ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9035135 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на  град Панагюрище

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

file icon jpg ЕТАП I

file icon jpg ЕТАП II

file icon jpg EТАП III

file icon jpg EТАП IV

file icon pdf РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ 31.10.2014 г.

 

Уведомявам Ви, че променям датата и мястото на отваряне на офертите от 06.11.2014 г. от 13:30 часа в приемна зала в Административната сграда на Община Панагюрище на 10.11.2014 г. от 13:30 часа в заседателната зала в Административната сграда на Община Панагюрище, поради възпрепятстването на инж. Сава Тачев – хидроинженер да присъства на заседанието на комисията и липсата на резервен член притежаващ професионална компетентност свързана с предмета на поръчката.

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на Община Панагюрище

file icon pdf Заповед № 735 от 06.11.2014 г.

 

Уведомяваме, че променяме датата на отваряне на офертите от 10.11.2014 г. от 13:30 часа в заседателна зала в Административната сграда на Община Панагюрище на 11.11.2014 г. от 13:30 часа в заседателна зала в Административната сграда на Община Панагюрище, поради възпрепятстването на председателя на комисията г-жа Таня Николова – правоспособен юрист и член на комисията инж. Сава Тачев – хидроинженер да присъстват на заседанието и поради липсата на  резервен член притежаващ професионална компетентност свързана с предмета на поръчката.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на Община Панагюрище

file icon pdf Заповед № 750 от 10.11.2014 г.

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  1. На основание чл.69, ал.1, т.3 комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СП-90“ ООД, град Враца.
  2. На основание чл.69, ал.1, т.3 комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СТИВ 88“ ЕООД, град София.

Комисията приема, че и двамата участници не представят доказателства, установяващи съответствието им с минималните изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, и че са налице пречки за разглеждане и оценяване на предложенията им.

Обществената поръчка е затворена.

Последно променен на Петък, 28 Ноември 2014 08:31