Община Панагюрище продължава благоустрояването на улици Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


През последните пет години Община Панагюрище провежда последователна и целенасочена политика за подобряване на общинската инфраструктура и на икономиката в общината.

В изпълнение на основните приоритети – подобряване на физическата и жизнена среда като условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот, получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие, модернизиране на обществените пространства и създаване на привлекателна градска среда, предстои изпълнението на поредния мащабен инфраструктурен проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Проектът „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ е насочен към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на град Панагюрище в неговите различни аспекти: привлекателна градска инфраструктура, подобрени екологични условия.

Обектите на интервенция в проекта са дванадесет улици в град Панагюрище:

- улица „Райна Княгиня“;

- улица „Стоил Финджеков“;

- улица „Искрьо Мачев“;

- улица „Орчо Войвода“;

- улица „Петър Горанов“;

- улица „Делчо Уливеров“;

- улица „Георги Бенковски“;

- булевард „Пятигорск“;

- улица „Цар Освободител“;

- улица „Макгахан“;

- улица „Георги Бозаджиев“;

- улица „Петко Мачев“.

Предстои стартиране на строително монтажните работи, включващи реконструкция на тротоари и улично платно, пътна маркировка и вертикална сигнализация, реконструкция на зелени площи със засаждане на подходяща растителност, изграждане на поливна система и оформяне на кътове за отдих.

Изпълнението на проекта ще допринесе за обновяването на част от градската среда в публичната и социалната зона на въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, модернизиране на обществените пространства и създаване на привлекателна градска среда. Така ще се гарантира по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и ще се създадат предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Продължава подобряването на общинската инфраструктура и със средства от Бюджет‘2017 на Община Панагюрище като е увеличен обема на дейностите по поддръжка и ремонт на общинската пътна мрежа.

Благоустроени са улица „Ягода“ и ул. „Георги Коджабашев“ в град Панагюрище.

Приключи подмяната на водопровода на улица „Петко Белоконски“ и улица „Манчо Гугов“.

Предстои благоустрояване на още седем улици в град Панагюрище:

- улица „Оборище“;

- улица „Нистор Ружеков“;

- улица „Райко Даскалов“;

- улица „Таска Панайотова“;

- улица „Манчо Гугов“;

- улица „Петко Белоконски“;

- улица „Васил Левски“.

С цел подобряване привлекателността на средата и превръщането й в приятно място за живеене, Община Панагюрище продължава благоустрояването и по населените места на територията на общината.

В село Панагюрски колонии приключи полагането на пътна настилка на улица „Вергил Димов“ и предстои благоустрояване на улица „Атанас Захариев“.

Стартира вторият етап по подмяна на водопровода и благоустрояване на улица „Димитър Благоев“ и улица „Тодор Каблешков“ в село Попинци.

В село Баня започна благоустрояването на улица „Иван Недеков“ и предстои благоустрояване на улица „Съби Гочев“.

Стартира благоустрояване и на улиците „Делчо Уливеров“ и „Никола Барбалов“ в село Поибрене.

Ремонтни дейности /пътни работи/ ще стартират и на улица „Христоско Ендаров“ в село Бъта.

В село Левски ще бъде подменен водопровода по улици „Никола Антонов“ и „Пено Колчаков“.

В село Оборище ще бъде благоустроен централния площад.

Продължава основният ремонт и на общински път Панагюрски колонии – местността Манзул.

Ръководството на община Панагюрище ще продължава да работи с мисъл за бъдещето и реална оценка на настоящето, като създава нови възможности за развитие, с качествени резултати във всички местни секторни политики, за дългосрочен просперитет на общината.