ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОИМЕННА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЯ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Учредената от Община Панагюрище и „Асарел-Медет” АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина.

Стипендията се отпуска ежегодно – за периода на учебната година.

Размерът на годишната стипендия е 2000 евро. Средствата се изплащат ежемесечно, като се разпределят на равни вноски, съобразно броя на учебните месеци.

Средствата за изплащане на стипендията се осигуряват от „Асарел-Медет” АД, чрез сключване на дарителски договор с Община Панагюрище.

За стипендията могат да кандидатстват:

- студенти, родени и жители на община Панагюрище;

- студенти от всички специалности, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в чужбина, както за бакалавърска, така и за магистърска степен;

- студенти, които са завършили предходната учебна година с успех не по-нисък от много добър 5.00;

- студенти, които не са получавали стипендията за две последователни учебни години.

Кандидатът с най-висок успех е с предимство пред останалите, при равни други условия.

Степенувани критерии за подбор при еднакъв успех на кандидатите – предимство по приоритети при равни други условия:

А) Кандидати с изявени постижения в областта на образованието и изкуството – призови класирания /до 5 години преди датата на кандидатстване/ от олимпиади, конкурси, фестивали и други, които са удостоверени с грамоти, дипломи, сертификати за награди и т.н.;

Б) Пълни сираци или кандидати, останали с един родител или с родител-пенсионер по болест;

В) По-нисък доход на домакинството.

Необходими документи:

а) Молба за кандидатстване за стипендията;

б) Уверение за успех от висшето учебно заведение /на български език, преведено от лицензиран преводач/;

в) Препоръка от преподавател във висшето учебно заведение /на български език, преведена от лицензиран преводач/;

г) Удостоверение за постоянно местожителство;

д) Копие от акт за раждане;

е) Копие от грамоти, дипломи, сертификати за награди и други – по желание на кандидата;

ж) Декларация, че лицето не е получавало стипендията за две последователни учебни години;

з) Декларация за доходите на родителите за предходните 6 месеца.

Молбите за кандидатстване се подават в свободен текст, ведно с всички необходими документи, в сградата на Община Панагюрище, Център за административно обслужване (партер) за входиране.

Краен срок за подаване на молбите –  20 септември 2017 година.

Кметът на община Панагюрище със Заповед назначава комисия за разглеждане на молбите и определяне на носителя на Дриновската стипендия за учебната 2017/2018 година в срок от 20 септември до 5 октомври 2017 година.

В комисията задължително участват официални представители на Община Панагюрище и на „Асарел-Медет” АД. Комисията разглежда постъпилите молби и определя носителя на стипендията със специален протокол от заседанието, което се провежда в срок от 20 септември до 10 октомври 2017 година.

Присъждането на стипендията става със Заповед на Кмета на община Панагюрище въз основа на представения от комисията протокол за определяне на носителя.

Между Община Панагюрище и носителя на стипендията се сключва договор за предоставяне на Дриновската стипендия, в който се определят взаимните ангажименти на страните.

Връчването на стипендията от Изпълнителния директор на „Асарел-Медет” АД или упълномощено от него лице става на тържествена церемония, организирана от кмета на община Панагюрище на 20 октомври – рождения ден на проф. Марин Дринов.

Статутът на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов” е приет на заседание на Общински съвет – Панагюрище с Решение № 413/31.08.2017 година.