Община Панагюрище стартира прием на документи за предоставяне на топъл обяд Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Община Панагюрище е с одобрено проектно предложение „Топъл обяд в община Панагюрище“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс за предоставяне на топъл обяд.
Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода от 01 януари 2023 година до 30 септември 2025 година.

Чрез предоставяне на топъл обяд ще се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора от община Панагюрище, които не са в състояние сами или с помощта на свои  близки да си осигуряват такава.

В изпълнение на изискванията по проекта, започва прием на Заявления на кандидати за потребители от община Панагюрище, желаещи да получават топъл обяд.

Допустими целеви групи:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. (Наредбата) на Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

- скитащи и бездомни лица;

- лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

В случаите, в които всеки от членовете на едно семейство или домакинство попада в някоя от изброените основни целеви групи, топъл обяд може да бъде предоставян на всеки един от тях.

Предоставянето на топъл обяд е допустимо и на непълнолетни деца, когато същите попадат в някоя от изброените целеви групи и за тях не е осигурено безплатно хранене по друг ред.

Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната. Водещ критерий е степента на уязвимост и лишения, установени от органа по социално подпомагане на местно ниво.

За периода на осъществяване на проекта топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) ще се предоставя в работните дни от съответния месец на представителите на целевите групи по програмата.

Желаещите да ползват услугата подават необходимите документи в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

Кандидатите подават: заявление-декларация (file icon doc Приложение № 1) и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (file icon doc Приложение № 6).
Подаването на документи започва на 12.12.2022 година

Приемът на заявления от кандидат-потребители ще се извърши на няколко етапа. Срокът за кандидатстване за I етап e 16.12.2022 година (включително).

Процедурата за прием на документи на кандидат-потребители ще продължи през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след обявения период и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.
Установяването на правоимащите лица се извършва от дирекция „Социално подпомагане“–Панагюрище.
За допълнителна информация – телефон 0886 609 444.

Последно променен на Петък, 09 Декември 2022 14:41