ИдентификацияПрофил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище” преписка 00564-2014-0014 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Решение Номер: 30 от 26.09.2014 г.чл. 3, ал. 1 от ЗОП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

file icon pdf Решение

file icon doc Документация

file icon pdf Разяснение по реда на чл.29, ал.2 от ЗОП по постъпили технически въпроси към 9 октомври 2014 г.

file icon pdf Разяснение по реда на чл.29, ал.2 от ЗОП по постъпили въпроси към 14 октомври 2014 г.

file icon pdf Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП,  на дата 21.11.2014 год. от 15.00 часа в Приемната зала в сградата на общинска администрация – гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №1, ще се проведе открито заседание на комисията за разглеждане, оценка  и класиране на офертите  в процедурата на което ще бъдат отворени  и оповестени  ценовите оферти  на допуснатите до оценка участници. Отварянето на пликовете с ценови оферти ще се проведе  публично   и на него могат  да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване  и други лица при спазване на установения режим  за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Техническата оценка /Т/ на всеки от кандидатите допуснати до този етап на процедурата  е  както следва:

 

1. „ДЕНИМА 2001“ ООД- гр. София- 23.33 т.

2. „ЕТРА- ЕЛ“ ООД - гр. Велико Търново – 1.83 т.

3. „ДИ ТИ АЙ“ ООД – гр. Пазарджик – 6.66 т.

4.  „ВЕНИТ“ ЕООД - гр. Пазарджик – 40.00 т.

file icon pdf Протокол № 4 от дейността на комисията, назначена със Заповед № 717 от 29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Решение № 31 от 03.12.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Освобождаване на гаранция за участие на участника класиран на трето място "ДИ ТИ АЙ" ООД - град Пазарджик със Заповед № 846 от 18.12.2014 г. Връщане на оригинал на Банкова гаранция на участника класиран на четвърто място "ЕТРА ЕЛ" ООД - град Велико Търново с писмо с Изх.№ 70-00-5698 от 18.12.2014 г.

file icon pdf ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

file icon pdf ЦЕНОВА ОФЕРА

На 14 януари 2015 г. са освободени гаранцията за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП с предмет "Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/, след сключването на договора на класирания на първо място "ВЕНИТ" ЕООД и класирания на второ място "ДЕНИМА - 2001" ООД.

Последно променен на Петък, 16 Януари 2015 13:49
 
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90 ОТ ЗОП - ПРЕПИСКА 00564-2014-0012 Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Довеждащ водопровод до площадка за Съоръжение за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1” по проект: №DIR-5112122-4-70 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по Договор № DIR-5112122-С012 сключен между община Панагюрище и МОСВ

Решение № 26 от 11.09.2014г.

file icon pdf Документация

file icon pdf Доклад на основание чл.92а, ал.5 от ЗОП

file icon pdf Решение № 28 от 25.09.2014 г. (за класиране)

Последно променен на Четвъртък, 25 Септември 2014 07:20
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9033106 Печат Е-мейл

 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014 - 2015 година“ по 3 /три/ обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция 1 – Превоз по направление: Баня – Панагюрище – Баня;
  • Обособена позиция 2 – Превоз по направление: Бъта – Панагюрище – Бъта;
  • Обособена позиция 3 – Превоз по направление: Оборище – Панагюрище – Оборище.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon xls СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 1

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 2

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 3

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 4

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 5

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 6

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 7

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 8

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 9

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 10

file icon doc МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

file icon doc ДОГОВОР - проект

file icon pdf Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед номер 589/09.09.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет "Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014-2015г." по 3 обособени позиции.

Последно променен на Сряда, 10 Септември 2014 11:48
 
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90 ОТ ЗОП - ПРЕПИСКА 00564-2014-0010 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Изграждане на съоръжение за третиране и обезвреждане на отпадъците в община Панагюрище и Стрелча" и "Рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1".

 

file icon pdf Решение № 24 от 27.08.2014 г.

file icon pdf Документация за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 от ЗОП

file icon pdf Техническа спецификация

file icon pdf ДОКЛАД КОМИСИЯ

file icon pdf Решение № 27 от 15.09.2014 г. (за класиране)

Последно променен на Понеделник, 15 Септември 2014 11:23
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9032747 Печат Е-мейл

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Панагюрище за учебната 2014-2015 г.по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция I с направление/маршрут:Баня – Панагюрище – Баня(07.15 - 30 ученика,13.30-14.30 - 17 ученика, 16.30 - 13 ученика),Обособена позиция II с направление/маршрут:Бъта – Панагюрище – Бъта(07.15 - 54 ученика,13.30-14.30 - 20 ученика, 16.30 - 34 ученика),Обособена позиция III с направление/маршрут:Оборище – Панагюрище – Оборище(07.15 - 63 ученика,13.30-14.30 - 47 ученика, 16.30 - 16 ученика).

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon xls СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 1

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 2

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 3

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 4

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 5

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 6

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 7

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 8

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 9

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 10

file icon doc ДОГОВОР - ПРОЕКТ

file icon doc МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

file icon pdf Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 556 от 26.08.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в резултат на публикувана публична покан с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014 - 2015 година“ по 3 /три/ обособени позиции

Последно променен на Вторник, 26 Август 2014 13:37
 
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ - 00564-2014-0009 Печат Е-мейл

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект "Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на село Баня, община Панагюрище".

file icon pdf Решение № 20 от 17.07.2014 г.

file icon pdf ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

file icon pdf Решение № 22 от 04.08.2014 г.

Последно променен на Понеделник, 04 Август 2014 07:08
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Строителство на обект "Реконструкция на тротоари по ул. ”Одрин” в гр. Панагюрище"

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon doc ДОГОВОР

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon pdf НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

file icon pdf СИТУАЦИЯ

file icon pdf СКИЦА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Община Панагюрище, съобщава на всички заинтересовани лица, че отварянето на офертите по процедура  на публична покана, с предмет: „Строителство на обект "Реконструкция на тротоари по ул. ”Одрин” в гр. Панагюрище ще се проведе на 03.07.2014г. от 13,00ч. в Заседателната зала на община Панагюрище, ет.3.


Последно променен на Петък, 27 Юни 2014 08:59
 
Открита процедура по ЗОП - 00564-2014-0007 Печат Е-мейл

Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Панагюрище” по 5 /пет/ самостоятелно обособени позиции

I-ва  обособена  позиция: Доставка  на  хляб и  хлебни изделия;

II-ра обособена позиция: Доставка  на  мляко;

III-та обособена позиция: Доставка на пресни плодове, зеленчуци и консерви;

IV -та обособена позиция: Доставка  на  месо, месни изделия и риба;

V-та обособена позиция: Доставка  на  бакалия (зърнени произведения, захарни изделия, подправки и др.).

file icon pdf Решение № 19 от 19.06.2014 г.

file icon pdf Обявление

file icon doc Документация за участие

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 27.06.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 14.07.2014 г.

До всички лица, закупили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Панагюрище по 5 (пет) самостоятелно обособени позиции:

I-ва  обособена  позиция: Доставка  на  хляб и  хлебни изделия;

II-ра обособена позиция: Доставка  на  мляко;

III-та обособена позиция: Доставка на пресни плодове, зеленчуци и консерви;

IV -та обособена позиция: Доставка  на  месо, месни изделия и риба;

V-та обособена позиция: Доставка  на  бакалия (зърнени произведения, захарни изделия, подправки и др.).

 

На основание чл.27а, ал.8, т.2 от Закон за обществените поръчки е публикувано в портала на Регистъра на обществените поръчки в Агенция по обществени поръчки Решение № 21 от 17.07.2014 г. за промяна за удължаване на обявените срокове в процедурата:

  • Срок за получаване на оферти или заявления за участие до 17:00 часа на 23.07.2014 г.;
  • Условия за отваряне на офертите: от 11:00 часа на 24.07.2014 г. в сградата на Общинска администрация  - Панагюрище, град Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

file icon pdf Решение № 21 от 17.07.2014 г. (за промяна)

file icon pdf Протокол № 1 от работата на комисията, назначена от кмета на община Панагюрище със Заповед №482/24.07.2014 г., съдържащ констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 07.08.2014 г., четвъртък, от 13:30 часа в заседателна зала – етаж:3 в Административната сграда на Община Панагюрище ще се проведе открито заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедурата, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите до оценка участници.

file icon pdf Покана за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата

file icon pdf Решение № 23 от 14.08.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище, в качеството на Възложител, за класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Панагюрище”

Последно променен на Четвъртък, 14 Август 2014 05:49
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

„Почистване коритото на р. Елшишка от храстова и дървесна растителност в регулационните граници на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“.

file icon doc Документация

file icon xls КСС

file icon pdf Скица

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Почистване коритото на р. Елшишка от храстова и дървесна растителност в регулационните граници на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“- КЛАСИРА на първо мястоДжей Пи Инженеринг” ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 10 Юни 2014 10:43
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Строително-монтажни работи на IV-то класен общински път „Панагюрски колонии – Местност „Манзул” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 2+740 до км. 3+090

file icon doc Документация

file icon doc Обяснителна записка

file icon pdf Профили

file icon pdf Ситуация Манзул

file icon pdf trot.blok.pdf

file icon xls КСС

Последно променен на Петък, 16 Май 2014 11:41
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

 

 

„Строителство на обект: "Реставрационни и консервационни работи в музей „Талпената къща” с. Баня"

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon pdf АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - РАЗРЕЗ А-А

file icon pdf АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - РАЗРЕЗ НА НАВЕС

file icon pdf АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - РАЗРЕЗ НА ПЕЩ

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

file icon pdf ФАСАДИ

file icon pdf ПОКРИВНИ ЛИНИИ

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Реставрационни и консервационни работи в музей „Талпената къща” с. Баня" - КЛАСИРА на първо място " Ремстрой - ИТД "ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:17
 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 2 от 7