАНАГЮРИЩЕ

10:03 ; 16:06 ; 21:15

 


14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования
от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЯВА

На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства (ЗБП), уведомяваме засегнатото население, че има издадено Разрешение №492/27.11.2018 г. от Министерство на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ, в площта „Свобода“ на територията на общини Панагюрище, Стрелча, Лесичево и Пазарджик, област Пазарджик на „България Алфа“ ЕАД.

file icon pdf Координатен регистърСтановище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.


file icon pdf СТАНОВИЩЕДО


ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на  проект на Наредба за изменение и допълнение на

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище


Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище.

Обсъждането на документа ще се проведе на 20.11.2018 г. (вторник) от 17:15 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван  проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище, придружен с мотиви за неговото приемане.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Тилия 2017“ ЕООД , с адрес: Област Пловдив, гр. Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. 277, вх. Б, ап. 10.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „БТК“ ЕАД, с адрес: община Столична, гр. София, бул „ Цариградско шосе“ №115

 file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение  от "Ина" ЕООД

file icon pdf ОбяваОбяви и събщения


Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, община Панагюрище чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на ПЛАН-СМЕТКАТА за приходите и разходите за дейностите свързани със сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2019 година на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

file icon pdf ДОКЛАД ЗА ПЛАН СМЕТКА


ОБЯВА


за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Централно военно окръжие
чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Заповед № ЛС-51 от 25.10.2018 г.

на началника на Централно военно окръжие за създаване на организация за провеждане на конкурс от Централно военно окръжие, за заемане на вакантни длъжности за офицери, обявени със заповед № ОХ-865 от 23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.

file icon pdf ЗАПОВЕД

file icon jpg ПРИЛОЖЕНИЕ

Областна дирекция "Земеделие" Пазарджик


Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година - Панагюрище

file icon doc Заповед № РД 06-310 от 28.09.2018 г. разпределение Поибрене ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-282 от 27.09.2018 г. споразумения Панагюрище 2019

file icon doc Заповед № РД-06-284 от 27.09.2018 г. споразумения Бъта ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-285 от 27.09.2018 г. споразумения Баня 2019

file icon doc Заповед № РД-06-286 от 27.09.2018 г. споразумения Баня ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-287 от 27.09.2018 г. споразумения Бъта 2019

file icon doc Заповед № РД-06-288 от 27.09.2018 г. споразумения Попинци 2019

file icon doc Заповед № РД-06-310 от 28.09.2018 г. разпределение Поибрене ТН 2019

дата: 10.10.2018 г.
Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ за инвестиционно предложение  „Водовземане на минерална вода от новоизградения водоем за минерална вода в с.Баня, община Панагюрище към къща за гости“ на Живко Георгиев Бърнев, с адрес: Област Пазарджик, община Панагюрище, с Баня, ул „ Черешово топче“ №3

file icon pdf ОБЯВА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите 

за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на заявления до 31.10.2018 година, включително

file icon pdf ЗАПОВЕД

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

От 09 декември 2018 година влиза в сила ново разписание на влаковете по линия Панагюрище – Пловдив – Панагюрище, както следва:

ПАНАГЮРИЩЕ – ПЛОВДИВ

Час на заминаване от Панагюрище

Час на пристигане в Пловдив

5:00 часа

6:43 часа

11:00 часа

12:43 часа 

17:00 часа

18:43 часа 

ПЛОВДИВ – ПАНАГЮРИЩЕ

Час на заминаване от Пловдив

Час на пристигане в Панагюрище

8:10 часа

10:00 часа

14:25 часа

16:08 часа

19:25 часа

21:08 часа

 

Новото маршрутно разписание на вътрешноградската автобусна линия Панагюрище – ЖП гара е както следва:

 

Тръгва от:

Час

СПИРКА - ПЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

4:30 ; 10:24 ; 16:32

СПИРКА - Ж.К.ОПТИКОЕЛЕКТРОН

4:32 ; 10:26 ; 16:34

СПИРКА - ПКИ РАЙНА КНЯГИНЯ

4:34 ; 10:28 ; 16:36

СПИРКА - У-ЩЕ САВА РАДУЛОВ

4:36 ; 10:30 ;16:38

СПИРКА-ОДЗ 1-ви ЮНИ

4:38 ; 10:32 ; 16:40

СПИРКА - ПЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ

4:40 ; 10:34 ; 16:42

СПИРКА - СТАРАТА ПОЖАРНА

4:42 ; 10:36 ; 16:44

СПИРКА - БАНЯТА

4:44 ; 10:39 ; 16:47

СПИРКА №1

4:46 ; 10:41 ; 16:49

СПИРКА - ХЛЕБОЗАВОДА

4:48 ; 10:43 ; 16:51

Тръгва от:

Час

Ж.П.ГАРА-ПАНАГЮРИЩЕ

10:03 ; 16:06 ; 21:15

Последно променен на Сряда, 20 Март 2019 13:44