Общинска собственост Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   file icon pdf ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИКfile icon pdf ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2024-2025Г.


З А П О В Е Д

№ 249

гр.Панагюрище, 18.04.2024 год.


На основание чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 30, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и в изпълнение на Решение № 48 от 27.03.2024 год. на Общински съвет – Панагюрище,

НАРЕЖДАМ:


Да се сключи договор за наем, без търг и конкурс между Община Панагюрище  И „А1 Тауърс България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Кукуш” № 1, ЕИК 206379370, с търговска марка „Евро Теле Сайтс“, за отдаване под наем за срок от пет години на поземлен имот с идентификатор 02717.42.353  с площ 120 кв. м., представляващ пасище – публична общинска собственост, находящ се в местност Юрта по Кадастралната карта за землището на с. Баня, Община Панагюрище, за разполагане на телекомуникационни съоръжения и свързаното с тях оборудване при годишна наемна цена в размер на 6 048.00 /шест хиляди и четиридесет и осем/лева.


Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК.


Екземпляр от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни и на отдел “ФСДБ” за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР ИВАНОВ КАМЕНСКИ

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Изменям Заповед № 206 от 01.04.2024 г. в т.3, както следва: заменям ул. "Делчо Спасов" с ул. "Кръстьо Гешанов и текста става:

Разполагането на сергиите с промишлени стоки да стене на ул. "Кръстьо Гешанов" и Общински пазар за периода от 06:00 часа на 03.05.2024 година до 15:00 часа на 04.05.2024 година.

В останалата си част Заповед № 206 от 01.04.2024 година ВрИД Кмет на Община Панагюрище остава без промяна.


file icon pdf Заповед № 275 от 26.04.2024 година

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 206


гр. Панагюрище, 01.04.2024 г.


На основание чл.22 от Наредбата за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище  и предложениe от Соня Петрова Калпакова  – управител на “Пазари и Паркинги” ЕООД с  вх.№ ВД-52/27.03.2024 год., относно реда и начина на провеждане на ежегодния панаир на града  и празник на художествените занаяти:


Н А Р Е Ж Д А М :


1.Увеселителни атракциони  да се разполагат  за  периода от 02.05.2024 год. до 11.05.2024 год. на територията на общински пазар, съгласно ред и условия обявени от “Пазари и Паркинги” ЕООД.


2. Разполагането на сергиите с  представители  на художествени занаяти да стане на пл.”20-ти април“ за периода от 12:00ч. на 02.05.2024 год. до 15:00ч. на 04.05.2024 год.


3. Разполагането на сергиите с  промишлени стоки да стане на ул. ”Делчо Спасов“ и Общински пазар  за периода от 06:00ч. на 03.05.2024 год. до 15:00ч. на 04.05.2024 год..


4. За периода от 06:00ч. на 09.05.2024 год. до 11.05.2024 год. разполагането на сергиите с  промишлени стоки да стане само на територията на Общински пазар.

5. Обекти „Бира-скара“ да  се разполагат само в територията  на Общинския пазар в периода от  06:00 ч. на 09.05.2024 год.  до 15:00 ч. на 11.05.2024 год.

6.Организацията по провеждането на общоградските празници възлагам на „Пазари и паркинги” ЕООД с адрес на управление - гр. Панагюрище, Общински пазар, телефон за връзка    088 599 0233 .


7.Таксата за разполагане на търговски маси на открито извън територията на Общински пазар да се заплаща на касата на ЦАО при ОбА.

8. Възлагам на РУП - гр. Панагюрище да предприеме мерки за отклоняване на движението в дните на празниците на местата на провеждането им и да осигури безопасното им провеждане.


9. Възлагам на Директора на ОП „Чистота” да осигури почистването на улиците и площадите след приключване на празниците.

10. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Мария Станкова - н-к отдел „ОППОС“, Петър Петров - гл. експерт в отдел „ОППОС“ и Емилия Маслева - мл. експерт в отдел „ОППОС“  към община Панагюрище.

Заповедта да се съобщи на населението по местните медии, както и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация - Панагюрище и на интернет страницата на общината. При нарушаване на заповедта да бъдат наложени санкции по реда на законовите и подзаконови нормативни документи на Община Панагюрище.

Търговците следва да напуснат терените след 16:00ч. съответно на 04.05.2024 год. и на 11.05.2024 год. за да бъде организирано почистването от ОП „ЧИСТОТА“, за което ще бъдат уведомени от „Пазари и Паркинги“  ЕООД.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „ОППОС”, отдел „ФСДБ”, отдел „АПИО”, управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД, директора на ОП „Чистота” и началника на РУП- гр. Панагюрище за сведение и изпълнение.

Да се публикува обява поне в един местен вестник, както и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация - Панагюрище и на интернет страницата на общината.


ПЕТЪР КАМЕНСКИ /п/

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

(Съгласно Решение №33/26.02.2024г. на ОбС – Панагюрище)


file icon pdf Заповед № 123 от 01.03.2024 година за стартиране на процедура, считано от 07.03.2024 година, за настаняване под наем в общинско жилище, находящо се на територията на град Панагюрище, улица "Кръстьо Гешанов" № 11, стая с площ 19 кв.м в масивна жилищна сграда.


file icon pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Панагюрище през 2024 г.

file icon pdf Стратегия за управление на общинската собственост в Община Панагюрище за периода януари 2024 г. - декември 2027 г.

СПРАВКА

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове


 ОТНОСНО: Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Панагюрище за периода януари 2024г. – декември 2027г.


На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове проектът на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Панагюрище за периода януари 2024г. – декември 2027г.  бе публикуван на сайта на Община Панагюрище на 05.01.2024г., както и мотивите, с цел провеждане на обществени консултации.

При извършена служебна проверка се установи, че до 05.02.2024г. включително в деловодството на Общинска администрация гр.Панагюрище и на e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект на Стратегията.


Мария Станкова

Н-к отдел ОППОС


Радиана Караджова

Гл.специалист Канцелария на Кмет


06.02.2024г.

file icon pdf СПРАВКА по чл.26,ал.5 от ЗНА

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


Община Панагюрище  уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината, раздел „Общинска собственост" е публикуван проект на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ПЕРИОДА януари 2024 – декември 2027 година.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта за приемане на Стратегията. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Панагюрище - гр. Панагюрище, пл.“20- ти април“ №13 или на електронната поща на Община Панагюрище: panagyurishte@panagyurishte.bg

С предлагания проект се приема СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ПЕРИОДА януари 2024 – декември 2027 година.

05.01.2024 г.

МОТИВИ

(основание чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА)


 1. 1. Причини, налагащи приемане на Стратегията:

Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на общината, Общинският съвет следва да приеме Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си. Мотивите са продиктувани не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на Общинския съвет и общинската администрация, като основа за разработване и на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, за отчитане на настъпилите промени в сравнение с предишните периоди, за правилно формулиране на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на бюджета на общината.

 1. 2. Цели, които се поставят с изготвяне на Стратегията:

Оповестяване политиката на Общината, отнасяща се до управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, създаване на широк обществен интерес, проследимост на процесите, осигуряване публичност в намеренията и действията на Общината

 1. 3. Финансови средства, необходими за прилагане на Стратегията:

За прилагане на Стратегията за управление на общинската собственост не са необходими финансови и други средства.

 1. 4. Очаквани резултати от прилагане на Стратегията:

С прилагане на Стратегията се постига законност, яснота и прозрачност при управлението на общинската собственост

 1. 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложената Стратегия за управлението на общинската собственост в периода 2023-2027 година е основен документ, който определя мандатните намерения на Общинския съвет и Кмета на общината за управление на общинската собственост. Правното основание е чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и е в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, както и с европейското законодателство.

Вносител:

ЖЕЛЯЗКО ГАГОВ

Кмет на Община Панагюрище

file icon pdf Проект! СТРАТЕГИЯ ЗОС МАНДАТ 2023-2027

05.01.2024 г.
file icon pdf ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА 2022 ГОДИНА


О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №616 от 26.07.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4962 с площ 200 кв.м, находящ се на ул. „Ауе”  в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 11 899,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 14:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77


ОБЯВА

На основание чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществовъв и  връзка с изпълнение на Решение №623 от 26.07.2023г. на ОбС, Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище, Оборище, Поибрене, Елшица, Попинци, Бъта и Баня, Община Панагюрище:

 1. Срок за отдаване под наем :10 години.
 2. Начални годишни  тръжни цени и размер на депозита за участие в търга:

Списъкът с предложените имоти в едно с началните, годишни тръжни цени и депозита за участие в търга,  подробно описани по населени места може да се види на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2756&Itemid=122

 1. Дата на провеждане на търга: 11.09.2023г. от 10:30 часа, последваща дата – 18.09.2023г. от 10:30 часа.
 2. Място на провеждане на търга: Камерна зала в Театър дом паметник на гр. Панагюрище.
 3. Оглед на обектите:  от 28.08 до 08.09.2023 г. включително, след предварителна заявка на тел.  0885885432 -  П. Петров.
 4. Цената за тръжна документация е в размер на 20,00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 28.08.2023г. до 08.09.2023г.
 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 18:00 часа на 08.09.2023 год., а за последващата дата - до 18:00 ч. на 15.09.2023 год.
 6. Място за получаване на информация за земите – обект на търга: на гише „Информация” на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2756&Itemid=122


За информация: гл. експерт „ОС“ П. Петров -  тел.  0885885432


Приложение 1

СПИСЪК

НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ –  ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД,  ЗА ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА НА ИМОТА, И ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

file icon pdf Приложение 1

Заповед № РД-07-109 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Елшица, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-109

Заповед № РД-07-108 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Левски, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-108

Заповед № РД-07-107 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на трайни насаждения в землището на с. Бъта, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-107

Заповед № РД-07-106 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на трайни насаждения в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-106

Заповед № РД-07-105 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Бъта, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-105

Заповед № РД-07-104 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-104

Заповед № РД-07-103 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на трайни насаждения в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-103

Заповед № РД-07-102 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-102

Заповед № РД-07-101 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Попинци, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-101

Заповед № РД-07-100 от 04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, за стопанската 2023-2024 г.

file icon pdf ЗАПОВЕД № РД-07-100ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следния общински имот, представляващ: терен с площ 12,96 кв.м, находящ се на ул. „Хаджи Димитър” гр. Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион за тото-пункт), съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Панагюрище, при начална годишна наемна цена 576,00 лв., определена съгласно чл.19,ал.4,т.3.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 30.06.2021 год. от 14,00 часа  в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Оглед на обекта - от 10.06.2021 год. до 29.06.2021 год. включително след предварителна заявка Отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 29.06.2021 год..

За справки и информация: Отдел“ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 

Публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м. в общински поземлен имот – УПИ I-300 „Комплексно жилищно стройтелство“, находящ се в кв.44 по плана на с. Поибрене, съгласно схема утвърдена от гл. архитект на Община Панагюрище, при начална тръжна цена от 2 022 лв. ДДС не се начислява.

Търгът да се проведе на 10.06.2021 год. от 16,00 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за учредяване правото на строеж се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 09.06.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 60054.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имот, представляващ УПИ III-300 с площ от 805 кв.м., находящ се в кв.45 по плана на с. Поибрене, при първоначална тръжна цена от 6 605 лв. с ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.06.2021 год. от 16,30 часа  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена (1 321 лв.), се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 09.06.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 60054.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следния общински  имот, представляващ: медицински кабинет с  площ 12,20 кв.м. и приспадащите се общи части към него с площ 14,53 кв. м., намиращ се на  І-вия етаж в сградата на  поликлиниката (старо крило),  ул. „Д-р Лонг” № 3 гр. Панагюрище за извършване на ПМП (първична медицинска помощ) с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти във връзка с чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения – 1260 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 3 (три) години.

Специални условия за кандидатите в публичния търг:

-Да са физически лица или търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

-Да имат разкрита практика за извършване на Първична медицинска  помощ .

-Да имат сключен договор с РЗОК – гр. Пазарджик

-Декларация от кандидата, че не ползва друг медицински кабинет в сградата на поликлиниката.

Оглед на обекта – от 22 април  до 10 май 2021 год. включително, след предварителна заявка в Отдел „УОССД”.

Тръжна документация за обекта се получава при заплатена такса в размер на  30 лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит за участие  в размер на 20% от началната годишна наемна цена се внася в брой в касата на ЦАО в срок до 17.30 часа на  10.05.2021 год., а за последващата дата  до 17.30 часа на 18.05.2021год..

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на ЦАО в непрозрачен запечатан плик в срок до 17.30 часа на 10.05.2021 год., а за последващата дата, съответно до 17.30 часа на 18.05.2021 год..

Търгът ще се проведе  на  11.05.2021 год. от 14.00 часа  в Приемната зала за граждани – І – ви етаж  на Общинска администрация - Панагюрище, а  последващ  търг на 19.05.2021 год. от 14,00 часа.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация Панагюрище, стая 305, тел.0357/600 – 54.


file icon pdf Заповед № 294 от 12.04.2021 г.

I. Обявявам участниците, спечелили публичния търг с тайно наддаване, проведен на 09.04.2021 г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонз (ОПФ) за срок от 10 години съгласно file icon pdf Приложение № 1 и file icon pdf Приложение № 2 - Тръжен списък.


II. На основание чл.74 от НРПУРОИ, обявявам за непроведен търга за имоти, съгласно file icon pdf Приложение № 2 - Тръжен списък.


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в  землища Оборище, Поибрене, Елшица, Левски и Попинци, Община Панагюрище.

1. Срок за отдаване под наем

Земеделските земи се отдават за срок от 10 години.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена. (Съгласно Списък с имоти за търга, публикуван към обявата за търга на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org).

3.  Дата на провеждане на търга

09.04.2021 г. от 11.00 часа, последваща дата – 16.04.2021 г. от 11.00 часа;

4. Място на провеждане на търга

Камерна зала  – ІІ етаж на Театъра.

5. Оглед на обектите

 

От 29.03 до 08.04.2021 г. включително, след предварителна заявка на моб. тел.  0885885432.

6.  Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 29.03.2021 г. до 08.04.2021 г.

7.  Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 08.04.2021 г., а за последващата дата - до 17.00 ч. на 15.04.2021 г.

8. Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

На гише „Информация” на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org

Списъкът  с предложените имоти, първоначалните  тръжни, годишни, наемни цени и депозита за участие,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище,  в сградите на кметствата, в чийто землища са земите – обект на търга  и на  интернет страницата на Община Панагюрище  на адрес: www.panagyurishte.org.

 

За информация: моб. тел. 0885885432 – Петър Петров


Приложение 1

file icon pdf СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ЗА ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА НА ИМОТА


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот: Общински терен с площ от 33,90 кв.м., находящ се в кв.45 по плана на с. Попинци, петно №45-2 за разполагане на преместваемо съоръжение /павилион/ за кафене, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 564 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване на под наем  на терена  5 (пет) години.

Кандидатите за обекта да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон, имащи право да осъществяват  заявената от тях дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на обекта, предмет на търга от 11.03.2021 г. до 29.03.2021 г. включително след предварителна заявка Отдел “УОССД”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 29.03.2021 г., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 05.04.2021 г.

Търгът ще се проведе  на 30.03.2021  г. от 14,00 часа  в Заседателната  зала на Общинска администрация, а  последващ  търг на 06.04.2021 г. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0884310755.

file icon pdf ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2021 г. (приета с Решение № 180 от 18.02.2021 г. по Протокол №17 на Общински съвет - Панагюрище)

дата: 09.03.2021 г.

З А П О В Е Д

86

гр. Панагюрище, 01.02.2021 год.

 

На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 43 от 21.01.2021 год. по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години


З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 21.11.2021г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

ІІ. На основание чл.74 от НРПУРОИ, обявявам за непроведен търга за имот №55302.88.382, съгласно Приложение №2 – Тръжен списък.

ІІІ. На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък да бъде обявена на интернет страницата на община на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да се изпрати до участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и уведомяването на участниците.

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon doc Приложения 1 и 2
З А П О В Е Д

№  87

гр. Панагюрище, 01.02.2021 год.

На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 44 от 21.01.2021 год. по провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години


З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 21.01.2021г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

І. На основание чл.85,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък да бъде обявена на интернет страницата на община на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да се изпрати до участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и уведомяването на участниците.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon doc Приложения 1 и 2
З А П О В Е Д

№  88

гр. Панагюрище, 01.02.2021 год.


На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и във връзка с протоколно решение на комисията назначена със заповед №52 от 22.01.2021 г.

З А П О В Я Д В А М:

Определям участниците, спечелили проведения на 22.01.2021г. публичен търг с явно  наддаване за отдаване под аренда, за срок от 25 години, на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землище Панагюрище, землище Левски и землище Поибрене, Община Панагюрище, при достигнати арендни цени, посочени в Приложение 2:


Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилия участник, на останалите участници в търга и на Отдели „УОССД” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение, и да се обяви на публично място в сградата на Общинска администрация – Панагюрище и интернет страницата на общината.

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon doc Приложения 1 и 2
З А П О В Е Д

№ 89

гр. Панагюрище, 01.02.2021 год.


На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед  № 70 от 26.01.2021 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя  от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М :

І. Обявявам Никола Луков Кеков от гр. Панагюрище, ул. „Поп Марко”№10,  за спечелил търга с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.528.44 по КККР на  гр. Панагюрище, площ: : 569 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”, категория на земята при неполивни условия:Девета, местност Търнов дол/Дойчоврът и, по първоначално обявената тръжна цена плюс една стъпка от 127.15 лева, за сумата от 2670.15 (две хиляди шестстотин и седемдесет лв. и петнадесет ст. ) лева.

II. На основание чл.80, ал.2, т.2 и т.4 т НРПУРОИ на Общински съвет – Панагюрище от учас

тие в търга беше отстранена Иванка Цветанова Минчева  от гр. Панагюрище, ул. „Поп Марко”№10, поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит за участие в търга.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в  14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване на  уведомлението от  участниците.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ:ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот –

УПИ I-127 с площ от 502 кв.м, ведно с двуетажна сграда „Ракиджийница” със застроена площ от 119 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 5 045 лева с ДДС”.


Търгът за продажбата на обявения имот ще се проведе  на 11.02.2021  год. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище, находяща се на пл. „20-ти Април“ №13 в гр. Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 10.02.2021 год.ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следния общински  имот, представляващ: кабинет по дентална медицина с площ 15,12 кв.м. и приспадащите се към него 21%  ид.части от общите части на обекта съответстващи на  18.10 кв.м.,  заедно с „битова стая” с площ 12,24кв.м. намиращи се на  ІІ-рия етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиника, частна общинска собственост,  ул. „Д-р Лонг” №3 гр. Панагюрище за извършване на първична извънболнична дентална помощ с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти във връзка с чл.102,ал.4 от Закона за лечебните заведения – 2304лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем – 3(три) години

Специални условия за кандидатите в публичния търг:

- Да са физически лица или търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

- Да имат разкрита практика за извършване на първична извънболнична дентална помощ.

- Да имат сключен договор с РЗОК гр. Пазарджик.

- Да не ползват друг кабинет по дентална медицина, общинска собственост в сградата на  поликлиниката.

Условия за кандидата, спечелил публичния търг:

- Да спазва предмета на дейност и да не променя предназначението на наетия кабинет

- Да заплаща наем за ползваното общинско имущество в размер на амортизационните отчисления, съгласно чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

- Договорът за наем се прекратява в 30-дневен срок от датата на подписване на договор с участника, спечелил конкурса за приватизация на ДКЦ-І” ЕООД. В същия срок наемателят се задължава да заплати всички дължими суми по договора за наем.

Тръжна документация за всеки обект се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА в срок до 17.30 часа на 08.02.2021год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 15.02.2021 год.

Търгът ще се проведе  на  09.02.2021год. от 14,00часа  в Заседателната зала  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище, а за последващата дата  съответно  на 16.02.2021 год.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация  - Панагюрище, отдел „УОССД”, тел. 088 431 0755.

ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище, Оборище, Попинци и Левски, община Панагюрище.

1. Срок за отдаване под наем

Земеделските земи се отдават за срок от 10 години.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена (Съгласно Приложение 1 на интернет страницата на Община Панагюрище  на адрес: www.panagyurishte.org).

3.  Дата на провеждане на търга

21.01.2021г. от 11.00 часа, последваща дата – 28.01.2021г. от 11.00 часа;

4. Място на провеждане на търга

Камерна зала  – ІІ етаж на Театъра.

5. Оглед на обектите


От 11.01 до 20.01.2021 г. включително, след предварителна заявка на моб. тел. 0885885432.

6. Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 11.01.2021г. до 20.01.2021г.

7. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 20.01.2021 год., а за последващата дата - до 17.00 ч. на 27.01.2021 год.

8. Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

Списъкът  с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище  на адрес: www.panagyurishte.org.


За информация: моб. тел. 0885885432 – Петър Петров

 file icon pdf Приложение 1
ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище и Поибрене, община Панагюрище.

1. Срок за отдаване под наем

Земеделските земи се отдават за срок от 10 години.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена (Съгласно Приложение 1 на интернет страницата на Община Панагюрище  на адрес: www.panagyurishte.org).

3.  Дата на провеждане на търга

21.01.2021г. от 14.30 часа, последваща дата – 28.01.2021г. от 14.30 часа;

4. Място на провеждане на търга

Камерна зала  – ІІ етаж на Театъра.

5. Оглед на обектите


От 04.01 до 20.01.2021 г. включително, след предварителна заявка на моб. тел.  0885885432.

6.  Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 11.01.2021г. до 20.01.2021г.

7.  Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 20.01.2021 год., а за последващата дата - до 17.00 ч. на 27.01.2021 год.

8. Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

Списъкът  с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище  на адрес: www.panagyurishte.org.


За информация: моб. тел. 0885885432 – Петър Петров

 file icon pdf Приложение 1

ОБЯВА


Общинска администрация - Панагюрище обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост в землище Панагюрище, землище Левски и землище Поибрене, ОбщинаПангюрище, както следва:

1. Срок за отдаване под аренда

25/двадасет и пет / години – от 2021г. до 2046г.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началните тръжни цени, определени от лицензиран оценител на имоти и  депозитите за участие в размер на 20% от началните тръжни цени, са посочени в Таблица 1.

3.  Дата на провеждане на търга

22.01.2021г. от 11.00 часа, последваща дата – 29.01.2021г. от 11.00 часа.


4. Място на провеждане на търга

Камерна зала  – ІІ етаж на Театъра.

5. Оглед на обектите

От 11.01 до 21.01.2021 г. включително, след предварителна заявка на моб. тел. 0885885432 – Петър Петров.


6.  Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 11.01.2021г. до 21.01.2021г.

 7. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 21.01.2021 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 21.01.2021 год.

8. Място за получаване на информация за земите – обект на търга:

На моб. тел. 0885885432 – П. Петров.

file icon pdf Таблица 1ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 55302.528.344 с площ 569 кв.м, Трайно предназначение на територията:Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Девета категория, находящ се местността  Търнов дол/Дойчов рът. по КК и КР на  гр. Панагюрище.

1. Начални тръжни цени и размер на депозита за участие в търга

Първоначалната  тръжна цена за продажба, определена  от лицензиран оценител на имоти е в размер на 2543.00 лева, а  депозитът за участие  в търга е в размер на 508.60 лева ( 20% от началната цена за продажба).

2. Дата на провеждане на търга

26.01.2021г. от 11.00 часа, последваща дата – 02.02.2021г. от 11.00 часа;

3. Място на провеждане на търга

Камерна зала  – ІІ етаж на Театъра.

4. Оглед на обектите

От 11.01 до 25.01.2021 г. включително, след предварителна заявка на моб. тел. 0885885432.

Тръжна документация на цена от размер на 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 11.01.2021г. до 25.01.2021г.

5. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 25.01.2021 год., а за последващата дата - до 17.00 ч. на 01.02.2021 год.

6. Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

На моб. тел. 0885885432 – П. ПетровОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти за изграждане на трафопостове в село Левски, Община Панагюрище:

-  УПИ IV – “за ТП” с площ от 30 кв.м, находящ се в кв.27 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 152 лева без ДДС”.

-  УПИ XX – „за ТП” с площ от 30 кв.м, находящ се в кв.33 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 152 лева без ДДС”.

Търгът за продажбата на обявените имоти ще се проведе  на 05.01.2021  год. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация - Панагюрище или в сградата на Театър дом-паметник, находяща се на ул. „Петър Карапетров” №1 в гр. Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 04.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти в село Левски, Община Панагюрище:

-  УПИ I-127 с площ от 502 кв.м, ведно с двуетажна сграда „Ракиджийница” със застроена площ от 119 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 3 163 лева без ДДС”.

-  УПИ II-127 с площ от 467 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 2 374 лева без ДДС”.

-  УПИ XI – „Фурна” с площ от 600 кв.м, находящ се в кв.31 по плана на село Левски, при първоначална тръжна цена от 3 050 лева без ДДС”.


Търгът за продажбата на обявените имоти ще се проведе  на 15.01.2021  год. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация - Панагюрище или в сградата на Театър дом-паметник, находяща се на ул. „Петър Карапетров” №1 в гр. Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 14.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следния  имот общинска собственост:

Общински терен с площ 20 кв.м., находящ се в кв.28 по плана на с. Бъта за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за търговска дейност, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Панагюрище, при начална годишна наемна цена 360лв., определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на  12.01.2021год. от 14.00 часа  в заседателната зала  на  Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта – от 17 декември 2020год. до 11 януари 2021год. включително след предварителна  заявка в отдел „УОССД ”.

Тръжна документация се получава при заплатена такса в размер на  30лв. от касата на ЦАО при ОбА – Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за  обекта се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 11.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 203, тел. 0884 310 755 .

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на  помещение за кафе-сладкарница с площ от 82 кв.м., от които 48 кв.м. за търговска зала и складови и спомагателни помещения с обща площ 34 кв.м., находящо се в сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927” с. Бъта с начална годишна наемна цена 2268 лв. Върху цената не се начислява  ДДС.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът ще се проведе  на  12.01.2021год. от 14.30 часа  в заседателната зала  на на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта – от 17 декември 2020год. до 11 януари 2021год. включително след предварителна  заявка в отдел „УОССД ” и НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927 ” с.Бъта.

Тръжна документация се получава при заплатена такса в размер на  30лв. от касата на ЦАО при ОбА – Панагюрище.

Депозит за участие в размер на 20% от началната годишна  наемна цена и заявления за участие в търга се внасят в  непрозрачен запечатан плик в касата на ЦАО  в срок  до 17.30 часа на  11.01.2021 год..

За справки и информация : Отдел „УОССД” при ОбА - Панагюрище, стая 203, тел. 0884 310 755 и НЧ„Никола Йонков Вапцаров - 1927” с. Бъта.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имот, представляващ УПИ XI-общ. с площ от 497 кв.м., находящ се в кв.43 по плана на с. Попинци. при първоначална тръжна цена от 6 237 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 26.08.2020 год. от 16,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена (1 247,40 лв.), се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 25.08.2020 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижими имот, представляващ УПИ XXX-общ. с площ от 583 кв.м., находящ се в кв.3 по плана на с. Баня, при първоначална тръжна цена от 13 890 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 26.08.2020 год. от 15,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена (2 778 лв.), се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 25.08.2020 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
 Разпределение на пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2020 - 2021 годинаОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  Общински терен с площ от 84,60 кв.м., находящ се на ул. „АУЕ”, кв.232 по плана на гр. Панагюрище, за разполагане на преместваемо съоръжение /павилион/ за извършване на търговска дейност, съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Панагюрище, при начална годишна наемна цена, определена по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 1116 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване на под наем  на терена 5 (пет) години.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обекта, предмет на търговете - от 21.05.2020год. до 04.06.2020 год.  включително след предварителна заявка отдел“УОССД”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Търгът ще се провед на  05.06.2020 год.  от 14.00 часа в Приемната зала за граждани – I –ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище, последващ търг на 12.06.2020год. от 14.00 часа при същите условия

Заявленията за участие в търга в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта  се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 04.06.2020 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 11.06.2020 год.

За справки и информация:отдел”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 600 54.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на кафе-аперитив с обща площ 109,36 кв.м., от които търговска зала с площ 100 кв.м. и санитарен възел с площ 9,36 кв.м., находящ се в приземния етаж на сградата на НЧ “Васил Левски - 1925” с. Елшица, община Панагюрище с начална годишна наемна цена 2028 лв.без ДДС. Поради това, че НЧ “Васил Левски - 1925”  не е регистрирано по  Закона за данък добавена стойност върху цената не се начислява ДДС.

Сумата от наемната цена да постъпва в НЧ “Васил Левски - 1925” с.Елшица.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Тръжна документация се получава при заплатена такса в размер на  30лв. от касата на ЦАО /партера/ при ОбА – Панагюрище.

Оглед на обекта – от 21.05.2020год.до 08.06.2020год. след предварителна заявка в отдел „УОССД” и НЧ „Васил Левски - 1925” с.Елшица.

Депозит в размер на 20% от началната тръжна наемна цена и заявления за участие в търга се внасят в касата на ЦАО в срок  до 17.30 часа на  08.06.2020 год., а за последваща дата до 17,30 часа на 15.06.2020 год.

Търгът ще се проведе  на  09.06.2020год. от 14.00часа  в Приемната зала за граждани на  І-вия етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последваща дата - 16.06.2020год. при същите условия.

За справки и информация : Отдел „УОССД” при Общинска администрация  - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54 и НЧ” НЧ “Васил Левски - 1925” с. Елшица

ЗАПОВЕД

№  146

гр. Панагюрище, 13.03.2020 год.

На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед  № 142 от 12.03.2020 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи  от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам кандидатите, спечелили  публичния търг с явно  наддаване, проведен на 12.03.2020год., за продажба на земеделски земи  от общинския поземлен фонд (ОПФ), съгласно Таблица 1:

file icon pdf Таблица № 1

Поради липса на кандидати, председателят обяви за непроведен търга за имот №55302.394.50 с площ 2761 кв.м., местност Фетенци  в землището на гр. Панагюрище.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване и от  участниците.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за  отдаване под наем  на помещение с площ 20 кв.м., намиращо се на ІІ-рия етаж в сградата на Народно читалището „ Искра – 1872“ с. Попинци за предоставяне на услуги при спазване условията на чл.3 ал.4 от Закона за народните читалища при начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на началните цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 768 лв. Върху цената не се дължи ДДС. Срок за отдаване под наем – 7(седем) години.

Специфични условия

1. Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват заявената от тях дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

2. Да притежават и представят документ за упражняване на съответна дейност.

Оглед на обектите - от 14.03.2020год. до 27.03.2020год. включително след предварителна заявка в отдел „УОССД” при ОбА-Панагюрище и НЧ” Искра – 1872” с. Попинци

Тръжна документация  се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Търгът ще се проведе  на 30.03.2020 год. от 14.30 часа  в  Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 06.04.2020 год. от 14,30 часа при същите условия.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище в срок до 17.30 часа на 27.03.2020 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 03.04.2020 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54  и НЧ “Искра - 1872” с.Попинци, 03534/23-28 / 0877909024.


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020-ДЕКЕМВРИ 2023

ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, посочени в Таблица 1:

Начални тръжни цени и размер на депозита за участие в търга.

Първоначалните  тръжни цени за продажба, определени от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.


Дата на провеждане на търга

12.03.2020г. от 14.00 часа, последваща дата – 19.03.2020 г. от 14.00 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


Оглед на обектите

От 02.03.2020г. до 11.03.2020г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска  администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за административно обслужване – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 02.03.2020г. до 11.03.2020г., за последващата дата от 13.03.2020г. до 18.03.2020г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 12.03.2020г., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 18.03.2020г.


Място за получаване на информация за земите – обект на търга


Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, моб. тел. 0885885432 – Петър Петров

alt

Тръжни документи за Обект № 20201

file icon zip Тръжни документи 20201

file icon zip Отдели 20201

Тръжни документи за Обект № 20202

file icon zip Документи за търг 20202

file icon zip Отдели 20202-1

file icon zip Отдели 20202-2


ОБЩИНА  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следните  имоти, общинска собственост:

1. Едноетажна сграда – ракиджийница (без съоръженията) с площ 90 кв.м., частна общинска собственост, намираща се в поземлен имот №702001, извън регулацията на с. Попинци, м. „Белейковец” с начална годишна наемна цена – 792 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.

2. Помещение за фитнес зала с площ 230 кв.м.(без фитнес оборудване) и сервизните към него помещения с площ 17 кв.м. на ІІ-рия етаж в сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище, частна общинска собственост с начална годишна наемна цена – 8544 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Специфични условия за кандидатите за фитнес залата:

- Да декларират, че имотът ще се ползва по предназначение, а именно за тренировки, фитнес занимания и други подобни.

- Да представят документи за професионална правоспособност и квалификация на персонала, който ще обслужва фитнес - залата.

Търгът да се проведе  на 09.12.2019год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 16.12.2019 год. от 14,00 часа при същите условия.

Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за услуги и търговия с площ 9 кв.м., намиращо се в „Джуновата къща” към Исторически музей – Панагюрище, ул. „Райна Княгиня”  №28 гр. Панагюрище с начална годишна наемна цена – 744 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Кандидатите за помещението са длъжни да осъществяват дейност съвместима с дейността на Исторически музей – Панагюрище.

Търгът да се проведе  на 09.12.2019год. от 15,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 16.12.2019год. от 15,00 часа при същите условия

Оглед на обектите, предмет на двата търга от 21.11.2019 год. до 06.12.2019 год. включително след предварителна заявка в отдел “УОССД” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за всеки търг се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и кандидата и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 06.12.2019 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 13.12.2019 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНА  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  кабинети в Здравна служба с. Попинци, община Панагюрище, публична общинска собственост:

Обект №1  Медицински кабинет с площ 19,50 кв.м. и приспадащите се общи части към него с площ 3,92 кв.м., намиращ се на І-вия етаж в сградата с начална годишна наемна цена 708 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години.

Обект №2 -Кабинет по дентална медицина с площ 15 кв.м. и приспадащите се общи части към него в размер на 5,70 кв.м., намиращ се на ІІ-рия етаж в сградата с начална годишна цена 624 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5години.

На основание чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения наемателите на двата кабинета  да заплащат и наем за ползване на имущество и апаратура, общинска собственост в размер на амортизационни отчисления.

Кандидатите да са регистрирани за извършване на ПМП и АПИДП и да имат сключен договор с РЗОК –гр.Пазарджик

Оглед на обектите – от 03 октомври  до 21 октомври 2019 год.включително, след предварителна заявка в Отдел „УОССД” и  Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за всеки обект се получава при заплатена такса в размер на  30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит за участие  в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внася в брой в касата на ЦАО в срок до 17.30 часа на  21.10.2019 год., а за последващата дата  до 17.30 ч. на 28.10.2019 год.

Заявления за участие в търга за всеки обект се подават в деловодството на ЦАО в непрозрачен запечатан плик в срок до 17.30 часа на 21.10.2019 год., а за последващата дата, съответно до 17.30 ч. на 28.10.2019 год.

Търгът ще се проведе  на  22.10.2019  год. от 14.,00 часа  в Приемната зала за граждини – І – ви етаж  на Общинска администрация - Панагюрище, а  последващ  търг на 29.10. 2019 год. от 14,00 часа.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация Панагюрище, стая 305, тел.0357/600 – 54.ОБЩИНА  ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем  на  следните имоти, общинска собственост, както следва:

Обект №1 -  Помещение за продажба на закуски с площ от 10 кв.м. в основната сграда на СУ „Нешо Бончев” гр. Панагюрище, публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена  900лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години.

Обект №2 - Помещение за книжарница с площ от 10 кв.м. в основната сграда на СУ „Нешо Бончев” гр. Панагюрище, публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена 900лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години.

Наемната цена за двата обекта не се дължи за периодите, в които учебното заведение се намира във ваканция или неучебен ден, регламентирани от Министерството на образованието и науката.

Обект №3 – Помещение за извършване на търговска дейност с площ 24 кв.м., находящо се на І-вия етаж в сграда, частна общинска собственост, която сграда се намира в с. Попинци, ул. „Стоянка Карабойчева” №13 с начална годишна наемна цена 960лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години.

Обект №4 – Общински терен с площ 12 кв.м. – петно №45-4, находящ се в кв.45 (центъра) по плана на с. Попинци за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност с начална годишна наемна цена 360лв. Върху цената не се дължи ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години.

Кандидатите за обектите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон, имащи право да осъществяват  заявената от тях дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на обектите – от 03 октомври до 17 октомври 2019 год. включително след предварителна заявка в Отдел “УОССД”, СУ „Нешо Бончев” и Кметство с Попинци.

Тръжна документация за всеки обект се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагаюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА- Панагюрище в срок до 17.30часа на 17.10.2019год., а за втория търг  до 17.30ч. на 24.10.2019 год.

Търгът ще се проведе  на 18.10.2019 год. от 14,00 часа  в Приемната зала за граждини –І – ви етаж  на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 25.10.2019 год. от 14,00 часа.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация  - Панагюрище, стая 305, тел. 0357/ 60054.ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Бъта, Баня и Левски, община Панагюрище.

1. Срок за отдаване под наем

Земеделските земи се отдават за срок от 10 години.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена (Съгласно Приложение 1).

3.  Дата на провеждане на търга

21.10.2019 г. от 15.00 часа, последваща дата – 28.10.2019 г. от 15.00 часа;

4. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

5. Оглед на обектите

От 09.10 до 18.10.2019 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

6.Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 09.10.2019г. до 18.10.2019г.

7. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 18.10.2019 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 27.10.2019 год.

8. Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

На гише „Информация” на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище, в стая 306 и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org

Списъкът  с предложените имоти,   подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и в стая 306, както и на интернет страницата на Община Панагюрище  на адрес: www.panagyurishte.org.

За информация: тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров

file icon doc Приложение № 1

file icon pdf Заповед № 667 от 23.10.2019 г.

file icon pdf Приложение № 1

file icon pdf Приложение № 2


ОБЯВА


Общинска администрация - Панагюрище обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост в гр. Пангюрище и както следва:

Таблица 1


№ по ред

Имот №

землище

местност

НТП

Категория

Площ

кв. м.

Първоначална годишна тръжна арендна цена в  лева

Депозит за участие в търга в лева

1.

55302.22.331

Панагюрище

КОНАРСКА ПОЛЯНА

НИВА

ІХ

5037

100.74

20.15

2.

55302.22.334

Панагюрище

КОНАРСКА ПОЛЯНА

Изоставена орна земя

ІХ

7919

158.38

31.68

1. Срок за отдаване под аренда

30 /тридесет / години – от 2019 г. до 2049 г.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, са посочени в Таблица 1.

3.  Дата на провеждане на търга

21.10.2019 г. от 14.00 часа, последваща дата – 28.10.2019 г.  от 14.00 часа;

4. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

5. Оглед на обектите

От 09.10 до 18.10.2019 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

6.  Тръжна документация на цена от размер на 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 09.10.2019г. до 18.10.2019г.

7.  Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 18.10.2019 г., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 27.10.2019 г.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга:

Стая 306 на Община Панагюрище и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров.

file icon pdf Заповед № 668 от 23.10.2019 г.file icon doc ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
З А П О В Е Д

№  567

гр. Панагюрище, 19.09.2019 год.

На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 560 от 19.09.2019 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи  от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам кандидатите, спечелили  публичния търг с явно  наддаване, проведен на 19.09.2019 год., за продажба на земеделски земи  от общинския поземлен фонд (ОПФ), съгласно Таблица 1:

Таблица 1

Имот №

землище

местност

НТП

Ка-те-го-рия

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Спечелил участник

Достигната цена за продажба

1.

55302.394.111

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

660

802.23 лв.

Никола Найденов Кацарев от  гр. Панагюрище, ул. „Генерал Дондуков” №13

842.34

2.

55302.394.112

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

849

1031.93 лв

Никола Найденов Кацарев от  гр. Панагюрище, ул. „Генерал Дондуков” №13

1083.53

3.

55302.394.239

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

632

768.20лв.

Цветан Ангелов Божков от  гр. Панагюрище,  ул. „Оборище” №37

806.61

4.

55302.394.240

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

923

1121.91 лв.

Цветан Ангелов Божков от  гр. Панагюрище,  ул. „Оборище” №371178.01

5.

55302.394.434

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

1106

1344.35 лв.

Христо Ангелов Божков от  гр. Панагюрище,  ул. „Оборище” №37


1411.57

6.

55302.394.300

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

1311

1593.52 лв.

Кръстьо Маринов Патърчанов от

гр. Панагюрище,  ул. „Христо Главчев” №7

1673.20

7.

55302.394.304

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

1309

1591.09 лв.

Тома Георгиев Шуманов

от гр. Панагюрище,

ул. „Георги Бенковски” №20

1670.74II. Обявявам за непроведен търга за имот №55302.394.242 с площ 2551 кв.м., местност Фетенци в землището на гр. Панагюрище.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване и от  участниците.

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

О Б Щ И Н А  - П А Н А Г Ю Р И Щ Е

ОБЯВЯВА


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  следните имоти, общинска собственост, както следва:

Обект №1 -  Кабинет по дентална медицина с площ 15,12 кв.м., заедно с „битова стая” с площ 12,24 кв.м. и приспадащите се общи части в размер на 18,10 кв.м. от ІІ-рия етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиника, частна общинска собственост, с адрес ул. „Д-р Лонг” №1 гр. Панагюрище за извършване на първична извънболнична дентална помощ с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални годишни цени за договаряне и отдаване под наем на общински недивижими имоти във връзка с чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения – 2292 лв. с  ДДС. Срок за отдаване под наем 3 (три) години.

Специални условия за кандидатите в публичния търг:

- Да са физически лица или търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

- Да имат разкрита практика за извършване на първична извън болнична дентална помощ

- Да имат сключен договор с РЗОК гр. Пазарджик.

- Да не ползват друг кабинет по дентална медицина, общинска собственост в сградата на  поликлиниката.

Обект №2 - Помещение за услуги с площ 12,7 кв.м., находящо се на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня, публична общинска собственост, с адрес ул. „Стоил Финджеков” №23 гр. Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 876лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Обект №3 - Помещение за услуги с площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня, публична общинска собственост, с адрес ул. „Стоил Финджеков” №23 гр. Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1296лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години

Специални условия за кандидатите в публичния търг:

1. Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон, имащи право да осъществяват  заявената от тях дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

2. Да притежават и представят документ за професионална квалификация – завършена образователна степен или сертификат за упражняване на съответната дейност.

3. Да не променят предназначението на наетото помещение.

Оглед на обектите  от 12 септември 2019 год. до 27 септември 2019 год. включително след предварителна заявка в отдел „УОССД и Градска минерална баня гр. Панагюрище.

Тръжна документация за всеки обект се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагаюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА в срок до 17.30часа на 27.09.2019год., а за втория търг  до 17.30ч. на 04.10.2019 год.

Търгът ще се проведе  на 30.09.2019год. от 14,00часа  в Приемната зала за  граждани на  І – вия етаж  в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Втори  търг ще се проведе  на 07.10.2019год. от 14,00 часа, при същите условия.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация  - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 60054.

ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, посочени в Таблица 1:

Таблица 1

Имот №

Землище

Местност

НТП

Категория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търта в лева

1.

55302.394.111

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

660

802.23 лв.

160.45лв.

2.

55302.394.112

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

849

1031.93 лв

206.39лв.

3.

55302.394.239

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

632

768.20лв.

153.64лв.

4.

55302.394.240

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

923

1121.91 лв.

224.38лв.

5.

55302.394.434

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

1106

1344.35 лв.

268.87

6.

55302.394.300

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

1311

1593.52 лв.

318.70

7.

55302.394.304

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

1309

1591.09 лв.

318.21

8.

55302.394.242

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Друг вид земеделска земя

IX

2551

3400.74 лв.

680.15Начални тръжни цени и размер на депозита за участие в търга

Първоначалните  тръжни цени за продажба, определени от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.


Дата на провеждане на търга

19.09.2019г. от 14.00 часа, последваща дата – 26.09.2019г. от 14.00 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

Оглед на обектите

От 10.09.2019г.  до 18.09.2019 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска  администрация – Панагюрище.

Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за административно обслужване – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 10.09.2019г. до 18.09.2019г., за последващата дата от 20.09.2019г. до 25.09.2019г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 18.09.2019 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 25.09.2019год.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга

Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, моб. тел. 0885885432 – Петър ПетровОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на гараж с площ от 21 кв.м в общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4921, находящ се на ул. „Петко Мачев” №1 в гр. Панагюрище, при начална тръжна цена от 2 039 лева.

Търгът ще се проведе на 04.07.2019 год. от 16,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

За участие в публичния търг с тайно наддаване се допускат физически и юридически лица, които притежават обособена част от жилищната сграда, построена  в  имота (удостоверява се чрез представен от участниците документ за собственост) и които не притежават построен гараж , или отстъпено право на строеж за гараж в посочения имот (удостоверява се служебно).

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния обект, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 03.07.2019 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ IX-общ. с площ от 559 кв.м., находящ се в кв. 59, с. Баня , при първоначална тръжна цена от 12 400 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 04.07.2019  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена (2 480 лв.), се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 03.07.2019 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XXI-общ. с площ от 244 кв.м., находящ се в кв. 60, с. Баня , при първоначална тръжна цена от 5 600 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 04.07.2019  год. от 14,30 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена (1 120 лв.), се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 03.07.2019 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.


Списък на ливади и пасища за индивидуално ползване през стопанската 2019 - 2020 г.

file icon xls Свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 г. от ОПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на град Панагюрище, с. Оборище, с. Поибрене, с. Попинци, Община Панагюрище

file icon xls Свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 г. от ОПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на с. Баня, с. Бъта, с. Елшица, с. Левски, Община ПанагюрищеОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на кафе-сладкарница заедно с остъклен навес (необорудвани) с обща площ 233 кв.м., от които 100 кв. – зала за търговска дейност; 86 кв.м. - остъклен навес; 33 кв.м. – складови помещения и 14 кв.м.  - помощни помещения, находящи се в сградата на Театър Дом паметник, ул. „Кръстьо Гешанов” гр. Панагюрище, публична общинска собственост с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 12 498лв. с ДДС.

Специални условия за кандидатите в публичния търг:

1.Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон, имащи право да осъществяват  дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

2.Кандидатът, спечелил публичния търг, няма право да  променя предназначението на общинския обект.

Оглед на обекта  от 04 април  2019год. до 18 април 2019год. включително след предварителна заявка в отдел „УОССД.

Тръжна документация за обекта се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагаюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА-Панагюрище в срок до 17.30часа на 18.04.2019год., а за втория търг  до 17.30ч. на 24.04.2019 год.

Търгът ще се проведе  на  19.04.2019год. от 14,00часа  в Приемната зала за  граждани на  І – вия етаж  в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Втори  търг ще се проведе  на 25.04.2019год. от 14,00 часа, при същите условия.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация-Панагюрище, стая 305, тел. 60054.
ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 броя двуетажни жилищни сгради с застроена площ от 80 кв.м. (РЗП = 160 кв.м.) в общински Поземлен имот №000425, находящ се в землището на с. Поибрене, върху петна №II-42 и №III-52, съгласно схема утвърдена от гл. архитект на Община Панагюрище, при начална тръжна цена на отделно петно от 1 276 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.03.2019 год. от 15,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за учредяване правото на строеж се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 14.03.2019 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен, от  Общински горски територии при следните условия:

 

Обект № По ред


Отдел, подотдел


Дървесен вид

В плътни кубични метри

Количе ство

дървесина лежаща

маса (м3)Начална цена без ДДС (лв.)


Размер на гаранцията за участие в абсолютна сума

(лв.)Цена на тръжната документация без ДДС

(лв.)20191

287б,284с31у,39л,39а1,269б,395а - само за участници по чл.38 от наредбата за възлагане на дейности в горите


з.дъб,бук- 853.

б.бор,ч.б-  606


1459


48212


2411


20

20192
622у,622ф,407е,396г,39н1,39п1,65л1,65о1,68г .

тп- 888

ч.бор - 421


1309

36776

1839


20


Търгът за Обект  № 20191 ще се проведе на 22.03.2019 год. от 11.00 часа в приемната зала на общината – І етаж.  Повторен търг –26.03.2019 год.от 11.00ч.

Търгът за Обект  № 20192 ще се проведе на 22.03.2019 год. от 13.00 часа в приемната зала на общината – І етаж.  Повторен търг –26.03.2019 год.от 13.00ч.

ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ - Кандидатите могат да правят оглед на обектите от 10.00  до 15.00 часа всеки работен ден от 26.02.2019г. до 21.03.2019г.включително  по предварителна заявка  и закупена тръжна документация.

СРОК ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ – 30.12.2019 год.

ТЕХНИЧЕСКИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ползването и всички изискуеми документи са описани в тръжната документация.

КРАЕН  СРОК  ЗА  ДЕПОЗИРАНЕ  НА  ОФЕРТИТЕ -  до 17.00  часа на 21.03.2019 г. Повторен търг до 17ч. до 25.03.2019 г. в деловодството на общината.

НАЧИН  НА  ПЛАЩАНЕ - Цената  се плаща съгласно предвидените в проекто - договора условия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА - Най-висока предложена цена за обекта.

Тръжните документи могат да се закупуват -  всеки работен ден в касата  на общината–АПИО /партер/ до17.00ч.на  21.03.2019г. включително.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ – пк./0357/тел.60080,  или стая № 306 eт. –ІІІ  на ОбА.file icon doc Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Панагюрище през 2019 год.

З А П О В Е Д

№Â  67

гр. Панагюрище, 08.02.2019 год.

На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 65 от 07.02.2019 год. по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години


З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 07.02.2019г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

ІІ. На основание чл.74 от НРПУРОИ, обявявам за непроведени търговете за имоти съгласно Приложение №2 – Тръжен списък.

ІІІ. На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък да бъде обявена на интернет страницата на община на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да се изпрати до участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и уведомяването на участниците.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon doc Приложение № 1 и Приложение № 2

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на кафе-сладкарница заедно с остъклен навес (необорудвани) с обща площ 233 кв.м., от които 100 кв. – зала за търговска дейност; 86 кв.м. - остъклен навес; 33 кв.м. – складови помещения и 14 кв.м.  - помощни помещения, находящи се в сградата на Театър Дом паметник, ул. „Кръстьо Гешанов” гр. Панагюрище, публична общинска собственост с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 12 498лв. с ДДС.

Специални условия за кандидатите в публичния търг:

1. Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон, имащи право да осъществяват  дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

2.Кандидатът, спечелил публичния търг, няма право да променя предназначението на общинския обект.

Оглед на обекта  от 07 февруари  2019год. до 25 февруари 2019год. включително след предварителна заявка в отдел „УОССД.

Тръжна документация за обекта се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагаюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА в срок до 17.30часа на 25.02.2019год., а за втория търг  до 17.30ч. на 05.03.2019 год.

Търгът ще се проведе  на 26.02.2019год. от 14,00часа  в Приемната зала за  граждани на  І – вия етаж  в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Втори  търг ще се проведе  на 06.03.2019год. от 14,00 часа, при същите условия.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация Панагюрище, стая 305, тел. 60054.


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.


1. Срок за отдаване под наем

Земеделските земи се отдават за срок от 10 години.


2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга


Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена (Съгласно Приложение 1).


3. Дата на провеждане на търга

07.02.2019г. от 14.00 часа, последваща дата – 14.02.2019г.  от 14.00 часа.


4. Място на провеждане на търга

Сесийна зала – ІІ етаж на Община Панагюрище.


5. Оглед на обектите

От 28.01.2019 до 06.02.2019г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от размер на 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 28.01.2018г.  до 06.02.2018год.


6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 06.02.2019 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 13.02.2019 год.


7. Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

На гише „Информация” на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище, в стая 306 и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org


Списъкът  с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и в стая 306, както и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org.


За информация: тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров

 Приложение 1

СПИСЪК


НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ –  ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД,  ЗА ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА НА ИМОТА№ по ред

Имот №

Землище

Местност

НТП

Категория

Площ дка.

Годишна наемна  цена в лева


113005

Левски

Гробищата

Нива

1.929

27.80


114014

Левски

Гробищата

Нива

0.500

7.21


114015

Левски

Гробищата

Нива

0.500

7.21


114017

Левски

Гробищата

Нива

1.800

25.94


114018

Левски

Гробищата

Нива

2.000

28.82


114019

Левски

Гробищата

Нива

0.337

4.86


114020

Левски

Гробищата

Нива

2.501

36.04


114021

Левски

Гробищата

Нива

0.402

5.79


114042

Левски

Гробищата

Нива

1.000

14.41


006218

Бъта

Богородица

Изоставена нива

1.461

21.05


55302.11.352

Панагюрище

Чернич

Нива

VІІІ

13.420

165.87


55302.11.368

Панагюрище

Чернич

Нива

ІХ

13.509

152.92


55302.11.383

Панагюрище

Чернич

Нива

ІХ

3.999

45.27


55302.233.9

Панагюрище

Кориов дол

Нива

ІІІ

4.477

82.83
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВАПубличен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  следните имоти, общинска собственост, както следва:

Обект №1 -  Общински терен с площ 12 кв.м. – петно №45-3, находящ се в кв.45 (центъра) по плана на с. Попинци за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за извършване на търговска дейност, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на община Панагюрище при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 360лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Кандидатите да са физически или юридически лица регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Обект №2 - Помещение за офис с площ 14 кв.м., находящо се на ІІ-рия етаж в административната част на сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище, частна  общинска собственост, с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 972лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Оглед на обектите от 10 януари до 28 януари 2019год. включително след предварителна заявка в Отдел “УОССД”.

Тръжна документация за всеки обект се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагаюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА в срок до 17.30часа на 28.01.2019год., а за втория търг  до 17.30ч. на 04.02.2019 год.

Публичният търг ще се проведе  на 29.01.2019год. от 14,00часа  в Приемната зала за  граждани на  І – вия етаж  в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Втори  търг ще се проведе на 05.02.2019год. от 14,00 часа, при същите условия.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация  - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 60054.


ЗАПОВЕД

№4/07.01.2019год.

На основание чл.44, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Решение № 628/18.12.2018 г. на Общински съвет – Панагюрище,


НАРЕЖДАМ:

І. Определям размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти - полски пътища по чл.37в, ал.16 от за стопанската 2018-2019 година, за землищата от Община Панагюрище, както следва:


1. Землище Пнагюрище – 14.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/.

2. Землище Попинци – 6.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/.

3. Землище Поибрене – 33.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 40.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.

4. Землище Бъта – 13.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 27.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.

5. Землище Баня – 32.00 лв./дка. за пътища в обработваема земя /ниви/  и 5.00лв./дка. за пътища в трайни насаждения.


ІІ.  Предоставям за ползване имоти – полски пътища на ползвателите, сключили споразумения по  чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година.

ІІІ. В едномесечен срок от влизането в сила на Решение № 628/18.12.2018 г. на Общински съвет – Панагюрище, всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2018-2019г., определен в споразуменията по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, по банкова сметка на Община Панагюрище:

BG83RZBB91558420057000,  Банков код RZBBGSF , Код на вид плащане 444200 в  “Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище.


IV.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018-2019година.


V.Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.

Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3122, с площ 369 кв.м, включително застроената в него полуразрушена сграда, със застроена площ 66 кв.м, находящ се на ул. „Петко Мачев” №18, гр. Панагюрище., при първоначална тръжна цена от 20 000 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 07.12.2018 год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 06.12.2018 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на гараж с площ от 18 кв.м в общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.2430, находящ се на пл. „Цар Освободител” №4, в УПИ XI-2430, кв.132 по плана гр. Панагюрище, при начална тръжна цена от 1 270 лева.

Търгът ще се проведе на 07.12.2018 год. от 16,30 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

За участие в публичния търг с тайно наддаване се допускат физически и юридически лица, които притежават обособена част от жилищната сграда, построена  в  имота (удостоверява се чрез представен от участниците документ за собственост) и които не притежават построен гараж , или отстъпено право на строеж за гараж в посочения имот (удостоверява се служебно).

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с наименованието на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, определена за съответния обект, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 06.12.2018 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

З А П О В Е Д

702

гр. Панагюрище, 19.11.2018 год.

На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и във връзка с протоколно решение на комисията назначена със заповед №694 от 15.11.2018 г

З А П О В Я Д В А М:


Определям кандидатите, спечелили проведения на 15.11.2018г. публичен търг с явно  наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землище землище Панагюрище и достигнатите арендни цени, посочени в Таблица 1:Таблица 1

Имот №

землище

местност

НТП

Ка-те-го-рия

Площ в

кв.м.

Първо-начална тръжна цена в  лева

Спечелил участник

Достигната цена за отдаване под аренда в лв.

1.

55302.50.337

Панагюрище

АЙКЬОВ ШУМАК

НИВА

ІХ

2586

51.72

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

54.31

2.

55302.50.367

Панагюрище

АЙКЬОВ ШУМАК

НИВА

ІХ

1363

27.26

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

28.62

3.

55302.50.371

Панагюрище

АЙКЬОВ ШУМАК

Изост. орна земя

ІХ

1157

23.14

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

24.30

4.

55302.50.390

Панагюрище

АЙКЬОВ ШУМАК

НИВА

ІХ

1016

20.32

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

21.34

5.

55302.50.421

Панагюрище

НЕЙКОВА КОРИЯ

НИВА

ІХ

1875

37.50

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

39.38

6.

55302.57.312

Панагюрище

АСАРЕЛ

НИВА

ІХ

7053

141.06

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

148.11

7.

55302.66.311

Панагюрище

АСАРЕЛСКО БЪРДО

НИВА

ІХ

2326

46.52

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

48.85

8.

55302.66.313

Панагюрище

АСАРЕЛСКО БЪРДО

НИВА

ІХ

5204

104.08

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

109.28

9.

55302.66.316

Панагюрище

АСАРЕЛСКО БЪРДО

НИВА

ІХ

2044

40.88

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

42.92

10.

55302.66.355

Панагюрище

АСАРЕЛСКО БЪРДО

НИВА

ІХ

1066

21.32

Ненчо Стоянов Джунов, гр. Панагюрище, ул. „30-ти декември” №6

22.39

11.

55302.96.2

Панагюрище

КАМЕНИЦА

НИВА

ІХ

8945

178.90

Велко Николов Гугов, гр. Панагюрище, ул. „Малина” №62

214.70

12.

55302.96.330

Панагюрище

КАМЕНИЦА

НИВА

ІХ

4830

96.60

Велко Николов Гугов, гр. Панагюрище, ул. „Малина” №62

101.43

13.

55302.97.8

Панагюрище

ГЛАДНО БЪРДО

НИВА

V

4685

93.70

Захари Маринов Добрев, гр. Панагюрище, ул. „Сергей Румянцев” №15

98.39

14.

55302.97.21

Панагюрище

ГЛАДНО БЪРДО

НИВА

V

3432

48.64

Захари Маринов Добрев, гр. Панагюрище, ул. „Сергей Румянцев” №15

51.07

15.

55302.97.23

Панагюрище

ГЛАДНО БЪРДО

НИВА

V

5885

117.70

Петьо Георгиев Добрев, гр. Панагюрище, ул. „Одрин” №6

241.39

16.

55302.97.31

Панагюрище

ГОЛИ ПОП

НИВА

Х

3138

62.76

Захари Маринов Добрев, гр. Панагюрище, ул. „Сергей Румянцев” №15

75.35

17.

55302.97.40

Панагюрище

ГОЛИ ПОП

НИВА

Х

3796

75.92

Захари Маринов Добрев, гр. Панагюрище, ул. „Сергей Румянцев” №15

79.72

18.

55302.97.392

Панагюрище

ГЛАДНО БЪРДО

НИВА

V

12374

247.48

Захари Димитров Добрев, гр. Панагюрище, ул. „Марин Табашки” №17

346.37

19.

55302.399.8

Панагюрище

Балабанова кория

НИВА

ІХ

2001

40.02

Захари Маринов Добрев, гр. Панагюрище, ул. „Сергей Румянцев” №15

42.02
Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилия участник, на останалите участници в търга и на Отдели „УОССД” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение, и да се обяви на публично място в сградата на Общинска администрация – Панагюрище и интернет страницата на общината.НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕЗ А П О В Е Д

№ 670

гр. Панагюрище, 16.11.2018 год.


На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 685 от 14.11.2018 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя  от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М:

І. Обявявам кандидатите спечелили публичния търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд, проведен на 14.11.2018г. и доститнатите цени за продажба, както следва:

1. Галя Владимирова Каменова от  гр. Панагюрище,  ул. „Граф Игнатиев” №20, представлявана от пълномощника и Владимир Димитров Кесов от гр. Панагюрище, ул. „Граф Игнатиев”, №20 (пълномощно рег.№5332 от 08.11.2018г.), ПЕЧЕЛИ търга продажба на Поземлен имот с идентификатор 55302.701.82 по КККР на гр. Панагюрище, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”, категория на земята при неполивни условия:Девета, местност Драгоев рът, Площ: 2270 кв.м., за сумата от 2879.15 (две хиляди осемстотин седемдесет и девет лв. и 15 ст.) лева.

2. Цветан Ангелов Божков от гр. Панагюрище, ул. „Оборище” №37 ПЕЧЕЛИ търга продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.394.283 по КККР на гр. Панагюрище, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”, категория на земята при неполивни условия:Девета, местност Фетенци, Площ: 1189 кв.м., за сумата от 1517.49 (хиляда петстотин и седемнадесет лв. и 49 ст.) лева.

II. На основание чл.80, ал.2, т.2 и т.4 т НРПУРОИ на Общински съвет – Панагюрище от участие в търга бяха отстранени:

1.За имот с идентификатор 55302.701.82 – Никола Миланов Муховски от гр. Панагюрище, ул. „Хаджи Димитър” №20, поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит за участие в търга.

2.За имот идентификатор 55302.394.283 - Тошко Николов Заеков от  гр. Панагюрище, ул. „Марин Шишков” №19, поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит за участие в търга.

ІІІ. На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.


Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване на  уведомлението от участниците.НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  следните имоти, общинска собственост, както следва:

Обект №1 -  Кабинет по дентална медицина с площ 15,12 кв.м., заедно с „битова стая” с площ 12,24 кв.м. и приспадащите се общи части в размер на 18,10 кв.м. от ІІ-рия етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиника, частна общинска собственост, ул. „Д-р Лонг” №1 гр. Панагюрище за извършване на първична извънболнична дентална помощ с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални годишни цени за договаряне и отдаване под наем на общински недивижими имоти във връзка с чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения – 2232 лв. с  ДДС. Срок за отдаване под наем 3 (три) години.

Специални условия за кандидатите в публичния търг:

- Да са физически лица или търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

- Да имат разкрита практика за извършване на първична извънболнична дентална помощ

- Да имат сключен договор с РЗОК гр. Пазарджик.

- Да не ползват друг кабинет по дентална медицина, общинска собственост в сградата на  поликлиниката.

- За ползване на имущество и апаратура, общинска собственост, наемателят ще заплаща наем в размер на амортизационните отчисления, съгласно чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

Обект №2 - Помещение за услуги с площ 12,7 кв.м., находящо се на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня, публична общинска собственост, ул. „Стоил Финджеков” №23 гр. Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 852лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Обект №3 - Помещение за услуги с площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня, публична общинска собственост, ул. „Стоил Финджеков” №23 гр. Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1260лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Специални условия за кандидатите в публичния търг:

1. Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон, имащи право да осъществяват  заявената от тях дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

2. Да притежават и представят документ за професионална квалификация – завършена образователна степен или сертификат за упражняване на съответната дейност.

3. Да не променят предназначението на наетото помещение.

Оглед на обектите  от 15 ноември 2018год. до 03 декември 2018год. след предварителна заявка в отдел „УОССД и Градска минерална баня гр. Панагюрище.

Тръжна документация за всеки обект се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагаюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА в срок до 17.30 часа на 03.12.2018год., а за втория търга  до 17.30ч. на 10.12.2018 год.

Търгът ще се проведе  на  04.12.2018 год. от 14,00часа  в Приемната зала за  граждани на  І – вия етаж  в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Втори  търг ще се проведе  на 11.12.2018год. от 14,00 часа, при същите условия.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация  - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 60054.З А П О В Е Д


614

гр. Панагюрище, 26.10.2018 год.

На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 587 от 18.10.2018 год. по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години


З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам Евгени Петров Дунчев ат гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” №45 за спечелил публичния търг с тайно наддаване, проведен на 25.10.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години за имоти, посочени в Таблица 1.


№ по ред

Имот №

Местност

Землище

НТП

Категория на земата

Площ дка.

Начална годишна тръжна цена в лева

Предложена годишна цена от спечелилия участник в лева

1.

55302.24.307

Панагюрище

БАЙКЬОВЕЦ

Изоставена орна земя

X

2.219

22.83

НЕПРОВЕДЕН

2.

55302.24.352

Панагюрище

ФЕТЕНЦИ

Нива

X

1.801

168.99

НЕПРОВЕДЕН

3.

55302.32.318

Панагюрище

Балабанов хаир

Нива

ІХ

8.574

97.06

111.46

4.

55302.62.323

Панагюрище

Асарелска река

НИВА

ІІІ

0.560

10.37

НЕПРОВЕДЕН

5.

55302.65.303

Панагюрище

Асарелска река

Изоставена орна земя

VІІ

1.981

26.51

НЕПРОВЕДЕН

6.

55302.65.306

Панагюрище

НОВА КОРИЯ

Изоставена орна земя

VІІІ

1.871

23.11

НЕПРОВЕДЕН

7.

55302.65.310

Панагюрище

Асарелска река

НИВА

ІХ

3.004

34.01

39.05

8.

55302.65.422

Панагюрище

ЛОКВИТЕ

НИВА

ІХ

0.803

9.09

НЕПРОВЕДЕН

9.

55302.66.303

Панагюрище

Асарелско бърдо

НИВА

ІХ

4.452

50.40

57.88

10.

55302.723.307

Панагюрище

Асарелско бърдо

НИВА

ІХ

3.818

43.22

49.63

11.

55302.66.336

Панагюрище

Асарелско бърдо

НИВА

VІІ

2.289

31.66

34.34

12.

55302.66.338

Панагюрище

Асарелско бърдо

НИВА

VІІ

2.450

32.78

36.75

13.

55302.66.339

Панагюрище

Асарелско бърдо

НИВА

VІІ

1.487

19.90

22.31

14.

55302.66.349

Панагюрище

Асарелско бърдо

НИВА

ІХ

2.749

31.12

35.74

15.

55302.68.449

Панагюрище

ЧУКАРИТЕ

НИВА

VІІ

0.897

12.00

НЕПРОВЕДЕН

16.

55302.69.314

Панагюрище

Айкьов шумак

НИВА

ІХ

7.799

88.28

101.39

17.

55302.69.320

Панагюрище

Айкьов шумак

НИВА

ІХ

3.561

40.31

46.29

18.

55302.71.8

Панагюрище

СТРАЖАТА

НИВА

Х

1.000

10.29

НЕПРОВЕДЕН

19.

55302.71.352

Панагюрище

АЛЧАКА

НИВА

ІХ

2.482

28.10

НЕПРОВЕДЕН

20.

55302.71.357

Панагюрище

АЛЧАКА

Изоставена орна земя

ІХ

2.181

24.69

НЕПРОВЕДЕН

21.

55302.71.379

Панагюрище

АЛЧАКА

НИВА

ІХ

3.284

37.67

НЕПРОВЕДЕН

22.

55302.71.422

Панагюрище

АЛЧАКА

Изоставена орна земя

V

2.699

41.67

НЕПРОВЕДЕН

23.

55302.72.305

Панагюрище

АСАРЕЛ

НИВА

ІV

2.141

35.24

НЕПРОВЕДЕН

24.

55302.72.306

Панагюрище

АСАРЕЛ

НИВА

ІV

1.720

28.31

НЕПРОВЕДЕН

25.

55302.72.308

Панагюрище

АСАРЕЛ

НИВА

ІV

1.420

23.37

НЕПРОВЕДЕН

26.

55302.72.372

Панагюрище

АСАРЕЛ

НИВА

VІІ

0.931

12.46

НЕПРОВЕДЕН

27.

55302.79.323

Панагюрище

Айкьов шумак

НИВА

V

1.603

24.75

НЕПРОВЕДЕН

28.

55302.96.34

Панагюрище

КАМЕНИЦА

НИВА

ІХ

3.054

34.57

НЕПРОВЕДЕН

29.

55302.102.336

Панагюрище

БУЕВИ НИВИ

Изоставена орна земя

ІХ

3.896

44.10

НЕПРОВЕДЕН

30.

55302.102.343

Панагюрище

БУЕВИ НИВИ

Изоставена орна земя

ІХ

2.515

28.47

НЕПРОВЕДЕН

31.

55302.102.345

Панагюрище

БУЕВИ НИВИ

Изоставена орна земя

ІХ

1.324

14.99

НЕПРОВЕДЕН

32.

55302.103.318

Панагюрище

ЩЪРКОВ РЪТ

НИВА

ІХ

2.080

23.55

НЕПРОВЕДЕН

33.

55302.103.337

Панагюрище

ЩЪРКОВ РЪТ

НИВА

ІХ

1.234

13.97

НЕПРОВЕДЕН

34.

55302.104.432

Панагюрище

БУЕВИ НИВИ

НИВА

VІІ

1.059

14.17

НЕПРОВЕДЕН

35.

55302.106.417

Панагюрище

РАДИШОРИЦА

НИВА

V

1.302

20.10

НЕПРОВЕДЕН

36.

55302.108.303

Панагюрище

МЕРУЛ

НИВА

ІІІ

3.324

61.56

НЕПРОВЕДЕН

37.

55302.108.305

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена нива

ІІІ

1.528

28.30

39.31

38.

55302.108.328

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена нива

Х

3.024

31.12

65.47

39.

55302.108.329

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена нива

Х

5.036

51.82

82.76

40.

55302.108.330

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена нива

Х

6.897

70.97

НЕПРОВЕДЕН

41.

55302.108.334

Панагюрище

КАЛИНАТА

НИВА

Х

1.941

19.97

НЕПРОВЕДЕН

42.

55302.108.335

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена орна земя

Х

1.066

10.97

НЕПРОВЕДЕН

43.

55302.108.336

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена орна земя

Х

2.388

24.57

НЕПРОВЕДЕН

44.

55302.108.340

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена орна земя

Х

3.018

31.06

НЕПРОВЕДЕН

45.

55302.108.341

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена орна земя

Х

2.481

25.53

НЕПРОВЕДЕН

46.

55302.108.342

Панагюрище

КАЛИНАТА

НИВА

Х

1.473

15.16

17.68

47.

55302.108.343

Панагюрище

КАЛИНАТА

Изоставена орна земя

ІІІ

1.628

30.15

32.56

48.

55302.108.344

Панагюрище

КАЛИНАТА

НИВА

Х

1.278

13.15

15.34

49.

55302.108.356

Панагюрище

КАЛИНАТА

Ерозирана нива

VІІІ

7.180

88.67

НЕПРОВЕДЕН

50.

55302.109.370

Панагюрище

ТАЛЧОВ ТРАП

НИВА

Х

2.616

26.92

НЕПРОВЕДЕН

51.

55302.207.14

Панагюрище

КРУШАКА

НИВА

V

0.498

7.69

НЕПРОВЕДЕН

52.

55302.66.347

Панагюрище

КИТКАТА

НИВА

ІХ

2.115

23.94

25.38

53.

55302.85.429

Панагюрище

БЕЛОТРУП

Нива

Х

10.036

103.27

120.43

54.

55302.89.453

Панагюрище

Висошка кория

НИВА

Х

3.234

33.28

38.81

55.

55302.90.309

Панагюрище

Висошка кория

НИВА

Х

4.488

46.18

49.37

56.

55302.90.320

Панагюрище

Висошка кория

Изоставена орна земя

Х

2.302

23.69

25.32

57.

55302.104.427

Панагюрище

РАДИШОРИЦА

НИВА

ІХ

4.965

56.20

59.58

58.

55302.112.307

Панагюрище

БАБАЦИ

НИВА

ІХ

2.367

26.79

30.77

59.

55302.112.308

Панагюрище

БАБАЦИ

Изоставена орна земя

ІХ

2.857

32.34

37.14

60.

55302.112.309

Панагюрище

БАБАЦИ

Изоставена орна земя

ІХ

5.193

58.78

62.32

61.

55302.112.310

Панагюрище

БАБАЦИ

Изоставена орна земя

ІХ

7.981

90.34

95.77

62.

55302.112.311

Панагюрище

БАБАЦИ

Изоставена орна земя

ІХ

6.259

70.85

75.11

63.

55302.112.385

Панагюрище

БАБАЦИ

Изоставена орна земя

ІХ

5.275

59.71

63.30

64.

55302.112.330

Панагюрище

БАБАЦИ

Изоставена орна земя

ІХ

7.868

89.27

94.42

65.

55302.112.332

Панагюрище

БАБАЦИ

НИВА

ІХ

1.364

15.44

16.37

66.

55302.112.341

Панагюрище

БАБАЦИ

Изоставена орна земя

ІХ

2.196

24.86

26.35

67.

55302.602.12

Панагюрище

Балабан. кория

НИВА

VІІІ

2.078

25.66

НЕПРОВЕДЕН


ІІ. На основание чл.74 от НРПУРОИ, обявявам за непроведени търговете за имоти имоти, посочени в Таблица 1.

ІІІ. На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед  да се изпрати на г-н Дунчев и да се публикува на на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и уведомяването на спечилилия участник.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, посочени в Таблица 1:

Имот №

Землище

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търга


55302.701.82

Панагюрище

Драгоев рът

Друг вид земеделска земя

IX

2270

2 759.19

551.84


55302.394.283

Панагюрище

Фетенци

Друг вид земеделска

IX

1189

1445.23

289.05Начални тръжни цени и размер на депозита за участие в търга

Първоначалните  тръжни цени за продажба, определени от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.

Дата на провеждане на търга

14.11.2018г. от 14.00 часа, последваща дата – 21.11.2018г. от 14.00 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


Оглед на обектите

От 01.11  до 13.11.2018 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска  администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за административно обслужване – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 01.11.2018г. до 13.11.2018г., за последващата дата от 16.11.2018г. до 20.11.2018г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 13.11.2018 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 20.11.2018год.


Място за получаване на информация за поземлените имоти – обект на търга


Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – Петър Петров

ОБЯВА

Общинска администрация - Панагюрище обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост в Пангюрище и както следва:

Таблица 1

№ по ред

Имот №

землище

местност

НТП

Категория

Площ

кв. м.

Първоначална годишна тръжна арендна цена в  лева

Депозит за участие в търга в лева

1.

55302.50.337

Панагюрище

АЙКЬОВ ШУМАК

НИВА

ІХ

2586

51.72

10.34

2.

55302.50.367

Панагюрище

АЙКЬОВ ШУМАК

НИВА

ІХ

1363

27.26

5.45

3.

55302.50.371

Панагюрище

АЙКЬОВ ШУМАК

Изоставена орна земя

ІХ

1157

23.14

4.63

4.

55302.50.390

Панагюрище

АЙКЬОВ ШУМАК

НИВА

ІХ

1016

20.32

4.06

5.

55302.50.421

Панагюрище

НЕЙКОВА КОРИЯ

НИВА

ІХ

1875

37.50

7.50

6.

55302.57.312

Панагюрище

АСАРЕЛ

НИВА

ІХ

7053

141.06

28.21

7.

55302.66.311

Панагюрище

АСАРЕЛСКО БЪРДО

НИВА

ІХ

2326

46.52

9.30

8.

55302.66.313

Панагюрище

АСАРЕЛСКО БЪРДО

НИВА

ІХ

5204

104.08

20.82

9.

55302.66.316

Панагюрище

АСАРЕЛСКО БЪРДО

НИВА

ІХ

2044

40.88

8.18

10.

55302.66.355

Панагюрище

АСАРЕЛСКО БЪРДО

НИВА

ІХ

1066

21.32

4.26

11.

55302.96.2

Панагюрище

КАМЕНИЦА

НИВА

ІХ

8945

178.90

35.78

12.

55302.96.330

Панагюрище

КАМЕНИЦА

НИВА

ІХ

4830

96.60

19.32

13.

55302.97.8

Панагюрище

ГЛАДНО БЪРДО

НИВА

V

4685

93.70

18.74

14.

55302.97.21

Панагюрище

ГЛАДНО БЪРДО

НИВА

V

3432

48.64

9.73

15.

55302.97.23

Панагюрище

ГЛАДНО БЪРДО

НИВА

V

5885

117.70

23.54

16.

55302.97.31

Панагюрище

ГОЛИ ПОП

НИВА

Х

3138

62.76

12.55

17.

55302.97.40

Панагюрище

ГОЛИ ПОП

НИВА

Х

3796

75.92

15.18

18.

55302.97.392

Панагюрище

ГЛАДНО БЪРДО

НИВА

V

12374

247.48

49.50

19.

55302.399.8

Панагюрище

Балабанова кория

НИВА

ІХ

2001

40.02

8.00


1. Срок за отдаване под аренда:

20/двадесет / години – от 2018 г. до 2038г.

2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, са посочени в Таблица 1.

3.  Дата на провеждане на търга:

15.11.2018 г. от 14.00 часа,  последваща дата – 22.11.2018 г.

4. Място на провеждане на търга:

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

5. Оглед на обектите

От 01.11 до 14.11.2018 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

6. Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 01.11.2018 г. до 14.11.2018 г.

7.  Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 14.11.2018 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 21.11.2018 год.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга:

Стая 306 на Община Панагюрище и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров.

З А П О В Е Д

597

гр. Панагюрище, 23.10.2018 год.

На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 587 от 18.10.2018 год. по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години


З А П О В Я Д В А М:

І.Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 18.10.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

ІІ. На основание чл.74 от НРПУРОИ, обявявам за непроведени търговете за имоти съгласно Приложение №2 – Тръжен списък.

ІІІ. На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък да бъде обявена на интернет страницата на община на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да се изпрати до участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и уведомяването на участниците.


НИКОЛА БЕЛИШКИ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

file icon pdf Приложение № 1

file icon pdf Приложение № 2

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение за услуги с площ 17 кв.м., находящо се на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня, публична общинска собственост, ул. „Стоил Финджеков” №23 гр. Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1080лв. с ДДС.

Специални условия за кандидатите на публичния търг:

1. Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон, имащи право да осъществяват  заявената от тях дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

2. Да притежават и представят документ за професионална квалификация – завършена образователна степен или сертификат за упражняване на съответната дейност.

3. Да не променят предназначението на наетото помещение.

Оглед на обекта  от 18 октомври  2018 год. до 05 ноември 2018 год. след предварителна заявка в отдел „УОССД и Градска минерална баня гр. Панагюрище.

Тръжна документация за обекта се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагаюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА в срок до 17.30часа на 05.11.2018год., а за втория търг  до 17.30ч. на 12.11.2018 год.

Търгът ще се проведе  на 06.11.2018год. от 14,00часа  в Приемната зала за  граждани на  І – вия етаж  в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Втори  търг ще се проведе  на 13.11.2018год. от 14,00 часа, при същите условия.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация Панагюрище, стая 305, тел. 0357 60054.ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на кафе-сладкарница заедно с остъклен навес (необорудвани) с обща площ 233 кв.м., от които 100 кв. – зала за търговска дейност; 86 кв.м. - остъклен навес; 33 кв.м. – складови помещения и 14 кв.м.  - помощни помещения, находящи се в сградата на Театър Дом паметник, ул. „Кръстьо Гешанов” гр. Панагюрище, публична общинска собственост с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 12 168лв. с ДДС.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на  Търговския закон.

Оглед на обекта  от 04 октомври  2018 год. до 22 октомври 2018 год. след предварителна заявка в отдел „УОССД".

Тръжна документация за обекта се получава при заплатена такса в размер на 30лв.  с ДДС от касата на ЦАО /партера / при ОбА – Панагаюрище.

Заявления за участие в търга  и депозит  в  размер на 20% от началната наемна годишна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА в срок до 17.30часа на 22.10.2018год., а за втория търг  до 17.30ч. на 29.10.2018 год.

Търгът ще се проведе  на 23.10.2018год. от 14,00часа  в Приемната зала за  граждани на  І – вия етаж  в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Втори  търг ще се проведе  на 30.10.2018год. от 14,00 часа, при същите условия.

За справки и допълнителна информация - Общинска администрация Панагюрище, стая 305, тел. 60054.


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.


 1. 1. Срок за отдаване под наем

Земеделските земи се отдават за срок от 10 години.


 1. 2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга


Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена (Съгласно Приложение 1).


 1. 3. Дата на провеждане на търга

18.10.2018г. от 14.00 часа, последваща дата – 25.10.2018г.  от 14.00 часа.


 1. 4. Място на провеждане на търга

Сесийна зала – ІІ етаж на Община Панагюрище.


 1. 5. Оглед на обектите

От 08.10 до 17.10.2018г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от размер на 20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 08.10 до 17.10.2018год.


 1. 6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 17.10.2018год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 24.10.2018год.


 1. 7. Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

На гише „Информация” на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище, в стая 306 и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org


Списъкът  с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и в стая 306, както и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org.


За информация: тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров

file icon pdf Приложение № 1З А П О В Е Д

№ 494

гр. Панагюрище, 13.09.2018 год.


На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 484 от 11.09.2018 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя  от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М:

І.Обявявам за непроведен търга с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.701.82 по КККР на гр. Панагюрище, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”, категория на земята при неполивни условия:Девета, местност Драгоев рът, Площ: 2270 кв.м., поради липса на подадени тръжни документи.

ІІ. Обявявам „Тара Био” ЕООД от гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” №11 с управител Николай Василев Ралчев, за спечелил търга с явно наддаване за продажба на поземлен имот №172004, по КВС на с. Поибрене, община Панагюрище, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия:Девета, местност При стария мост,  Площ: 16.672дка., за сумата от 11 737.51 (единадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лв. и петдесети една ст. )лева.

ІII. На основание чл.80, ал.2, т.2 и т.4 т НРПУРОИ на Общински съвет – Панагюрище от участие в търга беше отстранена Мария Крумова Петришка от гр. Панагюрище, ул. „Тодор Калоянов”, №11, представлявана от пълномощника и Стоян Димитров Петришки от гр. Панагюрище, ул. „Тодор Калоянов”, №11(пълномощно рег.№3940 от 10.09.2018г.), поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит за участие в търга.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване на  уведомлението от  участниците.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

З А П О В Е Д

№ 493

гр. Панагюрище, 13.09.2018 год.

На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и във връзка с протоколно решение на комисията назначена със заповед №485 от 11.09.2018 г.

З А П О В Я Д В А М:

Определям кандидатите, спечелили проведения на 11.09.2018г. публичен търг с явно  наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землище Бъта, Община Панагюрище и землище Поибрене, Община Панагюрище и достигнатите арендни цени, и имотите, за които търгът е непроведен.

Резултатите са посочени посочени в Таблица 1:

Таблица 1

Имот №

землище

местност

НТП

Кате-гория

Площ в

кв.м.

Първо-начална тръжна цена в  лева

Спечелил участник

Достигната цена за отдаване под аренда в лв.

1.

009005

Бъта

Дренака 2

Нива

V

2.372

47.44

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

49.81

2.

012003

Бъта

Лозята 2

Нива

V

3.425

68.50

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

71.93

3.

012033

Бъта

Лозята 2

Лозе

V

0.861

17.22

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

18.08

4.

013121

Бъта

Лозята 3

Нива

V

0.624

12.48

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

13.10

5.

013122

Бъта

Лозята 3

Нива

V

0.554

10.88

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

11.42

6.

013123

Бъта

Лозята 3

Нива

V

2.125

42.50

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

44.63

7.

013124

Бъта

Лозята 3

Нива

V

0.511

10.22

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

10.73

8.

013125

Бъта

Лозята 3

Нива

V

0.540

10.80

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

11.34

9.

013128

Бъта

Лозята 3

Нива

V

0.483

9.66


„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

10.14

10.

013129

Бъта

Лозята 3

Нива

V

0.611

12.22

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

12.83

11.

016032

Бъта

Герена 3

Нива

V

1.425

28.50

„Ина” ЕООД – гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

29.93

12.

196001

Поибрене

Бранков валог

Нива

ІХ

6.680

133.60

НЕПРОВЕДЕН

-

13.

196011

Поибрене

Бранков валог

Нива

ІХ

14.651

293.02

НЕПРОВЕДЕН

-

14.

197002

Поибрене

Ильово орниче

Нива

ІХ

10.109

202.18

НЕПРОВЕДЕН

-

15.

197013

Поибрене

Ильово орниче

Нива

ІХ

13.284

265.68

НЕПРОВЕДЕН

-

16.

197019

Поибрене

Ильово орниче

Нива

ІХ

4.534

90.68

НЕПРОВЕДЕН

-

17.

197021

Поибрене

Ильово орниче

Нива

ІХ

9.636

192.72

НЕПРОВЕДЕН

-

18..

197029

Поибрене

Ильово орниче

Нива

ІХ

30.687

613.74

НЕПРОВЕДЕН

-

19.

208021

Поибрене

Ралчовци

Нива

ІХ

13.925

278.50

Мария Крумова Петришка от

гр. Панагюрище, ул. „Тодор Калоянов” №11

292.43

20.

208025

Поибрене

Ралчовци

Нива

ІХ

4.000

80.00

Мария Крумова Петришка от

гр. Панагюрище, ул. „Тодор Калоянов” №11

84.00

21.

215008

Поибрене

Камъка

Нива

ІХ

2.185

43.70

„Тара Био” ЕООД– гр. Панагюрище,

ул. „Райна Княгиня” № 11

45.89Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под аренда 7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилия участник, на останалите участници в търга и на Отдели „УОССД” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение, и да се обяви на публично място в сградата на Общинска администрация – Панагюрище и интернет страницата на общината.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен, от  Общински горски територии при следните условия:


Търгът за Обект  № 20181 ще се проведе на 20.04.2018 год. от 11.00 часа в приемната зала на общината – І етаж.  Повторен търг –27.04.2018 год.от 11.00ч.

Търгът за Обект  № 20182 ще се проведе на 20.04.2018 год. от 13.00 часа в приемната зала на общината – І етаж.  Повторен търг –27.04.2018 год.от 13.00ч.

ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ - Кандидатите могат да правят оглед на обектите от 10.00  до 15.00 часа всеки работен ден от 21.03.2018г. до 19.04.2018г.включително  по предварителна заявка  и закупена тръжна документация.

СРОК ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ – 30.12.2018 год.

ТЕХНИЧЕСКИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ползването и всички изискуеми документи са описани в тръжната документация.

КРАЕН  СРОК  ЗА  ДЕПОЗИРАНЕ  НА  ОФЕРТИТЕ -  до 17.00  часа на 19.04.2018 г. Повторен търг до 17:00 часа на 20.04.2018 г. в деловодството на общината.

НАЧИН  НА  ПЛАЩАНЕ - Цената  се плаща съгласно предвидените в проекто - договора условия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА - Най-висока предложена цена за обекта.

Тръжните документи могат да се закупуват -  всеки работен ден в касата  на общината–АПИО /партер/ до17.00ч. до 19.04.2018г. включително.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ – пк./0357/тел.60080,  или стая № 306 eт. –ІІІ на ОбА.


file icon pdf Заповед № 144 от 20.03.2018 г.

file icon pdf Заповед № 145 от 20.03.2018 г.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  имоти, общинска собственост, както следва:

1. Общински терен с площ 10 кв.м. в с. Попинци за разполагане на преместваем обект (сглобяема постройка) за обслужващи дейности съгласно схема, одобрена от главния архитект на община Панагюрище, с начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 300лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

2. Обособена част за бар и дискотека с обща площ 102,00 кв.м., включваща: търговска зала с площ от 62 кв.м; кухня с площ от 9 кв.м, складово помещение към кухнята с площ от 7 кв.м., сервизни помещения към кухнята с площ от 9 кв.м.; както и сервизни помещения на входното антре с площ от 15 кв.м; находящи се в сградата на Младежки дом с. Бъта, публична общинска собственост, с обща начална наемна годишна цена - 3000лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години .

Кандидатите за обекта да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите – от 08.03.2018год. до 22.03.2018год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД”, Кметство с. Бъта и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО (партера) на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 22.03.2018год год., а за последващата дата, съответно до 17.30 ч. на 29.03.2018 год

Търгът ще се проведе  на  23.03.2018  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани –  І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище,  последващ  търг на 30.03.2018 год.. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
СЪОБЩЕНИЕОбщина Панагюрище съобщава на заинтересуваните лица, че на основание т. 4.7 до т. 4.11  от  съвместна заповед на МРРБ и МЗГ за техническите изисквания към плановете по §4к, ал.1 от ЗСПЗЗ (закона за собствеността и ползването на земеделските земи), на 14, 15 и 16 март 2018г., от 9,30 часа, ще се  извърши трасиране и въвод във владение на имотите находящи се в територията, за която има одобрен план на новообразуваните имоти в м.”Фетенци 1” ( първата отбивка в ляво и първата отбивка в дясно от пътя Панагюрище  - Панагюрски колони - м. Фетенци, м. Либанов дол, м. Окошка могила, м. Гъбовци и др.), находяща се на север от град Панагюрище.

Необходимо е бившите собственици и ползвателите да носят заповедите на кмета за идентифициране на имотите, както и колчета за означаване на границите на трасираните имоти.

График за извършване на трасиране и въвод във владение:


На  14 март 2018г.

Имоти №№ : 338.2, 338.4, 338.5, 338.6, 338.9, 338.77, 338.78, 338.79, 338.352, 338.353, 338.403, 338.406, 338.415, 338.427;


На  15 март 2018г.

Имоти №№ : 338.1, 338.23, 338.36, 338.43, 338.47, 338.49, 338.50, 338.51, 338.52, 338.364, 338.399;На  16 март 2018г.

Имоти №№ : 338.380, 338.381, 358.1, 358.7;ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.741, с площ 1117 кв.м, находящ се на ул. „Вергил Димов”, в с. Панагюрски колонии., при първоначална тръжна цена от 41 280 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.03.2018 год. от 15,00 часа в  Приемната зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 12.03.2018 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище

обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 55302.394.349 по КККР на гр. Панагюрище, площ 467 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”, категория на земята при неполивни условия:Нула, местност Фетенци.

Начални тръжни цени и размер на депозита за участие в търга

Първоначалната  тръжна цена за продажба, определена  от лицензиран оценител на имоти е в размер на 2305.72 лева, а  депозитът за участие  в търга е в размер на 461.14 лева ( 20% от началната цена за продажба).


Дата на провеждане на търга

16.03.2018г. от 10.30 часа, последваща дата – 23.03.2018г. от 10.30 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


Оглед на обектите

От 06.03  до 14.03.2018 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска  администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за административно обслужване – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 06.03.2018г. до 14.03.2018г., за последващата дата от 19.03.2018г. до 21.03.2018г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 14.03.2018 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 21.03.2018год.


Място за получаване на информация за земите – обект на търга


Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров

З А П О В Е Д

№ 140

гр. Панагюрище, 20.03.2018 год.


На основание чл.85, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена с моя заповед № 137 от 16.03.2018 год. за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя  от общинския поземлен фонд (ОПФ)

З А П О В Я Д В А М:

І. Обявявам Панчо Иванов Цуцеков от гр. Панагюрище, ул. „Есперанто” №3 за спечелил търга с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.394.349 по КККР на гр. Панагюрище, площ: 467 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”, категория на земята при неполивни условия:Нула, местност Фетенци за сумата от 2421.00 (две хиляди четиристотин двадесет и един )лева.

II. На основание чл.80, ал.2, т.2 и т.4 т НРПУРОИ на Общински съвет – Панагюрище от участие в търга беше отстранен Нено Радов Ненов от гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски”, бл.96, вх.А, ет.5, ап.15, поради това, че в документите за участие в търга нямаше документ за внесен депозит за участие в търга.

На основание чл.85, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, да бъде обявена на интернет страницата на общината  на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да бъдат уведомени участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и получаване на  уведомлението от  участниците.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ:
file icon doc  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2018 г.Заповед № 226 от 25.04.2017 г. и Протокол от 28.04.2017 г. по чл.37 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017/2018 г.

file icon pdf Разпределяне на мери, пасища и ливади за стопанската 2017/2018 г.file icon pdf ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2017 г.
file icon pdf ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2015 год.


file icon doc СТРАТЕГИЯ 2015 - 2019 г.

file icon pdf ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2016 г.


file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2014 г.


file icon doc ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2011 год.

file icon doc СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ПЕРИОДА януари 2012 – декември 2015 г.

file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2012 г.

file icon doc ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2012 ГОД.

file icon doc ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ 2013 г.
Последно променен на Четвъртък, 04 Юли 2024 06:22