Утвърдена е Програмата на Община Панагюрище за развитие на читалищната дейност за 2017 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Програма за развитие на читалищната дейност за 2017 година бе приета на провелото се на 23 февруари 2017 година редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище.

Програмата е разработена от ресор „Хуманитарни дейности“ в изпълнение на Закона за народните читалище. В Програмата са изведени основните цели и дейности за развитие на читалищата и засилване на тяхната роля в полза на местната общност. Дефинират се и по-съществените проблеми в областта на читалищното дело на територията на община Панагюрище.

Изготвянето на Програмата за развитие на читалищната дейност е и стремеж на Община Панагюрище да се планират ясни, постижими и значими дейности, които да гарантират развитието на читалищната дейност.

„Програмата е полезна и за извеждане на стратегически цели за развитие на културния живот в община Панагюрище през 2017 година. Дейностите в Програмата ще допринесат за обогатяване на живота на малките населени места в общината“, каза заместник–кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище Галина Матанова и подчерта: „Вярваме, че Програмата за развитие на читалищната дейност за 2017 година ще се яви една добра предпоставка за привличане на все повече партньори за реализиране на дейностите, заложени в нея, както и за финансово подпомагане на самодейните състави от дарители“.

„Стратегическата цел, която ще следваме е подкрепа и насърчаване развитието на читалищата като значими обществени институции, реализиращи културната идентичност на населеното място и общината чрез засилване на позитивната им роля за местната общност“, допълни Матанова.

Основните приоритети на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2017 година са:

- Насърчаване и подкрепа на читалищата в община Панагюрище за осъществяване на основните им дейности и прилагане на съвременни форми на работа, придаващи визия на читалищната дейност;

- Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери.

„Безспорен е фактът, че читалището е разпознато от местната общност като мястото за обмен на информация и хранилище на нематериалното културно наследство. Предизвикателствата за читалищата в община Панагюрище са демографският проблем и застаряващото население в някои от населените места, липсата на училища в шест от населените места,  липсата на квалифицирани специалисти за различните читалищни дейности, недостатъчните държавни субсидирани бройки, обезпечаващи читалищната дейност“, каза още Матанова.

Дейностите на читалищата през 2017 година ще се осъществяват чрез финансиране от:

- Държавната субсидия, която се разпределя от комисия, съгласно чл. 23 от Закона за народните читалище. За 2017 година, субсидираната численост за община Панагюрище е 24 бройки, сумата за една субсидирана бройка е  7 300 лева, общият бюджет - 175 200 лева;

- Община Панагюрище финансира творческите изяви на читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти – обща стойност  57 000 лева, в това число за целево финансиране на Духов оркестър „Делчо Радивчев“ – 20 000 лева.

- Дарителски договори;

- Допълнително финансиране  от собствени приходи –  членски внос, такси, билети, наем на помещения и други.

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще допринесе за:

- Опазването и съхраняването на културно историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници и събития, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край;

- Подпомагането и развитието на любителското художествено творчество с цел стимулиране на  младите хора и талантливите дарования;

- Подпомогне  на образователния процес към получаване на нови знания;

- Реализирането на разнообразни и иновативни инициативи;

- Обогатяване на културния живот в общината;

- Усвояването на знания за новите информационни технологии, което  ще отвори врата към необятното глобално пространство.