В Община Панагюрище се проведе обществено обсъждане на двата нови нормативни акта в областта на образованието Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище и проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище, се проведе днес в Сесийна зала на Община Панагюрище.

Двата нови нормативни акта са разработени от Община Панагюрище във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година.

Общественото обсъждане бе открито от заместник-кметът по хуманитарните дейности на община Панагюрище г-жа Галина Матанова.


На проведеното обществено обсъждане присъстваха председателят на постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общински съвет – Панагюрище г-н Георги Георгиев, директорите на детските градини на територията на община Панагюрище, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни г-жа Мария Калпакова, представители на Община Панагюрище, заинтересовани родители.

В презентацията си г-жа Матанова акцентира върху най-важните моменти от разработената Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище, като подчерта, че прилагането на тази Наредба цели да отговори на очакванията на всички участници в предучилищното образование и на общността за по-качествен образователен процес.

Матанова запозна присъстващите и с проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище, като целта на този регистър е информацията да бъде систематизирана, достъпна и публична.

От включилите се в общественото обсъждане, всички подкрепиха новите два нормативни акта в областта на образованието.

В заключение, г-жа Галина Матанова благодари на всички за участието и проявения интерес и пожела новата учебна година да бъде успешна за всички.