О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД  22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: работа с деца и младежи с увреждания, организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия в ДЦДМУ „Дъга“- индивидуална и групова рехабилитация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Рехабилитатор” или „Кинезитерапевт”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 16.10.2020 г. (петък) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bgДневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подбор

за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД  22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – пълнолетни лица с увреждания.

Цел на длъжността: работа с пълнолетни лица с увреждания, организиране и провеждане на всички рехабилитационни мероприятия в ДЦПЛУ, индивидуална, групова рехабилитация и лечебен масаж на потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ ;

специалност: „Рехабилитатор” или „Кинезитерапевт” .

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.

Документите се подават лично в ДЦПЛУ гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 29.09.2020 г. (вторник) включително,  до 15:00 часа.

Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);
 • Мястото е свободно от 05.10.2020 год.


Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg
file icon pdf ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТ
ОКОЛ


СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността длъжност Началник на отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“ в Общинска администрация Панагюрище.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Списък на кандидатите допуснати до конкурса за длъжността: „Началник на отдел в община“ в Общинска администрация – Панагюрище, отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“.

file icon pdf Списък на допуснатите кандидати и допълнителна информацияОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №490/26.08.2020 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; специалности – „Екология“ и/или „Опазване на околната среда“ ;

1.3. Професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III (трети) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: Управленска компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност,  работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на екологията, опазване на околната среда, управлението на отпадъците, чистотата, поддържането и изграждането на зелени площи за обществено ползване;

2.1. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

- тест;

-интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси”.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

- obstina@abv.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с опазване на околната среда, управлението на отпадъците, чистотата. Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“  и отчита дейността му.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 630 - 2000 лева за I степен.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯfile icon pdf ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността длъжност Началник на отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация Панагюрище.

file icon pdf СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността: „Началник на отдел в община” в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ отдел „Териториално и селищно устройство“

file icon pdf Списък на допуснатите кандидати и допълнителна информация


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №483/24.08.2020 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“ отдел „Териториално и селищно устройство“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия;

1.3. Професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III (трети) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: Управленска компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност,  работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране, строителството и кадастъра. Компетентности в областта на устройственото планиране и регулиране, инвестиционната дейност, техническата инфраструктура, изпълнението и контрола на строителния процес;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника. Познаване на специализирания софтуер за проектиране и чертане AutoCAD и mCAD.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-  тест;

-  интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси”.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

- obstina@abv.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:


Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране, строителството, кадастъра и инвестиционната дейност.  Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Териториално и селищно устройство“ и отчита дейността му.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 630 - 2000 лева за I степен.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

„Св. Св. Козма и Дамян”, град Панагюрище

Обявява подбор

за длъжността „ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ” код по НКПД 91120004 – 1 брой.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно образование;
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение към потребителите на социалната услуга.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.

Документите се подават лично в ДЦПЛУ гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 21.08.2020 г. включително, до 16:00 часа.

Начин на провеждане:

Подборът на кандидатите се осъществява по документи от Комисия, назначена със Заповед на директора на социалната услуга;

 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);
 • Мястото е свободно от 07.09.2020 година.


Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg


ОБЩИНА - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 1 (един) работник на трудов договор на длъжност „Помощник-готвач“

в звено Домашен социален патронаж


І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.Област на дейност: Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2.Информация за длъжността: Участва в производството на кулинарната продукция под ръководството на готвача.Размразява, измива, почиства и нарязва плодове, зеленчуци, месо, субпродукти и риба, необходими за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на Домашен социален патронаж, съгласно утвърденото меню. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място и санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди.

3.Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование или средно специално образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация готвач или помощник – готвач или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач или помощник-готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач или помощник-готвач ще се счита за предимство.

6.Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1.Заявление за участие в подбора до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.Автобиография (европейски формат);

3.Копие от документи за придобита образователна степен и документ за професионална квалификация „готвач“ или „помощник-готвач“;

4.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5.Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


ІІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 13.07.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.


Никола Белишки /П/

Кмет на община Панагюрище
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“


Характер на работа – Организира, разпределя, координира и контролира цялостната дейност на звено „Домашен социален патронаж“. Контролира спазването на производствената и трудова дисциплина. Носи отговорност за културата на обслужване от персонала. Взема участие при разработване на бюджета на общината в частта й за Домашен социален патронаж и носи отговорност за неговото разходване. Прави предложения за основен и текущ ремонт, за необходимото обзавеждане, съхраняването и опазването на имуществото на услугите Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

2 Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт, хуманитарни, педагогически и технически науки.

 1. Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.

Специфични изисквания:

 • Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Аналитична компетентност;
 • Умения за работа в екип, отговорност, инициативност, ориентация към добър краен резултат;
  • Опит в сферата на социалните услуги ще се счита за предимство.

ІІ. Начин на провеждане на подбора:

 1. Подборът се провежда в два етапа:

a/ Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б/ Интервю с допуснатите кандидати.

2. До участие в интервюто не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи и/или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.


ІІІ. Необходими документи за участие в подбора:

1. Заявление за участие в подбора до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

 1. Автобиография (европейски формат);
 2. Копие от диплома за завършено висше образование;
 3. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5. Копия от други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност;

6.  Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок  до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.


Никола Белишки /П/

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 2 (двама) работници на трудов договор на длъжност „готвач“

в звено Домашен социален патронаж


I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2. Информация за длъжността: Организира и координира работата в кухнята на Домашен социален патронаж. Осигурява рационално хранене на потребителите като спазва рецептурните изисквания за технологията на приготвяне на храната. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Следи за ефективно използване и поддържане на оборудването и инвентара, както и за работата с техника, съоръженията и състоянието на посудата. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място, съгласно санитарните изисквания и следи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.


3. Изисквана минимална степен на завършено образование: средно образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

5. Професионален опит – професионален опит като готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

II. Необходими документи за участие в подбора:

1.Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.  Автобиография (европейски формат);

3.  Копие от диплома за завършено средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

4.  Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5. Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор;

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


III. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/6 00 61 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.Никола Белишки /П/

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНА - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 2 (двама) работници на трудов договор на длъжност „Помощник-готвач“

в звено Домашен социален патронаж


І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2. Информация за длъжността: Осъществява дейности по измиване, почистване и нарязване ръчно или машинно плодовете и зеленчуците. Размразява и извършва първична обработка на месо и риба, необходими за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на Домашен социален патронаж, съгласно утвърденото меню. Участва в производството на кулинарната продукция под ръководството на готвача.

3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация готвач или помощник – готвач или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач или помощник-готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач или помощник-готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.  Автобиография (европейски формат);

3. Копие от документи за придобита образователна степен и документ за професионална квалификация „готвач“ или „помощник-готвач“;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5.  Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


ІІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.Никола Белишки  /П/

Кмет на община ПанагюрищеСЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В ДГ “ПРОЛЕТ“ И ПГИТМТ, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и обявената извънредна епидемична обстановка в страната, уведомяваме кандидатите, че обявеният подбор от Община Панагюрище за длъжността „медицинска сестра“ в ДГ „Пролет“ и ПГИТМТ се прекратява.

дата: 15.05.2020 г.

О Б Я В А

На основание Решение №73 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 23.04.2020 г. и чл.30, ал.1 и чл.32, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги” ЕООД – Панагюрище:

1. Кандидатите следва да притежават:

- висше образование – завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходимите документи са:

2.1.Заявление (в свободен текст);

2.2.Автобиография (европейски формат);

2.3.Копие от диплома за завършено висше образование;

2.4.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

2.5.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

2.6.Декларация за запознаване с изискванията на чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;

2.7.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период (Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати).

3.Кандидатите трябва да представят заявлението и необходимите документи по т.2 в  деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

4. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

4.3.Интервю с кандидатите.


За справки: тел. 0357/60058.
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”Â  в отдел АПИО на Общинска администрация Панагюрище.

Конкурсът за заемане на длъжността младши експерт „Гражданско състояние и ЕСГРАОН” се провежда чрез решаване на тест (чл.34, ал. 1, във връзка с чл. 33, т.1 от НПКПМДС).

Кандидатите допуснати до конкурса решават тест на 26.05.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Община  Панагюрище, заседателна зала – II етаж.

Продължителността на провеждане на теста е 1 (един) астрономически час  (чл.34, ал.4 от Наредбата).

Тестът е в три различни варианта със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

Кандидатът огражда с химикал със синьо мастило верният според него отговор. При допускане на грешка върху заградения с кръгче отговор се поставя знака Х и се дава нов отговор. Не се допускат допълнителни отбелязвания, вписвания или зачертавания върху теста. След решаването на теста, същият се поставя в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с името си. Малкият плик се поставя в големия плик, запечатва се и се предава на председателя на комисията.

Отварянето на плика – малък формат, става след като тестовете са оценени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

6. Брой на въпросите в теста: 30.

 • Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка;
 • Максимален брой точки: 30;

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: при над 50% верни отговори, т.е. не по-малко от 16 точки .

Време за решаване на теста: 1 (един) астрономически час .

Решеният тест, в рамките на определеното за решаването му време, се предава на председателя на конкурсната комисия.

След като времето, определено за решаване на теста, изтече, всички тестове се събират, независимо от това дали кандидатите са отговорили на всички въпроси или не.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от решаването на теста е не по – малко от 16 точки

Интервюто с кандидатите се провежда на следващия ден – 27.05.2020 год. от 09:00 часа.

Комисията уведомява  кандидатите, постигнали резултат над минималния лично до 17:30 часа в деня на провеждане на теста за мястото, датата и часа за провеждане на интервюто.

Преди провеждането на интервюто комисията формулира въпроси (чл.42, ал.1), които се задават на допуснатите кандидати.

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5  (чл. 42, ал.4).

Оценката на кандидатите от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Максимален брой точки: 35.

За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил не по-малко от 21 точки. (чл. 42, ал.1).

Определяне на теглови коефициенти, с които ще се умножават резултатите на кандидатите:

 • Коефициент от решаване на теста – 5 (чл.34, ал.3).
 • Коефициент на интервюто – 5 (чл.34, ал.3).

Окончателният резултат за всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от решаването на теста и от интервюто, умножени с коефициентите по-горе (чл.43, ал.1).

Окончателните резултати на кандидата се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 (чл.43, ал.2).

21 май 2020 г.СЪОБЩЕНИЕ  ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че теста с допуснатите кандидати в конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ на общинска администрация – Панагюрище ще се проведе на 26 май 2020 год. Кандидатите трябва да се явят на 26.05.2020 год. в 14:00 часа в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  –  2-ри етаж за полагане на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста. Кандидатите да носят собствени химикали със синьо мастило.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на следващия ден – 27 май 2020 г. от 09:00 часа при условие, че същите успешно са издържали теста.


14 май 2020 г.

file icon pdfИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме кандидатите за младши експерт в отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ на общинска администрация – Панагюрище, допуснати до полагане на тест на 3 април 2020 год., че провеждането на теста и интервюто се отлага за неопределено време.

Датата, часът и мястото на провеждане на теста и интервюто, ще бъдат допълнително обявени след отмяна на извънредното положение на сайта на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“, като кандидатите ще бъдат уведомени лично на посочените електронни адреси и телефони за връзка.

дата: 30 март 2020 г.
СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността:

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

отдел „Административно-правно и информационно обслужване“


1.  Зорница Петкова Богданова

2.  Цанка Стоева Джонгова

3. Георги Цвятков Чамов

4.  Василка Руменова Врагова

5 Евгения Кръстьова Лискова

6.Недялка Григорова Нейкова

7. Полина Стойнова Байрякова

8. Мария Георгиева Костадинова

9. Веска Пондьова Пърлева

10. Лушка Панчева Славчева

11. Камелия Христова Шишкова

12. Мария Николова Муховска

13. Карамфил Неделчев Михов

14. Тодор Георгиев Пъков

15. Даниела Захариева Петрова

16. Христина Петрова Пешкова

17. Боян Валентинов Лятов

18. Райна Дойчева Коруджиева

19. Елеонора Фратиева Костова


Кандидатите трябва да се явят на 03.04.2020 год. в 10:00 часа в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  2-ри етаж за полагане на тест.

При промяна на посочената дата във връзка с обявеното извънредно положение в страната, кандидатите ще бъдат уведомени предварително на интернет страницата на община Панагюрище.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста. Кандидатите да носят собствени химикали със синьо мастило.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на същия ден след 14:00 часа при условие, че същите успешно са издържали теста.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

1. Семеен кодекс;

2.  Закон за администрацията;

3.  Закон за местното самоуправление и местната администрация;

4.  Закон за държавния служител;

5.  Закон за наследството;

6.  Закон за гражданската регистрация;

7.  Закон за българското гражданство;

8.  Закон за защита на личните данни;

9.  Наредба за административното обслужване;

10.Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

11.Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;

12. Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена (Ратифицирана със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. - ДВ, бр. 91 от 2013 г. в сила за Република България от 18 декември 2013 г.).


20.03.2020 г.Председател на конкурсната комисия: /п/

гр. Панагюрище  /Таня Ненкова/


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №96/24.02.2020 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Младши експерт“ – отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „професионален бакалавър“;

1.3. Професионален опит – не се изисква или да имат придобит минимален ранг V младши;

1.4. Изисквания и компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.  Познаване на нормативните актове в областта на административното обслужване семейните отношения, гражданската регистрация, българското гражданство, документите за самоличност, защитата на лични данни.

2.2.  Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-  тест;

-  интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 13.03.2020 год.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси”.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

  Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

Чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

-   Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

-  obstina@abv.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността изпълнява функции по административно обслужване в дейности по гражданска регистрация и ЕСГРАОН на територията на община Панагюрище. Създава, поддържа и актуализира регистрите на актовете по гражданско състояние и Национален регистър на актовете по гражданско състояние. Създава, поддържа  и съхранява в актуално състояние регистъра на населението и електронни лични регистрационни картони на всички лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението. Създава и поддържа  Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на територията на община Панагюрище. Издава различни видове удостоверения по искане на гражданите по образец въз основа на регистъра на населението. Приема и обработва заявления за постоянен и настоящ адрес. Издава дубликати и преписи от актове по гражданско състояние.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 610 - 1600 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ
Последно променен на Петък, 16 Октомври 2020 08:38