ПРОЕКТЪТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Е ВНЕСЕН В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


След проведени публични обсъждания в периода 8 - 10 януари 2018 година по населени места в община Панагюрище, проектът на бюджета за 2018 година е внесен в Общински съвет – Панагюрище.

По време на обсъжданията бе дадена възможност на всички присъстващи да изкажат своето мнение и предложения по проекта на бюджета.

Основните акценти в Бюджет 2018 са:

- Неповишаване размера на местните данъци и такси;

- Увеличение на средствата за образование и въвеждане на нов модел на финансиране;

- Продължава успешното реализиране на проекти по ОП „Региони в растеж“ - в сферата на образованието - пълно реновиране на детските градини в град Панагюрище; градска инфраструктура - рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище;

- Благоустрояване и озеленяване, нова визия на зелените площи и нови зони с декоративна растителност;

- Реконструкция и изграждане на улично осветление, с цел подобряване на енергийната ефективност;

- Увеличение на средствата за ремонти по поддържане на улици и общинската пътна мрежа;

- Повишаване на средствата за превенция върху рискови зони, реки и язовири;

- Рехабилитация на улични настилки, тротоари, водопроводи и площади в малките населени места на общината;

- Реализиране на регионални и общински програми по опазване на чиста околна среда, атмосферния въздух и мерки водещи до трайно намаляване броя на бездомните кучета;

- Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на Община Панагюрище като водещ културно-исторически център със засилен туристически интерес;

- Повишаване качеството на предоставяните публични услуги, въвеждане на системи за електронен документооборот от Община Панагюрище.

Проектът на Бюджет 2018 година е съобразен с приоритетите на Общинския план за развитие на община Панагюрище 2014-2020 година и Програмата за управление на община Панагюрище 2015-2019 и предвижда устойчивост и надграждане на дейностите във всички сфери на обществените услуги.

В приходната част са отразени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Панагюрище за 2018 година, определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи.

В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2018 година и указания на Министерство на финансите. В плана за разходите, в частта за делегираните от държавата дейности, са разпределени всички средства, определени по Единни разходни стандарти. При прогнозиране на разходите за местни дейности е направена максимално реалистична преценка.

Инвестиционните разходи в община Панагюрище са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху ремонти по изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа, имотите общинска собственост, изграждане на модерна образователна инфраструктура. Запазва се приетия през 2018 година механизъм на разпределяне на средства за инвестиции по кметства.

Рамката на общинския бюджет за 2018 година е на стойност 20 253 132 лева, от които делегираните от държавни разходи приходи са в размер на 9 091 899 лева, а от местни приходи – 11 161 233 лева. Планираните разходи за делегирани държавни дейности са в размер на 9 091 899 лева, за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са предвидени 768 800 лева, а за разходи за местни дейности – 10 392 433 лева.

Инвестиционната програма на общината за настоящата година е на стойност 8 713 849 лева, от които 5 416 902 лева – финансиране със средства от Европейския съюз, 2 894 147 лева – собствени бюджетни средства и 402 800 лева – целеви трансфери от Държавния бюджет.

Предстои детайлно разглеждане на проекта на бюджета за 2018 година в постоянните комисии на Общинския съвет.