Кметът на община Панагюрище издаде заповед за Сирни заговезни Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Във връзка с вменените от Закона за управление на отпадъците отговорности на кметовете на населени места, РИОСВ-Пазарджик предписа засилен контрол и недопускане изгарянето на гуми във връзка с отбелязване на наближаващия християнския празник Сирни Заговезни на 22 февруари /неделя/. РИОСВ заостря вниманието върху този проблем, поради ежегодните сигнали за запалени гуми на Сирни Заговезни и влошеното качество на атмосферния въздух на цели райони, особено по селата.

При горене гумите, отработените масла и синтетичните материали се превръщат в източник на вредни емисии в атмосферата. Във въздуха се отделят: въглероден оксид, циановодород, метан, тежки метали, диоксин и фурани, които са канцерогенни. Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но са и нарушение на Закона за управление на отпадъците.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.46, ал. 4 Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Панагюрище и чл. 28 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище, кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки днес издаде Заповед, с която се забранява паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньове, както и направата на „рукли” върху тревните площи в общината и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Извършването на обредните традиции, свързани със Сирни Заговезни (паленето на огньове за здраве и благоденствие) трябва да става контролирано и при непрекъснато наблюдение. Всички огнища трябва да са загасени най-късно до 21.00 часа на 22 февруари 2015 година.

file icon pdf Заповед