ИдентификацияИнформация по ЗПКОНПИ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Информация по ЗПКОНПИfile icon pdf Ангелина Димитрова

file icon pdf Виолета Губерова

file icon pdf Десислава Панчева

file icon pdf Димитрия Узунова

file icon pdf Евгения Загорска

file icon pdf Мариела Иванова

file icon pdf Мария Радичева

file icon pdf Надя Радичева

file icon pdf Павлина Лалева

file icon pdf Стоянка Келешова

file icon pdf Таня Чалъкова

file icon pdf Заповед № 82 от 19.02.2024 годинаfile icon pdf Доклад на комисията по ЗПКОНПИ към ОбС 2023

file icon pdf Декларация Галина Матанова

file icon pdf Декларация Гено Галчев

file icon pdf Декларация Георги Александров

file icon pdf Декларация Даниела Куртакова

file icon pdf Декларация Делчо Радулов

file icon pdf Декларация Димитър Арбалиев

file icon pdf Декларация Емилия Дошкова

file icon pdf Декларация Желязко Гагов

file icon pdf Декларация Иван Лалов

file icon pdf Декларация Иван Пандуров

file icon pdf Декларация Кристин Кроснаров

file icon pdf Декларация Кристин Цветанков

file icon pdf Декларация Милко Ангелов

file icon pdf Декларация Митко Кочев

file icon pdf Декларация Никола Белишки

file icon pdf Декларация Павел Хрисков

file icon pdf Декларация Пенка Пиперкова

file icon pdf Декларация Петко Стоев

file icon pdf Декларация Петър Бабачев

file icon pdf Декларация Радка Кроснарова

file icon pdf Декларация Светлана Парашкевова - Узунова

file icon pdf Декларация Силвия Грозданова

file icon pdf Декларация Спаска Тасева

file icon pdf Декларация Стоян Петришки

file icon pdf Декларация Таня Кекова

file icon pdf Декларация Христо Калоянов

file icon pdf Декларация Христо Шиндаров

file icon pdf Декларация Цветелина Захариева

file icon pdf Декларация Цвятко Лалов

file icon pdf Декларация Цвятко Стефанов


file icon pdf Заповед № 215 от 23.04.2018 г.Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Име, презиме, фамилия длъжностно наименование декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Таня Иванова Ненкова Секретар  ТУК
Николай Младенов Младенов Главен архитект  ТУК
Павлина Маринова Делийска старши вътрешен одитор  ТУКЮлия Колева Николова Финансов контрольор  ТУК
Стойчо Василев Узунов Юрисконсулт  ТУК
ЗВЕНО"Деловодство и обслужване на канцелария на кмет и общински съвет"

Олга Радкова Иванова Главен експерт "Деловодство и обслужване на канцелария на кмет и общински съвет"  ТУК
Радиана Йорданова Караджова Главен специалист "Канцелария на кмета" ТУКОТДЕЛ АПИО

Донка Делчева Чамова НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ТУК
Пенка Борисова Парпулова главен експерт ЧР ТУК


Зорница Петкова Богданова

 ТУК
Панайот Николаев Николов Главен експерт ИО ТУК
Делка Кирова Петрова Младши експерт "Гражданско състояние  и ЕСГРАОН" ТУК
Марина Костова Казакова Младши експерт "Административно обслужване" ТУК
Паца Пенчова Добрева Младши експерт "Гражданско състояние и ЕСГРАОН" ТУК
Елисавета Радославова Огорялкова Специалист "Административно обслужване, касиер" ТУК
Нешка Драгулова Наплатанова главен специалист "Деловодство и архив"  ТУК
ОТДЕЛ ФСДБ


Цветана Якова Якова НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ТУК
Надя Славеева Дашева Главен експерт "Бюджет и финанси" ТУК
Елена Петрова Николова Старши експерт "Финансови дейности" ТУКХристина Кръстева Кесова Старши експерт"Финансова  дейност" ТУК
Цонка Георгиева Перфанова младши експерт "Финансова дейност" ТУК
Йорданка Груева Каблешкова Специалист "Финансови дейности, касиер"  ТУК
ОТДЕЛ МДТ

Иванка Тодорова Шуманова Началник отдел  ТУК
Станислава Димова Бобекова инспектор МДТ  ТУК
Вера Божилова Загарьова Главен инспектор МДТ  ТУК
Галина Искрьова Божкова Главен специалист "Финансови дейности"  ТУКТодорка  Христоскова Врагова Главен специалист "Финансови дейности"  ТУК
ОТДЕЛ ТСУ

Димитър Недков Бозаджиев НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ТСУ  ТУК
Златка Петрова Рупова Главен експерт "Пътно поддържане и безопасност на движението"  ТУК
Теменужка Любомирова Шишкова Главен инспектор "Строителен контрол"  ТУК
Константин Иванов Борисов Ст. специалист ИК Специалист" Строителен контрол"  ТУК
Тодорка Георгиева Демирова главен експерт АУТТА  ТУК
Никола Панчов Бояджиев младши експерт АУТТА  ТУК
Пепа Георгиева Делийска Главен експерт КР  ТУК
Николина Димитрова Иванова Мл. експерт КР  ТУК
ОТДЕЛ УОССД

Илиан Григоров Григоров Н-К ОТДЕЛ  ТУК
Стоян Иванов Кеков Главен експерт "Търговия и защита на потребителите"  ТУК
Петър Стоянов Петров Главен експерт "Земи, води и гори"  ТУК
Боряна Василева Добрева Младши експерт "Управление на общинска собственост"  ТУК
Иван Тодоров Баров Младши експерт "Общинска собственост"  ТУК
ОТДЕЛ ОПЕП

Мария Иванова Станкова н-к отдел ОПЕП  ТУК
Марина Иванова Ефтимова Главен експерт "Транспорт и стоп. дейности"  ТУК
Таня Йосифова Чалъкова Главен експерт ОПЕП  ТУК
ОТДЕЛ ОКМДСТ

Иванка Василева Тодева Главен експерт "Образование и младежки дейности"  ТУК
Гергана Атанасова Врагова
Гл.експерт ОМДС
 ТУК
Радка Димитрова Костуркова Главен експерт "Култура и туризъм"  ТУК
Кунка Цветанова Велчева главен експерт "Образование, бюджет и финанси"  ТУК
ОТДЕЛ СДЗ

Анелия Георгиева Караколева началник отдел СДЗ  ТУК
Мариана Георгиева Дупелова главен експерт СДЗ  ТУК
Евгения Нешова Загорска
Секретар МКБППМН   ТУК
Мария Събкова Калпакова Секретар МКБППМН  ТУК
КМЕТСТВО БАНЯ

Костадинка Георгиева Пежева Главен специалист "Административно обслужване"  ТУК
Димитър Иванов Арбалиев Главен специалист ОКД  ТУК
КМЕТСТВО БЪТА

Иванка Георгиева Ендарова Главен специалист ОКД  ТУК
Мария Илиева Петрова Главен специалист "Административно обслужване"  ТУК
КМЕТСТВО ЕЛШИЦА

Добринка Нешова Миткова Главен специалист ОКД  ТУК
Добринка Нешова Миткова Главен специалист АО - на 2 часа  ТУК
КМЕТСТВО ЛЕВСКИ

Бинка Костадинова Гявурова Главен специалист ОКД  ТУК
КМЕТСТВО ОБОРИЩЕ
Петка Николова Ерелийска Главен специалист ОКД
КМЕТСТВО ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

Марика Христова Радивчева Главен специалист "Административно обслужване"  ТУК
Красимира Щонова Драганова Главен специалист ОКД  ТУККМЕТСТВО ПОИБРЕНЕ

Станка Петрова Петришка Главен специалист "Административно обслужване"  ТУК
Стоянка Маринова Маринова Главен специалист ОКД  ТУККМЕТСТВО ПОПИНЦИ

Митка Петкова Радева Главен специалист ОКД  ТУК
Донка Кирилова Петканска гл. специалист "АО"  ТУКfile icon pdf Александър Терзийски


file icon pdf Ангелина Герова - Пежева

file icon pdf Ани Ланджева

file icon pdf Благо Шиндаров

file icon pdf Георги Чамов

file icon pdf Гергана Врагова

file icon pdf Гергана Уливерова

file icon pdf Даниела Лазарова

file icon pdf Донка Фингарова - Койчева

file icon pdf Евгения Ефтимова

file icon pdf Евгения Лискова

file icon pdf Емилия Маслева

file icon pdf Лазарина Машева

file icon pdf Лушка Герова

file icon pdf Малина Трошанова

file icon pdf Мария Радичева

file icon pdf Никола Бояджиев

file icon pdf Олга Тухчиева

file icon pdf Пенка Марчева

file icon pdf Райна Куруджиева

file icon pdf Стоянка Добрева

Последно променен на Събота, 20 Април 2024 18:44