Община Панагюрище ще отправи искане до Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда” за отпускане на краткосрочен безлихвен заем Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Във връзка с възникнала възможност за предоставяне на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори с изпълнители, по които са наложени финансови корекции, обявена на 12 януари 2015 година на официалната страница на Оперативна програма „Околна среда” http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/688, на 13 януари тази година, кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки внесе предложения в Общински съвет за вземане на Решения да бъде отправено искане чрез Главна дирекция ОПОС до Министерство на финансите за ползване на такъв заем от Община Панагюрище.

Предложенията бяха разгледани на проведеното вчера (21 януари 2014 година) редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище и след дълго дебатиране бяха взети Решения с възлагане на Кмета на общината да отправи искане чрез ГД ОПОС до Министерство на финансите за ползване на краткосрочен безлихвен заем за покриване на задълженията на Община Панагюрище, възникнали по повод на наложени финансови корекции по два проекта:

1. №DIR5112122-4-70: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, съгласно договор за БФП №DIR5112122-С012 финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” на МОСВ;

Параметрите по смисъла на чл.17 ал.1 от Закона за общински дълг по този  проект са както следва:

- максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност - 794 265,00 лева; валута на дълга – лева; вид на дълга - краткосрочен безлихвен заем по смисъла на чл.3, т.5 и 6 от ЗОД; начин на обезпечаване - чрез средства получени от плащания от УО на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”, собствени бюджетни средства и обща изравнителна субсидия; условия за погасяване - по ред, начин и в срокове, определени от Министъра на финансите, по смисъла на чл.142, ал. 1 от Закона за публичните финанси; максимален лихвен процент, такси, комисиони и други – без лихви, такси и комисионни и др. - безлихвен кредит.

2. №51011116-73-157: “Интегриран инвестиционен проект  във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрищефинансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” на МОСВ.

Параметрите по смисъла на чл.17 ал.1 от Закона за общински дълг по този  проект са както следва:

-максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност - 2 486 018,00 лева; валута на дълга – лева; вид на дълга - краткосрочен безлихвен заем по смисъла на чл.3, т.5 и 6 от ЗОД; начин на обезпечаване - чрез средства получени от плащания от УО на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”, собствени бюджетни средства и обща изравнителна субсидия; условия за погасяване - по ред, начин и в срокове, определени от Министъра на финансите, по смисъла на чл.142, ал. 1 от ЗПФ;  максимален лихвен процент, такси, комисиони и други – без лихви, такси и комисионни и др. - безлихвен кредит.

През месец декември 2014 година, по предложение на кмета на общината, Общински съвет – Панагюрище взе Решение Община Панагюрище да изтегли кредит от Фонд ФЛАГ в размер до 7,5 млн. лева по проекта за водния цикъл в града и до 2,5 млн. лева – за проекта за изграждане на регионалната система за отпадъци в район Панагюрище. С възможността сега да се отправи искане и да се отпусне на Община Панагюрище  краткосрочен безлихвен заем за покриване на задълженията й, възникнали по повод на наложени финансови корекции по два проекта, ще се постигне намаляване на кредитния ресурс от Фонд ФЛАГ. По този начин ще бъдат намалени и разходите на Общината за изплащане на лихвите по кредита от фонда, които са в размер на  до 6% от общата сума.

Последно променен на Четвъртък, 22 Януари 2015 13:35