Община Панагюрище кандидатства с нов проект за Обществена трапезария Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение за разкриване на „Обществена трапезария” по реда на чл.27, т.3 от Закона за социално подпомагане.

Проектът е на стойност 15 410,00 лева, с период на изпълнение от 1 октомври до 31 декември 2016 година.

Проектът предвижда осигуряване на топъл обяд за 90 потребители отговарящи на условията на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във всички населени места на територията на община Панагюрище. 

Целите на проекта са:

  • Намаляване броя на живеещите в бедност лица в община Панагюрище;
  • Подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ, подкрепа и достъп до услуги за социално включване на 90 нуждаещите се лица и семейства чрез задоволяване потребностите им от храна;
  • Увеличаване броя и ефективността на социалните услуги, предоставяни в община Панагюрище;
  • Повишена информираност за възможностите, реда и условията за ползване на услугите в общността предоставяни в община Панагюрище.

Чрез реализирането на този проект Община Панагюрище ще подобри качеството на живот и ще осигури помощ, подкрепа и достъп до услуги за социално включване на най-нуждаещите се лица и семейства. Ще се намали броят на живеещите в бедност лица в община Панагюрище.

Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню ще се осигури балансирано хранене за целевата група, при спазване изискванията за безопасност на храните и националните стандарти  и норми за хранене.

През месец април 2016 година приключи успешно проект „Обществена трапезария”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика – Фонд  „Социална закрила”. В проекта бяха включени 78 нуждаещи се лица от община Панагюрище, изпаднали в неблагоприятно социално положение, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца, лица получаващи минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, инвалидност, социална или наследствена пенсия.

За устойчивост на проекта Община Панагюрище осигури средства от общинския бюджет за продължаване предоставянето на услугата за период не по-малко от 5 месеца за 25 потребители.

Социалната услуга „Обществена трапезария” е заложена и в Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година.