Няма потенциална опасност от наводнения на територията на община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от PR   


Днес се проведе първото заседание на Общинския щаб за защита при бедствия. Темата на заседанието бе „Предприемане на мерки от органите на изпълнителната власт, собствениците и/или ползвателите на водостопански системи и водни обекти с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите“.

Начало на заседанието даде ръководителят на Щаба Петър Каменски, ВрИД кмет на община Панагюрище. Със Заповед №РД-33/22.02.2024 на областния управител на област Пазарджик присъстващите запозна Таня Чалъкова, старши експерт „Гражданска защита“ в Община Панагюрище и секретар на Общинския щаб.

За техническото състояние на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях информация даде инж.Петко Мурджев, оператор на язовирите в община Панагюрище. Той съобщи, че в момента Община Панагюрище стопанисва 20 язовира, от които само 2 се водят големи, тъй като имат язовирни стени, по-високи от 15 м. Това са „Бялата кал“ и “Газян“. Останалите 18 са със стени под 15 м, като повечето от тях са с височина от по 5-6 метра.


Техническото състояние на язовирите е напълно под контрол и сред тях няма такива с висока потенциална опасност, каза инж.Мурджев. Той обясни, че 12 от язовирите са от последната трета категория на потенциална опасност и само един е от втора категория /“Върбишки дол“ при с.Баня/. Преливниците на язовирите са в добро състояние и няма спешна нужда от почистването им. Три имат запушени основни изпускатели, но се работи по отпушването им, като се изпълняват предписанията.

За състоянието на речните корита и водосборните дерета в населените места информира зам.-кметът на Общината инж. Стоян Бодуров.  Няма предпоставки за бедствено положение, всички реки са проводими, каза инж.Бодуров, позовавайки се на резултата от проверката през февруари 2024 г.

 

За предприетите превантивни мерки за недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите, говори главен инспектор Атанас Бобеков, началник на Щаба. Той разясни и какви са мероприятията по осигуряване на постоянна оперативна защита при наводнения и след тях.

Накрая г-жа Таня Чалъкова запозна членовете на Общинския щаб утвърдения план за работа през настоящата година.