ПРОЕКТИ 2014 - 2020 година Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ


Проект – BG16RFOP001-8.001-0024 „Техническа помощ за Община Панагюрище“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-8.001-0024-С01/ДБ ОПРР 077 от 30.06.2016 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

file icon pdf Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 80 437,49 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 90 месеца

file icon pdf Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“


Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

 file icon pdf Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 14 963 364,92 лв./100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 46 месеца
Последно променен на Сряда, 22 Март 2017 12:14