ИдентификацияПОКАНА за обществено обсъждане Печат Е-мейл
Написано от PR   


ПОКАНА за обществено обсъждане

на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции в община Панагюрище“

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0022, "КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ", с кандидат  Община Панагюрище,

ще се проведе на

12 март 2024 г.

от 11:00 ч.

в Заседателната  зала на Общински съвет - Панагюрище,

пл. „20-ти април“ № 13.

Основната цел на интегрираната Концепцията е повишаването на равнището на жизнената среда чрез въвеждане и прилагане на нови стандарти в жилищните и обществените сгради, зелената градска среда и устойчива мобилност.

Предвижда се изпълнението на устойчиво енергийно обновяване на жилищния и обществения сграден фонд да се постигне чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки, изграждане на обществени зони за отдих, зелени площи в междублоковите пространства и изграждане на велосипедна и пешеходна мрежа.

Мерките ще бъдат финансирани по ПРР, като Oбщина Панагюрище ще осигури и собствено участие за реализация на дейностите. Концепцията интегрира дейности от четири различни сектора: здравеопазване, транспорт, околна среда и спорт.

Изпълнението на Концепцията ще допринесе за:

• Подобряване на енергийните характеристики на сграден фонд от жилищни и обществени сгради чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

• Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия;

• Подобряване на условията и качеството на живот на населението чрез обновяване и модернизиране на сградния фонд;

• Обновени междублокови пространства чрез създадени зони за отдих и зелени площи;

• Изградена инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти.

За повече подробности предоставяме линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1wZ-4dli9xR520XVCjY8K8OlrbfK9ceGh/edit#slide=id.p1

и линк към анкета: https://forms.gle/443B8ENaNKKxnA666

Всяко заинтересовано лице може да направи препоръки или възражения по отношение на предложената концепция, като попълни онлайн анкета.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с експерти от  ОИЦ – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 034/44 62 09.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 ПОКАНА за обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции в община Панагюрище“

Последно променен на Сряда, 06 Март 2024 14:06