ИдентификацияПрофил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост

file icon doc Методика за оценяване

file icon doc Образци

file icon doc Проекто-договор

file icon doc Списък на обектите

file icon doc Техническа спецификация

Последно променен на Понеделник, 18 Ноември 2013 07:55
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

Избор на изпълнител (одитор) за извършване на текущ одит при изпълнението на инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот".

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с постъпили въпроси публикуваме следното разяснение:

"3. Обособени позиции – стр. 6 в документацията за участие

Поръчката има 6 /шест/ обособени позици, като оферта следва да бъде подадена за всяка от тях."

Пояснение: За всички обособени позиции се участва едновременно от участника.

file icon pdf РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА към 19.11.2013 г.

Последно променен на Вторник, 19 Ноември 2013 06:27
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

Избор на изпълнител за реализация на дейности за информация и публичност при изпълнението на инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот "

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ 18.11.2013 г.

Последно променен на Понеделник, 18 Ноември 2013 13:53
 
Открита процедура по ЗОП Печат Е-мейл

 

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по инвестиционен проект "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живо

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf РЕШЕНИЕ № 29 от 29.10.2013 г.

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ

Подробно описание и проектни части са приложени на диск заедно с  настоящата документация при закупуване на документацията.

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот " , финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” ще бъдат оповестени на 18.12.2013 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Цветана Крушевска

Председател на комисията

 

file icon pdf Решение № 31 от 19.12.2013 г.

Последно променен на Четвъртък, 19 Декември 2013 13:41
 
Открита процедура по ЗОП Печат Е-мейл

 

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище

file icon pdf ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon xls Количествена сметка

file icon pdf Решение № 28 от 28.10.2013 г.

file icon pdf Обявление

 

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 04.11.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 05.11.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 08.11.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 22.11.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 30.11.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 09.12.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 10.12.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 21.12.2013 г.

 

Решение № 30 от 18.12.2013 г. (за промяна)

file icon pdf Уведомление за отваряне на ценови оферти

Във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: ”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, открита с Решение № 28 от 28.10.2013 г. и Решение за промяна № 30 от 18.12.2013 г. на Кмета на Община Панагюрище, Ви уведомяваме, че отварянето на плик № 3 "Предлагана цена" ще се състои на 14.02.2014 г. (петък) от 11:00 часа, в Заседателна зала, етаж 3, в сградата на Общинска администрация град Панагюрище.

file icon pdf Решение № 9 от 24.02.2014 г. за класиране на участниците

 


Последно променен на Понеделник, 24 Февруари 2014 13:45
 
“Ремонт на работни помещения ползвани от МКБППМН, психолози и социалните работници намиращи се в сградата на ЦДГ “Брезичка”, гр.Панагюрище”. Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Ремонт на работни помещения ползвани от МКБППМН, психолози и социалните работници намиращи се в сградата на ЦДГ “Брезичка”, гр.Панагюрище.

file icon doc Образци

Класиране на участниците относно проведената поръчка за избор на изпълнител за услуга по реда на чл. 14, ал. 4, т.1 от ЗОП с предмет:

 

“Ремонт на работни помещения ползвани от МКБППМН, психолози и социалните работници намиращи се в сградата на ЦДГ “Брезичка”, гр.Панагюрище

на І място – ЕТ „КОС – 1 – КОСТАДИН КАРАДЖОВ”, ПАНАГЮРИЩЕ

на ІІ място - „ДАНИКАТ КО” ЕООД, ПЛОВДИВ

Последно променен на Сряда, 20 Ноември 2013 12:22
 
Процедура за възлагане на обществена поръчка Печат Е-мейл

Избор на изпълнител за извършване на текущ одит при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище".

file icon pdf Решение

file icon pdf Обявление

file icon doc Документация за участие

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 08.11.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 14.11.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 27.11.2013 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 02.12.2013 г.

file icon pdf Решение № 6 от 06.02.2014 г. - за класиране

Последно променен на Четвъртък, 06 Февруари 2014 13:21
 
„Доставка на помпен агрегат за транспортиране на питейна вода за водоснабдяване на гр.Панагюрище” Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

„Доставка на помпен агрегат за транспортиране на питейна вода за водоснабдяване на гр.Панагюрище”

file icon pdf Техническо задание

file icon doc Образци

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ

Във връзка направено запитване, уточняваме следното,  в таблица №1 на Техническото задание , точка 5 – Датчик контактен за налягане – 16 МРа,

се коригира на -  Датчик контактен за налягане –  1,6 МРа

file icon pdf Заповед за прекратяване на обществена поръчка

Последно променен на Петък, 15 Ноември 2013 07:51
 
„Зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Панагюрище и републикански пътища в чертите на гр.Панагюрище за оперативен сезон 2013/2014 година” Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

„Зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Панагюрище и републикански пътища в чертите на гр.Панагюрище за оперативен сезон 2013/2014 година”

file icon doc образци

file icon doc техническо задание

 
“Ремонт на стени и тавани на градска минерална баня, гр.Панагюрище” Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Ремонт на стени и тавани на градска минерална баня, гр.Панагюрище

file icon doc Образци

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 5 от 7