Обяви нови Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 09.09.2024 г. до 27.09.2024 г.

в Съвместното командване на специалните операции


file icon pdf ОБЯВАО Б Я В А


за провеждане на конкурс на 25.09.2024 г. и 26.09.2024 г.

във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане

на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански

средни или висши училища в страната и в чужбина


file icon pdf ОБЯВАОБЯВА

за провеждане на конкурс за набиране на кандидати за военна служба в съвместното командване на силите


file icon pdf ОБЯВА


ОБЯВА

за вакантни длъжности в Командване за комуникационн-информационна поддръжка и киберотбрана – в.ф. 28870 – София

за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-549/07.06.2024 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват две (2) вакантни длъжности за

сержанти (младши сержант, старши сержант, страши сержант) във в.ф. 28870 – София, която следва да се заеме от лица, изпълнявали

военна служба (кадрова военна служба), отговарящо на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС.

file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 18.06.2024г.(ВТОРНИК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД СТОПАНСКИЯ ДВОР НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

  1. 1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;
  2. 2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;
  3. 3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.
  4. 4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

  1. 5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);
  2. 6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;
  3. 7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;
  4. 8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;
  5. 9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
  6. 10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно

формирование 56030 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило

гражданско висше училище в страната или в чужбина


file icon pdf ОБЯВА

Одобрявам Окончателен проект на Генерален план за организация на движението в град Панагюрище.


file icon pdf Заповед № 248 от 17.04.2024 година

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 89, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., Ви уведомяваме, че в Община Панагюрище е получен проектът на горскостопанския план на Общината.

Обяснителната записка е публикувана на интернет страницата на Община Панагюрище: https://www.panagyurishte.org/

Имате възможност за запознаване на място в Община Панагюрище с документите по проекта на горскостопанския план на Общината.

Лице за контакти:  Петър Келешов-горски стражар в Община Панагюрище: тел: 0357/600 80.


file icon pdf ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

ОБЯВА


за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от състава на Военноморските сили на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина за времето от 11.06.2024 г. до 12.06.2024 г., във военно формирование 24430 - гр. Троян

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 42000 – Карлово

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

file icon pdf ОБЯВА

Заповеди за ползване на полски пътища по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ


file icon pdf Заповед № РД-04-35 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-36 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-37 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-38 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-39 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-40 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-41 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-42 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-43 от 08.03.2024 г.

file icon pdf Заповед № РД-04-44 от 08.03.2024 г.


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност
в Командване на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско висше училище в страната или в чужбинаfile icon pdf ОБЯВА


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования
от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаfile icon pdf ОБЯВА

Заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на глава четвърта от Закона за гражданската регистрация за лицата, регистрирани по постоянен и настоящ адрес: град Панагюрище, ул. "Кръстьо Гешанов" № 5.

file icon pdf Заповед № 65 от 12.02.2024 година

ОБЯВА


Относно обявяване на прием на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново

file icon doc ОБЯВА

ОБЯВА


Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна


file icon doc ОБЯВА

ОБЯВА


Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия


file icon doc ОБЯВА

ОБЯВА

зза вакантна длъжност във военно формирование 22970 – София (Командване за логистична поддръжка)

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-73/22.01.2024 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна

длъжност за офицер (майор) във военно формирование 22970 – София, която следва да се заеме

от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).


file icon doc ОБЯВА

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност
във военно формирование 34750 - Карлово, чрез приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 24620 – Свобода за приемане на военна

служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-45/17.01.2024 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна

длъжност за офицер (капитан, старши лейтенант, лейтенант) във военно формирование 24620 – Свобода, която следва да се заеме

от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).


file icon doc ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 24150 – Стара Загора за приемане на военна

служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-45/17.01.2024 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна

длъжност за офицер (капитан, старши лейтенант, лейтенант) във военно формирование 24150 – Стара Загора, която следва да се заеме

от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).


file icon doc ОБЯВА


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,
за времето от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г. в Съвместното командване на специалните операции


file icon pdf ОБЯВА


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина


file icon pdf ОБЯВА


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г.,
във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

file icon pdf ОБЯВАОБЯВА

за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 52760 – Пловдив

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-973/07.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна длъжност за

сержант (старши сержант, сержант, младши сержант) във в.ф. 52760 – Пловдив, която следва да се заеме от лице, изпълнявало

военна служба (кадрова военна служба), отговарящо на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС.

file icon doc ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 42800 – Плевен

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-973/07.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна длъжност за

сержант (старши сержант, сержант) във в.ф. 42800 – Плевен, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), отговарящо на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС.

file icon doc ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 22280 – Корен

за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-973/07.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна длъжност за

войник (ефрейтор 1 клас, ефрейтор 2 клас) във в.ф. 22280 – Корен, която следва да се заеме от лице, изпълнявало

военна служба (кадрова военна служба), отговарящо на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС.

file icon pdf ОБЯВА

file icon doc ОБЯВА за вакантни длъжност във в.ф. 44510 - София за привличане на кандидати за военна служба завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина с провеждане на конкурс Със заповед № ОХ-803/19.09.2023 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на командира на в.ф. 44510 - София е обявена една (1) вакантна длъжност за офицер (капитан, старши лейтенант, лейтенант) във в.ф. 44510 – София


file icon pdf Заповед 705 от 13.10 2023 г.


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за заемането на длъжности за военни оркестранти в представителните духови оркестри на Сухопътни войски, Военновъздушните сили и на Националната гвардейска част с кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 22450 – София за приемане на

военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


Със заповед № ОХ-849/03.10.2023 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна длъжност за

сержант (старши сержант, сержант, младши сержант) във в.ф. 22450 – София, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), отговарящо на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

Днес, 18.09.2023 г., във връзка с чл.74, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане и промени на изготвените регистри и карти на служебни разпределения на масиви за ползване в трайни насаждения в землищата на с. Баня и с. Поибрене, Община Панагюрище, за стопанска 2023-2024 година.

Промени могат да се извършват до 25.09.2023 г.


Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, за времето от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г. във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантни длъжности в Сухопътните войски и подчинените му военни формирования за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

file icon doc ОБЯВА

file icon pdf Приложение № 1

О Б Я В А

 Днес, 16.08.2023 г., във връзка с чл.72, ал.4 и ал.5 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане коригирани предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Поибрене, с. Попинци, с. Левски и с. Елшица.

 Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15

О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ ,

УВЕДОМЯВА,

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище, ще бъдат проведени по следния график в населените места.

file icon pdf ГРАФИК

О Б Я В А

 Днес, 01.08.2023 г., във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Поибрене, с. Попинци, с. Левски и с. Елшица.

 Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf НК_2023-07-13 Кратка информация длъжности Конкурс - 2023 - II (1)

ОБЯВА

за вакантна длъжност във военно формирование 52090 – Долна Митрополия за привличане на кандидати за военна служба с провеждане на конкурс

 Със заповед № ОХ-525/28.06.2023 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на командира на в.ф. 54990 – Долна Митрополилия се обявява една (1) вакантна длъжност за офицер (капитан, старши лейтенант, лейтенант), която следва да се заеме след провеждане на конкурс.

file icon doc ОБЯВА

ВО Е Н Н О Ф О Р М И Р О В А Н И Е 5 2 0 9 0

гр. Долна Митрополия, п. к. 5855, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование52090 - Долна Митрополия, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 21.08.2023 г. до 22.08.2023 г.

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили

граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето

от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г.,

във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г.,

във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните

Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Русе, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево

file icon zip ПРИЛОЖЕНИЯ

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в Съвместното командване на специалните операции


file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.06.2023г.(ЧЕТВЪРТЪК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД СТОПАНСКИЯ ДВОР НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;
2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;
3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.
4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);
6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;
7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;
8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;
9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 26.05.2023Г. (ПЕТЪК) ОТ 10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища встраната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВАОБЯВА


за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


file icon pdf ОБЯВА


file icon jpg Приложение № 1

file icon jpg Приложение № 2


З  А  П  О  В  Е  Д

№ 158

гр. Панагюрище 17.03.2023 г.


На основание чл.22 от Наредбата за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище  и предложениe от Соня Петрова Калпакова  – управител на “Пазари и Паркинги” ЕООД с  вх.№ УОС-1955/14.03.2023 год., относно реда и начина на провеждане на ежегодния панаир на града  и празник на художествените занаяти:


Н А Р Е Ж Д А М :


1.Увеселителни атракциони  да се разполагат  за  периода от 04.04.2023 год. до 24.04.2022 год. на територията на общински пазар, съгласно ред и условия обявени от “Пазари и Паркинги” ЕООД.

2. Разполагането на сергиите с  представители  на художествени занаяти да стане на пл.”20-ти април“ за периода от 12:00 ч. на 13.04.2023 год. до 15:00ч. на 15.04.2023 год. и от 08:00 ч. на 21.04.2023 год. до 15:00ч. на 22.04.2023 год.

3. Разполагането на сергиите с  промишлени стоки да стане на ул.”Кръстьо Гешанов“ и Общински пазар  за периода от 06:00 ч. на 14.04.2023год. до 15:00ч. на 15.04.2023 год..

За периода от 06:00 ч. на 21.04.2023 год. до 22.04.2022 год. разполагането на сергиите с  промишлени стоки да стане само на територията на Общински пазар. 

4. Обекти „Бира-скара“ да  се разполагат само в територията  на Общинския пазар в периода от  06:00 ч. на 20.04.2023 год.  до 15.00 ч. на 22.04.2023 год.

5.Организацията по провеждането на общоградските празници възлагам на „Пазари и паркинги” ЕООД с адрес на управление - гр.Панагюрище, Общински пазар, телефон за връзка    088 599 0233.

6.Таксата за разполагане на търговски маси на открито извън територията на Общински пазар да се заплаща на касата на ЦАО при ОбА.

7. Възлагам на РУП - гр. Панагюрище да предприеме мерки за отклоняване на движението в дните на празниците на местата на провеждането им и да осигури безопасното им провеждане.

8.Възлагам на Директора на ОП „Чистота” да осигури почистването на улиците и площадите след приключване на празниците.

9. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Петър Петров - гл.експерт в отдел „ОППОС“, Емилия Маслева - мл. експерт в отдел „ОППОС“ и  Гергана Уливерова - мл. експерт в отдел „ОППОС“   към община Панагюрище.

Заповедта да се съобщи на населението по местните медии, както и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация - Панагюрище и на интернет страницата на общината. При нарушаване на заповедта да бъдат наложени санкции по реда на законовите и подзаконови нормативни документи на Община Панагюрище.

Търговците следва да напуснат терените след 16.00 ч, съответно на 15.04.2023 год. и на 22.04.2023 год. за да бъде улеснено почистването от ОП „ЧИСТОТА“ за което ще бъдат уведомени от „Пазари и Паркинги“  ЕООД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „ОППОС”, отдел „ФСДБ”, отдел „АПИО”, управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД, директора на ОП „Чистота” и началника на РУП- гр. Панагюрище за сведение и изпълнение.

да се публикува обява поне в един местен вестник, както и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация - Панагюрище и на интернет страницата на общината.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от

Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили

граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf Специфика длъжности

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 10.02.2023г. ДО 10.03.2023г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2023-2024г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.


Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБЯВА


Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия


Със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 49 места за обучение на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия в специалности: Летец - пилот - 19, Ръководител на полети (щурман – управление на въздушно движение) - 9, Летателни апарати и авиационни двигатели - 9, Авиационни, електроприборни и автоматични системи – 7, Логистика на формированията от ВВС - 5.

 Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и на www.af-acad.bg

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20.06.2023 година.

file icon pdf ОБЯВА


Последно променен на Сряда, 17 Юли 2024 06:34