ИдентификацияПокана за информационнa среща Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище, съвместно с Областен информационен център – Пазарджик, организира информационна среща във връзка с изпълнението на проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”.

Информационната среща ще се състои на 5 септември 2017 година /вторник/ от 16:00 часа в сесийната зала в сградата на Община Панагюрище.

Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер” е част от Инвестиционната програма на община Панагюрище, която се изпълнява по проект №BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Допълнителна информация

Последно променен на Петък, 25 Август 2017 13:13