ИдентификацияП О К А Н А На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище на 25.04.2024 г. (четвъртък) от .14:00 часа, при следния Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обявяване на 2 май 2024 г. за празничен  и неприсъствен ден на територията на община Панагюрище. file icon doc Проект file icon doc ОС-02-347ОС-02-347
  2. Приемане Отчет на Община Панагюрище за 2023 година в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/ на област Пазарджик.file icon doc Проект ОС-02-307file icon doc ОС-02-307
  3. Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето на Община Панагюрище за 2023 година и Програма за закрила на детето на Община Панагюрище за 2024 година.file icon doc Проект ОС-02-343file icon doc ОС-02-343
  4. Обсъждане на Докладите за дейността на читалищата от община Панагюрище за 2023 година.
  5. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2024 година. file icon doc Проект ОС-02-375file icon doc ОС-02-375
  6. Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.file icon doc Проект ОС-02-359file icon doc ОС-02-359
  7. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. file icon doc Проект ОС-02-325file icon doc ОС-02-325file icon doc Правилник- Проект!!!
  8. Актуализация на бюджета за 2024 г. на Община Панагюрище . file icon doc Проект ОС-02-381-1
  9. Приемане на решение по дневния ред на Общото събрание на „Спорт Инвест-Панагюрище” ООД за увеличаване капитала на дружеството с парична вноска в общ размер на 500 000 лв. от съдружниците в Дружеството и промяна на Дружествения договор.file icon doc Проект ОС-02-381

10.  Разрешава изработването и одобрява заданието на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват  имот с идентификатор 02717.67.218 в местността  „Немолиго и др.“ – землище на с. Баня община Панагюрище.file icon doc Проект ОС-02-344file icon doc ОС-02-344

11.  Разпореждане с общинско имущество.

11.1.       Отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927” с. Бъта, общ. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване.file icon doc Проект ОС-02-341file icon doc ОС-02-341

11.2.       Отдаване под наем на кафе – сладкарница, находяща се в сградата на            НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927” с. Бъта, общ. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване.file icon doc Проект ОС-02-342file icon doc ОС-02-342

11.3.       Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  на помещение находящо се в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост.file icon doc Проект ОС-02-363file icon doc ОС-02-363

11.4.       Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.701.72, находящ се в местност Драгоев рът, землище Панагюрище.file icon doc Проект ОС-02-357file icon doc ОС-02-357

11.5.       Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ V-5202 в кв.1206 по плана на  гр. Панагюрище и прекратяване на съсобствеността в имота.file icon doc Проект ОС-02-356file icon doc ОС-02-356

11.6.       Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 59375.501.246 по КККР  на с.Панагюрски колонии с площ 858 кв.м.file icon doc Проект ОС-02-352file icon doc ОС-02-352

11.7.       Настаняване под наем в общинско жилище – апартамент, находящ се на ул. „Делчо Спасов“ бл. 17, вх. А, ет. 5, ап. 15.file icon doc Проект ОС-02-354file icon doc ОС-02-354

11.8.       Закупуване на поземлени имоти – частна собственост, във връзка с разширение на Градския парк в град Панагюрище.file icon doc Проект ОС-02-355file icon doc ОС-02-355


Иван Лалов

Председател

на Общински съвет

Панагюрище