ИдентификацияПрофил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!Отваряне на ценови оферти Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на  одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в горецитираната процедура ще се проведе на 29.01.2014 г. от 14:00 часа в заседателна зала на първи етаж в административната сграда на Община Панагюрище.

Кирил Дойчинов

Председател на комисията

 
Договаряне без обявление по ЗОП Печат Е-мейл

Номер:  00564-2014-0002

 

Описание:

„Доставка на обзавеждане и оборудване за изграждане на "Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания, гр. Панагюрище", финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

 

file icon pdf Решение № 4 от 20.01.2014 г.

file icon pdf Покана за участие

file icon pdf Решение № 5 от 03.02.2014 г. - за класиране на участниците в процедурата

Последно променен на Понеделник, 03 Февруари 2014 13:14
 
Решение по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

file icon pdf Решение № 3 от 16.01.2014 г. за откриване на процедура с предмет: "Доставка на гориво за отопление на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище за периода 2014-2015 год."

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   
Сряда, 15 Януари 2014 00:00

“Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от Общинска администрация - Панагюрище за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 
Разработване и извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Разработване и извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г

file icon pdf Документация

file icon doc Образци

file icon pdf Разяснение по поръчката към 21.01.2014 г.

Последно променен на Вторник, 21 Януари 2014 14:01
 
Открита процедура по ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот".

file icon doc Документация

file icon pdf Решение №2 от 09.01.2014г.

file icon pdf Решение № 33 от 27.12.2013 г.

file icon pdf Писмо до закупилите документация

Обявление за обществена поръчка

file icon xls КСС основен обект

file icon xls КСС допълнителни обекти

До всички заинтересовани, във връзка с постъпили запитвания с искане за разяснения на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“; по шест обособени позиции към 16.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 16.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 24.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 30.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 03.02.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 05.02.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 07.02.2014 г.

В изпълнение на чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат оповестени на 12.03.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Цветана Крушевска

Председател на комисията

file icon pdf Уведомително писмо за отваряне на ценови предложения

file icon pdf Решение № 12 от 13.03.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Последно променен на Четвъртък, 13 Март 2014 15:14
 
Открита процедура по ЗОП Печат Е-мейл

file icon doc Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ и Обособена позиция 2: „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“.

Решение № 32 от 20.12.2013 г.

Обявление за поръчката

file icon pdf Решение № 1 от 03.01.2014 г. (за промяна)

file icon pdf Променя в документацията за участие в обществена поръчка

До всички заинтересовани, във връзка с постъпили запитвания с искане за разяснения на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 17.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 21.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 28.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 29.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 04.02.2014 г.

В изпълнение на чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат оповестени на 27.03.2014 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Галя Тодорова

Председател на комисията

file icon pdf Отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници

Решение № 14 от 28.03.2014 г. за избор на изпълнител за обществени поръчки  с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ и Обособена позиция 2: „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“

file icon pdf Решение № 14 от 28.03.2014 г. за класиране на участниците

Последно променен на Петък, 28 Март 2014 13:54
 
ДОСТАВКА НА РАЗСАД НА СЕЗОННИ ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ ЗА ЗАЦВЕТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ЦВЕТНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ по ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ДОСТАВКА НА РАЗСАД НА СЕЗОННИ ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ ЗА ЗАЦВЕТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ЦВЕТНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ по ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

file icon doc Бланки

file icon doc Договор

file icon doc Документациязаучастие

 
Доставка на резервен помпен агрегат за транспортиране на питейна вода за водоснабдяване на гр.Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

„Доставка на резервен помпен агрегат за транспортиране на питейна вода за водоснабдяване на гр.Панагюрище”

file icon doc Образци

file icon pdf Техническо задание

 
Подмяна на дограма в две обособени позиции Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

"Подмяна на дограма в две обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 "Подмяна на дограма на кметство с.Левски, община Панагюрище”;

2. Обособена позиция №2 "Подмяна на дограма на източното крило на общинска администрация – гр.Панагюрище "

file icon doc Образци

file icon doc Техническо задание

 
Осигуряване на 24-часова физическа охрана на обект „Депо за битови отпадъци – намиращо се в местността Братаница – гр.Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Осигуряване на 24-часова физическа охрана на обект „Депо за битови отпадъци – намиращо се в местността „Братаница” – гр.Панагюрище

file icon zip Документи

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 4 от 7