Други обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик уведомяват, че по прогноза на НИХМ – БАН за област Пазарджик се очакват значителни валежи от дъжд, в планинската част - от сняг и силен вятър. Очакват се снежни виелици и условия за образуване на преспи и навявания.

         При възникване на критична (бедствена) ситуация, своевременно да се уведомява:

- Оперативният дежурен телефон в ОЦ при РДПБЗН – Пазарджик - 034 44 11 12; 034 444 187; 034 43 41 60;

- Дежурният телефон на Община Панагюрище – 0878 87 26 99; 0357 600-70 и 0357 632 -18.ОБЯВА
за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ 
за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВАНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ПРИЕТА с Решение № 32 на Общински съвет Панагюрище, на заседание от 26.02.2008 г., Протокол № 6 и доп. с Решение на Общински съвет Панагюрище № 185, прието на заседание от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Панагюрище № 414 от 31.03.2010 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Панагюрище № 582 от 27.01.2011 г., изм. С Решение № 459/12.12.2013 г., изм. С Решение №210 от 30.08.2016 г.

ВНОСИТЕЛ: НИКОЛА БЕЛИШКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Панагюрище чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obstina@abv.bg

МОТИВИ:

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ.

Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище е публикувания в ДВ бр.97/05.12.2017г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност“, в чиито ПЗР с §50 са направени промени в ЗМДТ.

file icon pdf ПРОМЯНИ В НАРЕДБАТАЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
за обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти 
нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 годинаЗАПОВЕД

 №28/15.01.2018год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с  Решение № 449/20.12.2017 г. на Общински съвет – Панагюрище,

 НАРЕЖДАМ:

І. Определям размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти - полски пътища  по чл.37в, ал.16 от за стопанската 2017-2018 година, за землищата от Община Панагюрище, както следва:

                1. Землище Пнагюрище 14.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/.

2. Землище Попинци 12.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/.

     3. Землище Поибрене35.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 40.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.

     4. Землище Бъта – 17.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 27.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.

       5. Землище Баня – 17.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 5.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.

ІІ.  Предоставям за ползване имоти – полски пътища на ползвателите, сключили споразумения по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година.

ІІІ. В едномесечен срок от влизането в сила на Решение № 449/20.12.2017 г. на Общински съвет – Панагюрище, всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за                                  стопанската 2017/2018 г., определен в споразуменията по  чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година по банкова сметка на Община Панагюрище:

BG83RZBB91558420057000,  Банков код RZBBGSF , Код на вид плащане 444200 в  “Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище.

IV.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2017/2018година.

V.Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.

Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

          

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

НИКОЛА БЕЛИШКИ

 

file icon zip Ползватели на полски пътища в Община Панагюрище по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за 2017-2018 стопанска годинаОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ОПТИКС“ АД, представлявано от инж. Иван Чолаков – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дървеница, бул. „Климент Охридски“ № 19, вх. В, ет. 1

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на производствена сграда за Микрооптика“, находяща се в ПИ № 55302.501.343, ул. „Кръстьо Гешанов“ № 11, УПИ IV-4287.615, квартал 6 в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Лице за контакти: Пенка Пиперкова - 0885 707 135

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 ОБЯВЯВА

 Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следните  имоти, общинска собственост:

1. Помещение за услуги с площ 12,7 кв.м. находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23 при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 829 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

2. Помещение за масажен салон с площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1225 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 7(седем) години.

           Търгът ще се проведе  на 30.01.2018год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани –          І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 06.02.2018год. от 14,00 часа при същите условия.

Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на бар-бюфет, находящ  се в централната чакалня на Градска минерална баня, публична общинска собственост, ул.”Стоил Финджеков” №23 гр. Панагюрище за извършване на търговска дейност, с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 529 лв. с ДДС.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът ще се проведе  на 30.01.2018год. от 15,00 часа  в Приемната  зала за граждани –  І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 06.02.2018год. от 15,00 часа при същите условия.

Оглед на обектите, предмет на двата търга - от 11.01.2018год. до 26.01.2018год. включително след предварителна заявка Отдел “УОССД”.

Тръжна документация за всеки търг се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 26.01.2018 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 02.02.2018 год.           

За справки и информация: Отдел”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54 .

               


Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62, ал.2 за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 55302.68.408 по кадастралната карта на град Панагюрище, община Панагюрище


О Б Я В А
за 
провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г. 
в Националната гвардейска част – гр. София


file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект: "Предприятие за производство на оптични елементи" в село Попинци.

file icon pdf Тръбен кладенец село ПопинциО Б Я В А


 

за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши

училища в страната и в чужбина


file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево

file icon pdf ОБЯВА
  ПРОТОКОЛ № 2/ 30.11.2017 година от дейността на Експертно – консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 748/ 27.11.2017 година на Кмета на община Панагюрище

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Гинка Тодорова Алексиева“, представлявано от Гинка Тодорова Алексиева - управител, със седалище и адрес на управление: гр София, Аерогарата, бл.2, вх. Б, ет. 3, ап. 24 , тел.: 0876 501 216.

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Водовземане от находище за минерална вода „Баня“за къща за гости, находяща се в с. Баня, ул. „ Атанас Калоянов“ №2. „

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) представя обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение „Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица“, находящо се на територията на „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище.

Възложител: „Орика Мед България“ АД

Адрес: 4500,ПК 103 гр. Панагюрище, община Панагюрище

Представлявано от: Нейко Узунов – прокурист

Писмени становища и мнения се приемат на място в РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Обявяване 
на вакантни длъжности във Военновъздушните сили 
за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕЗ   А   П   О   В   Е   Д

 № 751

гр. Панагюрище, 27.11.2017 год.

               Като взех предвид моя Заповед № 295/13.05.2016г. за премахване на незаконен строеж „МАСИВНА ПРИСТРОЙКА КЪМ БЛ.19 И АЖУРНА ОГРАДА”, находящ се на административен адрес  с. Панагюрски колонии,  имот „За ОЖС и озеленяване” в кв.3 с възложител Цвятко Захариев Ценов от гр.Панагюрище, Покана за доброволно изпълнение с изх.№ 94-00-8748/07.07.2017г. и продължаващо неизпълнение на горецитираната Заповед, установено с Констативен протокол от 06.11.2017г., че са налице законови основания за принудително премахване на същия.

                       На основание чл. 225а ал.3 от Закона за устройство на територията

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

                 1. Да се премахне принудително незаконен строеж „МАСИВНА ПРИСТРОЙКА КЪМ БЛ.19 И АЖУРНА ОГРАДА”, находящ се на административен адрес  с. Панагюрски колонии,  имот „За ОЖС и озеленяване” в кв.3.

                 2. Премахването да се извърши в присъствието на следните служители от Общинска администрация Панагюрище :

-   инж.Теменужка Шишкова – гл.инспектор „Строителен контрол”

-   инж.Константин Борисов – ст.специалист „Инвеститорски контрол”

-   арх.Никола Бояджиев – ст.експерт „АБТА”

                   3. Принудителното премахване на обекта да се извърши от служители на ОП „Чистота” гр.Панагюрище.

                   4. Разходите за принудителното премахване на незаконния строеж са за сметка на  адресата на заповедта Цвятко Захариев Ценов от гр.Панагюрище, ул.”Асен Златаров” № 1.и се събират по реда на чл.15 ал.1 от Наредба, одобрена с Решение на Общински съвет Панагюрище № 323/09.04.2013г.

                   5. Изпълнението на настоящата заповед да се извърши по административен ред със съдействието на органите на РУ- Панагюрище.

                   6.  Кметът на с.Панагюрски колонии да осигури склад за отговорно съхраняване на движимо имущество, установено при изпълнението на заповедта, съгласно чл.11 ал.2 от горецитираната Наредба.

       На основание чл.215 от ЗУТ  настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщението и чрез Кмета на Община Панагюрище.

                    Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 file icon pdf Заповед № 751 от 27.11.2017 г.О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования 
от  Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, 
завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаОБЯВА
за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност 
във  военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско висше училище в страната или в чужбинаОбява 
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

file icon pdf ОБЯВА за 68-ма бригада Специални сили

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на  проект на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище

              

         Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на  проект на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище.

        Обсъждането на документа ще се проведе на 20.11.2017 г. (понеделник) от 17:15 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

        На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван  проектът на наредбата, придружен с мотиви за неговото приемане.

       Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване – град Панагюрище, пл. "20-ти април" №13, Община Панагюрище.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.15,ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) представя обществен достъп до РЕШЕНИЕ № ПК-12-ЕО/2017 г. на РИОСВ-Пазарджик за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на „Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РПУО) „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча.

Решението на Директора на РИОСВ-Пазарджик е да не се извършва екологична оценка на РПУО „Панагюрище“,прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: Община Панагюрище

Адрес: пл. „20-ти април“ № 13, гр. Панагюрище

Телефон: 0357 6 00 41, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.12.2017 г. до 13.12.2017 г. в Национален военен университет "Васил Левски"

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Дере представляващо ПИ с идентификатор 55302.98.408 - общинска публична собственост, поречие на река Марица, който е част от водно тяло с код BG3MA700R220 - "Река Панагюрска Луда Яна от град Панагюрище до вливането на Стрелченска Луда Яна", с цел заустване на производствени температурно замърсени отпадъчни води за експлоатация на обект: "Дестилерия за етерични масла", находящи се в ПИ с идентификатор 55302.501.5178, землище на град Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик с титуляр "ИНА" ЕООД.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) представя обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение „ Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица“, находящо се на територията на „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище.

Възложител: „Орика Мед България“ АД

Адрес: 4500,ПК 103 гр. Панагюрище, община Панагюрище

Представлявано от: Нейко Узунов – прокурист

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) представя обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение „ Създаване на насаждения с храстови боровинки“, в землището на с. Левски, община Панагюрище.

Възложител: „Христо Димитров Манолев

Адрес: с. Плоски, ул. Никола Парапунов“ № 13, община Сандански

Телефон: 089 9 98 36 50, e-mail: petrushev@sis.bg

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Флора юръп“ ООД, представлявано от Иван Колибанеков - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „Петър Щърбанов“ 12, тел.: 088 6 123 434

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на пипер“ в землището на с. Попинци, община Панагюрище.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Страж-М“ ООД, представлявано от Стоян Ангелов Митев, Теодора Бориславова Цветкова  - управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Свети Мина“ 15, тел.: 088 87 05 178

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Използване на минерална вода от находище на минерална вода „Баня“, с. Баня, общ. Панагюрище в новопроектирана „Къща за гости““

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите /обн. ДВ бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп./, уведомяваме засегнатото население за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 55302,501,410 /УПИ I "Парк, ресторант, туристическа база в кв.6/ на гр. Панагюрище, община Панагюрище.ОБЯВА


до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Орика Мед България“ АД, представлявана от Нейко Узунов - Прокурист, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ПК 103, тел.: 034 408 410,

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица, находящо се на територията на Орика Мед България АД, гр. Панагюрище.“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, представлявана от инж. Иванка Минкова – управител на „МИКОМ“ ЕООД, гр. Троян , със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Дружба“ № 3, тел.: 088 8 99 24 83
1.      Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на базова станция на „МОБИЛТЕЛ“ тип БС-МТ-1 в Базова станция с честотен обхват 900MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0011.A (Dolno Levski) парцел VI-„Читалище“, кв. 33 по плана на село Левски, община Панагюрище.
2.      Преустройство на базова станция на „МОБИЛТЕЛ“ в Базова станция с честотен обхват 900MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0013.A (ELSHITZA) в имот №000769, местност „ Гъстите дървета“ в землището на село Елшица, община Панагюрище.
3.      Преустройство на базова станция GSM PAZ0026 „Паноборище“ на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД в Базова станция с честотен обхват 900MHz - 1800 MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0026.A (Panoborishte) в имот №000729, в землището на село Оборище, община Панагюрище.
4.      Преустройство на базова станция GSM PAZ0058 „Панагюрски колонии“ на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД в Базова станция с честотен обхват 900MHz - 1800 MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0058.A (Panagyurski Kiloni) в имот №59375.501.584 в землището на село Панагюрски колонии, община Панагюрище.
5.      „Базова станция с честотен обхват 900MHz  на „МОЛБИЛТЕЛ“ ЕАД PAZ0166.A (Poibrene) в имот № 167021, местност „Гола могила“ в землището на село Поибрене, община Панагюрище.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Инвестиционно предложение за "Изграждане на пешеходен мост на дере "Раздола", село Попинци, община Панагюрище, извършване на възстановително - ремонтна дейност по мост в село Попинци и почистване на река Луда Яна в регулационни граници от дървесина и храстова растителност" в землището на село Попинци, община Панагюрище.

file icon pdf ОБЯВАЗаповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с.Попинци , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.


ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

file icon doc Заповед № РД-06-232/29.09.2017 г.

Заповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с.Поибрене , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

file icon doc Заповед № РД-06-231/29.09.2017 г.

file icon doc Заповед № РД-06-265/29.09.2017 г.

14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE Заповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с.Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

file icon doc Заповед № РД-06-230/29.09.2017 г.

file icon doc  Заповед № РД-06-262/29.09.2017 г.

14.00 800x600

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Заповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на с.Баня , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

14.00 800x600

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

file icon doc Заповед № РД-06-229/29.09.2017 г.

file icon doc Заповед № РД-06-264/29.09.2017 г.


14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE Заповеди на ОД "Земеделие" за Споразумения по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на гр.Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2017 -2018 година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

file icon doc Заповед № РД-06-228/29.09.2017 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД уведомява за инвестиционно предложение: Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Базова станция № 6553, местоположение: ПИ041307, ЕКАТТЕ 02717, село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за изграждане на базова станция № 6553 се предвижда монтаж на нови антени на нова метална конструкция - мачта, за монтаж на оборудване и шкафове за оборудване за външен монтаж, монтирани в близост до нея.

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018 г. до 16.02.2018 г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София.file icon doc Обява

file icon doc Приложение № 1

file icon doc Приложение № 2

file icon doc Приложение № 3

file icon doc Приложение № 4

file icon doc Приложение № 5

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

file icon pdf ОБЯВА


"Асарел-Медет" АД, град Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик обявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.). „Д-Ива 2011“ ЕООД, представлявано от Десислава Чопаринова - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „Георги Икономов“ 7, тел.:0894236528

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Водовземане на минерални води от находищата на село Баня, с цел рекреативен и спа туризъм“ в поземлен имот № 599 в село Баня, общ. Панагюрище – Къща за гости „ИЗВОРА“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ


След извършена съвместна проверка на експерти от Община Панагюрище и служители на Районно управление – Панагюрище са задържани 23 коня в землището на с. Панагюрски колонии, община Панагюрище.

Животните са без надзор, нанесли са щети върху частни имоти и са създали предпоставка за пътно-транспортно произшествие на път II-37 Златица -  Панагюрище.

При извършената проверка от ветеринарен лекар към Областна дирекция по безопасност на храните - Пазарджик не е установено наличието на задължителната идентификация – чипове, удостоверяващи здравния статус на конете и към кой животновъден обект са регистрирани.

С цел недопускане на нерегламентирано придвижване на живи животни и предотвратяване на разпространяването на заразни болести, животните са задържани за срок от 72 часа.

При неустановяване собственика на конете ще бъдат предприети действия, съгласно действащото законодателство в областта на ветеринарната медицина.

Телефон за контакт: 0357/ 6 32 18


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.64 от 08.08.2017 год. е публикувано Решение № 374/28.06.2017 год. на Общински съвет-Панагюрище за одобрен ОУП –общ устройствен план на община Панагюрище със съответните и неизменни части от него схеми, правила и норми за неговото прилагане.

      Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

гр.Панагюрище

16.08.2017 год.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. СофияКОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ ,

 УВЕДОМЯВА,

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

 ще бъдат проведени по следния график:

 

ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

 

2017 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

17.08.

24.08.

31.08.

09:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта

17.08.

24.08.

31.08.

11:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Попинци

17.08.

24.08.

31.08.

14:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Поибрене

17.08.

24.08.

31.08.

15:00

ОСЗ-Панагюрище

гр. Панагюрище

17.08.

24.08.

31.08.

16:00

ОСЗ-Панагюрище

Приканваме всички ползватели, подали заявления за участие в масиви за ползване, да се явят на заседанията на комисията.

 

Председател на комисията:……..…….

Началник ОСЗ Цв. Симеонова

 Адрес на ОСЗ – Панагюрище: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15,       тел. 0357\ 6 70 04; 6 23 89
Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"град Пазарджик относно назначаване на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на град Панагюрище, село Бъта, село Баня, село Попинци и село Поибрене за стопанската 2017 - 2018 година.


file icon pdf Заповед в землището на град Панагюрище

file icon pdf Заповед в землището на село Бъта

file icon pdf Заповед в землището на село Баня

file icon pdf Заповед в землището на село Попинци

file icon pdf Заповед в землището на село Поибрене


О Б Я В А

Днес, 01.08.2017 г., във връзка с чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта,  с. Поибрене и с. Попинци.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15


Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Обява 
за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища
в страната и в чужбина

file icon pdf Обява

file icon pdf Приложение № 1

file icon pdf Приложение № 2
Протокол от 26.06.2017 г. на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ, за разпределение на свободните пасища, мери и  ливади от ДПФ на притежателите на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в област Пазарджик.

file icon pdf ПРОТОКОЛ по чл.37и от ЗСПЗЗ

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географската служба
за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище
в страната и в чужбина

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017г. до 19.09.2017 г.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 22980 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ ЛЕТНИЯ ОТДИХ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ЛАГЕР В СЕЛО ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

 

Във връзка с организиране летния отдих на учениците в ученически лагер в село Панагюрски колонии, уведомяваме всички родители на учениците, че


     Общата стойност на средствата за една лагерната смяна е:

  10 дни х 7 лева = 70 лева – размер на дневния стойностен хранителен оклад;

10 лева лагерна такса /според Наредбата за определянето и администрирането на   местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище/;

   0,70 лева застраховка /според Наредба №2/24.04.1997 г. изм. и доп., в ДВ бр.74/1998 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм /;


    Средствата в размер на 80,70 лева следва да се внесат в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, както следва:

·         за първа лагерна смяна – до 12:30 часа на 10.07.2017 година;

·         за втора лагерна смяна – до 12:30 часа на 24.07.2017 година;

·         за трета лагерна смяна – до 12:30 часа на 07.08.2017 година.

   - 3,00 лева - пътни разходи /на отделен списък/ - събират се от началника на лагера.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА:

 


 •   СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.69, ал.1 ОТ ППЗСПЗЗ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите;


 


 •  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.70, ал.1 ОТ ППЗСПЗЗ могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ.


 


 • Ползвателите  на земеделски земи, на основание чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ, са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори.;


 


 • ДЕКЛАРАЦИЯ по образец И/ИЛИ заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година /на основание чл.37б, ал.2 и 3 от ЗСПЗЗ, чл.69, ал.3 и чл.70, ал.2 ОТ ППЗСПЗЗ/
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf Съобщение

file icon pdf График за провеждане на срещи със земеделските производители

file icon pdf Протокол от дейността на Експертно – консултативна комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 761/ 25.11.2016 година на кмета на община Панагюрище.

14.00

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщаваме Ви, че е изработен Проект за СОЗ на водоизточниците в находище на минерални води „Баня“ – КЕИ №1 „Банчето“, КИЕ № 2 „Топла вода“, КЕИ № 3 „Топла вода“, КЕИ № 4 „Топла вода“, КЕИ № 5 „Топла вода“, КЕИ № 6 „Топла вода“ и сондаж № 2/ наклонен/, с. Баня, община Панагюрище.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II /общ пояс с  III/ могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в сградата на Община Панагюрище, пл. „20- ти април“ №13, ет. 3 , стая 313 за периода от 19.06.2017г. до 19.07.2017г.

На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони на около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./.

 
file icon pdf Заповед- №РД-02-15-54/02.06.2017, във връзка с изграждането на преносен газодопровод
file icon pdf Писмо до РИОСВ относно обобщена справка с анализ на съответствието на ОУПО Панагюрище


file icon pdf СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"-ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩЕНИЕ


                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ  НА 15.06.2017 Г.(ЧЕТВЪРТЪК)                ОТ 10.00 ч. ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ СТОПАНСКИЯ ДВОР НА МАНЧО КАРАКАШЕВ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ      

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

                СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1.      РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2.      ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4.      ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

1.      ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

2.      ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

4.      ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

5.      КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

6.      ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

 

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039

 

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4На основание чл. 62а, ал.З от Закона за водите (обн. ДВ. бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Река Панагюрска Луда Яна, поречие на река Марица, част от водно тяло с код BG3MA700R220 - „Река Панагюрска Луда Яна от гр. Панагюрище до вливане на р. Стрелчанска Луда Яна”, с цел заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система” на град Панагюрище, Община Панагюрище, Област Пазарджик.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, е цел: „Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” - укрепване коритото на р Луда Яна в регулационните граници на гр.Панагюрище - IV етап., община Панагюрище, област Пазарджик.


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти,
които са изпълнявали военна служба, 
отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето
от 28.06.2017г. до 30.06.2017 г. 
в Национален военен университет „Васил Левски”

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г.
във военно формирование 22240 - Сливен

file icon pdf Обява сухопътни войски

СЪОБЩЕНИЕ

от ИНА“ ЕООД, гр.Панагюрище, ул. Райна Княгиня № 11, представлявано от Веселина Ралчева


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Ви уведомява, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект „Дестилерия за преработка на етеричномаслени култури“ в с.Бъта, общ.Панагюрище, обл. Пазарджик в новообразуван УПИ I, включващ имоти с № 40, 41, 42, 43 и 44 от бивш УПИ I и 656 от УПИП.

За контакти Веселина Ралчева, тел. 0885 000 484

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


СЪОБЩЕНИЕ

за Инвестиционно предложение

            От ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, град София, ж.к. „Младост“ 4, бизнес парк „София“, сграда 6, представлявано от Цветелина Николова

Инвестиционно предложение за: Изграждане на базова станция на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, което се състои в монтиране на антени към съществуваща кула и на телекомуникационно оборудване в съществуваща сграда, находяща се в имот №59375.501.584.1, в близост до кулата, които ще осигурят предаване и приемане на глас и/или данни в района.

СЪОБЩЕНИЕ


 За Инвестиционно предложение

            от Георги Обретенов, град Панагюрище, ул. „Ангел Шишков“ №24

 

Инвестиционно предложение за: Изграждане на къща за гости с капацитет 16 легла, в която ще има изграден басейн с вместимост 30м3, 4 бани и 2 вани. За целта ще бъде нужно прокопаване на канал от събирателен водоем до ул. „Стоян Королеев“ №45 с УПИ XVII-598 в кв. 16 на село Баня, общ. Панагюрище.
Съобщение от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД


alt 

            За „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД (ЕВН ЕР) качеството за отчитане на консумираната електрическа енергия е една от основните задачи, свързани с клиентите. Целта на дружеството е да подобрява организацията по отчитането, така че да бъде максимално ефективна както за клиентите, така и за компанията.

          С оглед на това, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД подготви проект за оптимизация на районите на отчитане на средствата за търговско измерване (СТИ) в населените места, в които съществува необходимост от преструктурирането им. Проектът обхваща цялостно или частично общо 436 малки населени места (градове, села, махали) на лицензионната територия на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД с общо 161 078 измерителни точки (ИТН) на битови и небитови клиенти.

            За тези клиенти еднократно през месец май 2017 година ще бъде въведен нов график за отчитане на електрическата енергия и съответно нов срок за плащане. Това означава, че само през месец май 2017 година ще имат различна продължителност на отчетния период – по-дълъг или по-кратък и ще преминат в друг срок за плащане от вече установените месечни срокове. Новият график на отчитане, както и срок за плащане остават в сила и през следващите месеци.

            Спецификата на промяната налага част от засегнатите клиенти еднократно само за месец май 2017 година да получат 2 фактури, а други клиенти – да получат фактурата си с консумираната електрическа енергия от месец май 2017 година в началото на месец юни 2017 година. Останалите засегнати клиенти ще получат еднократно фактура през месец май. Всяка от фактурите ще бъде на база на реален отчет за реално консумирана електроенергия. Общият брой фактури за годината остава 12.

            За да защити клиентите си, процесът по изключване поради забавяне на плащане на дължими суми ще бъде организиран по начин, който да не доведе до допълнителни неудобства за клиентите, породени от промяната на сроковете за отчитане.

            „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД се стреми информацията за промяната да достигне до клиентите на дружеството. Ето защо „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД планира активна информационна кампания през периода м. април – м. май. Предвидени са:

- индивидуална информация до засегнатите клиенти (на хартиен носител или електронно по e-mail, sms);

- плакати по населени места и каси;

- прессъобщения до местни и регионални медии.

Целта е всички засегнати клиенти да бъдат информирани за предстоящите промени и да имат възможността да се адаптират към новите срокове на отчитане и плащане с минимални неудобства.

За повече информация:

Във всеки EVN офис, на тел: 0700 1 7777, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,  както и на www.evn.bg.СЪОБЩЕНИЕ


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ  НА 15.05.2017 г. (ПОНЕДЕЛНИК)  ОТ 10.00 часа В БРИГАДЕН СТАН НИКОЛАЙ КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.          

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1.      РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2.      ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4.         4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5.      ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6.      ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8.         8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9.      9.   КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10.  ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039

 

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"-ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ 11.04.2017г.До заинтересованите лица

file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация-Панагюрище уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че  изплащането на възнагражденията става по следния начин: - СИК с номера от 132000001 до 132000021 (гр.Панагюрище) това става на главната каса на общината, южен вход.

- СИК от 132000025 до 132000039 (в селата) могат да получат възнагражденията си в съответното кметство.

Изплащането става в рамките на работното време на администрацията – от 8.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден.


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че министърът на енергетиката е издал на "ИНТЕРПРОМ" ЕООД - град София, разрешение № 465 от 28 февруари 2017 г. за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.7 от Закона за подземните богатства, в площта "Северозападно насипще", на територията на община Златица, област Софийска и община Панагюрище, област Пазарджик.

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства публикуваме издаденото Разрешение № 465 от 28.02.2017 г., заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта на разрешението.

file icon pdf Разрешение № 465 от 28 февруари 2017 г. на министъра на енергетиката

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщаваме Ви, че е изработен Проект за СОЗ на открито водохващане на река Панова за питейно – битово водоснабдяване на с.Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Лицата,чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим на пояс II (общ с пояс III), могат да се запознаят с проекта, който ще е на разположение в сградата на Община Панагюрище на пл. „20-ти Април“ №13, ет. 3 , стая 313 в периода от 20.03.2017 г. до 20.04.2017 г.

На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони на около водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ДВ бр.88/2000г./ .

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


ОБЯВА
съгласно чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда

"Асарел - Медет" АД, град Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, обявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение: "Оптимизиране работата на Варова централа към ОФ "Асарел" за обезпечаване на годишната производителност на Обогатителната фабрика".
Информация за инвестиционното предложение може да се получи в "Асарел - Медет" АД, ръководител отдел "Екология" инж. М. Джиджинкова.
Координати за връзка: телефон: 0357 60210, вътр.254, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание Наредбата за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Панагюрище, Общинска администрация уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи,че от 28.02.2017 до 15.03.2017 г. ще се приемат Заявление за осигуряване опазването на земеделските площи на територията на общината.

         Заявленията по образец се получават и подават в Център за административно обслужване на партера на Общинска администрация Панагюрище и в кметствата по населени места всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа.

         В тях се посочва информация за площите, които желаят да им бъдат охранявани, вида култура, която е засята (засадена) и местностите, номерата на имотите от КВЕ (за кметствата) и КККР (за гр.Панагюрище)

         За допълнителна информация : Петър Петров - 0885885432.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Панагюрище предоставя обществен достъп до Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение:

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„РАЗВИТИЕ НА НАХОДИЩЕ „БАНЯ“ ЧРЕЗ ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИЯ РЕСУРС – МИНЕРАЛНА ВОДА“

с Възложител Община Панагюрище.

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Панагюрище в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението.

За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Панагюрище е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодството на Община Панагюрище.

 

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONEРазяснения за изискванията при подаване на заявления за директно подпомагане на площ за кампания 2017 г. Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания за кампания 2017 г.? Подаването на заявления за подпомагане на директни плащания през 2017 г. започват от 1 март 2017 г. и продължават до 15 май 2017 г., като посочването на площите може да се извърши в Общинската служба по земеделие.На основание Правилник за подпомагане на процедури „Ин витро” на лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Панагюрище, приет с Решение №651/27.04.2011 година на Общински съвет Панагюрище

О Б Я В Я В А М

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център „Фонд за асистирана репродукция”.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени.

ІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец.

2. Копие на лична карта, заверено с гриф „Вярно с оригинала”.

3. Декларация, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

4. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойки във фактическо съжителство- писмена декларация в свободен текст.

5. Заповед за одобряване или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на Директора на „Фонд за асистирана репродукция”.

6. Удостоверение за доход на семейството/двойката във фактическо съжителство.

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Центъра за административно обслужване при Община Панагюрище, пл.„20-ти април” №13 от 01.03.2017 година до 31.03.2017 година

 

file icon doc Заявление за асистирана репродукция

 

ГАЛИНА МАТАНОВА /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4ОБЯВА
за
провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина


О Б Я В А
за
провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е за инвестиционно предложение

за „ПРЕНОСНЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”.

Възложител на инвестиционното предложение е: „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

Седалище: София 1336, бул. ”Панчо Владигеров” № 66, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

Адрес за кореспонденция: бул. ”Панчо Владигеров” № 66, София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

Представлявано от: Георги Кирилов Гегов - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет

Лице за контакт от страна на Възложителя: Мариана Христова – тел.: 02/939 66 92; Петя Богатинова  – тел.: 02/939 62 62.

file icon pdf Задание за определяне на обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната средаС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка Общинска администрация – Панагюрище съобщава, че е издадено Становище по екологична оценка № 1-1/2017 на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик за съгласуван Общ устройствен план на община Панагюрище.

Становището е публикувано в интернет страницата на общината и поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация за сведение.

file icon pdf СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКАОБЯВА


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 13.02.2016г. ДО 10.03.2017 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

Допълнителна информация на  мобилен телефон: 0885885432 – Петър Петров

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето
от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски,
дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив

file icon pdf Обява

file icon pdf Приложение 1

file icon pdf Приложение 2

file icon pdf Приложение 3


ОБЯВА

"Асарел - Медет" АД обявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващи съоръжения в Пречиствателна станция за руднични води, съвместен режим на работа на двете пречиствателни станции - ПСРВ и ПСДВ от един пулт за управление.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОБЯВА

съгласно Чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда


Община Панагюрище, гр. Панагюрище 4500, пл. „20-ти Април“ № 13, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение:


„Изграждане на тръбопровод за отвеждане на отпадъчните води от дезинфекционен трап към ретензионен басейн на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча“


Информация за инвестиционното предложение може да се получи в Община Панагюрище, Мероприятие за УДООСВ, стая 313

телефон: 0357/ 6 00 47

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложениеИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС


Инвестиционно предложение предвижда изграждане на "Ново съоръжение - сондажен кладенец в собствен имот в местност "Свети Никола" в землището на село Баня, община Панагюрище - собственост на "ФИШБОН" ЕООД.

file icon pdf Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка констатирани  огнища на заболяването високопатогенна Инфлуенца(грип) по птиците на територията на община Пазарджик.

Уведомяваме собствениците на птици ( кокошки, патици, гъски, пуйки, гълъби и др.) да подадат декларация за притежавания и отглеждани брой птици на гише „Информация“ в сградата на Общинска Администрация Панагюрище, а за кметствата от общината в сградата на съответното кметство. При възникване на огнище и необходимост от унищожаване на птици на територията на общината собствениците на птици не подали декларация, няма да получат обезщетение съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Във връзка със създалата се ситуация собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици, са длъжни:

1. Да уведомяват незабавно,обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

2.  Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.

3. Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици.

4.Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски(водоплаващи птици) с други видове домашни птици.

5.Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора.Да дезифекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му.

6.Да  поят птиците само с питейна / чешмяна / вода.

7.Да съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват птиците.

8.Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.

9. Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.

10. Собствениците на ферми,да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.

11.Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на екарисажа в гр. Варна.

12. Да не  съхраняват фуражи и фуражни компоненти /зърно/ на открито.

13. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с живи птици и

яйца.

Телефони за контакти :

Д-р Иванка Бекярова (инспектор ОДБХ Пазарджик) – 0879229020

Петър Петров (гл.експерт „ЗВГ“ към Община Панагюрище) – 0885885432

Рени Дуракова (мл.експерт „ОЗГ“ към Община Панагюрище) – 0884482616


Информация

за  преценяване  на  необходимостта  от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно   инвестиционно предложение за    „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОРАНЖЕРИИ“в ПИ 55302.68.408, местност „Чукарите“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Панагюрище

„ВОДОПАД КОНСУЛТ“ЕООД гр. София , жк „Хаджи Димитър“ № 118, вх.А, ет.7, ап.28, представлявано от Нено  Димитров Кабланов – управител

Лице за контакти :  Нено  Димитров Кабланов – 0885 298 124

обявява на засегнатото население , че има инвестиционно предложение за „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОРАНЖЕРИИ“в ПИ 55302.68.408, местност „Чукарите“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Панагюрище

Възложител:

„ВОДОПАД КОНСУЛТ“ ЕООД гр. София , жк „Хаджи Димитър“ № 118, вх.А, ет.7, ап.28, представлявано от Нено  Димитров Кабланов – управител

Лице за контакти :  Иван Маслев – 0885 298 124

Невена Гагова - 0879487522

file icon pdf ПРОЕКТ
file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения обект: "Автомивка" в местността "Полето".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕfile icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение:"Развитие на находище в Баня чрез пълноценно използване на природния ресурс-минерална вода"


П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище


Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

Обсъждането на документа ще се проведе на 15.12.2016 г. (четвъртък) от 15.00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван Проектът,  придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване – гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" №13, Община Панагюрище.


file icon pdf Протокол № 17 от 28.11.2016 година от дейността на Експертно-консултативната комисия за съществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 761 от 25.11.2016 година на Кмета на Община Панагюрище.

file icon pdf Протокол № 17 от 28.11.2016 г.СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект:

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща водни обекти - ремонт на мост при км 97+730 на Път II-37 в землище до село Попинци, община Панагюрище.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Уведомление за инвестиционно предложение


Уведомяваме, че "ВОДОПАД КОНСУЛТ" ЕООД има следното инвестиционно предложение: да реализира проект за "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОРАНЖЕРИИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ" в местност "Чукарите", град Панагюрище.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕfile icon pdf Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.


file icon pdf ОБЯВА"ОПТИКС" АД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект "Развойно звено за оптично и механично производство", находящ се в поземлен имот в град Панагюрище, ул. "Захари Стоянов" № 65, УПИ II-4914 "Индустриална зона Чочев", квартал 220.


file icon pdf ОБЯВА"ОПТИКС" АД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за организиране на нови дейности - D14 препакетиране, преди предаване за обезвреждане на собствени производствени отпадъци и D15 съхраняване до извършване на коя да е от операциите по обезвреждане от D1 до D14 на съществуваща, закрита площадка за събиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот в град Панагюрище, ул. "Захари Стоянов" № 65, УПИ II-4914 "Индустриална зона Чочев", квартал 220.


file icon pdf ОБЯВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО – СОФИЯ УВЕДОМЯВА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ 436/2009Г.,   В СРОК ДО 15.01.2017 г. ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА  ГРОЗДЕ – РЕКОЛТА 2016 г.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА В  ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО – ПЛОВДИВ С АДРЕС – ГР. ПЛОВДИВ,                   БУЛ. „САНКТ ПЕТЕРБУРГ” №67,   ТЕЛ. 032 622 688.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СРОК, ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРОЗДЕ, НЕ ОБЯВИЛ РЕКОЛТАТА И НАРУШИЛ ЧЛ.8 ОТ РЕГЛАМЕНТ 436/2009 г., СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА ОТ 500 ДО 1000 лв. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ОТ 2 000 ДО 10 000 лв. ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ.

ИАЛВ

ГРАД СОФИЯ


file icon pdf Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

file icon pdf Обяваfile icon pdf Заповед № 706 от 28.10.2016 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци в депа или други съоръжения.


file icon pdf Заповед № 706 от 28.10.2016 г.file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от три тръбни кладенеца за обект "Индустриален парк Оптикоелектрон".


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕfile icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с обект: "зграждане на язовир Луда Яна и Пречиствателна станция за питейни води.


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕТериториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик уведомява гражданите на община Панагюрище за Графика за предоставяне на услуги свързани с паричните обезщетения за безработица през месец ноември 2016 г. в град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 1 на 10 ноември 2016 г. и 24 ноември 2016 г.


В останалите работни дни приемът на документи се осъществява в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, град Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15А.СЪОБЩЕНИЕ


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО


Във връзка с изискванията на нормативната уредба на  25.10.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Панагюрище с адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти  април“ №13, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; тел.: канцелария на кмет (0357) 600-41, факс: 630-68,

Общият устройствен план на община Панагюрище се разработва от „Национален център по териториално развитие“ ЕАД. Планът се разработва на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение №343/22.05.2013 г. на Общинския съвет.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общинския съвет. Органът, отговорен за прилагането на ОУП е Община Панагюрище.

ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с планов хоризонт 2030 година.

Главната цел на Общия устройствен план на общината е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен устройствен фактор.

За постигането на целта на разработката се решават следните основни задачи:

а) определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на града до 2020 година и неговото демографско развитие;

б) определяне на функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;

в) определяне на вътрешната инфраструктура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;

г) организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;

д) определяне на структурата, трасетата и принципите на връзки между елементите на главната комуникационна мрежа;

е) създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и неговото функциониране;

ж) развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;

з) организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;

и) създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;

к) разработване на програма от мероприятия и система за управление и реализация на ОУПО.

В този смисъл ОУП на община Панагюрище трябва да съдържа решения за:

 • · Структура на територията за живеене, за производство, за рекреация, за природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура;
 • · Строителните граници, в това число и терените за ново развитие при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие;
  • Устройствени зони и границите им, имоти с конкретно предназначение;
  • Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура;
  • Защитените архитектурни, културни и др. зони и обекти – паметници на културата;
  • Обектите за обществено обслужване от система Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и др., които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места;
  • Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда;
  • ·Да набележи мероприятия за ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната територия;
  • ·Да се изследват и набележат мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги устройствени условия;
  • ·Да се разработят разчети за баланса на територията и други важни териториални показатели;
  • ·Да отчита предвижданията на Плана за развитие на община Панагюрище – 2007 – 2013 г.


На територията на община Панагюрище попадат части от 4 защитени зони от Натура 2000 – защитена зона за опазване на дивите птици „Средна гора“ с код BG 0002050, защитена зона за опазване на природните местообитания „Средна гора“ с код BG 0001389, защитена зона за опазване на природните местообитания „Река Луда Яна“ с код BG 0000426 и защитена зона за опазване на природните местообитания „Попинци“ с код BG 0001039 поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 29.11.2016,г. от 11,00 часа в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Панагюрище с адрес:  гр. Панагюрище, пл. „20 април“ №13, ст.№212, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа, както и file icon pdf ТУК.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Панагюрище – в центъра за административно обслужване, на факс 0357/630-68, или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Тодорка Демирова – старши експерт „Архитектура и устройство на територията“, тел. 0357/60063.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 24.11.2016 г.

file icon pdf ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН


За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Панагюрище


Уведомява работодателите от общините Панагюрище и Стрелча, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

 Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).


Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Панагюрище, както и на тел. 0357/6 40 45, 6 35 12.
file icon pdf О Б Я В А за провеждане на конкурс на 15.11.2016 г., 16.11.2016 г. и 17.11.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.file icon pdf О Б Я В А за допускане до участие и провеждане на конкурс на 22.11.2016 г. и 23.11.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
alt
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик


file icon pdf Заповед РД-06-276 от 29.09.2016 г. - Панагюрище

file icon pdf Заповед РД-06-277 от 29.09.2016 г. - Бъта

file icon pdf Заповед PД-06-278 от 29.09.016 г. - Баня

file icon pdf Заповед РД-06-336 от 30.09.2016 г. - Попинци

file icon pdf Заповед РД-06-275 от 29.09.2016 г. - ПоибренеСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Предвидено е преминаване през река Луда Яна, което ще се осъществи с два паралелни клона с DN 219 mm от неръждаема стомана 304, положен на разстояние 2,30 m един от друг и под дъното на реката с минимално покритие 1,50m. При изхода от речното русло паралелните тръбопроводи са предвидени с ъгъл не по-голям от 30° спрямо хоризонта. Предвижда се тръбите да се положат в бетонен „кожух" с размери 102/102 cm. Предвидено е и изграждане на входна и изходна шахти, а обратната засипка да се извърши с валуни с размери 400-500 mm и повече.
Входна шахта: Кота горен ръб шахта = +533,60 m;
Изходна шахта Кота горен ръб шахта = +533,62 m;
Водопровода „Ниска зона“ пресича реката в долният участък на приблизително 750 m след енергогасителя на преливника на язовир „Луда Яна“. Хидравличните изчисления, за мястото на пресичане, са проведени за водни количества с обезпечености: p=0,1 % (Q= 240 m3/s), което е оразмерителното водно количество на преливника и за p=1% (Q=112 m3/s). Съгласно изчисленията водните нива са както следва + 533,30 и  +532,08.
Към проектната документация има приложени части „Хидравлични изчисления", доказващи пропускането на високите води с обезпечение 0,1 % без да се получава заливане входната и изходната шахта на водопровода.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕО Б Я В А


за

провеждане на конкурси за войнишки  длъжности

във военни формирования от състава на Сухопътни войски

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни

или висши училища, в страната и в чужбина


Със заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 353 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево, както следва:

1. Гарнизон Плевен - 44 длъжности;

2. Гарнизон Асеновград - 35 длъжности;

3. Гарнизон Пловдив - 60 длъжности;

4. В.Ф. 24620 Свобода - 25 длъжности;

5. В.Ф. 26400 Благоевград - 26 длъжности;

6. Гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол - 103 длъжности;

7. Гарнизон Шумен - 15 длъжности;

8. В.Ф. 28610 София - 15 длъжности;

9. В.Ф. 42600 Мусачево - 30 длъжности.

Конкурсът ще се проведе за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г.

Необходими документи

 1. Заявление (попълва се четливо и се посочва актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния адрес, e-mail и телефон за връзка). В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.
 2. Автобиография.
 3. Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен и приложенията към тях; от документи за придобити допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв).
 5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА).
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса или резерва (ако имат такова).
 9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба).
 10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).
 11. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава).
 12. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ).
 13. Съгласие за обработка на лични данни.
 14. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Съгласно чл.21 от Наредба № Н-4/18.02.2013г. на министъра на отбраната, кандидатите за приемане на военна служба се явяват в ЦВМК лично със следните документи:

- писмо-направление от военното окръжие;

- лична карта;

- документ от психодиспансер (център за психично здраве);

- лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);

- военноотчетна книжка на служилите военна служба.

Място и срок за подаване на документи.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да подадат лично писмено заявление с приложенията към него до 28 октомври 2016 година, по постоянен адрес, до командирите на военните формирования и началника на ВМА, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

За допълнителна информация:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик

ул. „Втори януари“ №10

file icon zip ПРИЛОЖЕНИЯИНФОРМАЦИЯИнформацията е изготвена за склад Претоварна гара, гр. Панагюрище, където се съхраняват химични вещества и смеси. Съоръжението е съществуващо и е в експлоатация. Съгласно изискванията на глава седма от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, складът е класифициран като съоръжение/предприятие с нисък рисков потенциал, и класификацията е потвърдена от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ


ТП на НОИ – Пазарджик уведомява, че на  10.10.2016 г. и на  24.10.2016 г. ще се предоставят услуги свързани с паричните обезщетения за безработица.


УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Панагюрище

за "Рехабилитация на улично платно и изграждане на тротоари на ул. Георги Петков с.Левски"

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Панагюрище

за "Рехабилитация на улично платно и изграждане на тротоари на ул. Стоян Каролеев с.Баня"

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от "ЯНА" АД - гр. Панагюрище

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Теленор България ЕАД

Уведомява, че има инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на базова станция № 3424".

Местоположение: Базова станция № 3424, разположена на покрива на сграда с идентификатор по КК 55302.501.1803.1 и административен адрес: пл."20-ти април" № 4, град Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ


за инвестиционно предложение

 от „ЕЛМЕТ” ЕООД -  гр. Панагюрище, ул.”Шипка” № 15

(седалище юридическото лице)

Уведомяваме Ви, че „ЕЛМЕТ” ЕООД гр. Панагюрище има следното инвестиционно предложение: „Модернизация, преустройство и разширение на предприятие за преработка на риба, с цел въвеждане на нови производствени процеси и разширяване на асортимента от преработени продукти от аквакултура  в ПИ № 043043, местност „Венеца-шортек”, землище с.Баня, Община Панагюрище”.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ


за file icon pdf инвестиционно предложение

с обект: "Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912"

Община Панагюрище уведомява, че има следното инвестиционно предложение:  "Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912" в УПИ VII - за читалище, КОО и озеленяване, кв.35 по плана на село Оборище, Община Панагюрище".

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение
file icon pdf Заповед № 218 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на село Бъта, община Панагюрище.


file icon pdf Заповед № 217 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на село Баня, община Панагюрище.

file icon pdf Заповед № 216 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на град Панагюрище, община Панагюрище.

file icon pdf Заповед № 215 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на село Попинци, община Панагюрище.

file icon pdf Заповед № 214 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на село Поибрене, община Панагюрище.УВЕДОМЛЕНИЕ


за file icon pdf инвестиционно предложение

с обект: "Реконструкция на ул. "Спас Карабойчев" - село Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик".

Предмет на проекта е да се даде решение за основен ремонт на ул. "Спас Карабойчев", което ще включи проект за дъждовна канализация по улицата.

Цел и предмет на инвестиционното предложение: Инфраструктурно строителство - тротоарна настилка (оптимизиране на нивелетата); асфалтобетонова и бетонова настилка; дъждовна канализация.

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕС Ъ О Б Щ Е Н И Е


КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ ,

УВЕДОМЯВА,

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

ще бъдат проведени по следния график:


ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

2016 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

19.08.

29.08.

02.09.

10:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта

19.08.

29.08.

02.09.

11:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Попинци

19.08.

29.08.

02.09.

13:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Поибрене

19.08.

29.08.

02.09.

14:00

ОСЗ-Панагюрище

гр. Панагюрище

19.08.

29.08.

02.09.

13:00

ОСЗ-Панагюрище

 

Приканваме всички ползватели, подали заявления за участие в масиви за ползване, да се явят на заседанията на комисията.

Председател на комисията:……..…….

Началник ОСЗ Цв. Симеонова

Адрес на ОСЗ – Панагюрище: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15,       тел. 0357\ 6 70 04; 6 23 89


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ


Община Панагюрище набира документи за настаняване в общинско жилище (апартамент), находящо се в гр.София, район „Триадица”, за учебната 2016 – 2017 год. По волята на дарителя на апартамента - Роза Тодорова Багрянова, в жилището се настаняват само момичета, които са студентки, записани в редовна форма на обучение.


Документи за кандидатстване:

1.file icon doc Молба-декларация(образец)

2.Документ (уверение), удостоверяващ обучение във висше учебно заведение за учебната 2016-2017 год.

3. Документи удостоверяващи брутните доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане  както и получаваните пенсии, обезщетения по Кодекса за социално осигуряване, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират всички брутни доходи на семейството, получени през 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.


Срок за настаняване в общинското жилище – за учебната 2016 – 2017 год.


Срок за подаване на заявления за кандидатстване – до 09.09.2016 год. в Център за административно обслужване в Общинска администрация-Панагюрище.


След изтичане на крайния срок за подаване на заявленията, комисия назначена от кмета на Община Панагюрище ще класира кандидатите в срок до 15.09.2016 год.


За информация стая №305 в сградата на Общинска администрация – Панагюрище, или на телефон 0357/600-54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в кв. 45, с. Попинци, както следва:

-       УПИ XIV с площ от 348 кв.м., при първоначална тръжна цена от 4050 лв. без ДДС,

-       УПИ XV с площ от 225 кв.м., при първоначална тръжна цена от 2620 лв. без ДДС.


Търгът ще се проведе  на 23.08.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 30.08.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за учредяване правото на строеж се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 22.08.2016 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 29.08.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик уведомява гражданите за Графика за предоставяне на услуги през месец август 2016 г. в град Панагюрище.


Изнесените приемни ще се осъществят на адрес - град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 1 на дати: 10.08.2016 г. и 25.08.2016 г.

В останалите работни дни приемът на документи се осъществява в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, град Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15А.OБЯВА


 за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти

във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили

и Централно военно окръжие


Със заповед № ОХ-547/19.07.2016г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси.

Конкурсите ще се проведат по документи при спазване на изискванията на ЗРВСРБ, ППЗРВСРБ и МЗ № ОХ-547/19.07.2016г.


Кандидатите за участие в конкурсите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.
 2. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.
 3. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.
 7. Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.
 8. Да не са в служебни или трудови взаимоотношения с Министерството на отбраната, както и отсрочени от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.

Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от една структура (Съвместно командване на силите, Военноморски сили и Централно военно окръжие).

Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв – до 14.09.2016г., включително.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да подадат заявление до началника на съответното военно окръжие по постоянен адрес, с приложени към него:

 1. Автобиография.
 2. Заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация.
 3. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв).
 4. Етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон.
 5. Документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Декларация, че няма друго гражданство освен българско.
 8. Служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 9. Свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка или копие от военна книжка (за тези, които притежават).

10.  Декларация, че желае да бъде приет на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното в резерва (ако имат такова).
11.  Други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

Срокът на договор за служба в доброволният резерв да е не по-дълъг от 5 години и да не надвишава пределната възраст на кандидата за служба в доброволния резерв.

Срок за провеждане на конкурсите – до 14.10.2016г.

За повече информация:

-       Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул."Втори януари" №10;

-       Офис за водене на военен отчет в Община Панагюрище, гр. Панагюрище, п.к.4500, пл. „20-ти април“ №13, ет.2, стая №214.

file icon pdf Обявени длъжности за резервисти


ОБЯВА


Днес, 01.08.2016 г., във връзка с чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Оборище, с. Поибрене и с. Попинци.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15ОБЯВА


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

гр. Панагюрище, пл. "20-ти април" №13,  УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среша за обществено обсъждане на:

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За обект:

ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ И ПСПВ /Пречиствателна станция за питейни води/

Срещата ще се проведе в  гр. Панагюрище, на 19.08.2016г.  – от 10:30 часа в сградата на Община Панагюрище -  пл. "20-ти април" №13

ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ И ПСПВ е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ.

Писмени становища могат да се предоставят в ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ на посочения адрес, както и/или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти: тел. 0357 60047 Марин Ангелов, Мероприятие „УДООСВ“

тел: 0357 60053 Тодорка Демирева, отдел „ТСУ“ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ


 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени на територията на Община Панагюрище, както следва:

1. Общински терен с площ 35 кв.м. в кв.35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за аптека, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Панагюрище при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 570 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  на терена  5 (пет) години.

2. Общински терен с площ 6 кв.м., находящ се в междублоковото пространство на кв.31, УПИ І - за  ОЖС в село Пан. колонии, Община Панагюрище  съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Общината за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 300 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  на терена  5 (пет) години.

3. Общински терен с площ 46,30 кв.м., находящ се на пл. „Райна Княгиня” гр. Панагюрище, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 1178 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  на терена  5 (пет) години.

4. Общински терен с площ 30 кв.м., находящ се в кв. 28 по плана на с. Бъта, Община Панагюрище, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за търговска дейност, при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 540 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  на обекта  5 (пет) години.

До участие в търга за обявените терени се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство на несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат задължения към Община Панагюрище по чл.162,ал.2 от ДОПК, както и физически лица.

Оглед на терените, предмет на търга от 21.07.2016 год. до 08.08.2016 год. включително след предварителна заявка в Отдел “УОССД” и Кметства с. Оборище, с.Бъта и с.Пан. колонии.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на терена, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки терен се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17,30 часа на 08.08.2016 год., а за последващата дата  до 17,30 ч. на 15.08.2016 год.

Търгът ще се проведе  на 09.08.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация, а  последващ  търг на 16.08.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54 .ОБЯВА


Общинска администрация - Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Калината ” – публична общинска собственост , имот с идентификатор 55302.111.405 по КККР на гр. Панагюрище, местност „Калината”, землище Панагюрище.

1. Срок за отдаване под наем

10/десет/ години – от 2016 г. до 2026г.

2. Начална тръжна наемна цена и размер на депозита за участие в търга

3. Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на              450.00 лв. с ДДС , а депозита за участие в размер на 90.00лв. ( 20% от началната тръжна цена).


4. Дата на провеждане на търга

04.08.2016г. от 10.00 часа, последваща дата – 11.08.2016г.


5. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

6. Оглед на обектите

От 25.07.204г. до 03.08.2016г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация в размер на 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 25.07.2016г. до 03.08.2016г.

7. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 03.08.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 10.08.2016 г.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга.


Стая 306 на Община Панагюрище  и на  тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. ПетровС Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ  УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА

26.07.2016 г. ОТ 10,00 часа,

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ,

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА разяснЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ и СРОКОВЕТЕ НА ЧЛ.37б И ЧЛ. 37в ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.69-76 ОТ ППЗСПЗЗ за стопанскаТА 2016 -2017 година.

 

ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА:

Началник ОСЗ – гр. Панагюрище

ГРАФИК

За провеждане на срещи със земеделските производители за разясняване на процедурите и сроковете на чл. 37б и чл.37 в от ЗСПЗЗ и чл.69-76 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016- 2017 година.Община Панагюрище -

с. Левски на 18.07.2016г.  от 10 часа – в кметството

с. Елшица на 18.07.2016г.  от 11 часа – в кметството

с. Попинци на 18.07.2016г.  от 13 часа – в кметството

с. Бъта на 18.07.2016г.  от 14 часа – в кметството

с. Баня на 18.07.2016г.  от 15 часа – в кметството

с. Поибрене на 19.07.2016г.  от 11.30 часа – в кметството

с. Оборище на 19.07.2016г.  от 13 часа – в кметството

гр. Панагюрище на 26.07.2016г.  от 10 часа – в Заседателната зала на Общинска администрацияОбщина Стрелча –

с.Блатница на 20.07.2016г. от 10.00 часа – в кметството

с.Смилец на 20.07.2016г. от 11.00 часа – в кметството

с.Свобода на 20.07.2016г. от 11.30 часа – в кметството

с.Дюлево на 20.07.2016г. от 12.00 часа – в кметството

гр. Стрелча на 20.07.2016г.  от 13 часа – в Младежкият дом


 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДБТ-ПАНАГЮРИЩЕ ОБЯВА


 Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

Съгласно §3 от ЗУЕС свиквам общо събрание на собствениците, ползвателите и обитателите на жилищна сграда в режим на етажна собственост с административен адрес: град Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 3, вх.А. Общото събрание да се проведе на 25.07.2016 г. в 17:30 часа на първия етаж на жилищната сграда.

file icon pdf Заповед № 425 от 07.07.2016 г."ЕКОТРОНИКА" ЕООД съобщава:


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обособяване на "Изследователски комплекс за изпитване на технологии за оползотворяване и обезвреждане на отпадъчни суровини" в Индустриален парк "Оптикоелектрон" - град Панагюрище.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда с площ от 90 кв.м, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5215 в гр. Панагюрище с начална тръжна цена от 6840 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 02.08.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 05.08.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за учредяване правото на строеж се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 01.08.2016 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 04.08.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.График за предоставяне на услуги от Национален осигурителен институт – ПазарджикТериториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик уведомява гражданите за Графика за предоставяне на услуги през месец юли 2016 г. в град Панагюрище.

Изнесените приемни ще се осъществят на адрес - град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 1 на дати: 11 юли 2016 г. и 27 юли 2016 г..

В останалите работни дни приемът на документи се осъществява в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, град Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15А.СЪОБЩЕНИЕ 


Уведомяваме всички родители на учениците, записани за първа лагерна смяна на Ученически лагер в село Панагюрски колонии, че трябва да заплатят таксите за лагер в срок до 1 юли 2016 година /13:00 часа/ в Център за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВА

Общинска администрация - Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми -  публична общинска собственост, както следва:

1. „Делипетровец 1”  - поземлен имот № 000381 по КВС на с. Елшица, Община Панагюрище  с площ 3440 кв. м., местност „Делипетровец”, землище Елшица, Община Панагюрище.
2. „Делипетровец 2”  - поземлен имот № 000382 по КВС на с. Елшица, Община Панагюрище  с площ 6862 кв. м., местност „Делипетровец”, землище Елшица, Община Панагюрище.

Срок за отдаване под наем на водоемите

10десет/ години – от 2016 г. до 2026г.

Начална тръжна наемна цена и размер на депозита за участие в търга

1. За водоем „Делипетровец 1” началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на  220.00 лв. без ДДС , а депозитът за участие в размер на 44.00лв. ( 20% от началната тръжна цена).

2. За водоем „Делипетровец 2” началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на 330.00 лв. без ДДС , а депозитът за участие в размер на 66.00лв. ( 20% от началната тръжна цена).   
3. Дата на провеждане на търга

15.07.2016г. от 10.00 часа, последваща дата – 22.07.2016г.


4. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

5. Оглед на обектите

От 04.07 до 14.07.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация на цена от 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 04.07.2016г. до 14.07.2016г.

6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 14.07.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 21.07.2016 год.

Място за получаване на информация за обектите на търга.

Стая 306 на Община Панагюрище  и на  тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров
ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, посочени в Таблица 1:

Имот №

Землище

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търга

1.

55302.394.21

Панагюрище

Фетенци

Друг вид земеделска земя

IX

568

878.70

175.74

2.

55302.528.21

Панагюрище

Търнов дол/Дойчов рът

Друг вид земеделска земя

IX

1801

2786.15

557.23

3.

55302.528.39

Панагюрище

Търнов дол/Дойчов рът

Друг вид земеделска земя

IX

67`8

1048.87

209.77

4.

55302.528.68

Панагюрище

Търнов дол/Дойчов рът

Друг вид земеделска земя

IX

771

1099.92

219.98

5.

55302.528.69

Панагюрище

Търнов дол/Дойчов рът

Друг вид земеделска земя

IX

1677

2594.32

518.86

6.

042003

Баня

Юрта

Нива

V

2700

1468.80

293.76

7.

042006

Баня

Юрта

Нива

V

5960

3242.24

648.45

8.

038001

Баня

Ямата

Трайни насаждения

VIІІ

6000

3264.00

652.80

Таблица 1

Начални тръжни цени и размер на депозита за участие в търга

Първоначалните  тръжни цени за продажба, определени от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.


Дата на провеждане на търга

14.07.2016г. от 10.30 часа, последваща дата – 21.07.2016г. от 10.30 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


Оглед на обектите

От 04.07  до 13.07.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска                администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 04.07.2016г. до 13.07.2016г., за последващата дата от 15.07.2016г. до 20.07.2016г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 13.07.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 20.07.2016год.


Място за получаване на информация за земите – обект на търга

Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров

file icon doc Заповед № 453 от 18.07.2016 г. (за класиране)ОБЯВЯВАПубличен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следните  имоти, общинска собственост:

1. Помещение за услуги с площ 12,7 кв.м. находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23 при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 828 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

2. Помещение за масажен салон с площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 7(седем) години.

3. Терен с площ 12,96 кв.м, находящ се на ул. „Хаджи Димитър” гр. Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион за тото-пункт), съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Панагюрище, при начална годишна наемна цена 576лв., определена съгласно чл.19,ал.4,т.3.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

4. Част от съществуваща ретланслаторна кула /кота 17,50 до кота+20/ на ТВРС и терен с площ от 8 кв.м. до сградата на помпената станция – V-ти подем, в местността „Ушите” в землището на гр. Панагюрище, посочени в АОС №108/29.10.1999год. за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване, с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, при начална годишна наемна цена 4680лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 10 години.

Търгът ще се проведе  на 30.06.2016год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация,  последващ  търг на 07.07.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на търговски площи, намиращи с на ІІ-рия етаж, източно крило на Градски универсален магазин гр. Панагюрище:

1. Търговска площ от 7 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 462 лв. с ДДС.Срок за отдаване под наем 5 години.

2. Търговска площ от 25 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години

3. Търговска площ от 25 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години

Кандидатите за обявените обекти, предмет на търга, да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът ще се проведе  на 30.06.2016 год. от 15,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация,  последващ  търг на 07.07.2016год. от 15,00 часа при същите условия.

Оглед на обектите, предмет на двата търга - от 09.06.2016 год. до 29.06.2016 год. включително след предварителна заявка Отдел “УОССД”.

Тръжна документация за всеки търг се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 29.06.2016 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 06.07.2016 год.

За справки и информация: Отдел”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНОВО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ПО ЗАЯВКА НА ЕНЕРГИЙНИЯ СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР /ЕСО/


Клиентски енергоцентър Панагюрище информира, че в EVN България Електроразпределение е постъпила заявка от Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ за извършване на планови ремонтни дейности в подстанция „Панагюрище“, собственост на ЕСО.

Техническите дейности ще се извършат през месец юни 2016 година.

В тази връзка, Ви уведомяваме, че са възможни смущения в електроснабдяването за клиенти от град Панагюрище и района, както следва:

- на 19 и 26 юни 2016 година в часовете от 7:00 часа до 8:00 часа – промишлен район около гарата, югоизточна, южна и централна градска част; от 8:00 часа до 9:00 часа – североизточна и централна градска част, село Оборище, село Поибрене и село Сребриново; от 9:00 часа до 10:00 часа – югозападна и централна градска част, индустриална зона около гарата, стопански двор (бивше АПК), село Панагюрски колонии.

- на 22 юни 2016 година в часовете от 13:00 часа до 17:00 часа – западна част на град Панагюрище, фотоволтаична централа „Металпласт“, магазин „ЛИДЛ“, „Оптикс“ АД, „Бунай“ АД, село Поибрене, село Оборище, индустриален комплекс „Оптикоелектон“, село Панагюрски колонии, Ретранслатори връх Братия, хижи Стрелча, военно поделение Бунай, язовирна стена село Попинци – западна и северна част на селото.

Сътрудниците на EVN България Електроразпределение ще окажат необходимото съдействие на ЕСО с цел бързото възстановяване на електрозахранването.
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.06.2016Г.(СРЯДА)  ОТ 10.00 ЧАСА ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

1. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

2. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

4. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

5. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

6. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ИВАН ГАЗЕПОВ НА  МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. ИВАН БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

1.  Кафе-сладкарница (необорудвана) с обща площ 147 кв.м., от които 100 кв.м. - зала за търговска дейност; 33 кв.м. - складови помещения и 14 кв.м. помощни помещения, находяща се в сградата на Театър Дом паметник, ул. ”Кр. Гешанов” гр. Панагюрище, публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне  и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 7200 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  на обекта  10 (десет) години.

До участие в търга се допускат физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

2. Едноетажна масивна сграда за склад с площ от 51 кв.м., частна общинска собственост, която сграда е построена в УПИ ІІІ, кв.7 по плана на с. Поибрене, Община Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена  по Методиката за определяне на начални цени за договаряне  и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 468лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

3. Бар – бюфет с площ 8 кв.м., находящ се в централната чакалня на Градска минерална баня, публична общинска собственост, ул. „Стоил Финджеков” №23 гр. Панагюрище за извършване на търговска дейност с  начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне  и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 528 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  на обекта  5 (пет) години.

До участие в търга се допускат физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон

Оглед на обектите, предмет на търга от 02.06.2016 год. до 16.06.2016 год. включително след предварителна заявка в Отдел “УОССД” и Кметство с. Поибрене.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17,30 часа на 16.06.2016 год., а за последващата дата  до 17,30 ч. на 27.06.2016 год.

Търгът ще се проведе  на 17.06.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, а  последващ  търг на 28.06.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Пазарджик уведомява гражданите за Графика за предоставяне на услуги през месец юни 2016 г. в град Панагюрище.


Изнесените приемни ще се осъществят на адрес - град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 1 на дати: 10 юни 2016 г. и 27 юни 2016 г..

В останалите работни дни приемът на документи се осъществява в приемната на ТП на НОИ – Пазарджик, град Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 15А.ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за продажба на имот №060503 с площ 6.685дка., представляващ гора в земеделски земи – частна общинска собственост в землището на с. Баня, Община Панагюрище.


1. Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена за продажба в размер на 148 638.00 лева, определени от лицензиран оценител на имоти в горските територии, а депозита за участие е в размер на 29 727.60 лв.( 20% от началната цена за продажба).

2. Дата на провеждане на търга

17.06.2016 г. от 11.00 часа, последваща дата – 24.06.2016 г. от 11.00 часа.

3. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

4. Оглед на обектите

От 06.06 до 16.06.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

5. Тръжна документация на цена от 25.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 06.06.2016 г. до 16.06.2016 г., за последващата дата от 20.06.2016 г. до 23.06.2016 г.

6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 16.06.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 24.06.2016 год.

7. Място за получаване на информация за обекта на търга.

Стая 306 на Община Панагюрище  и на  тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. ПетровОБЯВА


Общинска администрация - Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Груево блато ” - публична общинска собственост, имот с идентификатор 55302.31.396 по КККР на гр. Панагюрище , местност „Груево блато”, землище Панагюрище.

1. Срок за отдаване под наем

10/десет/ години – от 2016 г. до 2026 г.

2. Начална тръжна наемна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на 550.00 лв. с ДДС , а депозита за участие в размер на 110.00лв. ( 20% от началната тръжна цена).


3. Дата на провеждане на търга

16.06.2016 г. от 11.00 часа, последваща дата 23.06.2016 г.


4. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

5. Оглед на обектите

От 06.06 до 15.06.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация в размер на 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 06.06.2016 г. до 15.06.2016 г.

6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 15.06.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 22.06.2016 г.

Място за получаване на информация за обекта на търга.


Стая 306 на Община Панагюрище  и на  тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. ПетровОБЯВА


Общинска администрация - Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Калината ” – публична общинска собственост ,имот с идентификатор 55302.111.405 по КККР на гр. Панагюрище, местност „Калината”, землище Панагюрище.

1. Срок за отдаване под наем

10/десет/ години – от 2016 г. до 2026 г.

2. Начална тръжна наемна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на 450.00 лв. с ДДС , а депозита за участие в размер на 90.00лв. ( 20% от началната тръжна цена).


3. Дата на провеждане на търга

16.06.2016 г. от 10.00 часа, последваща дата – 23.06.2016 г.


4. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

5. Оглед на обектите

От 06.06 до 15.06.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

6. Тръжна документация в размер на 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 06.06.2016 г. до 15.06.2016 г.

7. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 15.06.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 22.06.2016 г.

8. Място за получаване на информация за обекта на търга.


Стая 306 на Община Панагюрище  и на  тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петровfile icon pdf Заповед № 294 от 13.05.2016 г.


Заповядвам Арсен Мардирос Дердерян, Жан Мардирос Дердерян и Сюзан МЗардирос Дердерян, в качеството си на собственици на ПИ 1353 в кв.61 по плана на град Панагюрище, да предприемат мерки за обезопасяване от падащи елементи, ремонт на покривната конструкция и укрепване на комините на жилищната сграда, находяща се на админастративен адрес: град Панагюрище, ул. "Делчо Наплатанов" № 1.СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55302.501.768 по КККР на град Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕСЪОБЩЕНИЕ


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 13.05.2016Г.(ПЕТЪК)  ОТ              10.00 ЧАСА В СТОПАНСКИЯ ДВОР НА МАНЧО КАРАКАШЕВ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

 1. 1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;
 2. 2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;
 3. 3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.
 4. 4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

 1. 1. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);
 2. 2. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;
 3. 3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;
 4. 4. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;
 5. 5. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
 6. 6. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ИВАН ГАЗЕПОВ НА ТЕЛ. 034/44 17 37 И МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905О Б Я В А


за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба


Със заповед № ОХ-297/06.04.2016г. на министъра на отбраната на Република България г-н Николай Ненчев е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:


- за 68-ма бригада „Специални сили” - 50 длъжности /съгласно Приложение №1/;

- за 55-ти инженерен полк - 25 длъжности /съгласно Приложение №2/;

- за 10-ти отделен механизиран батальон - 25 длъжности /съгласно Приложение №3/.


Приложение № 4 - Нормативи за изпита по физическа подготовка.


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА С ПРИЛОЖЕНИЯ

file icon pdf Открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

14.00 800x600

На основание Правилник за подпомагане на процедури „Ин витро” на лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Панагюрище, приет с Решение №651/27.04.2011 година на Общински съвет Панагюрище

 

 

О Б Я В Я В А М

 

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

 

 

1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център „Фонд за асистирана репродукция”.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени.

 

ІІ. Необходими документи:

 

1. Заявление по образец.

2. Копие на лична карта, заверено с гриф „Вярно с оригинала”.

3. Декларация, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

4. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойки във фактическо съжителство- писмена декларация в свободен текст.

5. Заповед за одобряване или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на Директора на „Фонд за асистирана репродукция”.

6. Удостоверение за доход на семейството/двойката във фактическо съжителство.

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Центъра за административно обслужване при Община Панагюрище, пл.„20-ти април” №13 от 01.03.2017 година до 31.03.2017 година

 

 

 

ГАЛИНА МАТАНОВА /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Последно променен на Понеделник, 22 Януари 2018 12:25