ИдентификацияПокана за официална церемония „първа копка“ и пресконференция за представяне на проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

alt

На 17 октомври 2018 година от 10:00 часа на ул. „Макгахан“ в Панагюрище ще се състои официална церемония „първа копка“ по проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище“.

Встъпителната пресконференция за представяне целите на проекта ще се проведе от 11:00 часа в зала „Асарел“ на хотел „Каменград“.

alt

alt


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Панагюрище”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


Последно променен на Сряда, 10 Октомври 2018 15:24