ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   
Вторник, 29 Ноември 2016 16:40


Обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план /ОУП/ на община Панагюрище и екологичната оценка към него се проведе днес в сесийната зала в сградата на Община Панагюрище.

Общият устройствен план на община Панагюрище е разработен от „Национален център по териториално развитие“ ЕАД на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от кмета на община Панагюрище и Решение №343/22.05.2013 г. на Общинския съвет.

Общественото обсъждане бе открито от главния архитект Николай Младенов.

На общественото обсъждане присъстваха проектантите от „ПЛАНЕКО“ ООД Николай Караиванов - зоолог, Екатерина Гюлеметова - експерт еколог и Пламен Станев - експерт еколог; представителите на Националния център за териториално развитие - Ира Кънева - главен експерт, Бойко Кермекчиев - урбанист, Димитър Димитров – главен експерт, Апостол Рангелов - главен експерт; Антоанета Горчева и Любка Фърцова - представители на РИОСВ-Пазарджик; кметове на кметства; общински съветници; Марин Вулев - управител на „ВиК-П“ ЕООД; представители на „Асарел-Медет“ АД и „Ектрон“ АД; управители на местни фирми и граждани, заявили бъдещи инвестиционни намерения.

Целите и задачите на Общия устройствен план на община Панагюрище произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.

Общият устройствен план определя общата структура на територията, устройствените зони и режими на отделните й части.

Главната цел на Общия устройствен план на община Панагюрище е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.

Проектът на Общия устройствен план на община Панагюрище съдържа решения за:

- Структура на територията за живеене, за производство, за рекреация, за природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура;

- Строителните граници на населените места, в това число и терените за ново развитие при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие;

- Устройствени зони и границите им, територии с общо и конкретно предназначение;

- Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура;

- Защитените архитектурни, културни и други зони и обекти – недвижими културни ценности;

- Обектите за обществено обслужване от система Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и други, които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места;

- Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда;

- Мероприятия за ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищните територии;

- Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги устройствени условия;

- Разчети за баланса на териториите, съгласно нормативните изисквания.


В презентацията си архитект Ира Кънева – главен експерт от екипа на проектантите запозна присъстващите с обема и техническите характеристики на засегнатите територии. Акцентира върху транспортната инфраструктура и по-точно облекчаване натоварването на централната градска транспортната мрежа чрез изграждане на нов обходен път, свързващ двата квартала  - „Драгулин“ и „Дринча“. Предлага се изграждането на нова пътна отсечка - посока община Лесичово до АМ „Тракия“. Същата се предвижда да се изгради по съществуващо трасе на черен път, преминаващ през село Бъта. Елементите на пътя са в границите на допустимите, съответстващи на класа на планирания път норми. С тази напречна връзка се скъсява дължината на съществуващото трасе от Златица – Пирдоп за Панагюрище към София.


По отношение екологичната оценка (ЕО) и оценката за съвместимост (ОС) на Общия устройствен план докладваха Екатерина Гюлеметова – експерт еколог и Николай Караиванов – експерт зоолог от „ПЛАНЕКО“ ООД - фирма, специализирана в разработването на доклади за екологична оценка и оценка за съвместимост.

Екологичната оценка има за задача да:

  • Анализира съществуващото екологично състояние на територията;
  • Да прецени доколко и как предложенията на ОУП се отразяват върху качеството на околната среда;
  • Да предложи мерки за предотвратяване, ограничаване и намаляване на евентуални неблагоприятни въздействия върху качествата на околната среда.

Оценката за съвместимост поставя акцент върху защитените зони по Натура 2000.

В заключение авторския колектив, разработил доклада за Екологична оценка съгласува предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище и допуска преминаването му към разработване на окончателния проект.

Предвижда се процедурата по изготвянето и одобряването на окончателния проект на Общия устройствен план и неговото приемане от Общински съвет-Панагюрище да приключи през първото тримесечие на 2017 година.

Последно променен на Вторник, 29 Ноември 2016 17:07