Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.55а, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, комисията, назначена със Заповед №168 от 22.03.2016 г. на Кмета на община Панагюрище за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро, находящо се в парка на гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ и по осигуряване на места за паркиране чрез експлоатация на открит паркинг, находящ се в гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ срещу възнаграждение, което се състои в правото на концесионера да експлоатира обектите на концесията, включително да получава при условията на договора за концесия приходите от потребителите на услугите, извършвани в обектите на концесия” съобщава на заинтересованите лица, че следващият етап от процедурата, а именно отваряне на пликове „Предложение” и „Обвързващо предложение” ще се състои на 16 май 2016 г. (понеделник) от 10:00 часа в Заседателната зала на община Панагюрище, ІІІ етаж в открито заседание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/

(инж. Георги Павлов)


file icon pdfРешение № 44 от 25.02.2016 г.

file icon pdf Обявление за концесия

file icon zip Документация за участие

file icon doc Проект на договор за концесия