Други обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ПРОТОКОЛ

 за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област Пазарджик

         На  21.06.2018 г., във връзка със заповед № РД-06-126/15.06.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Пазарджик, издадена на основание чл. 24а, ал. 2, т. 6,  чл. 37и, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл. 100, ал.7 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № РД46-115/27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите се събра комисия със задача да разгледа постъпилите протоколи по чл.37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ в едно със заявленията на правоимащите до Общините в Област Пазарджик за разпределение на допълнително необходимата за всеки кандидат площ, с НТП - пасища, мери и  ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година.

 

Протокол от работата на комисията

 

file icon pdf Протокол от работата на комисията


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Ямата, с цел – „реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока“ и „аквакултури и свързаните с тях дейности“ – отглеждане на аквакултури във водите на язовир Ямата, за който е предвиден ремонт и реконструкция на язовирната стена и съоръженията, разположени в ПИ № 078307, м. „Ямата“, по КВС на село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕС Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

            Община Панагюрище уведомява заинтересуваните лица, че е изготвена информация по Приложение №2 от Наредбата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”.

Информацията е налична на официалната електронна страница на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.org/, както и на табло Информация в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. 20-ти април №13.

Становища по информацията от заинтересуваните лица се приемат в 14 дневен срок от публикуването й в деловодството на Община Панагюрище.

 

Важно!

В Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е допусната техническа грешка в описанието на предвидените за изграждане тръбни кладенци, като ул. „Орчо Войвода“ е отнесена към ТК в имот 55302.501.9600 вместо към ТК в имот 55302.501.5185. Това води до промяна на прилежащите площи за оросяване към съответните тръбни кладенци, като за ТК в имот 55302.501.5185 те се увеличават с 462 кв. м, а за ТК в имот 55302.501.9600 съответно се намаляват с 462 кв. м. Тази промяна не влияе на предвиденото необходимо проектно водно количество, посочено в file icon pdf Приложение № 2.


file icon pdf Приложение № 2

На основание Правилник за подпомагане финансирането на процедури „Ин витро” на лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Панагюрище, приет с Решение № 651/27.04.2011 година на Общински съвет Панагюрище

 

  О  Б  Я  В  Я  В  А  М

 

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център за асистирана репродукция.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени.

 

ІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Лична карта на заявителя и на съпруга/партньора (документа се връща след сверяване на данните в заявлението).

3. Декларация, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

4. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойки във фактическо съжителство- писмена декларация в свободен текст.

5. Заповед за одобрение или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на Директора на Център за асистирана репродукция.

6. Удостоверение за доход на семейството/двойката във фактическо съжителство.

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Център за административно обслужване при Община Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13 от 18.06.2018 година до 18.07.2018 година.


 

ГАЛИНА МАТАНОВА /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
О Б Я В А
за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати 
за приемане  за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър 
и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили  с оркестранти 
чрез приемане на военна служба на лица,  завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
на 28.08.2018 г. и 29.08.2018 г.
в Националната гвардейска част - гр. София

file icon pdf ОБЯВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ  УВЕДОМЯВА, ЧЕ


13.06.2018 г. /СРЯДА/ ОТ 17,00 часа,

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ,

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗА разяснЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ и СРОКОВЕТЕ НА ЧЛ.37б, ЧЛ. 37в и ЧЛ.37ж ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.69-76 ОТ ППЗСПЗЗ за стопанскаТА 2018 - 2019 година, КАКТО И НА НАСТЪПИЛИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗСПЗЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОГОДИШНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ.

 


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 109 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Орика Мед България АД, град Панагюрище

с оператор: „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище

с предмет на дейност: Производство и съхранение на пакетиран и непакетиран емулсионен експлозив, взривни вещества и изделия.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 30.05.2018 г. до 30.06.2018 г., на интернет страницата на ИАОС – http://eea.government.bg/bg/r-r.

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на ИАОС.

Лице за контакти: Величка Влахова, Началник на отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“, дирекция „Разрешителни режими“, тел.: 02/940 64 71, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ


                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ  НА 15.06.2018Г.(ПЕТЪК)  ОТ  10.00 ч.              ПРЕД СТОПАНСКИЯ ДВОР НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,  КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.               

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

               

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1.      РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2.      ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4.      ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

1.      ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

2.      ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

4.      ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

5.      КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

6.      ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

 

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039На основание чл.72 и чл.66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме Заповед № РД-255 от 03.05.2018 г. на Министерство на околната среда и водите по реда на чл.39 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ бр.88 от 2000 г.)


file icon pdf Заповед № РД-255 от 03.05.2018 г.
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВАИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“ в землището на село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик.

Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Аква- Екофиш”ЕООД , седалище ; гр.Костинброд ,ул.”Строител”№12 ,

ЕИК 203715175 , управител - Антонида Йорданова , гражданство – българско.

Пълен пощенски адрес.

Гр.Костинброд 2230 , ул.”Строител”№12

Телефон, факс и e-mail.

e-mail; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;

тел ; 0888 637 650 

Информацията по Приложение № 2 е обществено достъпна и може да постъпят становища по нея от заинтересованите лица.file icon doc Приложение № 2

О Б Я В А

ОХ-355/24.04.2018 г.-СВ

 

За провеждане на конкурс от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г. за 253 /двеста петдесет и три/ вакантни длъжности във военни формирования от състава на  Сухопътни войски, за приемане на военна служба през 2018г. на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето   дислоцирани в гарнизони:

 

Вф   26810- София  

Вф  48340,54230,54140- Ст.Загора

Вф  52740 -Хасково

ВФ 52590, 54100- Ямбол

ВФ 38410- 34840-Карлово

ВФ 22180,38640-Казанлък

ВФ 26240- Сливен

ВФ 36540,52340,38630,54900,52130- Асеновград

ВФ 22130-Ямбол

ВФ 42600-Мусачево

ВФ 28330- Смолян

 

Заявления се подават във военно окръжие Пазарджик до 14.08.2018 г.         

Конкурса ще се проведе от 01.10 до 12.10.2018 г.      


file icon pdf ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


О  Б  Я  В  А

за инвестиционно предложение


на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НСВОС/

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

представлявана от Никола Иванов Белишки -  Кмет на община Панагюрище,

със седалище и адрес на управление: 4500, гр. Панагюрище, пл. 20-ти април №13, телефон: +359 357 60041, факс: +359 357 63068, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,

 

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”.

 

Лице за контакти: +359 882 999 946  – инж. Георги Павлов – ръководител проект

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик – 4400, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет. 4, п.к.220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Обява за набиране на кандидати за заемане на длъжности за войници в 68-ма бригада „Специални сили“, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, със срок на подаване на заявленията - до 30.05.2018 г. включително

file icon doc СПИСЪК НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ

Заповеди на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите и за военни оркестранти

file icon pdf ЗАПОВЕД № 388

file icon pdf ЗАПОВЕД № 391

Заповед на министъра на отбраната за обявяване на образци документи за служба

в доброволния резерв

file icon pdf ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


за издаване на Разрешително за водовземни води, чрез нови водовземни съоръжения с обект: "Дестилерия за преработка на етерично маслени култури". Цел на заявеното водовземане: Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им. Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията в кв. 16 по плана на село Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕСЪОБЩЕНИЕ                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ  НА 15.05.2018Г.(ВТОРНИК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛАЙ КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.          

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

                СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1.      РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2.      ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4.      ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5.      ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6.      ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8.      ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9.      КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10.  ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

       ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

 

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039

 
З  А  П  О  В  Е  Д


158

 гр. Панагюрище, 28.03.2018 г.

 

На основание чл.22 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище  и предложениe от Соня Петрова Калпакова  – управител на “Пазари и Паркинги” ЕООД с  вх.№УОС-721/23.03.2018 год.  относно реда и начина на провеждане на ежегодния панаир на града  и празник на художествените занаяти:

      Н А Р Е Ж Д А М :

1.Увеселителни атракциони  да се разполагат  за  периода от 28.03 до 16.04.2018 год. на територията на общински пазар, след представяне на документ за техническа изправност на съоръженията.

2. Разполагането на сергиите  с  представители  на художествени занаяти  да стане на пл.”20-ти април“ за периода от 14.00 ч. на 05.04. до 14.00ч. на  07.04.2018 год. и от 14.00 ч. на  12.04. до  14.00 ч. на 14.04.2018 год.

3. Разполагането на сергиите  с  промишлени стоки да стане на ул.”Кръстьо Гешанов“ и Общински пазар  за периода от 14.00 ч. на 05.04.  до 14.00ч.  на  07.04.2018 год. и от 14.00 ч.  на 12.04. до 14.00 ч.  на 14.04.2018 год.

4. Обекти „Бира-скара“ да  се разполагат само в територията  на Общинския пазар в периода от  14.00 ч. на  12.04 до  16.00 ч. на 14.04.2018 год.

5.Организацията по провеждането на общоградските празници на възлагам на „Пазари и паркинги” ЕООД - гр.Панагюрище.

6.Таксите за участие за сергиите и увеселителните обекти, разположени извън територията на Общински пазар да се заплащат на касата на ЦАО при ОбА.

7.Възлагам на РУП - гр.Панагюрище да предприеме мерки за отклоняване на движението в дните на празниците на местата на провеждането им и да осигури безопасното им провеждане.

8.Възлагам на Директора на ОП „Чистота” да осигури почистването на улиците след приключване на празниците.

9. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стоян Кеков-Гл.експерт в отдел „УОССД“  и на Иван Баров- Мл. експерт в отдел „УОССД“  към община Панагюрище.

Заповедта да се съобщи на населението по местните медии и чрез поставяне на информационното табло в сградата на общината. При нарушаване на заповедта да бъдат наложени санкции по реда на законовите и подзаконови нормативни документи на Община Панагюрище.

Търговците следва да напуснат терените след 14.00 ч, съответно на 07.04.2018 год. и след  16.00 ч. на 14.04.2018 год. за да бъде улеснено почистването от ОП „ЧИСТОТА“ за което ще бъдат уведомени от „Пазари и Паркинги“  ЕООД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „УОССД”, отдел „ФСДБ”, отдел „АПИО”, управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД, директора на ОП „Чистота” и началника на РУП- гр.Панагюрище за сведение и изпълнение.

 

Галина МАТАНОВА:

За Кмет на община Панагюрище

Съгласно Заповед №138/19.03.2018 год.


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования 
от състава на Стационарната комуникационна и информационна система 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВАМинистерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик уведомяват, че за 22.03.2018 година е обявен жълт код за силен вятър и интензивни валежи от сняг в област Пазарджик.

При възникване на критична (бедствена) ситуация, своевременно да се уведомява:

- Оперативният дежурен телефон в ОЦ при РДПБЗН – Пазарджик - 034 44 11 12; 034 444 187; 034 43 41 60;

- Дежурният телефон на Община Панагюрище – 0878 87 26 99; 0357 600-70 и 0357 632 -18.
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 
във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВАПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Заместник-кметът „Стопански дейности“ на община Панагюрище г-н Георги Павлов отправя покана за участие в обществено обсъждане на  проект на  Наредба за отглеждане на животни-компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини а територията на община Панагюрище и Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Панагюрище.

Обсъждането на документите ще се проведе на 22.03.2018 г. (четвъртък) от 16:00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван  проектът на наредбата, придружен с мотиви за неговото приемане.

 

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване – град Панагюрище, пл. "20-ти април" №13, Община Панагюрище.


ОБЯВА

 На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, чл. 45-50 от Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за набиране на граждани, без военна подготовка, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 година,

Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик обявява организираните от Министерството на отбраната курсове през 2018 година както следва:

 

№ по ред

Структура провеждаща курса по „Военна подготовка”

Период


1

 

Военно формирование 22160 – Плевен

 

12.03. - 05.04.2018г.

и

01.     - 26.10.2018г.


2

 

НВУ „В. Левски” – Велико Търново


 

10.04. - 04.05.2018г.


3

 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна


 

23.07. - 17.08.2018г.

ОБЯВА


за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВАНа вниманието на земеделските стопани


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА

27.02.2018 г. ОТ 11,30 часа, В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ,

 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ информационно - разяснителна кампания за РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАРЕДБА №3а за стопанска 2017 - 2018 година,

както и за схеми и мерки по Директни плащания – кампания 2018

 


ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА:

Началник ОСЗ – гр. ПанагюрищеСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Река Банска Луда Яна, представляващ имот с №072506, държавна публична собственост, поречие на река Марица, попадаща в повърхностно водно тяло с код BG3MA700R220 – „Река Панагюрска Луда Яна от град Панагюрище до вливането на Стрелченска Луда Яна“, с цел заустване на смесен поток битово - фекални  и производствени отпадъчни води за експлоатация на обект: „Предприятие за отглеждане на риба в рециркулационни води и предприятие за преработка на риба“ находящ се в имот № 043043, в землището на село Баня, Община Панагюрище, Област Пазарджик с титуляр „ЕЛМЕТ“ ЕООД


14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


file icon pdf Съобщение за публично обявяванеОБЯВА


до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „Асарел-Медет“ АД, представлявано от инж. Делчо Николов – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: 4500, гр. Панагюрище, м. Асарел:

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Обновяване и модернизация на рудоподготовката на ОФ „Асарел“.

Лице за контакти: инж. М. Джиджинкова

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Писмени становища и мнения се приемат и в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400,

ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 12.02.2018 г. ДО 09.03.2018 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

           Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбинаП О К А Н А


ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Наредба за отглеждане на животни - компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панагюрище

 

Заместник-кметът „Стопански дейности“ на община Панагюрище инж. Георги Павлов отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за отглеждане на животни - компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панагюрище

Обсъждането на документа ще се проведе на 13.02.2018 г. (вторник) от 15.00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван Проектът.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване – гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" №13, Община Панагюрище.
ОБЯВА


за набиране на кандидати за вакантни длъжности във file icon pdf Военноморските сили, в file icon pdf Съвместно командване на силите и в file icon pdf НВУ "Васил Левски" - Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Министерството на отбраната обявява прием на кандидати за обучение по начална военна подготовка

 

Министерството на отбраната организира четири курса за начално военно обучение на български граждани, които ще се проведат в Единния център за начална военна подготовка в гр. Плевен, в Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново и във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Варна. Предвижда се до 360 български граждани да получат начална военна подготовка, която включва повишаване на основните физически качества - издръжливост, сила, бързина, ловкост; придобиване на умения за действие с въоръжение и стрелба с леко стрелково оръжие; изпълнение на строеви хватки със и без оръжие; изучаване на задълженията на войника; оказване на първа медицинска помощ и др.

Кандидатите, които желаят да придобият знания и умения по начална военна подготовка трябва да са пълнолетни български граждани, да са годни и психологически пригодни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За времето на обучението на кандидатите се осигурява настаняване, хранене и униформа, безплатно медицинско обслужване и задължително застраховане.

Предвижда се първият за тази година курс по начално военно обучение да се проведе в Единния център за начална подготовка в гр. Плевен в периода 12 март – 5 април 2018 г. Кандидатите могат да подадат документи до 16 февруари 2018 г. във военните окръжия в областните градове, отдел „Столичен“ за гр. София, отдел „София-област“ за Софийска област или в офисите за водене на военен отчет в общините/районите. 

Следващият курс по начална военна подготовка ще се проведе в Националния военен университет в гр. Велико Търново в периода 10 април - 4 май 2018 г., а документи на желаещите кандидати се приемат до 26 февруари 2018 г. 

Предвижда се курс по начална военна подготовка да се проведе във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Варна в периода 23 юли – 17 август 2018 г., като срокът за подаване на документи е до 8 юни 2018 г.. Последният за тази година курс ще се проведе в периода 1 – 26 октомври 2018 г. в Единния център за начална подготовка в гр. Плевен, за който кандидатите могат да подадат документи до 17 август 2018 г.
Повече информация можете да получите в интернет страницата на Централното военно окръжие.

http://www.comd.bg/bg/content/o-b-ya-v-za-nabirane-na-blgarski-grazhdani-otgovaryashchi-na-iziskvaniyata-na-chl-59-ot

СЪОБЩЕНИЕ


 alt

            Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик уведомяват, че по прогноза на НИХМ – БАН за област Пазарджик се очакват значителни валежи от дъжд, в планинската част - от сняг и силен вятър. Очакват се снежни виелици и условия за образуване на преспи и навявания.

         При възникване на критична (бедствена) ситуация, своевременно да се уведомява:

- Оперативният дежурен телефон в ОЦ при РДПБЗН – Пазарджик - 034 44 11 12; 034 444 187; 034 43 41 60;

- Дежурният телефон на Община Панагюрище – 0878 87 26 99; 0357 600-70 и 0357 632 -18.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


ОБЯВА
за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ 
за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВАЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
за обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти 
нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 годинаЗАПОВЕД

 №28/15.01.2018год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с  Решение № 449/20.12.2017 г. на Общински съвет – Панагюрище,

 НАРЕЖДАМ:

І. Определям размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти - полски пътища  по чл.37в, ал.16 от за стопанската 2017-2018 година, за землищата от Община Панагюрище, както следва:

                1. Землище Пнагюрище 14.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/.

2. Землище Попинци 12.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/.

     3. Землище Поибрене35.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 40.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.

     4. Землище Бъта – 17.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 27.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.

       5. Землище Баня – 17.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 5.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.

ІІ.  Предоставям за ползване имоти – полски пътища на ползвателите, сключили споразумения по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година.

ІІІ. В едномесечен срок от влизането в сила на Решение № 449/20.12.2017 г. на Общински съвет – Панагюрище, всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за                                  стопанската 2017/2018 г., определен в споразуменията по  чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година по банкова сметка на Община Панагюрище:

BG83RZBB91558420057000,  Банков код RZBBGSF , Код на вид плащане 444200 в  “Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище.

IV.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2017/2018година.

V.Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.

Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

          

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

НИКОЛА БЕЛИШКИ

 

file icon zip Ползватели на полски пътища в Община Панагюрище по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за 2017-2018 стопанска годинаОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ОПТИКС“ АД, представлявано от инж. Иван Чолаков – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дървеница, бул. „Климент Охридски“ № 19, вх. В, ет. 1

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на производствена сграда за Микрооптика“, находяща се в ПИ № 55302.501.343, ул. „Кръстьо Гешанов“ № 11, УПИ IV-4287.615, квартал 6 в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Лице за контакти: Пенка Пиперкова - 0885 707 135

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 ОБЯВЯВА

 Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следните  имоти, общинска собственост:

1. Помещение за услуги с площ 12,7 кв.м. находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23 при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 829 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

2. Помещение за масажен салон с площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1225 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 7(седем) години.

           Търгът ще се проведе  на 30.01.2018год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани –          І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 06.02.2018год. от 14,00 часа при същите условия.

Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на бар-бюфет, находящ  се в централната чакалня на Градска минерална баня, публична общинска собственост, ул.”Стоил Финджеков” №23 гр. Панагюрище за извършване на търговска дейност, с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 529 лв. с ДДС.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът ще се проведе  на 30.01.2018год. от 15,00 часа  в Приемната  зала за граждани –  І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 06.02.2018год. от 15,00 часа при същите условия.

Оглед на обектите, предмет на двата търга - от 11.01.2018год. до 26.01.2018год. включително след предварителна заявка Отдел “УОССД”.

Тръжна документация за всеки търг се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 26.01.2018 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 02.02.2018 год.           

За справки и информация: Отдел”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54 .

                Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62, ал.2 за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 55302.68.408 по кадастралната карта на град Панагюрище, община Панагюрище


О Б Я В А
за 
провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г. 
в Националната гвардейска част – гр. София


file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект: "Предприятие за производство на оптични елементи" в село Попинци.

file icon pdf Тръбен кладенец село ПопинциО Б Я В А


 

за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши

училища в страната и в чужбина


file icon pdf ОБЯВА

14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево

file icon pdf ОБЯВА
  ПРОТОКОЛ № 2/ 30.11.2017 година от дейността на Експертно – консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 748/ 27.11.2017 година на Кмета на община Панагюрище

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Гинка Тодорова Алексиева“, представлявано от Гинка Тодорова Алексиева - управител, със седалище и адрес на управление: гр София, Аерогарата, бл.2, вх. Б, ет. 3, ап. 24 , тел.: 0876 501 216.

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Водовземане от находище за минерална вода „Баня“за къща за гости, находяща се в с. Баня, ул. „ Атанас Калоянов“ №2. „

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) представя обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение „Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица“, находящо се на територията на „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище.

Възложител: „Орика Мед България“ АД

Адрес: 4500,ПК 103 гр. Панагюрище, община Панагюрище

Представлявано от: Нейко Узунов – прокурист

Писмени становища и мнения се приемат на място в РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


Обявяване 
на вакантни длъжности във Военновъздушните сили 
за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕЗ   А   П   О   В   Е   Д

 № 751

гр. Панагюрище, 27.11.2017 год.

               Като взех предвид моя Заповед № 295/13.05.2016г. за премахване на незаконен строеж „МАСИВНА ПРИСТРОЙКА КЪМ БЛ.19 И АЖУРНА ОГРАДА”, находящ се на административен адрес  с. Панагюрски колонии,  имот „За ОЖС и озеленяване” в кв.3 с възложител Цвятко Захариев Ценов от гр.Панагюрище, Покана за доброволно изпълнение с изх.№ 94-00-8748/07.07.2017г. и продължаващо неизпълнение на горецитираната Заповед, установено с Констативен протокол от 06.11.2017г., че са налице законови основания за принудително премахване на същия.

                       На основание чл. 225а ал.3 от Закона за устройство на територията

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

                 1. Да се премахне принудително незаконен строеж „МАСИВНА ПРИСТРОЙКА КЪМ БЛ.19 И АЖУРНА ОГРАДА”, находящ се на административен адрес  с. Панагюрски колонии,  имот „За ОЖС и озеленяване” в кв.3.

                 2. Премахването да се извърши в присъствието на следните служители от Общинска администрация Панагюрище :

-   инж.Теменужка Шишкова – гл.инспектор „Строителен контрол”

-   инж.Константин Борисов – ст.специалист „Инвеститорски контрол”

-   арх.Никола Бояджиев – ст.експерт „АБТА”

                   3. Принудителното премахване на обекта да се извърши от служители на ОП „Чистота” гр.Панагюрище.

                   4. Разходите за принудителното премахване на незаконния строеж са за сметка на  адресата на заповедта Цвятко Захариев Ценов от гр.Панагюрище, ул.”Асен Златаров” № 1.и се събират по реда на чл.15 ал.1 от Наредба, одобрена с Решение на Общински съвет Панагюрище № 323/09.04.2013г.

                   5. Изпълнението на настоящата заповед да се извърши по административен ред със съдействието на органите на РУ- Панагюрище.

                   6.  Кметът на с.Панагюрски колонии да осигури склад за отговорно съхраняване на движимо имущество, установено при изпълнението на заповедта, съгласно чл.11 ал.2 от горецитираната Наредба.

       На основание чл.215 от ЗУТ  настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението и чрез Кмета на Община Панагюрище.

                    Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 file icon pdf Заповед № 751 от 27.11.2017 г.О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования 
от  Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, 
завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаОБЯВА
за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност 
във  военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско висше училище в страната или в чужбинаОбява 
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

file icon pdf ОБЯВА за 68-ма бригада Специални сили

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на  проект на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище

              

         Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на  проект на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище.

        Обсъждането на документа ще се проведе на 20.11.2017 г. (понеделник) от 17:15 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

        На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван  проектът на наредбата, придружен с мотиви за неговото приемане.

       Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване – град Панагюрище, пл. "20-ти април" №13, Община Панагюрище.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.15,ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) представя обществен достъп до РЕШЕНИЕ № ПК-12-ЕО/2017 г. на РИОСВ-Пазарджик за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на „Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РПУО) „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча.

Решението на Директора на РИОСВ-Пазарджик е да не се извършва екологична оценка на РПУО „Панагюрище“,прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: Община Панагюрище

Адрес: пл. „20-ти април“ № 13, гр. Панагюрище

Телефон: 0357 6 00 41, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.12.2017 г. до 13.12.2017 г. в Национален военен университет "Васил Левски"

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Дере представляващо ПИ с идентификатор 55302.98.408 - общинска публична собственост, поречие на река Марица, който е част от водно тяло с код BG3MA700R220 - "Река Панагюрска Луда Яна от град Панагюрище до вливането на Стрелченска Луда Яна", с цел заустване на производствени температурно замърсени отпадъчни води за експлоатация на обект: "Дестилерия за етерични масла", находящи се в ПИ с идентификатор 55302.501.5178, землище на град Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик с титуляр "ИНА" ЕООД.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) представя обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение „ Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица“, находящо се на територията на „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище.

Възложител: „Орика Мед България“ АД

Адрес: 4500,ПК 103 гр. Панагюрище, община Панагюрище

Представлявано от: Нейко Узунов – прокурист

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) представя обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение „ Създаване на насаждения с храстови боровинки“, в землището на с. Левски, община Панагюрище.

Възложител: „Христо Димитров Манолев

Адрес: с. Плоски, ул. Никола Парапунов“ № 13, община Сандански

Телефон: 089 9 98 36 50, e-mail: petrushev@sis.bg

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Флора юръп“ ООД, представлявано от Иван Колибанеков - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „Петър Щърбанов“ 12, тел.: 088 6 123 434

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на пипер“ в землището на с. Попинци, община Панагюрище.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Страж-М“ ООД, представлявано от Стоян Ангелов Митев, Теодора Бориславова Цветкова  - управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Свети Мина“ 15, тел.: 088 87 05 178

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Използване на минерална вода от находище на минерална вода „Баня“, с. Баня, общ. Панагюрище в новопроектирана „Къща за гости““

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите /обн. ДВ бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп./, уведомяваме засегнатото население за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 55302,501,410 /УПИ I "Парк, ресторант, туристическа база в кв.6/ на гр. Панагюрище, община Панагюрище.ОБЯВА


до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Орика Мед България“ АД, представлявана от Нейко Узунов - Прокурист, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ПК 103, тел.: 034 408 410,

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица, находящо се на територията на Орика Мед България АД, гр. Панагюрище.“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, представлявана от инж. Иванка Минкова – управител на „МИКОМ“ ЕООД, гр. Троян , със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Дружба“ № 3, тел.: 088 8 99 24 83
1.      Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на базова станция на „МОБИЛТЕЛ“ тип БС-МТ-1 в Базова станция с честотен обхват 900MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0011.A (Dolno Levski) парцел VI-„Читалище“, кв. 33 по плана на село Левски, община Панагюрище.
2.      Преустройство на базова станция на „МОБИЛТЕЛ“ в Базова станция с честотен обхват 900MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0013.A (ELSHITZA) в имот №000769, местност „ Гъстите дървета“ в землището на село Елшица, община Панагюрище.
3.      Преустройство на базова станция GSM PAZ0026 „Паноборище“ на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД в Базова станция с честотен обхват 900MHz - 1800 MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0026.A (Panoborishte) в имот №000729, в землището на село Оборище, община Панагюрище.
4.      Преустройство на базова станция GSM PAZ0058 „Панагюрски колонии“ на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД в Базова станция с честотен обхват 900MHz - 1800 MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0058.A (Panagyurski Kiloni) в имот №59375.501.584 в землището на село Панагюрски колонии, община Панагюрище.
5.      „Базова станция с честотен обхват 900MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0166.A (Poibrene) в имот № 167021, местност „Гола могила“ в землището на село Поибрене, община Панагюрище.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Инвестиционно предложение за "Изграждане на пешеходен мост на дере "Раздола", село Попинци, община Панагюрище, извършване на възстановително - ремонтна дейност по мост в село Попинци и почистване на река Луда Яна в регулационни граници от дървесина и храстова растителност" в землището на село Попинци, община Панагюрище.

file icon pdf ОБЯВАЗаповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с.Попинци , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.


ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

file icon doc Заповед № РД-06-232/29.09.2017 г.

Заповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с.Поибрене , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

file icon doc Заповед № РД-06-231/29.09.2017 г.

file icon doc Заповед № РД-06-265/29.09.2017 г.

14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE Заповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с.Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

file icon doc Заповед № РД-06-230/29.09.2017 г.

file icon doc  Заповед № РД-06-262/29.09.2017 г.

14.00 800x600

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Заповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с.Баня , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

14.00 800x600

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

file icon doc Заповед № РД-06-229/29.09.2017 г.

file icon doc Заповед № РД-06-264/29.09.2017 г.


14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE Заповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на гр.Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

file icon doc Заповед № РД-06-228/29.09.2017 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД уведомява за инвестиционно предложение: Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Базова станция № 6553, местоположение: ПИ041307, ЕКАТТЕ 02717, село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за изграждане на базова станция № 6553 се предвижда монтаж на нови антени на нова метална конструкция - мачта, за монтаж на оборудване и шкафове за оборудване за външен монтаж, монтирани в близост до нея.

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018 г. до 16.02.2018 г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София.file icon doc Обява

file icon doc Приложение № 1

file icon doc Приложение № 2

file icon doc Приложение № 3

file icon doc Приложение № 4

file icon doc Приложение № 5

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

file icon pdf ОБЯВА


"Асарел-Медет" АД, град Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик обявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Д-Ива 2011“ ЕООД, представлявано от Десислава Чопаринова - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „Георги Икономов“ 7, тел.:0894236528

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Водовземане на минерални води от находищата на село Баня, с цел рекреативен и спа туризъм“ в поземлен имот № 599 в село Баня, общ. Панагюрище – Къща за гости „ИЗВОРА“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ


След извършена съвместна проверка на експерти от Община Панагюрище и служители на Районно управление – Панагюрище са задържани 23 коня в землището на с. Панагюрски колонии, община Панагюрище.

Животните са без надзор, нанесли са щети върху частни имоти и са създали предпоставка за пътно-транспортно произшествие на път II-37 Златица -  Панагюрище.

При извършената проверка от ветеринарен лекар към Областна дирекция по безопасност на храните - Пазарджик не е установено наличието на задължителната идентификация – чипове, удостоверяващи здравния статус на конете и към кой животновъден обект са регистрирани.

С цел недопускане на нерегламентирано придвижване на живи животни и предотвратяване на разпространяването на заразни болести, животните са задържани за срок от 72 часа.

При неустановяване собственика на конете ще бъдат предприети действия, съгласно действащото законодателство в областта на ветеринарната медицина.

Телефон за контакт: 0357/ 6 32 18


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.64 от 08.08.2017 год. е публикувано Решение № 374/28.06.2017 год. на Общински съвет-Панагюрище за одобрен ОУП –общ устройствен план на община Панагюрище със съответните и неизменни части от него схеми, правила и норми за неговото прилагане.

      Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

гр.Панагюрище

16.08.2017 год.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. СофияКОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ ,

 УВЕДОМЯВА,

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

 ще бъдат проведени по следния график:

 

ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

 

2017 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

17.08.

24.08.

31.08.

09:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта

17.08.

24.08.

31.08.

11:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Попинци

17.08.

24.08.

31.08.

14:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Поибрене

17.08.

24.08.

31.08.

15:00

ОСЗ-Панагюрище

гр. Панагюрище

17.08.

24.08.

31.08.

16:00

ОСЗ-Панагюрище

Приканваме всички ползватели, подали заявления за участие в масиви за ползване, да се явят на заседанията на комисията.

 

Председател на комисията:……..…….

Началник ОСЗ Цв. Симеонова

 Адрес на ОСЗ – Панагюрище: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15,       тел. 0357\ 6 70 04; 6 23 89
Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"град Пазарджик относно назначаване на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на град Панагюрище, село Бъта, село Баня, село Попинци и село Поибрене за стопанската 2017 - 2018 година.


file icon pdf Заповед в землището на град Панагюрище

file icon pdf Заповед в землището на село Бъта

file icon pdf Заповед в землището на село Баня

file icon pdf Заповед в землището на село Попинци

file icon pdf Заповед в землището на село Поибрене


О Б Я В А

Днес, 01.08.2017 г., във връзка с чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта,  с. Поибрене и с. Попинци.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15


Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Обява 
за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища
в страната и в чужбина

file icon pdf Обява

file icon pdf Приложение № 1

file icon pdf Приложение № 2
Протокол от 26.06.2017 г. на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ, за разпределение на свободните пасища, мери и  ливади от ДПФ на притежателите на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в област Пазарджик.

file icon pdf ПРОТОКОЛ по чл.37и от ЗСПЗЗ

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географската служба
за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище
в страната и в чужбина

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017г. до 19.09.2017 г.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 22980 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ ЛЕТНИЯ ОТДИХ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ЛАГЕР В СЕЛО ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

 

Във връзка с организиране летния отдих на учениците в ученически лагер в село Панагюрски колонии, уведомяваме всички родители на учениците, че


     Общата стойност на средствата за една лагерната смяна е:

  10 дни х 7 лева = 70 лева – размер на дневния стойностен хранителен оклад;

10 лева лагерна такса /според Наредбата за определянето и администрирането на   местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище/;

   0,70 лева застраховка /според Наредба №2/24.04.1997 г. изм. и доп., в ДВ бр.74/1998 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм /;


    Средствата в размер на 80,70 лева следва да се внесат в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, както следва:

·         за първа лагерна смяна – до 12:30 часа на 10.07.2017 година;

·         за втора лагерна смяна – до 12:30 часа на 24.07.2017 година;

·         за трета лагерна смяна – до 12:30 часа на 07.08.2017 година.

   - 3,00 лева - пътни разходи /на отделен списък/ - събират се от началника на лагера.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА:

 


  •   СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.69, ал.1 ОТ ППЗСПЗЗ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите;


 


  •  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.70, ал.1 ОТ ППЗСПЗЗ могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ.


 


  • Ползвателите  на земеделски земи, на основание чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ, са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори.;


 


  • ДЕКЛАРАЦИЯ по образец И/ИЛИ заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година /на основание чл.37б, ал.2 и 3 от ЗСПЗЗ, чл.69, ал.3 и чл.70, ал.2 ОТ ППЗСПЗЗ/
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf Съобщение

file icon pdf График за провеждане на срещи със земеделските производители

file icon pdf Протокол от дейността на Експертно – консултативна комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 761/ 25.11.2016 година на кмета на община Панагюрище.

14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщаваме Ви, че е изработен Проект за СОЗ на водоизточниците в находище на минерални води „Баня“ – КЕИ №1 „Банчето“, КИЕ № 2 „Топла вода“, КЕИ № 3 „Топла вода“, КЕИ № 4 „Топла вода“, КЕИ № 5 „Топла вода“, КЕИ № 6 „Топла вода“ и сондаж № 2/ наклонен/, с. Баня, община Панагюрище.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II /общ пояс с  III/ могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в сградата на Община Панагюрище, пл. „20- ти април“ №13, ет. 3 , стая 313 за периода от 19.06.2017г. до 19.07.2017г.

На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони на около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./.

 
file icon pdf Заповед- №РД-02-15-54/02.06.2017, във връзка с изграждането на преносен газодопровод
file icon pdf Писмо до РИОСВ относно обобщена справка с анализ на съответствието на ОУПО Панагюрище


file icon pdf СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"-ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩЕНИЕ


                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ  НА 15.06.2017 Г.(ЧЕТВЪРТЪК)                ОТ 10.00 ч. ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ СТОПАНСКИЯ ДВОР НА МАНЧО КАРАКАШЕВ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ      

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

                СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1.      РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2.      ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4.      ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

1.      ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

2.      ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

4.      ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

5.      КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

6.      ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

 

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039

 

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4На основание чл. 62а, ал.З от Закона за водите (обн. ДВ. бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Река Панагюрска Луда Яна, поречие на река Марица, част от водно тяло с код BG3MA700R220 - „Река Панагюрска Луда Яна от гр. Панагюрище до вливане на р. Стрелчанска Луда Яна”, с цел заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система” на град Панагюрище, Община Панагюрище, Област Пазарджик.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, е цел: „Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” - укрепване коритото на р Луда Яна в регулационните граници на гр.Панагюрище - IV етап., община Панагюрище, област Пазарджик.


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти,
които са изпълнявали военна служба, 
отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето
от 28.06.2017г. до 30.06.2017 г. 
в Национален военен университет „Васил Левски”

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г.
във военно формирование 22240 - Сливен

file icon pdf Обява сухопътни войски

СЪОБЩЕНИЕ

от ИНА“ ЕООД, гр.Панагюрище, ул. Райна Княгиня № 11, представлявано от Веселина Ралчева


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Ви уведомява, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект „Дестилерия за преработка на етеричномаслени култури“ в с.Бъта, общ.Панагюрище, обл. Пазарджик в новообразуван УПИ I, включващ имоти с № 40, 41, 42, 43 и 44 от бивш УПИ I и 656 от УПИП.

За контакти Веселина Ралчева, тел. 0885 000 484

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ

за Инвестиционно предложение

            От ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, град София, ж.к. „Младост“ 4, бизнес парк „София“, сграда 6, представлявано от Цветелина Николова

Инвестиционно предложение за: Изграждане на базова станция на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, което се състои в монтиране на антени към съществуваща кула и на телекомуникационно оборудване в съществуваща сграда, находяща се в имот №59375.501.584.1, в близост до кулата, които ще осигурят предаване и приемане на глас и/или данни в района.

СЪОБЩЕНИЕ


 За Инвестиционно предложение

            от Георги Обретенов, град Панагюрище, ул. „Ангел Шишков“ №24

 

Инвестиционно предложение за: Изграждане на къща за гости с капацитет 16 легла, в която ще има изграден басейн с вместимост 30м3, 4 бани и 2 вани. За целта ще бъде нужно прокопаване на канал от събирателен водоем до ул. „Стоян Королеев“ №45 с УПИ XVII-598 в кв. 16 на село Баня, общ. Панагюрище.
Съобщение от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД


alt 

            За „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД (ЕВН ЕР) качеството за отчитане на консумираната електрическа енергия е една от основните задачи, свързани с клиентите. Целта на дружеството е да подобрява организацията по отчитането, така че да бъде максимално ефективна както за клиентите, така и за компанията.

          С оглед на това, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД подготви проект за оптимизация на районите на отчитане на средствата за търговско измерване (СТИ) в населените места, в които съществува необходимост от преструктурирането им. Проектът обхваща цялостно или частично общо 436 малки населени места (градове, села, махали) на лицензионната територия на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД с общо 161 078 измерителни точки (ИТН) на битови и небитови клиенти.

            За тези клиенти еднократно през месец май 2017 година ще бъде въведен нов график за отчитане на електрическата енергия и съответно нов срок за плащане. Това означава, че само през месец май 2017 година ще имат различна продължителност на отчетния период – по-дълъг или по-кратък и ще преминат в друг срок за плащане от вече установените месечни срокове. Новият график на отчитане, както и срок за плащане остават в сила и през следващите месеци.

            Спецификата на промяната налага част от засегнатите клиенти еднократно само за месец май 2017 година да получат 2 фактури, а други клиенти – да получат фактурата си с консумираната електрическа енергия от месец май 2017 година в началото на месец юни 2017 година. Останалите засегнати клиенти ще получат еднократно фактура през месец май. Всяка от фактурите ще бъде на база на реален отчет за реално консумирана електроенергия. Общият брой фактури за годината остава 12.

            За да защити клиентите си, процесът по изключване поради забавяне на плащане на дължими суми ще бъде организиран по начин, който да не доведе до допълнителни неудобства за клиентите, породени от промяната на сроковете за отчитане.

            „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД се стреми информацията за промяната да достигне до клиентите на дружеството. Ето защо „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД планира активна информационна кампания през периода м. април – м. май. Предвидени са:

- индивидуална информация до засегнатите клиенти (на хартиен носител или електронно по e-mail, sms);

- плакати по населени места и каси;

- прессъобщения до местни и регионални медии.

Целта е всички засегнати клиенти да бъдат информирани за предстоящите промени и да имат възможността да се адаптират към новите срокове на отчитане и плащане с минимални неудобства.

За повече информация:

Във всеки EVN офис, на тел: 0700 1 7777, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,  както и на www.evn.bg.СЪОБЩЕНИЕ


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ  НА 15.05.2017 г. (ПОНЕДЕЛНИК)  ОТ 10.00 часа В БРИГАДЕН СТАН НИКОЛАЙ КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.          

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1.      РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2.      ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4.         4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5.      ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6.      ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8.         8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9.      9.   КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10.  ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039

 

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"-ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ 11.04.2017г.До заинтересованите лица

file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация-Панагюрище уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че  изплащането на възнагражденията става по следния начин: - СИК с номера от 132000001 до 132000021 (гр.Панагюрище) това става на главната каса на общината, южен вход.

- СИК от 132000025 до 132000039 (в селата) могат да получат възнагражденията си в съответното кметство.

Изплащането става в рамките на работното време на администрацията – от 8.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден.


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че министърът на енергетиката е издал на "ИНТЕРПРОМ" ЕООД - град София, разрешение № 465 от 28 февруари 2017 г. за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.7 от Закона за подземните богатства, в площта "Северозападно насипще", на територията на община Златица, област Софийска и община Панагюрище, област Пазарджик.

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства публикуваме издаденото Разрешение № 465 от 28.02.2017 г., заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта на разрешението.

file icon pdf Разрешение № 465 от 28 февруари 2017 г. на министъра на енергетиката

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщаваме Ви, че е изработен Проект за СОЗ на открито водохващане на река Панова за питейно – битово водоснабдяване на с.Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Лицата,чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим на пояс II (общ с пояс III), могат да се запознаят с проекта, който ще е на разположение в сградата на Община Панагюрище на пл. „20-ти Април“ №13, ет. 3 , стая 313 в периода от 20.03.2017 г. до 20.04.2017 г.

На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони на около водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ДВ бр.88/2000г./ .

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


ОБЯВА
съгласно чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда

"Асарел - Медет" АД, град Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, обявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение: "Оптимизиране работата на Варова централа към ОФ "Асарел" за обезпечаване на годишната производителност на Обогатителната фабрика".
Информация за инвестиционното предложение може да се получи в "Асарел - Медет" АД, ръководител отдел "Екология" инж. М. Джиджинкова.
Координати за връзка: телефон: 0357 60210, вътр.254, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание Наредбата за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Панагюрище, Общинска администрация уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи,че от 28.02.2017 до 15.03.2017 г. ще се приемат Заявление за осигуряване опазването на земеделските площи на територията на общината.

         Заявленията по образец се получават и подават в Център за административно обслужване на партера на Общинска администрация Панагюрище и в кметствата по населени места всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа.

         В тях се посочва информация за площите, които желаят да им бъдат охранявани, вида култура, която е засята (засадена) и местностите, номерата на имотите от КВЕ (за кметствата) и КККР (за гр.Панагюрище)

         За допълнителна информация : Петър Петров - 0885885432.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Панагюрище предоставя обществен достъп до Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение:

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„РАЗВИТИЕ НА НАХОДИЩЕ „БАНЯ“ ЧРЕЗ ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИЯ РЕСУРС – МИНЕРАЛНА ВОДА“

с Възложител Община Панагюрище.

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Панагюрище в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението.

За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Панагюрище е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодството на Община Панагюрище.

 

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONEРазяснения за изискванията при подаване на заявления за директно подпомагане на площ за кампания 2017 г. Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания за кампания 2017 г.? Подаването на заявления за подпомагане на директни плащания през 2017 г. започват от 1 март 2017 г. и продължават до 15 май 2017 г., като посочването на площите може да се извърши в Общинската служба по земеделие.На основание Правилник за подпомагане на процедури „Ин витро” на лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Панагюрище, приет с Решение №651/27.04.2011 година на Общински съвет Панагюрище

О Б Я В Я В А М

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център „Фонд за асистирана репродукция”.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени.

ІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец.

2. Копие на лична карта, заверено с гриф „Вярно с оригинала”.

3. Декларация, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

4. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойки във фактическо съжителство- писмена декларация в свободен текст.

5. Заповед за одобряване или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на Директора на „Фонд за асистирана репродукция”.

6. Удостоверение за доход на семейството/двойката във фактическо съжителство.

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Центъра за административно обслужване при Община Панагюрище, пл.„20-ти април” №13 от 01.03.2017 година до 31.03.2017 година

 

file icon doc Заявление за асистирана репродукция

 

ГАЛИНА МАТАНОВА /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4ОБЯВА
за
провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина


О Б Я В А
за
провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е за инвестиционно предложение

за „ПРЕНОСНЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”.

Възложител на инвестиционното предложение е: „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

Седалище: София 1336, бул. ”Панчо Владигеров” № 66, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

Адрес за кореспонденция: бул. ”Панчо Владигеров” № 66, София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

Представлявано от: Георги Кирилов Гегов - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет

Лице за контакт от страна на Възложителя: Мариана Христова – тел.: 02/939 66 92; Петя Богатинова  – тел.: 02/939 62 62.

file icon pdf Задание за определяне на обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната средаС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка Общинска администрация – Панагюрище съобщава, че е издадено Становище по екологична оценка № 1-1/2017 на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик за съгласуван Общ устройствен план на община Панагюрище.

Становището е публикувано в интернет страницата на общината и поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация за сведение.

file icon pdf СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКАОБЯВА


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 13.02.2016г. ДО 10.03.2017 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

Допълнителна информация на  мобилен телефон: 0885885432 – Петър Петров

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето
от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски,
дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив

file icon pdf Обява

file icon pdf Приложение 1

file icon pdf Приложение 2

file icon pdf Приложение 3


ОБЯВА

"Асарел - Медет" АД обявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващи съоръжения в Пречиствателна станция за руднични води, съвместен режим на работа на двете пречиствателни станции - ПСРВ и ПСДВ от един пулт за управление.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОБЯВА

съгласно Чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда


Община Панагюрище, гр. Панагюрище 4500, пл. „20-ти Април“ № 13, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение:


„Изграждане на тръбопровод за отвеждане на отпадъчните води от дезинфекционен трап към ретензионен басейн на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча“


Информация за инвестиционното предложение може да се получи в Община Панагюрище, Мероприятие за УДООСВ, стая 313

телефон: 0357/ 6 00 47

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложениеИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС


Инвестиционно предложение предвижда изграждане на "Ново съоръжение - сондажен кладенец в собствен имот в местност "Свети Никола" в землището на село Баня, община Панагюрище - собственост на "ФИШБОН" ЕООД.

file icon pdf Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка констатирани  огнища на заболяването високопатогенна Инфлуенца(грип) по птиците на територията на община Пазарджик.

Уведомяваме собствениците на птици ( кокошки, патици, гъски, пуйки, гълъби и др.) да подадат декларация за притежавания и отглеждани брой птици на гише „Информация“ в сградата на Общинска Администрация Панагюрище, а за кметствата от общината в сградата на съответното кметство. При възникване на огнище и необходимост от унищожаване на птици на територията на общината собствениците на птици не подали декларация, няма да получат обезщетение съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Във връзка със създалата се ситуация собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици, са длъжни:

1. Да уведомяват незабавно,обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

2.  Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.

3. Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици.

4.Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски(водоплаващи птици) с други видове домашни птици.

5.Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора.Да дезифекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му.

6.Да  поят птиците само с питейна / чешмяна / вода.

7.Да съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват птиците.

8.Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.

9. Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.

10. Собствениците на ферми,да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.

11.Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на екарисажа в гр. Варна.

12. Да не  съхраняват фуражи и фуражни компоненти /зърно/ на открито.

13. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с живи птици и

яйца.

Телефони за контакти :

Д-р Иванка Бекярова (инспектор ОДБХ Пазарджик) – 0879229020

Петър Петров (гл.експерт „ЗВГ“ към Община Панагюрище) – 0885885432

Рени Дуракова (мл.експерт „ОЗГ“ към Община Панагюрище) – 0884482616


Информация

за  преценяване  на  необходимостта  от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно   инвестиционно предложение за    „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОРАНЖЕРИИ“в ПИ 55302.68.408, местност „Чукарите“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Панагюрище

„ВОДОПАД КОНСУЛТ“ЕООД гр. София , жк „Хаджи Димитър“ № 118, вх.А, ет.7, ап.28, представлявано от Нено  Димитров Кабланов – управител

Лице за контакти :  Нено  Димитров Кабланов – 0885 298 124

обявява на засегнатото население , че има инвестиционно предложение за „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОРАНЖЕРИИ“в ПИ 55302.68.408, местност „Чукарите“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Панагюрище

Възложител:

„ВОДОПАД КОНСУЛТ“ ЕООД гр. София , жк „Хаджи Димитър“ № 118, вх.А, ет.7, ап.28, представлявано от Нено  Димитров Кабланов – управител

Лице за контакти :  Иван Маслев – 0885 298 124

Невена Гагова - 0879487522

file icon pdf ПРОЕКТ
file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения обект: "Автомивка" в местността "Полето".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕfile icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение:"Развитие на находище в Баня чрез пълноценно използване на природния ресурс-минерална вода"


П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище


Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

Обсъждането на документа ще се проведе на 15.12.2016 г. (четвъртък) от 15.00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван Проектът,  придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване – гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" №13, Община Панагюрище.


file icon pdf Протокол № 17 от 28.11.2016 година от дейността на Експертно-консултативната комисия за съществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 761 от 25.11.2016 година на Кмета на Община Панагюрище.

file icon pdf Протокол № 17 от 28.11.2016 г.СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект:

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща водни обекти - ремонт на мост при км 97+730 на Път II-37 в землище до село Попинци, община Панагюрище.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Уведомление за инвестиционно предложение


Уведомяваме, че "ВОДОПАД КОНСУЛТ" ЕООД има следното инвестиционно предложение: да реализира проект за "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОРАНЖЕРИИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ" в местност "Чукарите", град Панагюрище.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕfile icon pdf Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.


file icon pdf ОБЯВА"ОПТИКС" АД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект "Развойно звено за оптично и механично производство", находящ се в поземлен имот в град Панагюрище, ул. "Захари Стоянов" № 65, УПИ II-4914 "Индустриална зона Чочев", квартал 220.


file icon pdf ОБЯВА"ОПТИКС" АД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за организиране на нови дейности - D14 препакетиране, преди предаване за обезвреждане на собствени производствени отпадъци и D15 съхраняване до извършване на коя да е от операциите по обезвреждане от D1 до D14 на съществуваща, закрита площадка за събиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот в град Панагюрище, ул. "Захари Стоянов" № 65, УПИ II-4914 "Индустриална зона Чочев", квартал 220.


file icon pdf ОБЯВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО – СОФИЯ УВЕДОМЯВА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ 436/2009Г.,   В СРОК ДО 15.01.2017 г. ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА  ГРОЗДЕ – РЕКОЛТА 2016 г.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА В  ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО – ПЛОВДИВ С АДРЕС – ГР. ПЛОВДИВ,                   БУЛ. „САНКТ ПЕТЕРБУРГ” №67,   ТЕЛ. 032 622 688.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СРОК, ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРОЗДЕ, НЕ ОБЯВИЛ РЕКОЛТАТА И НАРУШИЛ ЧЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ 436/2009 г., СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА ОТ 500 ДО 1000 лв. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ОТ 2 000 ДО 10 000 лв. ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ.

ИАЛВ

ГРАД СОФИЯ


file icon pdf Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

file icon pdf Обяваfile icon pdf Заповед № 706 от 28.10.2016 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци в депа или други съоръжения.


file icon pdf Заповед № 706 от 28.10.2016 г.file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от три тръбни кладенеца за обект "Индустриален парк Оптикоелектрон".


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕfile icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с обект: "зграждане на язовир Луда Яна и Пречиствателна станция за питейни води.


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕТериториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик уведомява гражданите на община Панагюрище за Графика за предоставяне на услуги свързани с паричните обезщетения за безработица през месец ноември 2016 г. в град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 1 на 10 ноември 2016 г. и 24 ноември 2016 г.


В останалите работни дни приемът на документи се осъществява в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, град Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15А.СЪОБЩЕНИЕ


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО


Във връзка с изискванията на нормативната уредба на  25.10.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Панагюрище с адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти  април“ №13, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; тел.: канцелар