Обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 13.02.2020 година до 20.02.2020 година, включително ще се проведе на 20.02.2020 година от 15:30 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

Анелия Караколева

Председател на комисията
ОБЯВА

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 17.02.2020 г. ДО 13.03.2020 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

 

Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров


Със заповед на министъра на отбраната е обявен конкурс за попълване на 38 войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции (СКСО) в Пловдив. Обявени са вакантни позиции за „оператор-сапьор“, „оператор-санитар“, „оператор-радиотелеграфист“, „младши шофьор“, „шофьор-химик“ и др. За някои от длъжностите е необходимо кандидатите да притежават авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове. Минималното изискване за завършено образование е средно.

Кандидатите за конкурса за служба в СКСО трябва да подадат заявление до неговия командир, както и необходимите документи чрез структурите на Централното военно окръжие в срок до 21 февруари 2020 година.

Конкурсът ще се проведе на 26 и 27 март 2020 година. Той включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м) и издръжливост (крос 1000 м). Тестът за обща култура се състои от 100 въпроса.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, и необходимите документи са посочени в обявата за конкурса и нейните приложения.

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021 година

file icon pdf Заповед на министъра на отбраната

file icon pdf Заповед на началника на централно военно окръжие

file icon pdf Обява - ВВВУ

file icon pdf Обява - ВВМУ

file icon pdf Обява - НВУ

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 21.01.2020 година до 28.01.2020 година, включително ще се проведе на 28.01.2020 година от 15:30 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

Анелия Караколева

Председател на комисията


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз и магазин за авточасти в УПИ XIV-108.527, местност „Дойчева чешма“, землище на град Панагюрище, Община Панагюрище


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Пазарджик, мандат 2020 - 2024 година.

file icon pdf Решение № 24 от 14.01.2020 г. на Общински съвет

file icon doc Приложение 1 - заявление за кандидатстване за съдебен заседател;

file icon doc Приложение 2 - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

file icon doc Приложение 3 - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;

file icon doc Приложение 4 - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;

file icon doc Приложение № 5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.

Председател на Общински съвет /п/

Христо Калоянов

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 10, т. 1и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) „ТЪРКАЛАНИ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: 1113, гр.София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 38, вх.  ап.4, представлявано от Валентин Димитров – Управител.


Съобщава на засегнатото население, че започва процедура по реда на НОВОС за извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение: „Създаване и изграждане на аквапоник стопанство“ в УПИ № I-392, 393 Комплекс за приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, община Панагюрище.

Лице за контакти: Валентин Димитров, телефон: 0878 81 00 09


Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 08.01.2020 г. до 22.01.2020 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пазарджик, 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно намерение


СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 18.12.2019 година до 23.12.2019 година, включително ще се проведе на 23.12.2019 година от 15:30 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

Анелия Караколева

Председател на комисиятаОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) ОРМУС“ ГмбХ (ORMUS GmbH), Австрия, гр. Виена „Мюлер-Гутенбурн-щтр.“ 25/6 с адрес за коренспонденция: гр. Панагюрище, ул. „Нистор Ружеков“ № 12, представлявано от Костадин Ленгеров – управител и Цанко Станчев – прокурист.

Съобщава на засегнатото население, че започва процедура по реда на НОВОС за извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение: „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“ от площадка в имот № 000889, ментост „Червеница“, землище на с. Елшица, община Панагюрище.

Лице за контакти: Петър Мулешков, телефон: 088 9 75 08 49

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 13.12.2019 г. до 26.12.2019 г.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пазарджик, 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 10.12.2019 година до 17.12.2019 година, включително ще се проведе на 17.12.2019 година от 15:30 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

Анелия Караколева

Председател на комисията


СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 22.11.2019 година до 28.11.2019 година, включително ще се проведе на 28.11.2019 година от 10:00 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

Анелия Караколева

Председател на комисиятаСЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 08.11.2019 година до 21.11.2019 година, включително ще се проведе на 21.11.2019 година от 15:00 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

Анелия Караколева

Председател на комисията


Обяви за приемане на военна служба в Централно военно окръжие и във Военно-географска служба.

file icon pdf Обяви за приемане на военна служба в Централно военно окръжие

file icon pdf Обяви за приемане на военна служба във Военно-географска службаС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

 

УВЕДОМЯВА:

 

От 15.11.2019 г. до 15.11.2019 г. ще се проведе третиране на малини (биологични) срещу Антракноза и петносване на пъпката с продукт за растителна защита/препарат ФУНГУРАН И БОРДО МИКС, доза 200 гр/дка/ 400 гр/дка на площ от 87,9 дка в м. „Богородич“, отстоящи на 2,6 км от гр. Панагюрище, с възложител „Тара Био“ ЕООД – отговорник за третирането Николай Василев Ралчев.

 

     Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.