ИдентификацияОбяви Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

На основание чл. 17, ал. 6 от НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Панагюрище осигурява обществен достъп до СТАНОВИЩЕ по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет“ АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“ с възложител „Асарел-Медет“ АД за срок от 7 (седем) дни.


file icon pdf СТАНОВИЩЕ
Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение (ИП): „Промишлена и складова дейност и път с трайна настилка“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 55302.441.78 и част от ПИ с идентификатор 55302.441.105, м. Полето по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „ПИ ЕНД ЕН ИНВЕСТ ЕООД“


file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение (ИП): „Жилищно строителство и пътен достъп“ в имот с идентификатор 02717.67.218 в м. Немолиго по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и свързаният ПУП-ПРЗ за промяна на земеделска земя, с възложител Цв. Н.

file icon pdf Приложение № 2


Уведомление за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и пътен достъп“ в имот с идентификатор 02717.67.218 в м. Немолиго по КККР на гр. Баня, община Панагюрище, с възложител Г.Г.


file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение


Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключително държавна собственост чрез съществуващи водовземни съоръжения – събирателен резервоар на КЕИ №2-6 „Топла вода“, с. Баня, община Панагюрище, област, с цел на заявеното водовземане – „Други цели-за спорт, отдих и хигиенни нужди“.


file icon pdf Съобщение за публично обявяванеСъобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключително държавна собственост чрез съществуващи водовземни съоръжения – събирателен резервоар на КЕИ №2-6 „Топла вода“, с. Баня, община Панагюрище, област, с цел на заявеното водовземане – „Други цели-за спорт, отдих и хигиенни нужди“


file icon pdf Съобщение за публично обявяване


Уведомление за инвестиционно предложение: „Промишлена и складова дейност и път с трайна настилка“ в ПИ с идентификатор 55302.441.78 и част от ПИ с идентификатор 55302.441.105, м. Полето по КККР на гр. Панагюрище, с възложител „ПИ ЕНД ЕН ИНВЕСТ“ ЕООД.


file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение


Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 55302.101.356, м. „Балабанова кория“ и пътен достъп, част от ПИ с идентификатор 55302.101.357, м. „Мочин шавар“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител Петър Петьов Гевечанов

file icon pdf Инвестиционно предложение

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой шахтов кладенец, изграден на територията в УПИ I -40, 41,42,43,44 и 656, кв.16 по плана на с. Бъта, Община Панагюрище, Област Пазарджик. Цел на водовземането – охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


Съобщение


В изпълнение на чл. 3 от Наредба №4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Общинската Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета за периода 2021-2025 г., Община Панагюрище организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета на територията на града и населените места в състава на община Панагюрище, което ще се извърши в периода март – юни 2024 година.Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – 1 бр. тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 55302.501.4914 по КККР на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, с цел на заявеното водовземане – „Водоснабдяване за други цели“.


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Уведомление за инвестиционно предложение: „Извличане на полезни компоненти от минни отпадъци в площ Източно насипище“, с възложител : „Асарел-Медет“ АД.file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Уведомление за инвестиционно предложение: „Закупуване на 2 бр. машини за сортиране на зеленчуци“ с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД.


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕУведомление за инвестиционно предложение: „Добив и преработка на медно-порфирни руди от находище „Цар Асен 2“, разположено в землището на с. Цар Асен, община Пазарджик, с възложител ХОЛДИНГ КЦМ 2000 АД, гр. Пловдив


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ

file icon pdf СХЕМА


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс „Язовир Ямата“. Използване на минерална вода от находище „Баня“ и използване на съществуващи сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване на комплекса“ в поземлени имоти с идентификатори 02717.78.709 и 02717.78.25, м. Ямата по КККР на с. Баня, община Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „АКВА-ЕКОФИШ“ ЕООД

file icon pdf Приложение 2


Уведомление за инвестиционно предложение: „Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене - „Реконструкция на напорен водопровод от ПС II подем до ПС IV подем“ в землищата на община Септември, община Лесичово и община Панагюрище“, с възложител Община Панагюрище


file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци от общините Панагюрище и Стрелча“ в местност „Братаница“, землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик – етап II – изграждане на Клетка 2“, с възложител Община Панагюрище


file icon pdf Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: Промяна на инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци от общините Панагюрище и Стрелча“ в местност „Братаница“, землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище – етап II – изграждане на Клетка 2“, с възложител Община Панагюрище


file icon pdf Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС


Съобщение за издадено Решение № ПК-18-ЕО/2023 г. на „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2021 -2027“ с възложител Община Панагюрище


file icon pdf РЕШЕНИЕ ЕО

Уведомление за инвестиционно предложение: „Оползотворяване на стерилни скални маси (скални разновидности и земни маси)“, получени при разкривните и експлоатационни работи на спрения от експлоатация р-к "Влайков връх", (Подобект № 3 на отвал/ табан/ Насип №3 част от ПИ 27406.189.889 , м. „Червеница“ с. Елшица с възложител „ОРМУС ГмбХ“

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение: „Създаване на атракция за приключенски туризъм в град Панагюрище“

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена база“ в УПИ II-4914 “Индустриална зона Д-р Чочев“, поземлен имот с идентификатор 55302.501.4914, по КККР на град Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, Имотът е собственост наОПТИКС АД.

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ

Актуализирана "Информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случай на авария" на "Орика Мед България" АД

file icon pdf ИНФОРМАЦИЯ

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена площадка на фирмата“ в поземлен имот с идентификатор 55302.501.4914, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложителОПТИКС АД.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване  на подземни води – „Пукнатинни води – Горно Малинско – Панагюрски район“ , с цел промишлено водоснабдяване.

file icon pdf публично обявяване

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: Изграждане на „Директен присъединителен газопровод от АГРС "Панагюрище“ до площадка „Асарел-Медет“ АД“

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване  повърхностен воден обект – Банско дере, с цел Защита от вредното въздействие на водите – Корекция на Банско дере с цел провеждане на високи води на дерето в чертите на Гробищен парк


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Директен присъединителен газопровод от АГРС „Панагюрище“ до площадка „Асарел-Медет“ АД с възложител „Асарел-Медет“ АД

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение: Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и закупуване на оборудване за Склад за биологични  плодове и зеленчуци в гр. Панагюрище, находящ се в имот 55302.501.4529  с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение:

„За жилищно строителство„ в поземлен имот с идентификатор 55302.101.356 и част от ПИ 55302.101.357 за пътен достъп, м.“Мочин шавар“ в  землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Ремонт на Народно читалище „Искра -1872“  село Попинци“ с възложител Община Панагюрище.

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и закупуване на оборудване за Склад за биологични  плодове и зеленчуци в гр. Панагюрище, с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД.

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „ИНА“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Дестилерия за преработка на етеричномаслени култури в с. Бъта, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик – Промяна по време на строителство съгл. Чл 154/5/ от ЗУТ.

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Бензиностанция, газстанция, автомивка, търговия и услуги, производствена дейност“ на обща площ от 24 028 кв. м в ПИ с идентификатор 53103.48.303, м. Шаварковец по КККР на с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „ФАИЪР“ ООД.

file icon doc Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Уведомление за инвестиционно предложение: ТД „ОРМУС“ Гмбх има следното инвестиционно предложение: Изграждане на обект „Паркинг за тежкотоварна техника“ на площадка в имот №000889, местност „Червеница“, землище с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена база“ в УПИ I-310 – за производство и услуги, поземлен имот с идентификатор 55302.64.310, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОПТИКС“ АД.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на почивна база в поземлен имот с идентификатор 57128.227.15, местност „Поленето“ по КККР на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложителОПТИКС ИНВЕСТ ЕООД.


file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за служебно изменение на разрешително № 31591434/17.05.2021 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения (шахтов кладенец), разположен на територията на ПИ с идентификатор 55302.442.1, местност „Полето“,  по КККР на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, за обект "Автомивка", със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели“.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Бензиностанция, газстанция, автомивка, търговия и услуги, производствена дейност“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53103.48.303, м. „Шаварковец“  по КККР на с. Оборище, община Панагюрище, с възложител „ФАИР“ ООД

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване за почивна база“ в имот с идентификатор 57128.227.15 в м. Поленето по КККР на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОПТИКС ИНВЕСТ“ ЕООД.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение:  “Извършване на реконструкция на съществуващ тръбен кладенец (ТК 1) за допълнително водоснабдяване на производствена площадка на фирмата“ в имот с идентификатор 55302.501.4914 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОПТИКС“ АД.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена база“ в имот с идентификатор 55302.64.310 по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: „ОПТИКС“ АД.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 10.11.2020 г. от 07:00 ч. до 09:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от малини с продукт за растителна защита/препарат ФУНГУРАН ОН ВП с възложител Николай Василев Ралчев.

Третирането се извършва срещу Петносване на пъпките и Антракноза – при малините. Препарата е меден, който е разрешен за биологично земеделие.

м. „Богородич“, землище гр. Панагюрище – имот № 55302.29.363, 13.4 дка, отстоящи  от населено място 2.7 км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 10.11.2020 г.

м. „Гнилча“, землище гр. Панагюрище, имоти с № 55302.524.5 и 55302.524.18  -40.5 дка., отстоящи от населено място 2,6 км., отстояние от съседно селище на …….. км.; дата на третиране : 10.11.2020 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Василев Ралчев, тел: 0887275249

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 55302.501.3876 по КККР на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели“.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: Изменение и допълнение на „Комплексен проект за развитие на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД до 2040 г.“, с възложител „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатори 55302.73.310; 55302.73.307; 55302.74.303; 55302.74.307; 55302.74.308; 55302.74.310; 55302.74.311; 55302.74.302, с възложител „Оптистрой“ ООД

file icon pdf ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и на основание уведомително писмо от Анна Гарноева, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 05.11.2022 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от сини сливи с продукт за растителна защита/препарат БОРДО МИКС ВП с възложител Анна Янкова Гарноева.

Третирането се извършва срещу вредител  БАКТЕРИЕН ПРИГОР. Препаратът е готова за приложение бордолезова смес. Подходящ е за употреба в биологичното земеделие.


м. „Локвите“, землище гр. Панагюрище – 5,5 дка, отстоящи  от населено място - км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 05.11.2022 г.

м. „Гроба“, землище гр. Панагюрище - 6,0 дка., отстоящи от населено място - км., отстояние от съседно селище на …….. км.; дата на третиране: 05.11.2022 г.

м. „Чукарите“, землище гр. Панагюрище – 7,  дка отстоящи  от населено място - км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 05.11.2022 г.

м. „Фетенци“, землище гр. Панагюрище – 10,5 дка., отстоящи от населено място - км., отстояние от съседно селище на …….. км.; дата на третиране: 05.11.2022 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Анна Гарноева, тел: 0898703427

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и на основание уведомително писмо от Анна Гарноева, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 02.11.2022 г. от 12:00 ч. до 15:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от сини сливи с продукт за растителна защита/препарат ШАМПИОН ВП с възложител Анна Янкова Гарноева.

Третирането се извършва срещу вредител  САЧМЯНКА. Препарата съдържа 77% меден хидроокис

м. „Локвите“, землище гр. Панагюрище – 5,5 дка, отстоящи  от населено място - км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 02.11.2022 г.

м. „Гроба“, землище гр. Панагюрище - 6,0 дка., отстоящи от населено място - км., отстояние от съседно селище на …….. км.; дата на третиране: 02.11.2022 г.

м. „Чукарите“, землище гр. Панагюрище – 7,  дка отстоящи  от населено място - км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 02.11.2022 г.

м. „Фетенци“, землище гр. Панагюрище – 10,5 дка., отстоящи от населено място - км., отстояние от съседно селище на …….. км.; дата на третиране: 02.11.2022 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Анна Гарноева, тел: 0898703427

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Панагюрище

с оператор: „ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Панагюрище, п.к. 4500 ул. „Георги Бенковски“ № 20

с предмет на дейност: производство на непакетирани емулсионни експлозиви, на пакетиран експлозив тип АНФО и асемблриране на неелектрически детонатори. Съхранение, търговия и транспорт на тези продукти и други взривни вещества за граждански цели.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 24.10.2022 г. до 24.11.2022 г. в сградата на общината на пл. „20-ти април“ №13, в Центъра за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. и на интернет страницата на общината – www.panagyurishte.org

Текстът на обявата е публикуван във вестник „Оборище“

Лице за контакти: Александра Пенева, ст. експерт „Опазване на околната среда“, тел.: 0357/600-47, e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

file icon pdf Нетехническо резюме на ДБ


Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 55302.101.356, м. „Балабанова кория“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител Петър Петьов Гевечанов.


file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение


Уведомление за инвестиционно предложение: Промяна на инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци от общините Панагюрище и Стрелча“ в местност „Братаница“, землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище – етап II – изграждане на Клетка 2“, с възложител Община Панагюрище


file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение


Съобщение за публично обявяване за продължаване на срока на действие на разрешително № 33740169/25.11.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект, с цел „Заустване на смесен поток пречистени производствени отпадъчни води след утаителна шахта и маслоуловител и битово – фекални отпадъчни води след модулна биологична пречиствателна станция за отпадъчни води (МБПСОВ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект“.file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1 брой ТК в поземлен имот с идентификатор 55302.501.4514, по КККР на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с цел „ Водоснабдяване на други цели“

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 1 брой ТК в поземлен имот с идентификатор 02717.15.313, местност „Ненова могила“ по КККР на с. Баня, община Панагюрище, с цел „ Водоснабдяване на други цели“

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Комплексен проект за развитие на „Асарел –Медет“ АД до 2040 г.“, с възложител „Асарел-Медет“ АД

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съобщение за издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на общ устройствен план (ОУП) на община Панагюрище - Решение № ПК-04-ЕО/2022 г.


file icon pdf Решение ПК-04-ЕО-2022

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг“ в ПИ с идентификатори 55302.73.307, 55302.73.310, 55302.74.303, 55302.74.307, 55302.74.308, 55302.74.311, 55302.74.302 и процедиране на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти, с възложител „Джесика Инвест“ АД

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс „Язовир Ямата“. Използване на минерална вода от находище „Баня“ и използване на съществуващи сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване на комплекса" в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 02717.78.709 и 02717.78.25, м. "Ямата" по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище“ с възложител „АКВА-ЕКОФИШ“ ЕООД

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Уведомление за инвестиционно предложение: „Добив и преработка на медно-порфирни руди от находище „Цар Асен 2“, землище на с. Цар Асен, община Пазарджик с възложител „КЦМ 2000“ АД


file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 55302.63.516, местност „Каменен гичит“ по КККР на гр. Панагюрище“ с възложител „СОЛАР АСЕТС“ ООД

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти – Заустване на пречистени производствени води (от промиването на материала) след пречиствателно съоръжение – утаител в повърхностни водни от обект в експлоатацияBG3MA700R154 - река Панагюрска Луда Яна - Трошачно-миячна сортировъчна инсталация (ТМСИ) в имот с идентификатор 55302.86.650 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.


file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


Мария Николаева Ралчева, ул. „Райна Княгиня“ №11,    гр. Панагюрище


С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованото население на

гр. Панагюрище, че има инвестиционно предложение за:

„Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и на хладилен бус“


Информацията по чл. 4 ал. 3 от Наредбата за ОВОС се намира на разположение в сградата на Общинска администрация - Панагюрище, както и в офиса на фирмата в гр. Панагюрище, ул. ул. „Райна Княгиня“ №11.

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


„ТАРА БИО" ООД, гр. Панагюрище,  ул. „Райна Княгиня“ №11 с БУЛСТАТ 201464500


С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованото население на

гр. Панагюрище, че има инвестиционно предложение за:

„Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и закупуване на оборудване за склад за биологични плодове и зеленчуци в гр. Панагюрище”


Информацията по чл. 4 ал. 3 от Наредбата за ОВОС се намира на разположение в сградата на Общинска администрация - Панагюрище, както и в офиса на фирмата в гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“ № 11

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


„ИНА ТРЕЙД" ООД, гр. Панагюрище,  ул. „Райна Княгиня“ №13 с БУЛСТАТ 204670256


С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованото население на

гр. Панагюрище, че има инвестиционно предложение за:

„ЦЕХ ЗА РАЗФАСОВКА И ПАКЕТИРАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (преустройство), УПИ XXV – 4528 „Цех за металообработване“ в кв.234, по регулационния план на гр. Панагюрище”


Информацията по чл. 4 ал. 3 от Наредбата за ОВОС се намира на разположение в сградата на Общинска администрация - Панагюрище, както и в офиса на фирмата в гр. Панагюрище, ул. Макгахан №2, ет. 1.

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изгребване и сортиране на депонирани минни отпадъци – инертни скални маси от Източни отвали на рудник „Влайков връх”, с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик, с възложител „Кариери България“ ЕООД


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – дере Камен дол и Белковско дере, с цел – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ в поземлени имоти № 27406.115.841, № № 27406.120.855 и № № 27406.96.774 по КККР в землището на с. Елшица, община Панагюрище.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- река Луда Яна, с цел на водовземането – „промишлено водоснабдяване“- обект на водоснабдяване: ТМСИ в имот с идентификатор 55302.86.650 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик“, за строителството на обект „Язовир Луда Яна“.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище“ в ПИ с идентификатор 55302.105.4, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „Асарел-Медет“ АД.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Парков комплекс за отмора и релакс“ в поземлен имот с идентификатор 53103.64.3, местност „Елов дол/Ушовица“ по КККР на с. Оборище, община Панагюрище, с възложител „ДУРАКОВИ И СИЕ“ ООД


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор55302.63.516, местност „Каменен гичит“ по КККР на гр. Панагюрище, с възложител „СОЛАР АСЕТС“ ООД

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.36 (проектен 55302.338.81) в м. „Фетенци 1“ по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Стоян Палийски.

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: ,„Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.49 в м. „Фетенци 1“ по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Владимир Чолаков.

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - "Автомивка".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ


Уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище, с възложител „Асарел-Медет“ АД

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проект на заповед за обявяване на защитена зона, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ

file icon pdf ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на подземни (минерални) води.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на подземни (минерални) води.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ


Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (ЕПОРД).

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение: „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.36 по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Стоян Палийски

file icon pdfУведомление за инвестиционно предложение: „Автомивка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.501.4514 (УПИ V-4512, кв. 214) по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Петко Пелтековfile icon pdfИнформация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на Ритейл парк Панагюрище - Търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка в УПИ VIII-3876 - за комплексно обслужване, кв. 232 по регулационния план на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с възложител „ Скайфор“ АД
file icon pdfУведомление за инвестиционно предложение: „Закупуване, доставка и монтаж на 2 бр. машини за пълнене и за етикетиране на козметични продукти“ с възложител „ИНА ТРЕЙД“ ООД


Уведомление за инвестиционно предложение: "Ново строителство на Ритейл парк Панагюрище - Търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка в УПИ VIII-3876 - за комплексно обслужване, кв. 232 по регулационния план на гр. Панагюрище, община Панагюрище", с възложител "

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕУведомление за инвестиционно предложение: „За Вилно строителство“ в поземлен имот с индетификатор 55302.338.49, с площ от 1.935дка м. „Фетенци 1“ по КК на землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, с възложител Владимир Чолаковfile icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация за съобщение за публично обявяване: За откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-един шахтов кладенец, с цел на заявеното водовземане- "Водоснабдяване за други цели (Автомивка)"

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001039 "Попинци".

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ


Съобщение за публично обявяване: "За извършване на процедура на чл. 50, ал.9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591335/14.04.2020 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения."

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ- "За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Информация по приложение № 2 за инвестиционно намерение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец“ в ПИ с идентификатор 02717.15.313, м. „Нова могила“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик за допълнително водоснабдяване зелени площи в ПИ с идентификатор 02717.15.312, м. „Нова могила“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител "Глобъл Рент Трейд Сервис" ЕООД

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Информация за съобщение за публично обявяване :Съгласно чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения- един шахтов кладенец, с цел на заявеното водовземане-  "Водоснабдяване за други цели (измиване на автомобили и площадки)".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 30.10.2020 г. от 07:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от малини с продукт за растителна защита/препарат ФУНГУРАН ОН ВП с възложител Николай Василев Ралчев.

Третирането се извършва срещу вредител РЪЖДА и ЧЕРНИ ПЕТНА ПО РОЗИТЕ  и Петносване на пъпките и Антракноза – при малините. Препарата е меден, който е разрешен за биологично земеделие.

м. „Богородич“, землище гр. Панагюрище – 17.4 дка, отстоящи  от населено място 2.7 км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 30.10.2020 г.

м. „Гнилча“, землище гр. Панагюрище -70.5 дка., отстоящи от населено място 2,6 км., отстояние от съседно селище на …….. км.; дата на третиране : 30.10.2020 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Василев Ралчев, тел: 0887275249

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен  УПИ X- 471 към площадка с местонахождение : УПИ IX-405, в м. „Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „Немезис“ ЕООД.

19.10.2020 г.file icon pdf Приложение № 2

Съобщение за публично обявяване, за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Мулейска, землище на гр. Панагюрище

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване, за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти, в землището на с. Бъта и гр. Панагюрище, община Панагюрище

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Уведомление за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени  на територията на област Пловдив и област Пазарджик“, с възложител „Персенк Инвест“ ООД.


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Банска Луда Яна.
file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Уважаеми жители на община Панагюрище,

С изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“. На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици. Регистрацията е безплатна и безсрочна.

За гр. Панагюрище регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ се осъществява чрез подаване на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“ в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище на пл. 20-ти април № 13, гр. Панагюрище.

За останалите населени места в състава на община Панагюрище Заявлението-декларация по образец се подава в сградата на кметството / кметското наместничество.

Напомняме Ви, че има ограничения в броя на различните видове животни, съгласно чл. 19 от Наредба за отглеждане на животни –компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини  на територията на община Панагюрище, приета с Решение ОбС  № 515 / 11.05.2018 г. на Общински съвет – Панагюрище.

С Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.) са регламентирани ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни.

Прикачени файлове: file icon doc Образец


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 14.05.2020 г. и на 21.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Шиндьовица“, масив 51, землище гр. Панагюрище – 16  дка, отстоящи от населеното място 0,3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

2. м. „Голи поп“, 98006, землище гр. Панагюрище – 22  дка, отстоящи от населеното място 0,5 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

3. м. „Средни дол“, масив 50, землище гр. Панагюрище – 89  дка, отстоящи от населеното място 0,9 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

с възложител Николай Василев Ралчев.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Ралчев, тел.: 088 7 275 249

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 15.05.2020 г. и на 22.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Груево блато“, землище гр. Панагюрище – 27,4 дка, отстоящи от населеното място 3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

2. м. „Неготта“, землище гр. Панагюрище – 22,2  дка, отстоящи от населеното място 2,3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

3. м. „Вонещец“, м. „Локвите“, землище гр. Панагюрище – 36,3  дка, отстоящи от населеното място 0,8 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

с възложител Веселина Зумпалова-Ралчева

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Веселина Зумпалова-Ралчева, тел.: 088 5 000 484

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

1. На 14.05.2020 г., 15.05.2020 г. на 21.05.2020 г.и на 22.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Голи поп“, землище гр. Панагюрище – 10  дка, отстоящи от населеното място 0,5 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

2. м. „Търницата“, землище гр. Панагюрище – 14,7  дка, отстоящи от населеното място 3,6 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

с възложител Васил Николаев Ралчев.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Васил Ралчев, тел.: 088 4 677 807

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

1. На 15.05.2020 г. и на 23.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1.1. м. „Алабалица“, масив 98026, землище гр. Панагюрище – 13,1  дка, отстоящи от населеното място 0,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 23.05.2020 г. с възложител Елена Ралчева.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Елена Ралчева, тел.: 088 4 677 807

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


file icon pdfУведомление за инвестиционно намерение: "Изпълнение на инвестиционен проект "Бояджийно" (преустройство) в ПИ 5530.501.619, УПИ VIII-619, за производствени и складови дейности, кв. 7 по плана на гр. Панагюрище, с възложител "Оптикс" АД

file icon pdfОбявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 55302.108.443 по КККР на гр. Панагюрище - водоснабдяване за други цели - Автомивка


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.05.2020Г.(ПЕТЪК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039О Б Я В А

На основание Решение №73 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 23.04.2020 г. и чл.30, ал.1 и чл.32, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги” ЕООД – Панагюрище:

1. Кандидатите следва да притежават:

- висше образование – завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходимите документи са:

2.1.Заявление (в свободен текст);

2.2.Автобиография (европейски формат);

2.3.Копие от диплома за завършено висше образование;

2.4.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

2.5.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

2.6.Декларация за запознаване с изискванията на чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;

2.7.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период (Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати).

3.Кандидатите трябва да представят заявлението и необходимите документи по т.2 в деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

4. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

4.3.Интервю с кандидатите.


За справки: тел. 0357/60058.


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище


УВЕДОМЯВА:


1. От 01.04.2020 г. до 02.04.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения на маслодайна роза с продукт за растителна защита/препарат БОРДО МИКС 20 ВП – 500 г/дка с прилепител Трифолио S форте /от растителен произход/. Препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.


Третирането се извършва срещу вредител: Ръжда и черни листни петна по розите.

1.1. м. Чукарите, землище гр. Панагюрище – 21,6 дка, отстоящи от населеното място 0,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.2. м. Света Петка и м. Голи Поп, землище гр. Панагюрище - 18,5 дка, отстоящи от населеното място 0,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.3. м. Мулей, землище гр. Панагюрище - 13 дка, отстоящи от населеното място 2,5 км, отстояние от съседно селище на ............км; дата на третиране: 02.04.2020

1.4. м. Търнов дол, землище гр. Панагюрище – 75,2 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.5. м. Нова кория, землище гр. Панагюрище – 28,8 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.6. м. Китката, землище гр. Панагюрище – 4,1 дка, отстоящи от населеното място 1 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020;

с възложител „ИНА“ ЕООД – За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Веселина Зумпалова-Ралчева, тел.: 0885 000 484


Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.
СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище


УВЕДОМЯВА:


1. От 01.04.2020 г. до 02.04.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения на маслодайна роза с продукт за растителна защита/препарат БОРДО МИКС 20 ВП – 500 г/дка и ФУНГУРАН ОН ВП – 300 г/дка, медни препарати, с прилепител Трифолио S форте /от растителен произход/. И двата препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.


Третирането се извършва срещу вредител:


1. Ръжда и черни листни петна по розите.

1.1. м. Вонещец, Средни дол, землище гр. Панагюрище – 105 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.2. м. Каменен гичит, землище гр. Панагюрище – 8 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.3. м. Полето, землище гр. Панагюрище – 8 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.4. м. Мулей, землище гр. Панагюрище – 12,4 дка, отстоящи от населеното място 2,5 км, отстояние от съседно селище на ............км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.5. м. Неготта, землище гр. Панагюрище – 12,3 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020.


2. Петносване на пъпките, Антракнова – при малините

2.1. м. Богородич, землище гр. Панагюрище – 17,4 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

2.2. м. Гнилча, землище гр. Панагюрище – 70,5 дка, отстоящи от населеното място 2,6 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД – За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Василев Ралчев, тел.: 0887 275 249


Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.Последно променен на Вторник, 02 Юли 2024 10:24