Утвърдена е Програмата на Община Панагюрище за развитие на читалищната дейност за 2018 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Програма за развитие на читалищната дейност за 2018 година бе приета на провелото се на 22 февруари 2018 година редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище.

Програмата бе представена от г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище.


„Програмата е разработена въз основа на направените от читалищата предложения за дейността им през 2018 година, в изпълнение на чл.26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, както и в синхрон със заявените управленски приоритети за положително развитие на община Панагюрище и целите, които ресор „Хуманитарни дейности“ следваме последователно и неотклонно – активни политики в полза на местните общности чрез непрекъснато увеличаване на партньорствата за дългосрочен просперитет на родния ни край, следвайки високи стандарти при динамично темпо в работата си. Изготвянето на Програмата е и стремеж на Община Панагюрище да се планират ясни, постижими и значими дейности, които да гарантират развитието на читалищната дейност“, каза заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ и подчерта: „Програмата е полезна и за изграждане на основната визия за развитие на културния живот в община Панагюрище през 2018 година. Дейностите, заложени в нея ще допринесат за обогатяване на живота на малките населени места в общината. Вярваме, че Програмата за развитие на читалищната дейност за 2018 година е добра предпоставка за привличане на все повече партньори за реализиране на дейностите заложени в нея, както и за финансово подпомагане на самодейните състави от дарители.“

„Стратегическата цел, която ще следваме е подкрепа и насърчаване развитието на читалищата като значими обществени институции, реализиращи културната идентичност на населеното място и общината чрез засилване на позитивната им роля за местната общност“, допълни Матанова.

Основните приоритети на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2018 година са:

- Насърчаване и подкрепа на читалищата в община Панагюрище за осъществяване на основните им дейности и прилагане на съвременни форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност;

- Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери.

Дейностите на читалищата през 2018 година ще се осъществяват чрез финансиране от:

- Държавната субсидия, която се разпределя от комисия, съгласно чл. 23 от Закона за народните читалища. За 2018 година, субсидираната численост за община Панагюрище е 24 бройки, сумата за една субсидирана бройка е 8 375,00 лева, общият бюджет – 201 000 лева;

- Община Панагюрище финансира творческите изяви на читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти – обща стойност  57 000 лева, в това число за целево финансиране на Духов оркестър „Делчо Радивчев“ – 20 000 лева.

- Кандидатстване по Национален фонд „Култура” и европейски  програми и проекти;

- Кандидатстване с проекти в рамките на изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Панагюрище, Стрелча, Лесичово“;

- Дарителски договори;

Допълнително финансиране от собствени приходи – членски внос, такси, билети, наем на помещения, земи и други.

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще допринесе за:

- Опазването и съхраняването на културно – историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници и събития, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край;

- Подпомагането и развитието на любителското художествено творчество с цел стимулиране на младите хора и талантливите дарования;

- Подпомогне на образователния процес за получаване на нови знания;

- Реализирането на разнообразни и иновативни инициативи;

- Обогатяване на културния живот в общината;

- Усвояването на знания за новите информационни технологии, което  ще отвори врата към необятното глобално пространство.