ИдентификацияОбяви нови Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 26.05.2023Г. (ПЕТЪК) ОТ 10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039ОБЯВА

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища встраната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА


ОБЯВА

за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


file icon pdf ОБЯВА


file icon jpg Приложение № 1

file icon jpg Приложение № 2


З  А  П  О  В  Е  Д

№ 158

гр. Панагюрище 17.03.2023 г.


На основание чл.22 от Наредбата за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище  и предложениe от Соня Петрова Калпакова  – управител на “Пазари и Паркинги” ЕООД с  вх.№ УОС-1955/14.03.2023 год., относно реда и начина на провеждане на ежегодния панаир на града  и празник на художествените занаяти:


Н А Р Е Ж Д А М :


1.Увеселителни атракциони  да се разполагат  за  периода от 04.04.2023 год. до 24.04.2022 год. на територията на общински пазар, съгласно ред и условия обявени от “Пазари и Паркинги” ЕООД.

2. Разполагането на сергиите с  представители  на художествени занаяти да стане на пл.”20-ти април“ за периода от 12:00 ч. на 13.04.2023 год. до 15:00ч. на 15.04.2023 год. и от 08:00 ч. на 21.04.2023 год. до 15:00ч. на 22.04.2023 год.

3. Разполагането на сергиите с  промишлени стоки да стане на ул.”Кръстьо Гешанов“ и Общински пазар  за периода от 06:00 ч. на 14.04.2023год. до 15:00ч. на 15.04.2023 год..

За периода от 06:00 ч. на 21.04.2023 год. до 22.04.2022 год. разполагането на сергиите с  промишлени стоки да стане само на територията на Общински пазар. 

4. Обекти „Бира-скара“ да  се разполагат само в територията  на Общинския пазар в периода от  06:00 ч. на 20.04.2023 год.  до 15.00 ч. на 22.04.2023 год.

5.Организацията по провеждането на общоградските празници възлагам на „Пазари и паркинги” ЕООД с адрес на управление - гр.Панагюрище, Общински пазар, телефон за връзка    088 599 0233.

6.Таксата за разполагане на търговски маси на открито извън територията на Общински пазар да се заплаща на касата на ЦАО при ОбА.

7. Възлагам на РУП - гр. Панагюрище да предприеме мерки за отклоняване на движението в дните на празниците на местата на провеждането им и да осигури безопасното им провеждане.

8.Възлагам на Директора на ОП „Чистота” да осигури почистването на улиците и площадите след приключване на празниците.

9. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Петър Петров - гл.експерт в отдел „ОППОС“, Емилия Маслева - мл. експерт в отдел „ОППОС“ и  Гергана Уливерова - мл. експерт в отдел „ОППОС“   към община Панагюрище.

Заповедта да се съобщи на населението по местните медии, както и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация - Панагюрище и на интернет страницата на общината. При нарушаване на заповедта да бъдат наложени санкции по реда на законовите и подзаконови нормативни документи на Община Панагюрище.

Търговците следва да напуснат терените след 16.00 ч, съответно на 15.04.2023 год. и на 22.04.2023 год. за да бъде улеснено почистването от ОП „ЧИСТОТА“ за което ще бъдат уведомени от „Пазари и Паркинги“  ЕООД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „ОППОС”, отдел „ФСДБ”, отдел „АПИО”, управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД, директора на ОП „Чистота” и началника на РУП- гр. Панагюрище за сведение и изпълнение.

да се публикува обява поне в един местен вестник, както и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация - Панагюрище и на интернет страницата на общината.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от

Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили

граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf Специфика длъжности

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 10.02.2023г. ДО 10.03.2023г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2023-2024г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.


Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБЯВА


Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия


Със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 49 места за обучение на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия в специалности: Летец - пилот - 19, Ръководител на полети (щурман – управление на въздушно движение) - 9, Летателни апарати и авиационни двигатели - 9, Авиационни, електроприборни и автоматични системи – 7, Логистика на формированията от ВВС - 5.

 Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и на www.af-acad.bg

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20.06.2023 година.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА


Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна


Със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 81 места за обучение на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна в специалности: Корабоводене за ВМС - 21, Корабни машини и механизми за ВМС - 12, Военноморски комуникационни и радиотехнически системи - 9, Кибероперации - 11, Логистика на формированията от ВМС – 5, Мехатроника – 3, Медицинско осигуряване на въоръжените сили - 20.

 Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и на www.naval-acad.bg

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 23.06.2023 година.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА


Относно обявяване на прием на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново


Със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 384 места за обучение на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново в специалности: Мотопехотни и танкови войски - 78, Разузнаване - 18, Електронно разузнаване и електронна война - 6, Полева артилерия - 65, ПВО на войските - 26, Инженерни войски - 6, АИР - 7, РТВ - 13, Войски за ЯХБЗ и Е – 15, Наземно базирани средства за ПВО и ПРО – 15, АЗРСООБП – 13, Материални ресурси, предвижване и транспорт – 55, Танкова и автомобилна техника – 25, Военни КИС – КТ и Т – 23, Военни КИС – Компютърни системи и киберсигурност - 19.


Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и на www.nvu.bg

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 09.06.2023 година.

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА
Последно променен на Петък, 12 Май 2023 10:51