Проведе се обществено обсъждане на проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Обществено обсъждане на проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище бе проведено в сесийната зала на Община Панагюрище.

Нормативният акт е разработен от ресор „Хуманитарни дейности“.

Общественото обсъждане бе открито г-жа Галина Матанова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище.


В презентацията си г-жа Матанова подчерта, че проектът на Наредбата е в потвърждение на стремежа на Община Панагюрище да планира и реализира социална политика ангажирана и последователна по отношение на подкрепата на потребностите на децата, хората с увреждания, уязвимите групи и възрастните хора от общността. Заместник–кметът представи разработената Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище.

Целите, които се поставят с предложения проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище, са:

- Повишаване ангажираността на Община Панагюрище за подкрепа на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания.

- Насърчаване на устойчиво социално включване в обществения живот на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания.

- Осигуряване на законосъобразно, целесъобразно, ефикасно и ефективно разходване на средствата на клубовете за пенсионери и лица с увреждания.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

- Подкрепа на хората в пенсионна възраст и хората с увреждания чрез регламентиране дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания като форма за социална интеграция.

- Законосъобразност, целесъобразност, ефикасност и ефективност при разходването на отпуснатите бюджетни средства за функционирането на клубовете за пенсионери и лица с увреждания.

Размерът на финансовите средства, отпускани по реда на тази Наредба, ще се одобряват от Общинския съвет при приемане на годишния бюджет на Община Панагюрище за съответната година или при неговата актуализация, чрез функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 525 – „Клубове на пенсионера, инвалида и други".

Присъстващите на общественото обсъждане общински съветници, кметът на кметство село Оборище и представители на пенсионерския клуб в село Оборище изразиха своите становища и предложения и те бяха отразени в проекта на Наредбата.

От включилите се в общественото обсъждане, всички подкрепиха проекта на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище.

В заключение, г-жа Галина Матанова благодари на общинските съветници за конструктивния диалог и направените предложения, които бяха отразени в проекта на Наредбата.

Предстои приемане на проекта на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище от Общински съвет – Панагюрище по време на днешното редовно заседание.