ИдентификацияОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище” преписка 00564-2014-0014 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Решение Номер: 30 от 26.09.2014 г.чл. 3, ал. 1 от ЗОП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

file icon pdf Решение

file icon doc Документация

file icon pdf Разяснение по реда на чл.29, ал.2 от ЗОП по постъпили технически въпроси към 9 октомври 2014 г.

file icon pdf Разяснение по реда на чл.29, ал.2 от ЗОП по постъпили въпроси към 14 октомври 2014 г.

file icon pdf Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП,  на дата 21.11.2014 год. от 15.00 часа в Приемната зала в сградата на общинска администрация – гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №1, ще се проведе открито заседание на комисията за разглеждане, оценка  и класиране на офертите  в процедурата на което ще бъдат отворени  и оповестени  ценовите оферти  на допуснатите до оценка участници. Отварянето на пликовете с ценови оферти ще се проведе  публично   и на него могат  да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване  и други лица при спазване на установения режим  за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Техническата оценка /Т/ на всеки от кандидатите допуснати до този етап на процедурата  е  както следва:

 

1. „ДЕНИМА 2001“ ООД- гр. София- 23.33 т.

2. „ЕТРА- ЕЛ“ ООД - гр. Велико Търново – 1.83 т.

3. „ДИ ТИ АЙ“ ООД – гр. Пазарджик – 6.66 т.

4.  „ВЕНИТ“ ЕООД - гр. Пазарджик – 40.00 т.

file icon pdf Протокол № 4 от дейността на комисията, назначена със Заповед № 717 от 29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Решение № 31 от 03.12.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Освобождаване на гаранция за участие на участника класиран на трето място "ДИ ТИ АЙ" ООД - град Пазарджик със Заповед № 846 от 18.12.2014 г. Връщане на оригинал на Банкова гаранция на участника класиран на четвърто място "ЕТРА ЕЛ" ООД - град Велико Търново с писмо с Изх.№ 70-00-5698 от 18.12.2014 г.

file icon pdf ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

file icon pdf ЦЕНОВА ОФЕРА

На 14 януари 2015 г. са освободени гаранцията за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП с предмет "Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/, след сключването на договора на класирания на първо място "ВЕНИТ" ЕООД и класирания на второ място "ДЕНИМА - 2001" ООД.

Последно променен на Петък, 16 Януари 2015 13:49