ИдентификацияРешение № 53 на Общински съвет ОТНОСНО: Обявяване на 2 май 2024 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Панагюрище. Печат Е-мейл
Написано от PR   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАНАГЮРИЩЕ

ПРЕПИС!

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 25.04.2024 год., Протокол №10.

 

ОТНОСНО: Обявяване на 2 май 2024 г. за празничен  и неприсъствен ден на територията на община Панагюрище.

Предложение от ВрИД Кмет на Община Панагюрище с вх.№ОС-02-347/10.04.2024 г. и писмо изх.№1101-85-1/09.04.2024 г. от Областния управител на Пазарджишка област.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

  1. Обявява 2 май 2024 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Панагюрище.
  2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ИВАН ЛАЛОВ/П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Вярно с оригинала!

Общ брой съветници

Гласували

За

Против

Въздържали се

21

20

20

-

-