ИдентификацияОбщина Панагюрище стартира изпълнението на нов социален проект Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова                                                                                            

 

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Договор № BG05M9OP001-2.029-0014

Проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”

От 01.07.2022 година Община Панагюрище стартира изпълнението на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Договор № BG05M9OP001-2.029-0014, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Стойността на проекта е 179 618,82 лева. Срокът за изпълнение е една година – 01.07.2022 година – 30.06.2023 година.

По проекта, изпълняван от Община Панагюрище, ще бъде разкрита нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата с капацитет 15 места, която ще подкрепи деца в риск и техните семейства на територията на община Панагюрище.

Предвидените в проекта дейности ще доведат до превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. По този начин Общината ще отговори на нуждите на населението, като предоставя защита и грижа за детето, съобразно индивидуалните му потребности и в неговия най-добър интерес.

Общата цел на проекта е реализирането на интегрирани действия за устойчиво градско развитие чрез финансиране на дейности в рамките на интервенциите по Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), насочени към устойчиво и трайно преодоляване на икономически, природни и социални проблеми в град Панагюрище в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за 2013-2025 година.

Специфичните цели са:

Да се разкрие и да се създадат условия за функциониране на социалната услуга в общността – Център за работа с деца на улицата.

Да се извърши подбор за наемане на персонал от квалифицирани специалисти, които професионално да се ангажират в услугата и да се подкрепи наетия персонал, чрез обучение и супервизия.

Да се осигури предоставяне на услуга, която да се основава на идентифицираните нужди и проблеми на децата в риск и техните семейства, индивидуална специализирана оценка и индивидуален план за услуги.

Да се повиши качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в общността.

Да се осигури закрила и защита на децата на улицата чрез извеждането им от уличната среда, осигуряване на подкрепа за отглеждане в сигурна и стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа и условия за равен достъп на всяко дете до здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.


Основните целеви групи са: Деца и възрастни в риск и техните семейства; Служители на доставчици на социални и здравни услуги.

Дейностите по проекта включват: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в социалната услуга Център за работа с деца на улицата; Обучение и супервизия на персонала; Разкриване и функциониране на социалната услуга Център за работа с деца на улицата.

Очакваният ефект от реализацията на проекта върху целевите групи ще бъде положителен и ще бъде главно в следните насоки:

Новосъздадената услуга ще осигури по-голямо разнообразие и качество по отношение на социалните услуги в общността. Ще бъдат подобрени възможностите за защита и социална рехабилитация на деца в риск.

Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот и ще осигури достъп до социална услуга, според специфичните индивидуални потребности на целевите групи.

Планираните дейности ще подпомогнат децата и техните семейства да преодолеят затрудненията си от различен характер и ще се подобри техния психологически, социален, образователен и здравен статус, както и ще се придобият знания, умения и повишен капацитет на родители и семейства в общността да защитават децата си, да полагат адекватни грижи за тях и осигурят добри условия за развитието им.

Ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на децата и техните семейства, чрез осигуряване подходяща подкрепа в създадената нова социална услуга - превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Ще се осигури подкрепа и на персонала на услугата чрез обучение и предоставяне на супервизия.

Очакваме и косвен ефект: отлагане на ранната бременност, намалена престъпност и рисково поведение, подобрени възможности за развитие на децата. Положителният ефект от предоставянето на услугата ще се прояви още в края на изпълнението на проекта и ще има както дългосрочно въздействие, така и преки и косвени ползи върху целевите групи.

След приключване на проектните дейности и в качеството си на доставчик на създадената услуга Общината ще кандидатства за финансиране на социалната услуга като делегирана от държавата дейност, като по този начин ще се осигури устойчивост на проекта.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Последно променен на Четвъртък, 14 Юли 2022 11:55