ИдентификацияМладежки проекти Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


И тази година Община Панагюрище стартира процедурата по набиране на предложения за младежки инициативи „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2023“, като форма на организация и възможности за изразяване на активността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

В община Панагюрище все повече се увеличава капацитетът на структурите на гражданското общество и необходимостта те да участват в местното самоуправление. Посоката е: икономическо развитие на района, с фокус към младите хора, изграждане на широка платформа за сътрудничество, реализирани партньорства на всички нива на управление.

През 2023 година Община Панагюрище ще финансира проекти, осъществени с активното участие на младежи, на конкурсен принцип, в следните приоритети:

 • Решаване на конкретни социални въпроси;
 • Повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права;
 • Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;
 • Насърчаване на доброволческата дейност;
 • Междукултурно и междуетническо сътрудничество;
 • Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;
 • Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;
 • Насърчаване на здравословния начин на живот;
 • Екология;
 • Туризъм;
 • Спорт.

За финансово подпомагане на проекти за младежки дейности могат да кандидатстват:

 • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности на територията на община Панагюрище, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта.
 • Неформални младежки групи, осъществяващи дейности на територията на община Панагюрище, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта. Неформалната младежка група се състои от минимум четирима участници, като един от членовете на групата на възраст над 18 г. представлява и поема отговорност от името на групата, чрез нотариално заверено пълномощно.
 • Ученически екипи с членове над 14-годишна възраст, представляващи едно или повече училища, под методическото ръководство на педагог/педагогически съветник.
 • Други юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи младежки дейности.

Организациите трябва да отговарят и на следните критерии:

 • да работят за личностно и социално развитие на младите хора в свободното им време;
 • да осъществяват дейности, които съответстват на програмните приоритети на Община Панагюрище.

Проектните предложения следва да са насочени към широк кръг младежи и да дават възможност за включване и изява на повече млади хора от общината, като се търси максимална публичност на реализираните проекти.

Насърчава се участието на младежи с ограничени възможности и млади хора в неравностойно социално положение.

Кандидатите могат да представят по един проект на стойност  до 3 000 лева.

Проектните предложения се подават в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, от 05.04.2023 година до 17:30 часа на 05.05.2023 година включително.


1. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности в община Панагюрище

2. Указание за изготвяне на проекти

3. Финансови указания за изготвяне и отчитане на проекти за младежки дейности 2023

4. Проект на договор за финансиране

5. Документи за кандидатстване:

- ЗА НПО:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ
 • ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 • ПРОТОКОЛ
 • ДЕКЛАРАЦИЯ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

 • ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
 • ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО


6. Документи за отчитане:

- ЗА НПО:

 • ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО /ОТЧЕТ/
 • ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
 • ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

 • ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО /ОТЧЕТ/
 • ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
 • ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

file icon zip Младежки проекти 2023

Последно променен на Петък, 31 Март 2023 13:28