Одобрени ПУП Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Одобрени подробни  устройствени планове


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.101.356, находящ се в м. „Балабанова кория“ по КК на землище гр. Панагюрище, общ. Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

04.07.2024 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 245/17.04.2024 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват имот с идентификатор 55302.68.481 в м.“Чукарите“ – землище на гр. Панагюрище, за който е отреден УПИ I-481“Магазин за строителни материали“, с цел промяна на предназначението му „За бензиностанция, газостанция и метанстанция“

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


17.04.2024 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.28/02.04.2024г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе за обект: „Водопровод от ПСПВ на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар „Ушите“ в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  202  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


гр.Панагюрище


17.04.2024 год.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, , че със заповед № 175/21.03.2024 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ VIII – 770 (имоти с идентификатори 55302.501.2514 и 55302.501.4115)  по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


25.03.2024 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 173/21.03.2024 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ IV – Общ., ПИ с идентификатор 59375.501.154 по плана на с. Панагюрски колони, общ. Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


25.03.2024 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

гр. Панагюрище 13.03.2024 год.

Съобщаваме Ви, че със заповед № 144/12.03.2024г. на ВрИД кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на  подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация  (ПР) с обхват УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV-669, УПИ XVI-669  в кв. 54 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяването чрез общинската администрация до Административен съд Пазарджик.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 108/27.02.2024 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ ХII-4425 и новопроектирана задънена улица между о.т. 504 и о.т. 504  в кв.3212  по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който се променят вътрешните регулационни линии на УПИ XII-4425, които се поставят в съответствие с имотните граници на имот с идентификатор 55302.501.4425 и съседните му имоти, и се измества в северна посока новопроектираната задънена улица.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


11.03.2024 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 110/27.02.2024 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ VII-642, УПИ VIII-642, УПИ IX-642 и поземлен имот с пл. № 799 в кв. 48 по плана  на с. Баня, Община Панагюрище, с който се променят вътрешната и уличната регулация на УПИ VII-642 и УПИ IX-642, част от новопроектирана улица при о.т. 289 и се създават следните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ VIII-642, УПИ IX-642 и УПИ XIV-799 и нова осова точка 280а в кв.48 по плана на с. Баня, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


07.03.2024 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 109/27.02.2024 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменеие на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ „СП“Вторични суровини“ и УПИ XII-1358 „За ПСД“ в кв. 237 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който се заличава от действащия план УПИ „СП“Вторични суровини“ и за негова сметка се образуват три нови урегулирани поземлени имота – УПИ XIV-4498 „За ПСД“, УПИ XV- 1008 „За ПСД“ и УПИ XVI- 4518, 4135, 4136 „За ПСД“; заличава се от действащия план УПИ ХII – 1358 „За ПСД“ и за негова сметка се създават следните два нови урегулирани поземлени имота – УПИ XII-3904 „За ПСД“ и УПИ XVII – 3904 „За ОДО“; проектира се задънена улица с о.т. 1363а и о.т.1363б.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

28.02.2024 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 905/01.12.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.63.516 в местността „Каменен гичит“ – землище  на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с който се променя предназначението на горецитирания имот и се създава нов УПИ I-516 „Производствени и складови дейности“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


09.01.2024 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 739/23.10.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с поправките в лилаво с обхват УПИ IV-268,269 и УПИ VI-271 в кв. 29 по плана на с.Поибрене, Община Панагюрище, с който се заличават от действащия план УПИ IV-268,269 и УПИ VI-271 и за тяхна сметка се образуват следните два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ IV-269,271 и  УПИ VI-268 в кв. 29 по плана на с. Поибрене.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

22.11.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 647/25.09.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ VII-487 в кв. 35 по плана на с. Левски, Община Панагюрище, с който УПИ VII-487 се преотрежда в УПИ VII-487 „За ФЕЦ“ и югоизточната му регулационна линия се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница с УПИ VI-488.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


17.10.2023 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ IV-268,269 и УПИ VI-271 в кв. 29 по плана на с.Поибрене, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


18.09.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 547/17.08.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ XVIII-354 и УПИ XIX-4826 в кв.13 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който УПИ XVIII-354 и УПИ XIX-4826 се обединяват и се създава един нов урегулиран поземлен имот - УПИ XVIII-407,354 „За жил. стр. и ФЕЦ“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


18.08.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 502/25.07.2023 г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект  за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 53103.48.303 в местността „Шаварковец“ – землище на с.Оборище, Община Панагюрище, с предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с който за същия имот се създава урегулиран поземлен имот (УПИ) I-303, масив 48, с предназначение „Бензиностанция, газстанция, автомивка, търговия и услуги, производствена дейност“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

  

10.08.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 510/28.07.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват УПИ I-34 „Търговия и услуги“ в местността „ПОЛЕТО“ - землище на гр. Панагюрище, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

● проект за частично изменение на  подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ I-34 „Търговия и услуги“ в местността „ПОЛЕТО“ - землище на гр. Панагюрище, с който УПИ I-34 „Търговия и услуги“ се преотрежда в УПИ I-36 „ За ОДО и ФЕЦ“;

● инвестиционнен технически проект за строеж : „Фотоволтаична инсталация“

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

08.08.2023 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 503/25.07.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ IV-4428,4438 в кв.3212 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който се заличава от действащия план УПИ IV-4428,4438 и за негова сметка се създава самостоятелен УПИ IV-4428 l в кв.3212 по плана та гр. Панагюрище, Община Панагюрище, чиито вътрешни регулационни линии се привеждат в съответствие с имотните граници.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

02.08.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 504/25.07.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват УПИ II-4386 в кв. 280 по плана на гр. Панагюрище, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

● проект за частично изменение на  подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ I-4384,4385,4386,43,95,4396 „За ЖС“ в кв. 280 по плана на гр. Панагюрище, с който за имот с идентификатор 55302.501.4386 се създава самостоятелен УПИ II-4386 „ За ФЕЦ“;

● инвестиционнен технически проект за строеж на обект: „ФЕЦ“

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

02.08.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 405/15.06.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ VIII, УПИ IX и УПИ Х в кв. 51 по плана на с. Баня, Община Панагюрище, с който се променят вътрешните регулационни граници на горецитираните имоти и се образуват следните три равни по площ урегулирани поземлени имота: УПИ VIII-792, УПИ IX-792 и УПИ Х-792.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

19.06.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 387/07.06.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват УПИ I-272 и УПИ Х-272 в кв. 49 по плана на с. Левски, община Панагюрище съдържащ следните самостоятелни съставни части:

• проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ I-272 и УПИ Х-272 в кв. 49 по плана на с. Левски, с  който се обединяват УПИ I-272 и УПИ Х-272  и се създава нов УПИ I-272 „За ФЕЦ“.

• инвестиционен технически проект за строеж: „Фотоволтаична електрическа централа“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 19.06.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 333/22.05.2023 г. на кмета на Община Панагюрище e одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор  02717.25.91 в местността „Валозите/Друма“ – землище на с. Баня, Община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с който за същия имот се създава урегулиран поземлен имот УПИ I-91, масив 25, с предназначение „За жилищно строителство".

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 


26.05.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изготвена схема на преместваем обект „Заведение за бързо хранене“, „За увеселителни цели-„Снек бар“ или „Кафе“ в подземлен имот с идентификатор 55302.501.3483, 55302.501.3482 и 55302.501.3481 в УПИ XI-1039, УПИ XII-1039 и УПИ XIII-1039 в квартал 72 по регулационния план на гр. Панагюрище

Схемата се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по схемата до общинската администрация.

 

23.05.2023 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ VIII, УПИ IX и УПИ Х в кв. 51 по плана на с. Баня, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


 23.05.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел обединяване на УПИ I-272 и УПИ Х-272 в кв. 49 в един общ УПИ I-272 за ФЕЦ по плана на с. Левски, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


16.05.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 150/16.03.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация (ПР) с обхват УПИ VI- „За КВЗ“ в кв. 7 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ VI- „За КВЗ“ се образуват три нови урегулирани поземлени имота - УПИ VI- „За КВЗ“, УПИ VII- „За Общ.“ УПИ VIII- „За Общ.“ в квартал 7 по плана на с. Панагюрски колонии.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

16.05.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 251/12.04.2023 г. на кмета на Община Панагюрище одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 53103.64.678 в местността „Богородица“ – землище на с.Оборище, Община Панагюрище, с предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с който за същия имот се създава урегулиран поземлен имот УПИ I-678, масив 64 с предназначение „За жилищно строителство“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


13.04.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 253/12.04.2023 г. на кмета на Община Панагюрище одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 02717.67.204 в местността „НЕМОЛИГО и др.“ – землище на с.Баня, Община Панагюрище, с предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, с който за същия имот се създава урегулиран поземлен имот УПИ I-204, с предназначение „За жилищно строителство“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

  

13.04.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 223/04.04.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/: • проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП – план за регулация /ПР/ с обхват УПИ VIII-367 в кв. 15 по плана на с. Елшица, Община Панагюрище, с който УПИ VIII-367 се преобразува в УПИ VIII-367 „За ФЕЦ“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

  

07.04.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 71/09.02.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ X-4431, УПИ ІХ-4434, УПИ ХIІ-4425 и УПИ XIII-4424 в кв. 3212 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който се променят вътрешните регулационните линии на УПИ X-4431 спрямо съседите УПИ ІХ-4434, УПИ ХIІ-4425, УПИ XIII-4424, като същите се поставят по имотните граници на УПИ X-4431 /имот 55302.501.4431/ при запазване на предвидената задънена улица в северозападната част на имота. Уличната регулация на УПИ X-4431 и УПИ IX-4434 също минава по имотни граници. Променя се и вътрешната регулационна линия мужду УПИ ХIІ-4425 и УПИ XIII-4424.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


07.04.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 53103.64.678 в местноста „Богородица“ –  землище на с. Оборище, община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с цел промяна на предназначението му за  „Жилищно строителство“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

24.02.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 02717.67.204 в местноста „Немолиго и др.“, землище на с. Баня, община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – изоставена орна земя с цел промяна на предназначението му за  „Жилищно строителство“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.24.02.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 29/16.01.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация  (ПР) с обхват УПИ IIІ-246 в кв. 53 по плана на с. Левски, община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии на УПИ III-246 се поставят в съответствие със съществуващите на място имотни граници.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл.“20 – ти Април” №13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.02.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.5/17.01.2023 г. е публикувано Решение № 509 от 29.11.2022 г. на Общински съвет – Панагюрище за одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имоти с идентификатори 55302.85.9, 55302.85.12, 55302.85.306,  55302.85.730 и 55302.85.731 – общинска собственост в землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя,  начин на трайно ползване – ниви, с който горецитираните имоти се обединяват и се създава нов урегулиран  поземлен имот (УПИ) І-734“За площадка за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци“ в масив 85, землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  202  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването в държавен вестник чрез Общински съвет-Панагюрище пред Административен съд гр. Пазарджик.


27.01.2023 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Панагюрище съобщава на заинтересуваните лица, че на основание т. 4.7 до т. 4.11  от  съвместна заповед на МРРБ и МЗГ за техническите изисквания към плановете по §4к, ал.1 от ЗСПЗЗ (закона за собствеността и ползването на земеделските земи) ще се  извърши трасиране и въвод във владение на имотите по влезли в сила планове на новообразуваните имоти  за местностите: Драгоев рът/ Висок”, м.”Тесни дол/ Кукла”,  м.”Магарешки рай”  и   м.Чолакова кория“ –землище на гр.Панагюрище и местностите  ”Ралчовци” и   м.”Караджовец” – землище на с. Поибрене.

Необходимо е бившите собственици и ползвателите да носят заповедите на кмета за идентифициране на имотите, както и колчета за означаване на границите на трасираните имоти.

Трасирането ще се извърши по следния  график :

14.11.2022г.- в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище за поземлени имоти (ПИ) с номера по КВС и идентификатор по КККР: №№ 090 411 ( 55302.90.411 ) в м. ”Драгоев рът, Висок”

15.11.2022г.- в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище за поземлени имоти (ПИ) с номера по КВС и идентификатор по КККР 087 307 ( 55302.87.719 ) в м. ”Тесни дол, Кукла”.

16.11.2022г.- в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище за поземлени  056 428 ( 55302.56.428 ) в м. ”Магарешки рай”, 056 447 ( 55302.56.447) в м. ”Чолакова кория”

17.11.2022г.  в землището на с. Поибрене, община Панагюрище за поземлени имоти (ПИ) с номера по КВС: №№ 214 001 в м.”Ралчовци” и 211 011 в м.”Караджовец”.

Трасирането е с начало между 09,30 – 10,00 ч. на място.

В случай на лоши атмосферни условия, съгласувано с общината графика се променя.


дата: 25.10.2022 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.44/14.06.2022г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за обект: “Площадка за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци“ в местността „Братаница“ – землище на гр. Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  202  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.44/14.06.2022г. е публикувано Решение № 435 от 19.05.2022 г. на Общински съвет – Панагюрище за одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват част от новопроектирана улица с о.т. 1059 до о.т. 1060, УПИ І-22,23, 4374,4376,4378,4379,4380,4381,4382,4867,4892,4893,4894"За ЖС“ в кв. 279 и УПИ ІV-4374“За гаражи“ в кв. 277 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.


гр.Панагюрище

20.06.2022 год.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 377 от 16.05.2022 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.442.2 в местността “ПОЛЕТО” - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който за същия имот се образува урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-442.2 с предназначение „Складова дейност“ съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от датата на обявяването чрез общинската администрация до АС-Пазарджик.


26.05.2022 г.

град Панагюрище


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 236 от 04.04.2022 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен Проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ І-5240 и УПИ Х-4176,5166,5239 в кв. 1206 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който се променят регулационните граници на имоти с 55302.501.5240, 55302.501.4176, 55302.501.5166 и 55302.501.5239.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от датата на обявяването чрез общинската администрация до АС-Пазарджик.


14.04.2022 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 237 от 04.04.2022 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват поземлен имот № 791 в кв. 51 по плана на с. Баня, община Панагюрище, с който за същия имот се отрежда УПИ VІ-791 и регулационните линии минават по имотните граници. Одобрява се инвестиционен технически проект за строеж:„Къщи за гости“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от датата на обявяването чрез общинската администрация до АС-Пазарджик.


14.04.2022 г. 


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 238 от 04.04.2022 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 02717.40.116 в местността “СВЕТА НЕДЕЛЯ” - землище на с. Баня, Община Панагюрище, с който за същия имот се създава урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІІ-116 с предназначение „за жилищно строителство“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от датата на обявяването чрез общинската администрация до АС-Пазарджик.


14.04.2022 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

 

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в брой 62 от 27.07.2021 г. в Държавен вестник е публикувано Решение № 263 от 30.06.2021 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.501.4100, участващ в УПИ ІV-4134 и V-4128 в кв. 255; УПИ І-4134, V-4100, VІ-4100, VІІ-4100, VІІІ-4100, ІХ-4100, Х-4100, ХІ-4100 и ХІІ-4100 в кв. 259; УПИ VІІ-157, VІІІ-159, Х-114, ХІ-114, ХІІ-115 и ХІІІ-116 в кв. 260 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  202  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет-Панагюрище пред Административен съд град Пазарджик.


град Панагюрище

дата: 05.08.2021 год.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 401 от 26.05.2021 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват имоти общинска собственост с идентификатори 55302.394.303 – друг вид земеделска земя, 55302.394.9512 – за селскостопански, горски, ведомствен път, 55302.394.9502 – за селскостопански, горски, ведомствен път и 55302.394.9516 – за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на гр. Панагюрище, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД гр.Пловдив, КЕЦ Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  202  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез общинската администрация до Административен съд гр. Пазарджик.

10.06.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 402 от 26.05.2021 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на техническата инфраструктура за обект: „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник „Елшица“ – Управление и пречистване на вода и мониторинг“ с който се променя посоката на трасето в местността „Градището“, землище на с. Елшица, с обхват публични имоти с идентификатори 27406.129.868 - хвостохранилище, 27406.130.139 – полски път и 27406.130.876 – хвостохранилище в землището на с. Елшица, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез общинската администрация до Административен съд гр. Пазарджик.


10.06.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 408 от 28.05.2021 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ V-36 в кв. 4 по плана на с. Левски, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез общинската администрация до Административен съд гр. Пазарджик.10.06.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г. е публикувано обявление за изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват имоти общинска собственост с идентификатори 55302.394.303 – друг вид земеделска земя, 55302.394.9512 – за селскостопански, горски, ведомствен път, 55302.394.9502 – за селскостопански, горски, ведомствен път и 55302.394.9516 – за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на гр. Панагюрище, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД гр.Пловдив, КЕЦ Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

12.05.2021 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ V-499 и УПИ ІV-498 в кв. 33 по плана на с. Бъта, Община Панагюрище, с който регулационната граница между двата имота се привежда в съответствие със съществуващата на място имотна граница.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


23.04.2021 г.

 
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлени имоти с идентификатори 57128.33.28 и 57128.33.28   в местността „Кайряка“ - землище на с. Поибрене, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението им от земеделска земя в урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

23.04.2021 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че ДВ бр.63 от 17.07.2020 год. e публикувано Решение № 86/21.05.2020 г. на Общински съвет – Панагюрище, с което е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на хидротехническо съоръжение - Изместване на трасе на хвостопровод в участък 3 на кота 880,00“.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването в държавен вестник чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр. Пазарджик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.61 от 10.07.2020 г. е публикувано обявление за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на част от с. Панагюрски колонии с обхват следните квартали: 1, 4, 6, 8, 12, 13, 20, 24, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 106 и 300.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


град Панагюрище

22.07.2020 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр. 11 от 07.02.2020 г. е публикувано Решение № 715/25.07.2019 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов обходен път в гр. Панагюрище.

Обектът представлява Общински обект от първостепенно значение съгласно § 5, т. 73 от Закона за устройство на територията.

Дата: 28.02.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ I – 385, УПИ II-385 и УПИ III-385 в м. „Без местност“- землище на с. Панагюрски колонии, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ДАТА: 30.10.2019 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ I – 40,41,43,44,656, „Индивидуално комплексно жилищно строителство“, УПИ XXV-44,46 и УПИ XXVIII-45 в кв. 16 по плана на с. Бъта, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ДАТА: 30.10.2019 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕСъобщаваме Ви, че със заповед № 573/20.09.2019 г. е одобрен изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XI – 471 в кв. 42 по плана на с. Баня, община Панагюрище, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.


ДАТА: 14.10.2019 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр. 68 от 27.08.2019 г. са публикувани следните Решения на Общински съвет-Панагюрище: Решение № 713/25.07.2019 г. за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с № 000300 в землището на с. Поибрене, Община Панагюрище, Решение № 714/25.07.2019 г. за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват жилищната зона на запад от р.Луда Яна на гр. Панагюрище, Община Панагюрище и Решение № 717/25.07.2019 г. за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на ел. кабел, захранващ имот с идентификатор 55302.38.391 в землището на гр. Панагюрище.


Дата: 03.09.2019 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 68 от 27.08.2019 г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ с обхват землищата на с. Баня, с. Бъта и гр. Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Дата: 03.09.2019 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 25.07.2019 год., Протокол № 55, Общински съвет-Панагюрище прие следното решение:

  • Решение № 716 на Общински съвет-Панагюрище за даване на предварително съгласие на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД гр. София , ЕИК 122017149 за включване на общински поземлени имоти в землището на с. Елшица в изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за обект: „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – Управление и пречистване на води и мониторинг“ и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)


Решенията подлежат на обжалване пред Административен съд – Пазарджик съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред Административен съд-Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


гр.Панагюрище

12.08.2019 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

 Съобщаваме Ви, че със Заповед № 397/11.07.2019г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  УПИ III-19, имот с идентификатор 55302.430.19  в м. Полето, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище .

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА:
29.07.2019О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със заповед №400/11.07.2019г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПРЗ) с обхват ПИ с идентификатор 55302.394.320 и ПИ с идентификатор 55302.394.321 в м. Фетенци, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.

ДАТА:
29.07.2019г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕСъобщаваме Ви, че със Заповед № 399/11.07.2019г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) ) с обхват  на имоти с идентификатори 55302.108.522, 55302.108.523, 55302.108.525 и 55302.108.429 в м. „Дойчева чешма”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище , с който се обособяват следните урегулирани имоти: УПИ VIII, УПИ XIII-522 „Търговия и услуги“, УПИ XIV-523 „Търговия и услуги“ и УПИ IX- „Автосервиз, склад и търговия и услуги“- съгласно приетата графична и текстова частна документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА:
29.07.2019 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на своe заседаниe от 26.06.2019 год. Общински съвет-Панагюрище прие Решение № 692 за разрешаване изработването на Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Панагюрище с обхват поземлени имоти с №№ 53103.48.11, 53103.48.12, 53103.48.13, 53103.48.16, 53103.48.17, 53103.48.39, 53103.48.40, 53103.48.41, 53103.48.63 и 53103.48.64 с предназначение земеделска земя в землището на с. Оборище, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението им в урбанизирана територия за производствено-складови дейности с устройствена зона – предимно производствена (Пп).


гр.Панагюрище

15.07.2019 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед № 235/18.04.2019г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ 55302.470.14 в м. Полето, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

дата: 08.05.2019 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със заповед № 237/18.04.2019 г. е одобрен изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XVI – 517 в кв. 10 по плана на с. Баня, община Панагюрище, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.

дата: 08.05.2019 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр. 32 от 16.04.2019 г. е публикувано Решение № 651 от 07.03.2019 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), обхващащ територия с площ 150 ха в следните граници: на север – (неусвоени терени в регулация) - фирма „Ритон“ - стадиона, източни квартали по ул. „Драгулин“ и ул. „30-ти април“; на изток – ул.“Тодор Влайков“, ул.“Иван Комитата“, ул. „Одрин“, парка зад мемориал „Априлци“ (строителната граница на града); на юг – ул. „Братя Дейкови“, ул. „Ауе“ и продължението на ул. „Георги Бенковски“; на запад – река Луда Яна и преодобрява запазващите се Работни устройствени планове за всички квартали в обхвата на плана съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 32 от 16.04.2019 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с № 000300 в землището на с. Поибрене, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Дата: 18.04.2019 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 73/08.02.2019г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ V-167 и УПИ VI-167.168.169 в кв. 246 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

Дата: 15.04.2019 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ IV-71 и УПИ II-69 в кв. 12 по плана на с. Попинци, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

21.03.2019 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед №61/04.02.2019г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ  с идентификатор 55302.470.2 в м. „Потока”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.


Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

28.02.2019 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 96 от 20.11.2018 г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване на гр.Панагюрище с обхват жилищната зона на изток от р.Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – окончателен проект.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


дата: 27.11.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ V-167 и УПИ VI-167,168,169 в кв. 246 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

31.10.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр. 72 от 31.08.2018 г. са публикувани Решения № 560 и № 561 от 01.07.2018 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на електропровод и водопровод и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на тръбопровод за питейно-битово водоснабдяване в землищата на с. Баня и на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.


Дата: 12.09.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр. 46 от 1.06.2018 г. е публикувано Решение № 518 на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с № 024211 в местността “Громник/Валозите” – землище на с. Баня, Община Панагюрище, преминаващо през имоти публична общинска собственост.

21 юни 2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

 Съобщаваме Ви, че със Заповед № 173/05.04.2018г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ 55302.442.23 в м. Полето, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

 Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 ДАТА:
16.04.2018г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 172/05.04.2018г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ IV-5153 „За производствени цели” и  УПИ V-5152 „За производствени цели” в кв. 238б, УПИ II- „Дървопреработване и мебелопроизводство” и УПИ IV-ДИП „Средна гора” в кв. 238 и част от обслужваща улица между кв.238, кв. 238а и кв. 238б по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 ДАТА:
16.04.2018г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ 55302.442.23 в м. Полето, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ДАТА:
12.03.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ IV-5153 „За производствени цели” и  УПИ V-5152 „За производствени цели” в кв. 238б, УПИ II- „Дървопреработване и мебелопроизводство” и УПИ IV-ДИП „Средна гора” в кв. 238 и част от обслужваща улица между кв.238, кв. 238а и кв. 238б по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА:
12.03.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със заповед № 97/27.02.2018 г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ II – 587 и УПИ III – 587 в кв. 16 по плана на с. Баня, община Панагюрище, с който се заличават от действащия план УПИ II-587 и УПИ III-587 и за имот с №759 се обособява УПИ II-759; за имот с №760 се обособява УПИ III- 760 в кв.16 по плана на с. Баня, Община Панагюрище с регулационни линии, минаващи по имотни граници, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.


ДАТА:
12.03.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със заповед  №56/29.01.2018 г. е одобрен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с №024222 в местност „Громник/Валозите”-землище на с. Баня, Община Панагюрище, представляващ част от имот с №024211, за който се отрежда урегулиран поземлен имот – УПИ I-222 „Къща за гости”. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се предвижда: устройствена зона- Жилищно малкоетажно свободно застрояване с височина до 10м, плътност (процент) на застрояване (П застр.)- 60%, озеленена площ (П озел.)-30%, интензивност на застрояване (К инт.) – 1,5 съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.


дата: 31.01.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 833/20.12.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ II-4479, УПИ IV-ОКС, УПИ V-ОКС, УПИ VI-4477 и УПИ VII-ОКС в  кв. 235А по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище, с който се заличава от действащия план УПИ IV-ОКС, УПИ V-ОКС и УПИ VII-ОКС и за сметка на тях се обособява един общ урегулиран поземлен имот – УПИ IV-5187, чиито вътрешни регулационни линии с УПИ VI-4477, УПИ I-4413 и УПИ II-4479, минават по имотна граница съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.


дата: 31.01.2018г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед № 517/23.08.2017 г е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ I – „За КВЗ” в кв. 7  по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който за сметка на част от УПИ I-„За КВЗ” се образуват следните нови урегулирани имота – УПИ I-„За КВЗ”, УПИ VI –„За КВЗ”, УПИ III-Общ., УПИ IV-Общ. и УПИ V-Общ., чийто регулационни линии се привеждат в съответствие със съществуващите на място имотни граници (съществуващата ограда) в кв. 7 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище съгласно приетата графична част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 458/26.07.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XI – 2455, кв. 129, по регулационния план на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Със заповед №458/26.07.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват УПИ ХІ-2455, УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИХ-4662 в кв.129 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, по части:

  • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация(ПР) с обхват УПИ ХІ-2455, УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИ Х-4662 в кв.129 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии между УПИ ХІ-2455 и УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИ Х-4662 се приведат в съотвествие със съществуващите на място имотни граници;
  • инвестиционен технически проект за строеж на обект:„Жилищна сграда“,

съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП №458/26.07.2017г
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №459/26.07.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват част от УПИ ХІІІ-„За озеленяване и лесопарк“ в кв. 8 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който се заличава от действащия план УПИ ХІІІ-„За озеленяване и лесопарк“ и се образуват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ ХІІІ-742“За озеленяване и лесопарк“ и УПИ ХІV-741“За вилно строителство“в кв. 8 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП №459/26.07.2017г
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №460/26.07.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.501.624, участващ в УПИ І-„Парк, ресторант, туристическа база“ и УПИ ХІІІ-4140,3924„За спорт и атракции“ в кв.6 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който имот с идентификатор 55302.501.624, участващ в УПИ І-„Парк, ресторант, туристическа база“ се придава към УПИ ХІІІ-4140,3924„За спорт и атракции“ и се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-624,4140,3924“За спорт и атракции“ с устройствена зона „Озеленяване и спорт“, П. застр. 50% и П. озел.40% съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП №460/26.07.2017г

file icon pdf ПУП №460-1/26.07.2017г
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №451/26.07.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен  устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ ХІІ-45 в кв.14 по плана на с. Баня, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ ХІІ-45 се образуват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ ХІІ-45 и УПИ ХІХ-45в кв.14 по плана на с. Баня, Община Панагюрище, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП №451/26.07.2017гО   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №281/23.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват: УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 в кв.9 по плана на с.Баня, Община Панагюрище по части:

  • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 в кв.9 по плана на с.Баня, Община Панагюрище, с който се обединяват УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 и се създава нов УПИ VІІ-534, без промяна на предназначението;
  • инвестиционен технически проект за строеж:„ Къща за гости“.

съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП-№281-23.05.2017

file icon pdf ПУП-№281-23.05.2017
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №301/29.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват УПИ ІV-„Общ.“ в кв. 183 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, по части:

  • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ ІV-„Общ.“ в кв. 183 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-„Общ.“ се приведат в съответствие със съществуващите на място имотни граници;
  • инвестиционен технически проект за строеж:„ Жилищна сграда“,

съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf Одобряване на ПУП-№301-29.05.2017
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №319/05.06.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ ІV-577 в кв.54 по плана на с.Бъта, Община Панагюрище, с който за сметка на  УПИ ІV-577 се създават два урегулирани поземлени имота – УПИ ХІV-577 и УПИ ХV-577 съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf Одобряване на ПУП-№319-05.06.2017
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №267/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват  УПИ ХХVІІІ в кв. 5 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който се променят северната и западната вътрешни регулационни граници с УПИ ХV-„За озеленяване и спорт“ съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 267
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №268/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват имот с пл. № 510, участващ в УПИ І-„Лятно кино“ в кв.11 по плана на с.Елшица, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ І-„Лятно кино“ се създават два урегулирани поземлени имота – УПИ І-510“За производствена дейност“ с регулационни линии, минаващи по имотните граници на имот № 510 и УПИ ІV-313 в кв.11 по плана на с.Елшица съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 268
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №269/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ І-34 „Бензиностанция, газстанция, търговия и услуги“ в местността „Полето“, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който за сметка на  УПИ І-34 „Бензиностанция, газстанция, търговия и услуги“ се обособят два урегулирани поземлени имота - УПИ І-34 „Търговия и услуги“ и УПИ ІІ-34 „Търговия и услуги“съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 269

file icon pdf ПУП ЗАП 269
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №270/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват имоти с идентификатори 55302.501.3078 и 55302.501.3079, участващи в УПИ І-ЖС в кв.208 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който за имот 55302.501.3079 се отрежда УПИ ХVІІ-3079, а за имот 55302.501.3078 – УПИ ХVІІІ-3078; вътрешните регулационни линии минават по съществуващи имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова частна документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 270
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №271/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ ХХХVІ-1310, УПИ ХХХV-1309 и УПИ ХХХІХ-1311 в кв.93 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии на горе цитираните имоти се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници; застрояването е „Жилищна зона с малка височина и плътност“, Пл 60%, Кинт-1,2, П озел. 40%, ет.1-3съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 271
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №272/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват  УПИ ІІ-„За КВЗ“ в кв. 36 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ ІІ-„За КВЗ“ се създават три нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІІ-„За ИВЗ“, УПИ VІІІ-„За ИВЗ“ и УПИ ІХ-„За ИВЗ“съгласно приетата и одобрена графична и текстова частна документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 272
Последно променен на Четвъртък, 04 Юли 2024 07:13