ИдентификацияОтваряне и оповестяване на ценови оферти Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване за изграждане на „Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с увреждания, гр.Панагюрище“, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.1-12/2011/052 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск ще бъдат оповестени на 26.08.2013г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Председател на комисията: Инж.Георги Павлов

съгласно Заповед № 497/06.08.2013 г.

file icon pdf Отваряне на ценови оферти