Заключителна информация по проект BG05M9OP001-2.046-0001-C01 „С грижа за независим и достоен живот”, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Печат
Написано от Administrator   


altОбщина Панагюрище реализира успешно проект BG05M9OP001-2.046-0001-C01 „С грижа за независим и достоен живот”, стартирал на 01.12.2019 година. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,приоритетни оси: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, чрез процедура МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”. Стойността на проекта бе 384006,00 лева, от които 384006,00 лева безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на проекта е 23 месеца. Бенефициент по проекта е Община Панагюрище.

Основна цел на проекта: Повишаване качеството на живот в община Панагюрище, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групи в неравностойно положение и със специални потребности, акцентирайки върху нуждите и потребностите на отделния човек.

Реализацията на проекта създаде условия за независим и достоен живот на лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване чрез повишаване достъпа до социални услуги и тяхното качество. Това спомогна и за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат основно грижи за хора с увреждания и възрастни хора. Услугите се предоставяха в рамките на 18 месеца.

Общият брой на потребителите, възползвали се от социалните услуги в домашна среда е 64 лица.

Организирано и проведено е въвеждащо обучение на общо 50 кандидати за лични асистенти, призаложен индикатор 41 обучени лица. През поддържащо обучение са преминали 40 от назначените лични асистенти.

Изготвен е Каталог на социалните услуги в община Панагюрище, който ще бъде разпространен сред местните общности.

Водещите принципи при изпълнението на дейностите по проекта бяха поставянето в центъра нуждите и потребностите на отделния човек и осигуряване на повишен достъп до социални услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка.

С реализирането на проекта Община Панагюрище продължава да работи за развитието на ефективна система от социални и здравни услуги, ориентирана към отделната личност, адаптираща се към конкретните нужди и възможности на местните общности, осигуряваща равен достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.


Този документ е създаден в рамките но проект № BG05M9OP001-2.046-0001-C01 "С грижа за независим и достоен живот", който се осъществява с финаннсовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020 чрез Водени от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020“

www.eufunds.bg

Последно променен на Петък, 29 Октомври 2021 14:20