В община Панагюрище стартира регионална програма за заетост Печат
Написано от Радиана Караджова   


От днес, 03.08.2020 година, стартира изпълнението на регионална програма за заетост на област Пазарджик за 2020 година в община Панагюрище.

Съгласно подписания договор за заетост № 609-0015-20-31002/28.07.2020 г. между Агенцията по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище и Община Панагюрище са назначени 4 безработни лица на длъжност „работник, озеленяване“ и 2 безработни лица на длъжност „работник, поддръжка на пътища“. Отпуснатите средства от държавния бюджет са в размер на 17 624,00 лева. Средствата осигурени от общинския бюджет са в размер на 1 000,00 лева.

Наетите лица ще работят по утвърден график и разпределение в съответствие с природо – климатичните условия на няколко обекта в община Панагюрище.

Чрез реализирането на регионалната програма, Община Панагюрище ще осигури 4-месечна заетост на 6 безработни лица от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване, социално, здравно и пенсионно осигуряване на трудоспособни безработни лица, обект на Програмата, ще се създадат трудови навици и ще се повиши качеството на човешките ресурси. Ще се повиши мотивацията, чрез заработване на трудови възнаграждения и ще се осъществи преход от пасивен към активен подход при работа с най-уязвимите групи безработни лица.