ПРОЕКТИ 2014 - 2020 година Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0003-C01 от 09.07.2019 г.

Начало на проекта: 09.07.2019 г.

Край на проекта: 09.07.2021 г.

Финансиране:

Обща стойност на проекта                                 1 815 800.00 лева,

от които:

ЕФРР                                                            1 543 430.00 лева

Национално съфинансиране                   272 370.00 лева

Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Панагюрище.

Конкретни цели:

1. Да се повиши енергийната ефективност в административната сграда, разположена в зоната с висока обществена значимост на гр. Панагюрище;

2. Да се намали годишното потребление на първична енергия и намалят емисиите на парникови газове;

3. Да се подобри работната среда на персонала в административната сграда;

4. Да се осигури достъпна среда.

 file icon pdf ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.039-0003Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf Покана до всички заинтересовани лица

16.04.2018г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

19.01.2018 г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

06.02.2018 г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

22.02.2018 г.


Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

12.03.2018 г.Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

 file icon pdf Покана до всички заинтересовани лица

28.03.2018 г.Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf Покана до всички заинтересовани лица

11.07.2018 г.


Заповед № 416 от 31.07.2018 г. за назначаване на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Панагюрище

 file icon pdf Заповед № 416 от 31.07.2018 г.


Покана за работно заседание на членовете на Работната група.

file icon pdf Покана

file icon pdf Протокол № 1 от заседание на работната група

file icon pdf Вътрешни правила за дейността на работната група за оценка на проектни фишове

file icon pdf Обява за прием на фишове

file icon doc Образец на фиш за проектна идея

file icon pdf Покана

file icon pdf Протокол № 2 от заседание на работната група

file icon pdf Обява за прием на фишове

file icon doc Образец на фиш за проектна идея

file icon pdf ПОКАНА

file icon pdf Протокол № 3 от заседание на работната група

file icon pdf Обява за прием на фишове

file icon doc Образец на фиш за проектна идея

file icon pdf ПОКАНА

file icon pdf ПРОТОКОЛ № 4 от заседание на работната група
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”


file icon zip Указания и образци

file icon pdf Информационна среща

file icon pdf Процедура за набиране и оценка на ЗИФП

file icon pdf Регистър на подадените ЗИФП

file icon pdf Протокол1

file icon pdf Протокол2

file icon pdf Протокол3

file icon pdf Доклад

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕОперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01

„Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Начало на проекта: 02.12.2016 г.

Край на проекта: 02.06.2019 г.

Финансиране

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

5 929 237.02 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

5 039 851.47лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

889 385.55 лв.


Кратко описание, цел и резултат на проекта:

Общата цел на проекта е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ –филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче“ и благоустрояване на прилежащите площи на училищата. Осъществяването на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми като остарял сграден фонд, а от там високи енергийни разходи, осигуряване на нужният топлинен комфорт за персонала и децата в детските градини. В резултат на изпълнението на дейностите ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по- добро качество на живот и по-чиста околна среда, ще се благоустроят  дворните пространства и  прилежащите площи на училищата. Детските градини ще бъдат модернизирани чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.


Обекти на интервенция:

ДГ „Първи юни“ ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ –филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче”, Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „ 20-ти април“, Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към СУ „Нешо Бончев“  и Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „Марин Дринов“


file icon pdf Проект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0002-C01 от 02.12.2016 г.


file icon pdf На 2 декември 2016 г. е подписан ДБФП за реализация на проект по ОПРР


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 - 2020 г.


file icon pdf Съобщение

file icon pdf Заповед РГ

file icon pdf Писмо -покана

file icon pdf Протокол от първа работна среща и обществено обсъждане ИП

file icon pdf ПОКАНА

file icon pdf Протокол от втора работна среща РГ

file icon pdf ДОКЛАД

file icon pdf ПОКАНА РГ

file icon pdf Протокол от трета работна среща на РГ

file icon pdf ДОКЛАД_18_03_2016

file icon pdf СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ


Проект – BG16RFOP001-8.001-0024 „Техническа помощ за Община Панагюрище“


Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-8.001-0024-С01/ДБ ОПРР 077 от 30.06.2016 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

file icon pdf Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 80 437,49 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 90 месеца

file icon pdf Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“
Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

 file icon pdf Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 14 963 364,92 лв./100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 46 месеца


Последно променен на Вторник, 23 Юли 2019 07:29