ИдентификацияС пресконференция и официална церемония Община Панагюрище приключи проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


С официални церемонии „Рязане на лента” и пресконференция Община Панагюрище финализира проект: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище 2014-2020 година.


Участници в събитието бяха г-н Христо Калоянов – председател на Общински съвет – Панагюрище, г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище, г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“,г-жа Таня Ненкова - секретар на община Панагюреще, г-н Марин Вулев – управител на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, г-н Димитър Юнаков – „Саграда“ ООД, арх. Никола Бояджиев – ръководител на проекта, членове на екипа по проекта, служители на местната администрация, граждани и медии.


Преди да бъде изпълнен ритуалът по официалното откриване на обновената административна сграда, приветствие към всички присъстващи отправи г-н Никола Белишки, като обобщи ползите от цялостното изпълнение на проекта.


След церемонията „Рязане на лента” в сградата на Община Панагюрище се състоя заключителна пресконференция. По време на нея ръководителят на проекта  арх. Никола Бояджиев представи презентация със заложените цели и постигнатите резултати.


Проект № BG16RFOP001-1.039-0003-C01 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“  се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Проектът е на обща стойност 1 815 800, 00 лева, от които: 1 543 430, 00  лева  са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата част – 272 370, 00 лева – национално финансиране.

Планираните дейности бяха насочени към повишаване на енергийната ефективност в административната сграда на Община Пангюрище, намаляване на годишното потребление на първична енергия и намаляване емисиите на парникови газове, подобряване работната среда и осигуряване на достъпна среда.
В резултат на изпълнението на дейностите сградата на Община Панагюрище напълно промени облика си и стана конкурентна на европейските стандарти и изисквания.

Последно променен на Вторник, 22 Юни 2021 14:16