ИдентификацияПроведе се обществено обсъждане на инвестиционното предложение „Преносен газопровод до град Панагюрище и град Пирдоп“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Днес в сесийна зала в сградата на Община Панагюрище се проведе обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение „Преносен газопровод до град Панагюрище и град Пирдоп“ и на доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитени зони BG0000426 Река „Луда Яна“, BG0001039 „Попинци“, BG0001389 и BG0002054 „Средна гора“.

Възложител на инвестиционното намерение е „Булгартрансгаз” ЕАД в качеството си на лицензиран оператор за пренос и съхранение на природен газ на територията на Република България.


Общественото обсъждане бе открито от кмета на община Панагюрище г-н Никола Белишки.

На обсъждането присъстваха Калина Шопова – представител на Министерство на околната среда и водите, Николай Патев – представител на „Булгартрансгаз” ЕАД, Светла Трайкова – ръководител екип „ГАЗТЕК-ПОВВИК“, Андрей Ковачев, Младен Граматиков, Ваня Ченова, Галя Русева-Фотева - членове на екип „ГАЗТЕК – ПОВВИК“, Георги Александров – кмет на кметство село Бъта, Стоян Ножделов – кмет на кметство село Баня, представители на „Асарел-Медет“ АД, Спас Узунов – представител на Българска фондация биоразнообразие.


Инвестиционното намерение и доклада за ОВОС представи г-жа Ваня Ченова – член на екипа и координатор ОВОС.

Инвестиционното предложение на „Булгартрансгаз“ ЕАД е за изграждане на преносен газопровод до град Панагюрище и град Пирдоп, включващ трасето на газопровода, площадките и довеждаща инфраструктура на преносния газопровод. Преносният газопровод се предвижда да се изгради от стоманени тръби с диаметър DN 250 и работно налягане 5,4 Mpa. Дължина на преносния газопровод, в зависимост от варианта на трасе: вариант 1 (червен) - 57,37 km, вариант 2 (син) - 57,13 km и вариант 3 (зелен) - 62,55 km.

Трасето на преносния газопровод до град Панагюрище и град Пирдоп е разработено в три варианта както следва:


Вариант 1 (червен) – преминаващ през територията на следните общини и населени места: община Пазарджик - с. Росен и с. Сбор; община Панагюрище - с. Левски, с. Попинци и гр. Панагюрище; община Пирдоп - гр. Пирдоп; община Златица - гр. Златица;

Вариант 2 (син) – преминаващ през територията на следните общини и населени места:  община Септември - с. Виноградец; община Лесичово - с. Калугерово, с. Лесичово и с. Боримечково; община Панагюрище - с. Бъта, с. Баня и гр. Панагюрище; Община Златица - с. Карлиево и гр. Златица;

Вариант 3 (зелен) – преминаващ през територията на следните общини и населени места: община Септември - с. Виноградец; община Лесичово - с. Калугерово, с. Лесичово и с. Боримечково; община Панагюрище - с. Бъта, с. Баня и гр. Панагюрище; община Пирдоп - гр. Пирдоп; община Златица - гр. Златица.

Начални точки на вариантите на трасе са: Кранов възел „Росен“ от южен полупръстен на магистрален газопровод (DN 700, PN 5.4 MPa) за Вариант 1 (червен) или кранов възел „Виноградец“ от южен полупръстен на магистрален газопровод (DN 700, PN 5.4 MPa) за Вариант 2 (син) и Вариант 3 (зелен). Крайна точка на преносния газопровод - АГРС „Пирдоп“.

Основният технологичен процес, който ще се реализира чрез инвестиционното предложение е пренос на природен газ чрез подземен газопровод.

Целите на доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение „Преносен газопровод до град Панагюрище и град Пирдоп“ са:

- Да определи, анализира, изясни и оцени въздействието върху компонентите и факторите на околната среда, населението и човешкото здраве по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение (ИП), както и при аварийни ситуации;

- Да предложи необходимите мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, чието изпълнение осигурява спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве;

- Да подпомогне извършването на консултации между инвеститора и компетентните органи и обществеността;

- Да предостави необходимите данни за взимане на решение по ОВОС.

Г-жа Ченова представи обобщена оценка на въздействията върху въздуха и климата, водите, почвите, земните недра, ландшафта, биологичното разнообразие, културното наследство, населението и човешкото здраве, материалните активи.


Г-н Младен Граматиков – член на екип „ГАЗТЕК-ПОВВИК“ представи доклада за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Екипът, разработил докладите предложи реализацията на инвестиционното предложение да продължи на следващ етап на развитие по Вариант 3 (зелен) на трасе на преносния газопровод, при строго спазване на изискванията на българското и европейското законодателство и най-добрите международни стандарти и практики в областта на проектиране, експлоатация и защита на околната среда и при изпълнение на препоръчаните в Докладите за ОВОС и ОС допълнителни мерки за защита на околната среда и човешкото здраве.

След приключване на обществените обсъждания във всички засегнати общини, предстои решение на Министерство на околната среда и водите за одобрение на доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение „Преносен газопровод до град Панагюрище и град Пирдоп“ и на доклада за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитени зони BG0000426 Река „Луда Яна“, BG0001039 „Попинци“, BG0001389 и BG0002054 „Средна гора“.